Bijbelteksten geloof
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Mooi

18 september 2017 door Hendriëlle de Groot

29 krachtige Bijbelteksten over geloof

Geloof is, natuurlijk, een van de meest belangrijke thema’s in de Bijbel. We worden opgeroepen om ons geloof en vertrouwen in de Heer te stellen, maar we worden ook herinnerd aan zijn trouw aa ons! Hier zijn een aantal belangrijke Bijbelverzen over geloof. We hebben 29 krachtige Bijbelteksten over geloof geselecteerd. 

Als je niet zeker bent over je verlossing of niet het gevoel hebt dat God je gebeden verhoort, laat dan deze reminders van God tot je hart doordringen. We worden gered door ons geloof in God, die ons trouw is.

1. Hebreeën 11: 1
Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

2. Romeinen 8:24
In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?

3. Psalm 100: 5
De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.

4. Korintiërs 4:18
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

5. 1 Johannes 1:9
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

6. 1 Corintiërs 9
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

7. 1 Johannes 1:9
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

8. 1 Korintiërs 1:9
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

9. Johannes 7: 38
Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift.

10. Deuteronomium 9:7
Besef dus goed, alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord, hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslachtt.

11. Romeinen 3:28
Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven en niet door de wet na te leven.

12. Efeziërs 2:8-9
Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

13. Jacobus 2: 118
Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.

14. Jesaja 42:7
Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël,
tegen hem die smadelijk veracht wordt,
die door vreemde volken wordt verafschuwd,
die dienaar is van vreemde heersers:
Koningen zullen dit zien en opstaan,
vorsten buigen diep voorover,
omwille van de HEER, die betrouwbaar is,
de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.

15. Romeinen 4: 18
Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’

16. Hebreeën 11: 6
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.

17. Galaten 3: 24
Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen.

18. Lucas 7: 50
Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

19. 1 Petrus 1: 8-9
U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

20. Psalm 91:4
Hij zal je beschermen met zijn vleugels,onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.

21. Johannes 3: 36
Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

22. Jacobus 1: 2-4
Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.

23. Psalm 119:30
Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen.

24. 1 Tessalonicenzen 5:8
maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.

25. Mattheüs 17:20
Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

26. 1 Johannes 5
Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.

27. Johannes 3: 116
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

28. Marcus 11: 24
Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

29. Romeinen 10:9
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

Van tijd tot tijd worstelen we allemaal met geloof, maar zelfs als we daarmee kampen, kunnen we er troost uit putten dat God altijd trouw is en ons wil redden. Alles wat we moeten doen, is Hem vertrouwen. We hopen dat deze Bijbelversen je herinneren aan de schoonheid van het geloof.

Bron: NBV


Bijbelteksten
- 29 bemoedigende Bijbelteksten die je een boost geven
- 17 mooie Bijbelteksten over voor elkaar zorgen
- 7 Bijbelteksten die iedere vrouw uit haar hoofd zou moeten leren
- 31 krachtige Bijbelteksten over liefde
- 20 bemoedigende Bijbelteksten over vertrouwen op God
Meer over Bijbelteksten »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen