Henk Herbold
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

09 december 2021 door Henk Herbold

Klimaatverandering tegengaan: een Bijbelse opdracht?

Er vond onlangs weer een internationale klimaattop plaats. Deze klimaattop is gericht op het vinden van oplossingen en het gezamenlijk bespreken van mogelijkheden, om ons aan te passen aan de effecten van klimaatverandering, zoals onder andere merkbaar door extreme buien, droogte, hitte en een stijgende zeespiegel. Waar we de laatste tijd ook regelmatig over worden bijgepraat in de media is, hoe het gesteld is met de uitstoot van broeikasgassen in het algemeen en de zogenaamde stikstof- en PFAS-crisis, waar we overigens vrij onverwacht in terechtgekomen zijn.

De zogenaamde klimaattop is vooral bedoeld voor politici die maatregelingen moeten verzinnen, om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. De moeilijkheid is natuurlijk dat die maatregelen weer geen grote economische schade voor ons land tot gevolg mag hebben en dat is maar de vraag of dat lukken zal. In ieder geval hebben we dit jaar gezien, wat ons mogelijk in de toekomst nog te wachten staat. In ons hele land werden tijdelijk alle bouwactiviteiten plat gelegd, vanwege een stikstofcrisis en veel bouwbedrijven zijn de schade nog lang niet te boven.

Mensen die denken dat we het allemaal zelf in de hand hebben, gaan vaak volkomen voorbij aan wat de Bijbel voorspelt, over de toekomst van onze aarde.

Maar… hoe zit het nu met ons klimaat?
Ik ontken niet dat de aarde opwarmt en het klimaat aan het veranderen is. Maar ik wil wel zo graag waarschuwen voor de te eenzijdige belichting van het onderwerp ‘klimaatverandering’ en voor de gedachte dat de mens zelf in staat zou zijn om de aarde van de ondergang te redden. Mensen die denken dat we het allemaal zelf in de hand hebben, gaan vaak volkomen voorbij aan wat de Bijbel voorspelt, over de toekomst van onze aarde.

Men ziet het algemeen op de volgende manier. De mens op aarde is schuldig aan de klimaatverandering die waarschijnlijk op dit moment plaatsvindt. De verandering van het klimaat zou voornamelijk veroorzaakt worden door een sterke toename van de zogenaamde CO2-uitstoot en in het afgelopen jaar kwam daar ook nog de uitstoot van stikstof en de zogenaamde PFAS-vervuiling bij. Wie weet wat nog zal volgen in het komende jaar. In ieder geval wordt de mens gezien als de belangrijkste schuldige, wij consumeren te veel en op de verkeerde manier. Nu is het nog maar de vraag of de uitstoot van broeikasgassen werkelijk de enige oorzaak is voor de verandering van het klimaat. Maar los daarvan gaat men ook volledig voorbij aan het feit, dat het grootste deel van de CO2- en stikstofuitstoot veroorzaakt wordt door de aarde zelf, waar dus de mens helemaal geen invloed op heeft. Bijvoorbeeld de uitstoot van moerasgebieden, vulkaanuitbarstingen, bosbranden, etc..

Voor sommigen is het redden van de aarde inmiddels zelfs een soort religie geworden, zonder dat men zich gevolgen van bepaalde beslissingen voldoende realiseert. In ieder geval begint de huidige generatie nu al de rekening te betalen, bijvoorbeeld door nog duurdere woningen vanwege de steeds toenemende strenge milieueisen, maar ook doordat bouwgrond steeds schaarser wordt. Veel grond kan niet meer gebruikt worden voor bouwgrond, vanwege natuurbescherming en natuurbeheer. Het vliegverkeer zal in de toekomst ernstig beperkt worden en in ieder geval heel veel duurder worden. Energie wordt bijkans onbetaalbaar, omdat het relatief goedkope gas verdwijnt en energie uit andere bronnen of uit het buitenland veel duurder zal zijn. Ons voedsel wordt duurder, boerenbedrijven verdwijnen nu al en zullen in de toekomst nog meer verdwijnen. Het gevolg is dat we zullen moeten importeren in plaats van exporteren wat we nu doen. Ons vervoer wordt duurder en ga zo maar door.

Voor sommigen is het redden van de aarde inmiddels zelfs een soort religie geworden, zonder dat men zich gevolgen van bepaalde beslissingen voldoende realiseert.

Over milieuzaken worden we wekelijks door de media geïnformeerd en ook onze regering is er volop mee bezig. De ene vergadering na de ander, door allerlei commissies en organisaties die met het klimaat bezig zijn, volgen elkaar op. De woorden verduurzamen of vergroening, zijn inmiddels voor iedereen bekende begrippen geworden. Het begon eerst allemaal heel eenvoudig en begrijpelijk, zoals: energiezuinige apparatuur, korter douchen, een dagje minder vlees, minder suiker, allemaal dingen die we snappen en relatief weinig kosten. Maar dan volgen er stappen die veel meer geld gaan kosten, zoals: je huis steeds beter isoleren, zonnepanelen op je dak en nog even en we moeten massaal aan de elektrische auto. In ieder geval, om het klimaat te redden gaat Nederland in de komende tijd zijn best doen om door middel van zon- en windenergie de benodigde energie op te wekken. Het is echter te betwijfelen of al onze dappere pogingen, wereldwijd ook maar iets zal betekenen voor de klimaatverandering.

En ook, volgens het klimaatevangelie (?) wat door een groeiend aantal voorstanders verkondigd wordt, zal het vrijwel zeker nooit genoeg zijn. Wat we regelmatig en soms elke dag in de media horen is, ‘dat om de mensheid te redden de temperatuurstijging tot 2050 niet hoger mag zijn dan 1,5 graden celsius’. Afgezien van het feit dat de wetenschappelijke basis voor deze termijn tot 2050, helemaal ontbreekt, vragen veel mensen zich terecht af wat het feitelijke nut om dit wekelijks te verkondigen. Al is het beslist ook weer niet verkeerd om tot op zeker hoogte schoner en zuiniger te leven, onze mogelijkheden om iets aan dat streefgetal van 1,5 graad bij te dragen zijn toch zeer beperkt.

Een ding is echter heel zeker, de maatregelen die nu in ons land worden voorgesteld om deze opwarming tegen te gaan, kosten ongelooflijk veel geld en hebben wereldwijd gezien, een verwaarloosbaar resultaat. Geld wat ook gebruikt zou kunnen worden voor armoede- en hongerbestrijding. Enorm veel mensen sterven op dit moment nog door honger en armoede in de wereld. Maar ja, zeggen klimaatfanatici, als het gaat om de ondergang van de aarde te voorkomen, dan is elke maatregel om dit te voorkomen geoorloofd. Het mag dus best wat kosten, er wordt zelfs niet op enkele honderden miljarden gekeken om die CO2-uitstoot terug te dringen, waardoor men de aarde voor haar ondergang kan worden behoed. Maar kunnen wij de aarde wel voor haar ondergang behoeden?

In de Bijbel vinden we in ieder geval ook profetieën over veranderingen in de natuur die in de toekomst zullen gaan plaatsvinden.

De Bijbel
Een belangrijke vraag voor een christen is, of de Bijbel iets zegt over veranderingen in het klimaat of in de natuur in algemeen. In de eerste plaats is God de schepper van het klimaat, Hij schiep immers het uitspansel (Gen. 1:6) en daarmee dus het klimaat. God is de Schepper van alles en heeft ook macht over alles, dat bewijst later Jezus optreden tijdens de storm op het meer. Hij bleek macht over wolken, lucht en winden te hebben (Luc. 8:22-25).

In de Bijbel vinden we in ieder geval ook profetieën over veranderingen in de natuur die in de toekomst zullen gaan plaatsvinden. Denk even wat beschreven staat in het boek Openbaring, bijvoorbeeld in hoofdstuk 8:7-10

'En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen.'

Hier is sprake van ‘hagel, vuur, bloed’ uit de hemel. Maar ook bomen die verbranden, gras wat verbrand en er wordt een grote berg van vuur beschreven, welke in de zee werd geworpen, waardoor vissen in de zee die sterven en schepen die vergingen…’.

Maar onder andere ook in het Bijbelboek Jesaja profeteert de profeet dat ‘de aarde zal verslijten…’. Dat zijn opmerkelijke woorden van de profeet. Ook dat leert ons dat de aarde niet altijd zo zal blijven, maar de schepping verslijt als het ware. Dat de aarde dus warmer wordt, waardoor voor de mens de kwaliteit van leven mogelijk achteruit zal gaan, is ook weer niet zo vreemd. Maar gelukkig zegt de profeet ook, dat Gods heil, voor degenen die Hem liefhebben zal eeuwig blijven. Jesaja 51:6 zegt: 'Hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.'

Zelfs al zou ook ons land tot het uiterste gaan dan nog is eenvoudig te begrijpen, dat de invloed daarvan wereldwijd te verwaarlozen zal zijn.

Nieuw evangelie
Maar er een groot gevaar, in het klimaatevangelie wat steeds luider wordt verkondigd. De boodschap is dat ‘global warming’ (= opwarming van de aarde) de grootste bedreiging voor de mensheid is. Het is als een totaal nieuw evangelie. Dit evangelie luidt: “de mensheid kan voor de ondergang worden gered als we deze opwarming een halt kunnen toeroepen. Doen we dat echter niet, dan heeft dat dramatische gevolgen voor ons nageslacht en voor de aarde in het algemeen.” Er zit ook een tijdsdruk achter en dat leidt tot dwang. Mensen moeten desnoods gedwongen worden, om zich aan te sluiten bij de zogenaamde klimaatactivisten of in ieder geval in te stemmen met de maatregelingen die men voorstelt.

Maar de boodschap van de Bijbel is toch totaal anders. Zelfs al gaan we optimaal om met de schepping, dan nog zijn we zelf nog niet echt in staat de aarde en de mensheid te redden. De Enige Die dat kan en ook zal doen, is Jezus. Want Hij zal terugkeren naar deze aarde en hier voor 1000 jaar regeren (Openb.1:7).

De nieuwe evangelie predikers zijn onder andere de klimaatwetenschappers. Deze mensen hebben geleerd om zich alleen bezig te houden met berekeningen die hun computers produceren en zij geloven er heilig in. Zij gaan er volkomen aan voorbij dat computers alleen maar verwachtingen kunnen voorspellen op basis van berekeningen. Maar dat is nog iets anders als bewijs. En al zou blijken dat die berekeningen waar zijn of zelfs ook maar de waarheid benaderen. Dus dat de aarde werkelijk aan het opwarmen is ten gevolge van de CO2-uitstoot van de mens, dan kent niemand nog de exacte gevolgen van die stijging van de temperatuur. God weet het alleen en het is zelfs zeer onzeker of de mens, nu of in de toekomst in staat zal zijn om die opwarming van de aarde tegen te gaan. Zelfs al zou ook ons land tot het uiterste gaan, in haar inspanningen om de CO2-uitstoot in eigen land te beperken, of zelfs tot nul te reduceren, dan nog is eenvoudig te begrijpen, dat de invloed daarvan wereldwijd te verwaarlozen zal zijn. Kijk eens op de wereldkaart hoe klein ons land is ten opzichte van de rest van de wereld.

Een andere klimaatverandering
Maar er is een andere klimaatverandering, die we om ons heen zien en waar we wel iets aan kunnen doen. De Bijbel spreekt ook over geestelijke verandering van klimaat, als teken van de spoedige wederkomst van de Here Jezus. De Bijbel leert namelijk dat in de eindtijd, de liefde van velen zal verkillen (Mat.24:12). Verkillen is synoniem met kouder worden. Dat wil zeggen: de liefde tot God, maar ook de haat, de oorlog, echtscheiding, liefdeloosheid, zal toenemen naarmate de tijd van Jezus' wederkomst nabij komt. Dit is één van de tekenen van de eindtijd die ons vertellen dat Jezus gaat komen.

We mogen uitzien, naar dat moment waarop de aarde nieuw zal worden, als Jezus komt. Hij gaat het doen. De dag zal komen dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken.

Naast een natuurlijke vervuiling van ons milieu, is daar ook een geestelijke vervuiling die vandaag plaatsvindt. De wereld waarin we vandaag leven staat bol van de seksuele prikkels, denk maar wat er allemaal in bladen, seksshops, films en pornosites wordt aangeboden. Blijkbaar komt er een omvangrijke relax- en verwenindustrie aan te pas om de moderne mens in zijn of haar seksuele behoeftes te voorzien. In feite heeft alles te maken met de zonden waar we mee besmet zijn geraakt. De Bijbel heeft het over ‘begeerte’ van ons vlees en ‘begeerte’ van onze ogen (1 Joh. 2:16), zondige begeerte wel te verstaan. Zonder de hulp van de Heer Jezus, is het niet eenvoudig om in onze ‘geseksualiseerde’ wereld het hoofd koel te houden. Het zal niemand verbazen dat veel mensen bezwijken te midden van de overmaat aan erotische prikkels. Als je eenmaal hebt toegegeven aan de verleidingen kom je niet zelden op glijdende helling van elkaar overtreffende perversiteiten. Tegen deze vervuiling kunnen we ons alleen beschermen door ons tot God te bekeren en onze zonden te belijden.

Jezus komt terug
In de Bijbel kunnen we lezen dat Jezus weer zal terugkeren naar deze aarde. Mensen die hun hoop op de wederkomst van Jezus hebben en die ook geloven dat Hij spoedig komt, hoeven zich geen zorgen te maken over een dreigende ondergang van de wereld door bijvoorbeeld de opwarming van de aarde. Jezus zegt: “als deze tekenen gaan gebeuren, richt uw hoofd dan omhoog want uw verlossing gaat komen” (Lukas 21:28). Met die verlossing wordt bedoeld de dag van de komst van Jezus. Jezus zal in een plotseling verborgen moment Zijn Bruid (=gemeente) tot zich nemen (Mat. 24:40-42 ).

Wat moeten we nu doen?
De Heer Jezus terug verwachten, betekent niet dat we bepaalde verantwoordelijkheden zouden moeten ontlopen. Ondanks dat we beseffen, dat we de wereld niet kunnen redden, is het toch goed om bijvoorbeeld afval te scheiden, zodat hergebruik mogelijk is en er minder grondstoffen nodig zijn. Ook is het goed om het consumeren van bepaalde producten te beperken, zoals vlees, teveel suikers en alcohol. Alleen al vanwege het gezondheid aspect kan dat belangrijk zijn. Tegelijk mogen we uitzien, naar dat moment waarop de aarde nieuw zal worden, als Jezus komt. Hij gaat het doen. De dag zal komen dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:5).

Henk Herbold is getrouwd met Diny (foto). De evangelist heeft een eigen website. Neem hier een kijkje en lees meer blogs.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Het is opmerkelijk dat veel Christenen die weinig kaas hebben gegeten van natuurkunde met een superieure houding achteloos de resultaten van de wetenschap naast zich neer leggen. De auteur zal vast de weersvoorspelling bekijken om te zien of hij zijn paraplu moet meenemen, maar met de resultaten van de klimaatmodellen heeft hij moeite. Maar we zien nu al wat er gaat gebeuren, b.v. in de droogte en hongersnood in Madagaskar.
J
Hoi Willem,

Wat begrijpt de mens van de fabelachtige complexiteit van het Milieu! Een SPLINTER?

Als je dat kleine beetje feitelijkheid in een MODEL plaatst, dan is dat

LUDIEK als speeltje voor zich als volwassenen gedragende ´kinderen´, die als ACTIVIST iedereen de stuipen op het lijf wensen te jagen voor EIGEN GEWIN

MAAR

heeft (vermoedelijk?) nauwelijks waarde voor het werkelijk doorgronden van deze materie!

Het enige dat ik daarentegen wel zeker weet:

HEM is gegeven alle macht in hemel en op aarde!

Toon meer antwoorden (1)
Toon meer reacties (2)