Ds. M. M. van Campen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

04 juni 2021 door Jeffrey Schipper

Volgens ds. Van Campen moet iedere christen onderdanig zijn aan de overheid

Als christen op de barricades in protest tegen de overheid? Ds. M. M. van Campen is daar geen voorstander van. “Van elke christen verwacht de Heere God dat je onderdanig bent aan gezaghebbers die boven je gesteld zijn”, aldus de predikant van hervormde gemeente De Levensbron in Goes. Onlangs hield hij een preek over het eren van de overheid, op basis van Romeinen 13:7a.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Hans Frinsel.

Word ook lid

“De christenen in Rome vroegen zich af hoe ze zich als hemelburgers moeten verhouden tot hun aardse overheid. Eigenlijk vragen ze naar de verhouding tussen het koninkrijk der hemelen en het keizerrijk van Rome. Paulus schrijft voor dat een christen standaard een loyale houding behoort te hebben naar zijn overheid. Hoe staat het er met ons voor? Wat is onze houding ten opzichte van de Nederlandse overheid? In de wandelgangen valt mij op dat veel Nederlanders, ook christenen, totaal geen vertrouwen hebben in het beleid van onze overheid. Coronamaatregelen vindt men tegenstrijdig en onzin. Wat is er veel destructief commentaar op het overheidsbeleid. Alsof wij de deskundigen zijn en OMT-leden en andere professoren eencellige tokkies zijn. ‘Zij hebben er geen verstand van en wij wel.’ Ik vind het arrogant als je als christen zo denkt en ik vind het niet gepast.”

"Alsof wij de deskundigen zijn en OMT-leden en andere professoren eencellige tokkies zijn. ‘Zij hebben er geen verstand van en wij wel.’ Ik vind het arrogant als je als christen zo denkt en ik vind het niet gepast."

Onderdaan en overheid
“Van elke christen verwacht de Heere God dat je je aan de overheid onderwerpt”, vervolgt Van Campen. “Waarom? God heeft haar boven ons geplaatst. God is de hoogste gezagsdrager en heeft de overheid ingesteld. In vers 3 en 6 wordt de overheid ‘dienares’ en ‘dienaar van God’ genoemd. Minister betekent dan ook ‘dienaar’.” Van Campen onderstreept dat onderdanigheid meer is dan gehoorzaamheid. “Je kunt tandenknarsend gehoorzamen. Maar onderdanigheid gaat gepaard met een houding van respect en eerbied voor hen autoriteit van God gekregen hebben.”

Ter illustratie verwijst de predikant naar Guido de Brès. “Hij bleef als godvrezende man trouw aan de beginselen van de Reformatie. Hij zat geboeid in de gevangenis. De kettingen zaten zo strak om zijn pols dat zijn vel eraf scheurde. Hij zei: ‘Maar de Heere Jezus is dichterbij dan mijn strakke handboeien.’ Zo mocht hij de nabijheid van Jezus ervaren. Uiteindelijk werd hij ter dood veroordeeld. De allerlaatste woorden die hij uitsprak, voordat hij werd opgehangen, tegenover de samengestroomde menigte: ‘Mensen, willen jullie alsjeblieft de overheid eerbiedigen én vasthouden aan de leer van Gods Woord?’ Opmerkelijk dat dit één van zijn laatste woorden waren.

In de tijd dat Paulus schreef over het onderwerpen aan de overheid was keizer Nero aan de macht in Rome. Hij werd al snel zeer wreed. Christenen werden als fakkels verbrand en voor de leeuwen geworpen. Hij was dictator en wrede man. Paulus heeft het aan den lijve ondervonden. Hij werd in de cel geworpen en uiteindelijk onthoofd. Petrus werd ondersteboven gekruisigd. Onze Heer en Heiland is door het Romeinse gezag vermoord. En nu zegt Paulus hier dat we het gezag onderdanig moeten zijn… Niet omdat die personen zo aardig zijn, maar omdat ze een ambt bekleden. Paulus roept ons op om de overheid te erkennen, zelfs als die corrupt is. Tegen Pilatus zei Jezus: ‘U zou geen macht hebben als het u niet van boven gegeven was.’ Daarmee erkende Hij de macht van Pilatus die hij van God had gekregen.”

"Gods kinderen hebben een andere taak dan Black Lives Matter-demonstranten, klimaatactivisten en de leden van Viruswaarheid."

Geen verzet
“Christenen op de barricades? Ik geloof niet dat Paulus daar een voorstander van was. Gods kinderen hebben een andere taak dan Black Lives Matter-demonstranten, klimaatactivisten en de leden van Viruswaarheid. Dan gaat het vooral om de manier waarop! Het is eigenlijk een heel eenvoudig algemeen beginsel: geen verzet. Maar o zo moeilijk!

Het is zo makkelijk om negatief te doen. Laten we niet minachtend doen over degenen die zware beslissingen moeten nemen. Dat gaat met geklungel en gestuntel gepaard. Maar weet je wat de Heidelbergse Catechismus zegt over gezagsverhoudingen? Dat je geduld moet hebben met de gebreken van degenen die boven je gesteld zijn. Kraak het niet meteen af! Bidden we voor onze overheid? Blijf als christen bidden voor de overheid”, roept de dominee zijn toehoorders op. Daartoe roept de Bijbel ons meerdere malen toe op!

Waar ligt de grens?
“Er is een grens waarbij je het niet meer hoeft op te brengen om gehoorzaam te zijn. Die grens is in Nederland nog lang niet bereikt. Wat ik heel eng vind is dat een minister in Frankrijk zei dat ‘christenen een vooraanstaand probleem in ons land vormen’. ‘We kunnen niet samenwerken met mensen die niet zwart op wit de wet van de republiek van Frankrijk boven de wet van God stellen.’ (later bood de Franse minister zijn excuses aan na een gesprek met een christelijke instantie, red.) Als je dat uitspreekt, springen de lichten bij mij op oranje. Dan mag je als christen zeggen: nee, dat kan niet! Als de overheid gebiedt wat God verbiedt of als de overheid verbiedt wat God gebiedt, zeg ik: stop! Dit is in strijd met Gods Woord! Dus: geen verzet, tenzij! Er zijn uitzonderingen.

"Als de overheid gebiedt wat God verbiedt of als de overheid verbiedt wat God gebiedt, zeg ik: stop! Dit is in strijd met Gods Woord!"

Denk aan Daniël en zijn drie vrienden. De overheid riep de bevolking op om te knielen voor een immens beeld van Nebukadnezar. Daniël en zijn vrienden bleven staan, omdat ze alleen buigen voor God. Een ander voorbeeld: de overheid verbood onder leiding van koning Darius te bidden tot God. Dat zou ik niet kunnen opbrengen, want dan ga ik geestelijk kapot. Dan moet ik God meer gehoorzamen dan de mensen. En dus ging Daniël driemaal daags trouw in gebed tot God.

Zover is het in Nederland nog lang niet, maar ooit gaat die tijd aanbreken. In Openbaring 13 gaat het over een grote, politieke wereldleider: het beest uit de afgrond. Hij zal iedereen verplichten om hem te aanbidden. Zonder merkteken van het beest kun je niet kopen of verkopen. Dan gaan we van een democratie naar een demoncratie. Dan zal de satan het voor het zeggen krijgen. Nu leven we dankzij Gods genade in een democratie, maar die demoncratie gaat komen. Als de Heere Jezus terugkomt zal die demoncratie overgaan in een christocratie. Een heerlijke Christus-regering! Het koninkrijk der hemelen daalt neer op aarde. Een rijk waar liefde, recht en vrede zal heersen.”

Wat is de functie van de overheid?
“Als je het goede doet, hoef je niet bang te zijn. Als je het kwade doet, heb je kans dat je door de politie en justitie achtervolgt wordt. De overheid is er om de orde en het recht te handhaven. Vroeger noemde men dat Gods algemene genade. Er is nog enigszins een rem op onze samenleving waarin het kwade wordt gestraft en het goede wordt bevorderd. Onze samenleving is als een auto op de helling. God heeft er als het ware een rem op gezet en die rem is de overheid. Als die rem er niet is, ontstaat er chaos. Denk aan landen als Libië, Congo en Sudan waar stammenoorlogen zijn door volstrekte wetteloosheid.

"Onze samenleving is als een auto op de helling. God heeft er als het ware een rem op gezet en die rem is de overheid. Als die rem er niet is, ontstaat er chaos."

De overheid is ‘een wreekster tot straf’. Ik mag niet het recht in eigen hand nemen. God zal het niet alleen op de oordeelsdag recht zetten. De overheid mag wettig mensen oppakken, berechten en opsluiten. Dat is het zwaardrecht. God zet de overheid als Zijn instelling in om het kwaad te straffen.

Waarom moet ik onderdanig zijn aan de overheid? Om straf te ontlopen, maar ook om een andere reden die dieper ligt. Als christen heb je een geweten en wil je zuiver leven naar Gods wil. Ik probeer niet de mazen van de wet te ontlopen of het grijze gebied op te zoeken. Ook als ik nooit gesnapt word, wil ik geen fraude plegen. Dat is die innerlijke motivatie om de overheid van binnenuit te erkennen.”

Geld
“De Bijbel spreekt over broederliefde, naastenliefde, vreemdelingenliefde, vijandsliefde en liefde tot de overheid. Zo concreet is het christenleven op aarde dat onder andere tot uiting komt in het betalen van onze belastingen. In Mattheüs 22 komt die vraag bij Jezus aan de orde: moeten we wel of niet belasting betalen aan de Romeinse bezetter? De Heere Jezus wees op een muntstuk, waarop de beeltenis van de keizer staat. ‘Geeft dan de keizer wat des keizers is en aan God wat van God is’, zei Jezus. Het beeld van de keizer staat op het geld. En op wie staat het beeld van God? Op ons, want wij zijn geschapen naar het beeld van God en dus geven we ons leven aan Hem.”

Aan het einde van zijn preek deelt Van Campen een bijzonder verhaal over een belastinginner. “Hij kwam bij een huis van een christen. Hij vroeg aan die bewoner van het huis om een lijst met zijn bezittingen. Er stonden tien dingen op het lijstje. Hij las voor: ik heb het eeuwige leven; mijn woning in het vaderhuis; een vrede die alle verstand te boven gaat; onuitsprekelijke vreugde; goddelijke liefde die mij nooit in de steek laat; een lieve vrouw; gezonde kinderen; betrouwbare vrienden; een liederenschat waar ik dag en nacht uit kan putten; en de kroon van het leven. De ambtenaar legde zijn pen neer en sloot zijn boek: ‘Wat bent u een rijk en gelukkig man, want zullen bezittingen zijn niet belastbaar!’”

Van Campen sluit zijn preek af met een lied over onze schat in de hemel:

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

T
Ja, een christen dient de overheid gehoorzaam te zijn. Geen punt voor niemand, denk ik. Maar is dat hetzelfde als geloven wat de overheid zegt? Ik denk van niet. De overheid wil graag dat wij ons vaccineren. Moet dat? Het is niet verplicht, dus nee. Verwar niet gehoorzamen met zelf nadenken! Luister naar de inmiddels vele deskundigen die ernstig waarschuwen. BPOC o.a. Dat heeft NIETS met arrogantie te maken.
“Als christen onderdanig aan de overheid”Is er een grens of er is een grens?! We zijn in Nederland nog lang niet bij die grens of komt de grens wel in zicht? Wanneer ik naar Canada kijk dan zie ik dat voorgangers al worden opgepakt omdat zij de overheid niet gehoorzaam waren. Ook in Duitsland werd een voorganger opgepakt. Mijns inziens komt de grens wel snel dichterbij.
Dit betoog lijkt te passen in de beginjaren van de oorlog. Wie was de overheid in die dagen?

Wie de geschiedenis niet kent mag die overdoen. Floris Bakels beschrijft in zijn boek " Nacht und Nebel" hoe hij als atheïst in verzet kwam tegen de overheid. De mishandeling in het concentratiekamp bracht hem tot Christus. Wanneer de ander groot onrecht aangedaan wordt door de overheid, kom dan in verzet, en berust niet totdat er aan ieder recht is gedaan. Hoe loyaal te blijven terwijl dit onrecht nog schaamteloos voortduurt?Toon meer reacties (28)