Dr. P. de Vries
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

10 september 2019 door Jeffrey Schipper

Dr. P. de Vries hekelt postmodern Bijbellezen: "Wie seksualiteit buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw legitimeert, is geen christen"

“De Bijbel geeft antwoord op alle vragen. Wie seksualiteit een legitieme plaats geeft buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw is geen christen en geen onderdeel van de christelijke kerk.” Dr. P. de Vries stoort zich aan de nieuwe generatie theologen die volgens hem afbreuk doen aan ‘de Bijbelse waarheid.’ Twee weken geleden vond hij het tijd voor een tegengeluid op de Haamstedeconferentie in Elspeet, waar meer dan honderd reformatorische dominees bijeenkwamen om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid .

Word ook lid

De Vries vindt het noodzakelijk dat we de Bijbel blijven zien als “de stem van God”. “Ook als we niet willen geloven wat er staat. We mogen niet vergeten dat Bijbellezen en Bijbelwetenschap geen neutrale wetenschap is. De Bijbel is geen handboek van wetenschap of beoefening voor beroepen. Als het gaat om vragen over ons geloof en leven tot Gods eer, geeft de Bijbel antwoord op alle vragen. Direct of indirect. Maar dat wordt betwist door hen die de Bijbel postmodern lezen. ‘We worden met vragen geconfronteerd waar de Bijbel geen antwoord op geeft’, zeggen deze mensen. Dat is de lijn van het schriftrapport ‘God met ons’, in de jaren ’70 uitgegeven door de gereformeerde kerken.” Deze studie over de aard van het schriftgezag is een poging om het goede luisteren naar de bijbel te bevorderen.

"we mogen niet vergeten dat geloof niet alleen een vast vertrouwen is, maar ook een zeker weten."

De Vries ziet een nieuwe generatie theologen opschuiven en deze ‘postmoderne’ manier van Bijbellezen omarmen. “De waarheid wordt beschouwd als contextueel en relationeel. De Bijbel geeft niet antwoord op alle vragen en is voor hen slechts een middel om tot geloof gekomen. We zouden moeten bidden om leiding en verlichting van de Heilige Geest omdat we nu in een andere tijd leven dat de eerste christenen in het Nieuwe Testament. Dat vind ik merkwaardige uitspraken, want de Bijbel geeft wel degelijk antwoord op onze vragen over de positie van de vrouw en homoseksueel gedrag.”

Het valt de hersteld hervormde emerituspredikant op dat “een direct beroep op de Schrift vandaag de dag hoogmoedig is”. Bijvoorbeeld als je stelt dat de Bijbel homoseksualiteit afwijst. “Dan word je een gebrek aan zelfreflectie verweten. Dat noem ik een chantage-argument, want daar kun je je niet tegen verdedigen. Als dit als hoogmoed wordt gezien, zijn in het vervolg alle orthodoxe christenen hoogmoedig.
Als de initiatiefnemers van de Reformatie tegen hoogmoed waarschuwen, wordt niet bedoeld dat je er niet zeker van kan zijn dat je overtuiging over de positie van de vrouw of homoseksualiteit in de Bijbel staat. Hoogmoed is vertrouwen op eigen werken. ‘Die orthodoxen hebben de waarheid in de zak’, hoor ik wel eens. Dat kan in negatieve zin zeker waar zijn. Maar we mogen niet vergeten dat geloof niet alleen een vast vertrouwen is, maar ook een zeker weten.”

Dat neemt volgens De Vries niet weg dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de oudtestamentische en onze huidige context. “In de oude bedeling werd geweld in de naam van God uitgeoefend. In de nieuwe bedeling is dat verleden tijd. Geweld in naam van God komt als het goed is niet meer voor.”

Verder merkt De Vries op dat men vandaag de dag steeds meer vraagtekens zet achter de historiciteit van Adam en Eva. “De dood van de mens is het gevolg van de zonde. Als je meegaat in de evolutieleer, is de zondeval geen historische gebeurtenis maar een metahistorische gebeurtenis. ‘Toen de mens vanuit de dier evalueerde bleek de mens hebzuchtig te zijn en dat is verbeeld in het verhaal van de zondeval.’ Dit noemt men een metahistorische werkelijkheid. Als ik hierin meega, kan ik niet meer zeggen dan Adam en Eva afscheid hebben genomen van God, want de dood hoort blijkbaar bij het leven.

"In de Bijbel worden zaken beschreven die puur cultureel zijn. Maar dat ligt anders bij de positie van de vrouw."

Wie de historiciteit van Adam, Eva en de zondeval opgeeft, moet ook de inhoud van het evangelie aanpassen. Als de dood erbij hoort, waarom is het dan nodig dat de dood overwonnen wordt? Ik geloof in het historisch schriftgetuigenis en de realiteit van de zondeval. Kan ik dat natuurwetenschappelijk verklaren? Nee! En toch geloof ik het.” De theoloog citeert kerkvader Tertullianus: ‘Ik geloof het, hoewel het absurd is’, zegt hij. De dood van Christus kunnen we ook niet in een natuurwetenschappelijk kader plaatsen. Zo eerlijk moeten zijn. Moet de hele werkelijkheid natuurwetenschappelijk beschreven worden? Wie de Bijbel gelooft weet dat een aantal gebeurtenissen daar niet in kunnen vallen en dat een niet-zichtbare werkelijkheid net zo reëel is als de zichtbare werkelijkheid. Over die niet-zichtbare dingen kan de natuurwetenschap niet zinnigs zeggen, dat wil niet zeggen dat er geen zinnige dingen over te zeggen zijn.

De positie van de vrouw
“In de Bijbel worden zaken beschreven die puur cultureel zijn. ‘Groet elkaar met een heilige kus’ en ‘bid met opgeheven handen’, bijvoorbeeld. Dit wordt in onze hedendaagse gemeenten niet gedaan. Bidden met gevouwen handen is een waardig cultureel equivalent. Dat mannen elkaar kussen is dat in het Midden-Oosten heel normaal. Wij zoeken naar een cultureel equivalent.

Maar dat ligt anders bij de positie van de vrouw”, vervolgt De Vries. “De man is het hoofd van de vrouw en de vrouw gehoorzaamt de man. Als er staat: ‘wees elkaar gehoorzaam’, dan wordt bedoeld dat vrouwen hun mannen gehoorzaam moeten zijn. Gehoorzaamheid is in principe niet wederkerig. Dat gaat terug op de scheppingsorde. Dat blijft ook in de nieuwe bedeling (sinds Jezus’ komst, red.) het geval. Ja, vrouwen hebben een bijzondere plaats in de christelijke gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de vrouwen die ontdekten dat het graf van Jezus leeg was en getuigden van Zijn opstanding. Maar het Nieuwe Testament bevestigt de scheppingsorde. Zoals een vrouw haar man gehoorzaamt, zo moet de gemeente aan Christus gehoorzaam zijn. De Schrift geeft uitdrukkelijk aan dat ouderlingen en diakenen mannen moeten zijn en geeft geen ruimte aan vrouwelijke ambtsdragers.”

"Nu is het zo dat christenen die zich orthodox noemen menen dat er bepaalde vormen van homoseksueel gedrag - een homorelatie in liefde en trouw - zijn die je vrijwaren van eeuwig verderf. Dat gaat rechtstreeks tegen de Schrift in."

Vergelijking met slavernij
Voorstanders van vrouwelijke ambtsdragers maken duidelijk dat door Bijbelse richtlijnen en meegaan met de tijdgeest hand in hand gaan. Ter illustratie wordt dan bijvoorbeeld verwezen naar de slavernij. ‘De Bijbel keurt het niet nadrukkelijk af en wij doen dat inmiddels wel’, zegt men. De Vries: “Het huwelijk is een scheppingsordening en dat kunnen we over slavernij niet zeggen. In het oude Israël werd slavernij voor een Israëliet op den duur stopgezet. Je kon nooit langer dan zes jaar slaaf zijn. Aan Filémon schrijft Paulus dat hij de weggelopen slaaf Onesimus niet meer als slaaf, maar als broeder moet ontvangen. Een vraag om vrijlating. Slavernij wordt gereguleerd, maar niet goedgekeurd. Toewerken naar de afschaffing van slavernij is een nieuwtestamentische lijn.

Bovendien bestond slavernij in allerlei vormen. Van ernstige tot weldadige vormen. Dat verklaart dat een slaaf na zes jaar kon zeggen: ik wil slaaf blijven. Laten we niet vergeten dat slavernij ook een economisch verschijnsel was. Wie zijn of haar schuld niet kon betalen bood zich als slaaf aan om extra werk te verrichten. Als je eerlijk naar onze economische realiteit zijn, zijn er vormen van slavernij die helemaal niet erg zijn.”

Homoseksualiteit
“Wij (orthodoxe christenen, red.) geloven dat er overspelers en moordenaars in de hemel zijn, maar niet zonder bekering. Wie in overspel sterft kan niet voor eeuwig behouden zijn. Nu is het zo dat christenen die zich orthodox noemen menen dat er bepaalde vormen van homoseksueel gedrag - een homorelatie in liefde en trouw - zijn die je vrijwaren van eeuwig verderf. Dat gaat rechtstreeks tegen de Schrift in. De gereformeerde belijdenis zegt dat we heilig moeten leven in de huwelijkse staat en erbuiten. Wie seksualiteit een legitieme plaats geeft buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw is geen christen en kunnen we niet zien als levend lid van die ene heilige katholieke, christelijke kerk. Dat zeg ik op basis van de heilige Schrift.” De predikant citeert 1 Korinthe 6:10, ‘Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.’

"Kerken hebben te weinig gerealiseerd hoe zwaar de strijd is van mensen met homoseksuele gevoelens die ook christen willen zijn."

"Kan het zo zijn dat de Schrift onze huidige omstandigheden niet heeft voorzien? Nee! Ook in Paulus’ dagen was men op de hoogte van stabiele, homoseksuele relaties. Alle variëteit in homoseksueel gedrag kwam ook toen voor. Van volstrekte promiscuïteit tot duurzame relaties. Procentueel ligt het percentage homoseksuelen nu misschien hoger, maar principieel lag het destijds niet anders. Voor wie de Schrift leest en uitgaat van de scheppingsorde is het duidelijk: het huwelijk is voor één man en één vrouw, die elkaar trouw blijven tot de dood.

Israël moet zich van de volkeren onderscheiden: geen incest, overspel en ook geen mannen die met mannen slapen. Dit principe zien we terug in het Nieuwe Testament. De stafmaat is niet hetzelfde gebleven. In het Oude Testament was sprake van de doodstraf. In het Nieuwe Testament lezen we dat deze mensen het koninkrijk der hemelen niet binnen kunnen gaan. Paulus schrijft in 1 Korinthe 6 en Romeinen 1 hierover.

Het is een misverstand dat mensen kiezen voor homoseksuele gevoelens. Sommigen dachten: ‘Als ik die gevoelens heb, ga ik voor eeuwig verloren.’ Die gedachte moeten we niet verspreiden. Als iemand om zondige gevoelens verloren zou gaan, zou de hemel leeg blijven. Want iedereen heeft tot zijn of haar laatste snik tegen zondige gevoelens te strijden. Kerken hebben te weinig gerealiseerd hoe zwaar de strijd is van mensen met homoseksuele gevoelens die ook christen willen zijn.

"‘God aanvaard ons zoals we zijn’, hoor ik catechisanten wel eens zeggen. Ik lees in de Bijbel dat God ons niet aanvaard zoals we zijn."

Kunnen homoseksuele gevoelens verdwijnen? Ik kan het niet ontkennen maar ik durf niet te stellen dat wanneer iemand écht gelooft die gevoelens weggaan. Dat zou ik niet durven beweren. Als een dronkaard tot bekering komt, verdwijnt dan de drang om alcohol te gebruiken? Bijna alle alcoholisten die ik heb gesproken, maken duidelijk: na één glaasje ga ik weer onderuit. Dat blijft een worsteling. Dit zou ook voor homoseksuele gevoelens kunnen gelden. Over de zonde spreekt Paulus vaak in het enkelvoud, als een macht. ‘Een christen is niet onder de macht van de zonde.’ Tegelijkertijd gaat hij ervan uit dat een christen een levenslange strijd moet voeren tegen zondige gevoelens.

De uitspraak ‘je mag wel homo zijn, maar het niet praktiseren’, vindt De Vries “een gevaarlijke uitspraak”. “Ik begrijp deze uitspraak vanuit de gedachte dat je als homoseksueel een plek mag hebben binnen de gemeente. Maar het is niet zo dat ik mag zijn zoals ik ben. Bij overspelige gevoelens zeggen we ook niet: ‘Ik ben nu eenmaal zo.’ Nee, we mogen zo niet zijn. Dat wil niet zeggen dat je geen plek verdient in de christelijke gemeente. Als het goed is zijn je zonden vergeven, ben je niet meer onder de wet maar onder de genade en voel je nog wel een levenslange strijd tegen de zonde.

‘God aanvaard ons zoals we zijn’, hoor ik catechisanten wel eens zeggen. Ik lees in de Bijbel dat God ons niet aanvaard zoals we zijn. Waarom zou God zijn Zoon dan gestuurd en de Heilige Geest uitgestort? Ik sta schuldig voor God als ik niet gereinigd wordt door Christus’ bloed. Het grote wonder is dat God zijn Zoon zond ter verzoening van de zonde. Het radicale van het evangelie is dat er ook vergeving is voor je zondige aard. John Newton, de schrijver van het bekende lied ‘Amazing Grace’ zei het als volgt: Door genade ben ik niet meer wie ik eenmaal was, maar ben ik helaas nog niet wie ik zou moeten zijn.’”

Beluister alle lezingen van de Haamstedeconferentie op de website van het Reformatorisch Dagblad.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Haamstedeconferentie 2019
- Ds. P. den Ouden voelt zich een vreemdeling in deze wereld: "Een christen wil deze wereld het liefst zo snel mogelijk verlaten"
- Godsdienstdocent sprak met refojongeren die de kerk verlieten: "Wat ze op catechisatie te horen kregen, had vaak niets met hun leven maken"
- Ds. J. J. ten Brinke wijst op de heiligheid van God: "Juist op dat punt botsen de profeten van God met de valse profeten"
- Ds. J. M. J. Kieviet noemt zichzelf een geseculariseerde christen: “We zijn vreemdelingen op aarde, maar niet wereldvreemd”
- Volgens ds. Goudriaan hoeft een dominee geen preektijger te zijn: "We beheren een schat die niet in de vitrine mag blijven liggen"
Meer over Haamstedeconferentie 2019 »

Reacties

Amen! Goed dat die postmoderne politiek-correctheid aangepakt wordt. Deze leugen dringt langzaam de kerk in. Inderdaad; Jezus zegt: “Wie mij liefheeft, houdt mijn geboden.” Wat is iemand die in zn hele gedrag een afkeer heeft van Gods geboden? Een nep-christen!
Een 'nep-christen' - dat wordt spannend. Want Paulus was 'naar de gerechtigheid der wet onberispelijk' en hij heeft dat als volkomen waardeloos beschouwt. Misschien wordt het dus belangrijk om te kijken welke geboden en vooral hoe je die houdt. En dan is het allemaal niet zo heel simpel als het met een grote mond klinkt. Postmoderne politiek-correctheid moet worden aangepakt, maar ik zou zeggen makkelijk-(in eigen kring)-scorende reformatorische-correctheid moet ook aangepakt worden. Alleen liefde voorkomt nep-christenen!
Toon meer antwoorden (6)
Toon meer reacties (23)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events