Israel

God

26 juli 2018 door Dick van den Bos

Jacob Keegstra: "Israël maakt Bijbellezen weer spannend"

“Veel mensen vinden het lezen van de Bijbel saai, vooral het Oude Testament. Als je de verhalen in het perspectief van Israël leest, wordt dit heel anders. Dan komt het Woord tot leven,” zegt Jacob Keegstra, organisator van het Israël-weekend op camping de Betteld. Met ongeveer 500 Israëlliefhebbers zal er dit weekend veel onderwijs en bemoediging zijn en worden de Joodse feesten volop gevierd.

De Betteld is een christelijke camping en conferentiecentrum waar God centraal staat. Het is een plek waar je je kunt terugtrekken uit je dagelijkse bezigheden, en je kunt richten op God de Vader.

Thema van het weekend is ‘Verheug u… samen met Zijn volk!’. Deze zinsnede staat drie keer in de Bijbel, waaronder in Romeinen 15. Volgens Keegstra is het belangrijk om oog te hebben voor Israël. “Als christenen geloven we dat we alle zegeningen hebben ontvangen via Israël. Het feit dat Israël 70 jaar bestaat, is voor ons dan ook reden voor een feestje. Steeds meer christenen krijgen oog voor Israël; helaas wordt het nog niet in elke kerk en gemeente verkondigd. Tijdens het weekend hopen we mensen op te bouwen en te bemoedigen om terug te gaan naar de Hebreeuwse wortels van ons geloof.”

Zie je dat bij christenen Israël is losgekoppeld van het geloof?
"Ja, het is echter belangrijk om dat niet te doen. De hele Bijbel is in de Joodse context geschreven. Mozes is de wetgever, Aäron de hogepriester, David de Koning, Elia de profeet en Jezus de Messias van Israël. De Bijbel is vanuit Israël geschreven. Wij halen vaak de krenten uit de pap, maar vergeten onze verbondenheid met Israël. Als je het Oude Testament niet kent, kun je het Nieuwe Testament niet eens begrijpen. Daar staat dat we eerst vreemdelingen en bijwoners waren. Nu zijn we medeburgers van Israël geworden volgens Efeze 2. Als je medeburger wilt worden, heb je een inburgeringscursus nodig. Vandaar zo’n weekend met veel onderwijs. We hopen dat kerken dit ook steeds meer zullen aanbieden.”

"Als je medeburger van Israël wilt worden, heb je een inburgeringscursus nodig. Vandaar zo’n weekend met veel onderwijs."

Hoe verrijkt 'Israël' ons geloofsleven?
"Bijbellezen wordt hier weer spannend door. Ik kom regelmatig mensen tegen die weer graag in de Bijbel gingen lezen, toen ze de Joodse wortels en de Hebreeuwse lijnen gingen zien. Als je bijvoorbeeld boeken als Jozua, Richteren of Ruth leest, dan is dat een stukje geschiedenis. Maar het wordt interessanter als je het volgens de Hebreeuwse bijbel profetisch gaat lezen. Bijvoorbeeld als Jozua het beloofde land in trekt, wordt in drie dagen de besnijdenis uitgevoerd en dan op de veertiende dag het Pesachmaal gevierd. Jezus werd ook op de 14e dag van de eerste maand gekruisigd op Golgotha, of Gilgal.

Ook bij Genesis, het boek waar de principes van de Bijbel gelegd worden en waar de rest van de Bijbel op voortgebouwd wordt, eindigt bij hoofdstuk 50. In dat hoofdstuk sterft Jozef. Vanuit het Hebreeuwse denken is 50 het Jubeljaar. En met Jozef, als de redder der wereld, wordt de deur geopend voor de Uittocht, Exodus. Dit kun je ook zien bij Jezus, de Redder der wereld. Wanneer Hij sterft, opent dat de deur voor ons tot het Koninkrijk van God."

Kan Israël ook helpen bij je persoonlijke geloofsleven?
“Ja, je ziet hoe trouw God is in zijn omgang met Israël. Israël is een banier van Gods woord. Wij zijn ook nu de eerste generatie die ziet dat God zijn beloften houdt als het gaat om de terugkeer van de Joden naar het Heilige land. Dat bevestigt dat we ook God kunnen vertrouwen met Zijn beloften in het Nieuwe Testament.”

Veel mensen gebruiken beloften uit het Oude Testament voor zichzelf. Bijvoorbeeld uit het boek Jozua. Hoe kijkt u daar tegenaan?
“Als je bijvoorbeeld de tekst Jozua 1:6 leest: ‘Wees sterk en moedig Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten’. Dit passen mensen vaak op hun eigen situatie toe, terwijl het in eerste instantie geschreven is aan Jozua. Natuurlijk kun je sommige teksten ook toepassen op je eigen leven, maar wel als ze in het Nieuwe Testament ook zijn aangehaald.

"Zelfs bij het Nieuwe Testament moet je oppassen. Mattheus of Hebreeën en Jakobus zijn specifiek gericht aan de Joden in de verstrooiing."

Zelfs bij het Nieuwe Testament moet je oppassen. Mattheus of Hebreeën en Jakobus zijn specifiek gericht aan de Joden in de verstrooiing. Zij hadden al 2000 jaar de Thora van Mozes. Logisch dat het in de Jakobusbrief dan niet alleen gaat om het geloof, maar ook om de uitwerking ervan in daden. Toen de christenen van Efeze of Galaten net nieuw waren in het geloof, toen ging het natuurlijk allereerst over het belang van geloof. Nu zijn wij als christenen 2000 jaar verder, ook voor ons geldt dat we niet alleen moeten geloven, maar het ook praktisch moeten maken, door uit liefde te handelen. Dan is de Jakobusbrief ook voor ons van toepassing. Juist door het vanuit dit perspectief te zien, worden teksten veel duidelijker.”

Zitten we als christenen in de achterkant van de Bijbel, in de zin dat we vooral het Nieuwe Testament lezen?
"Zaten we maar meer in de achterkant, in Openbaring. In Israël is de indeling van de Bijbel de wet, de profeten en dan de geschriften. De profeten staan in het midden, die zijn heel belangrijk. Het bijbelboek Openbaring zou centraal in het Nieuwe Testament moeten staan, als profetisch deel van het Nieuwe Testament. Maar omdat Luther en Calvijn niets met Openbaring konden, hebben ze Openbaring achteraan gezet. Het Nieuwe Testament is niet chronologisch opgebouwd, zoals veel mensen denken. De langste brieven van Paulus werden vooraan gezet, zoals Romeinen. Terwijl Romeinen laat is geschreven en het is een brief die is geschreven aan de gemeente van Rome, het einde van de wereld in die tijd. De brieven van Petrus zouden eerder in het midden passen. Want het evangelie moet verkondigd worden vanuit Jeruzalem, tot het einde der aarde. Petrus was de apostel voor de Joden en Paulus voor de heidenen.”

Waarom is Openbaring zo belangrijk, zegt u?
“Het gaat in Openbaring allemaal over Israël, met de najaarsfeesten als opbouw van Openbaring. We lezen over het feest van de bazuinen en over veel palmtakken, het Loofhuttenfeest. Je snapt heel Openbaring niet als je niets weet van de najaarsfeesten van Israël. Pasen en Pinksteren kennen wij wel, maar dat zijn voorjaarsfeesten. Pasen gaat over het werk van de Zoon, Pinksteren gaat over het werk van de Geest, maar de najaarsfeesten gaan over de Vader. Met dat feest wordt de bruiloft des Lams en de Maaltijd des Heren gevierd. We missen als christenen de rijkdom van deze najaarsfeesten. God doet alles met een doel. We gaan dat uitgebreid uitdiepen tijdens dit Israëlweekend.”

Gelooft u ook dat God het belangrijk vindt dat wij feesten?
“Het avondmaal is een belangrijk feest. Wanneer je dit viert, gedenk je de dood des Heren, totdat Hij komt. Alleen, is het wel een echte viering? Wij doen het heel plechtig en bij ons lijkt het avondmaal soms op een begrafenis, terwijl God het bedoelt als een feest. We mogen het wel wat uitbundiger vieren! Jezus ziet er naar uit om het met ons hier te vieren. Dan mogen wij nog wel wat stage lopen voor de eeuwigheid."

Gaan jullie tijdens het weekend ook nog een feest vieren vieren?
"Ja, de najaarsfeesten worden uitgelegd en gevierd. We beginnen met blazen op de sjofars en er is een loofhut met muziek en allerlei processies met palmtakken en banieren, en lekker eten! Wat is er mooier om met veel mensen hiervan te genieten?"

Klik hier om je aan te melden voor het Israël-weekend.

Reacties

J
Dank voor uw bijdrage, broeder Keegstra! Gods zegen in alles!
REAGEER
A
Jezus zei in Joh 4, “nog vier maanden en dan de oogst” – wat een beeld is van de 40-jarige overgangsperiode van oude verbond naar nieuwe verbond. Joh de D had gezegd de wan is in zijn hand wat betekent dat de oogst dicht bij was, verder was Jezus als eersteling opgestaan en volgens mij komt de oogst vlak na de eerstelingen, 70 na Christus dus. Er zit geen gat van 2000 jaar tussen de eerstelingen en oogst, en ook niet tussen de voor- en najaarsfeesten. Vieren prima, maar als onderdeel van verlossing zijn de najaarsfeesten een gepasseerd station.
D
Beste Anne Salomons,Er was al sprake van oogst op de 50e dag toen er 3000 op 1 dag tot bekering kwamen en geloofden in Jezus als hun Messias, allemaal van Israel. Maar het nieuwe verbond is nog nooit volledig in werking getreden. Israel aanvaardde Hem niet als hun Messias, daarom begon het aardse koninkrijk niet, en al helemaal niet in 70 AD toen Titus c.s. Jeruzalem en de tempel verwoestten. Jeremia 31:31-34 zegt dat de twee en de tien stammen onder het nieuwe verbond tot 1 volk worden, dat is nog niet het geval. Date Gorter, da-ath.nl

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher