Generale synode PKN
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

13 september 2021 door Redactie

Generale synode PKN geeft groen licht voor nieuwe visie op ambt

De generale synode van de Protestantste Kerk in Nederland (PKN) heeft zaterdag ingestemd met een rapport waarin de nieuwe ambtsvisie breder is uitgewerkt. De komende tijd wordt in verschillende fases werk gemaakt van de uitwerking en concretisering van de ambtsvisie, meldt de PKN.

Eerder dit jaar stemde de generale synode al in met een nieuwe visie op het ambt en de komst van 'pastors'. Kort gezegd komt het er op neer dat de synode uitspreekt dat er ruimte is om binnen het ambt van dienaar des Woord te differentiëren. Door deze differentiatie is het in de toekomst mogelijk dat - naast predikanten - ook kerkelijk werkers onder nader te bepalen voorwaarden het Woord en de sacramenten gaan bedienen. Synodeleden zijn - middels een brief - uitgenodigd hun visie te geven op allerlei vragen betreffende de uitwerking van het besluit. De reacties van de synodeleden- vragen, suggesties, bevestigende opmerkingen - zijn verwerkt in de vervolgnotitie die vandaag aanvaard is.

Zorgvuldigheid door gefaseerde besluitvorming
Het moderamen (kerkbestuur) geeft in de notitie aan dat ze beseft dat de uitwerking en concretisering van de ambtsvisie te fundamenteel en veelomvattend is om in korte tijd tot definitieve besluitvorming te komen. “Het vraagt om een zorgvuldig proces waarin voldoende tijd en ruimte is voor consultatie van alle betrokken partijen en voor participatie en bijsturing door de generale synode bij het nemen van cruciale wissels.” Daarom stelt het moderamen een gefaseerde aanpak en besluitvorming voor.

Fase 1: Inhoudelijke verdieping
In deze fase vindt er verdere verdieping van de ambtsvisie plaats en wordt er nader (praktijk)onderzoek gedaan naar de beleefde praktijk van gemeenten en kerkelijk werkers. In november 2021 wordt de generale tussentijds geïnformeerd over de voortgang en tijdens de generale synode van april 2022 worden de uitkomsten van de ‘werkgroep vervolg ambtsvisie’ en de ‘werkgroep onderzoek’ ter bespreking en besluitvorming aangeboden.

Fase 2: Verschillende beroepsprofielen
Mede op basis van de voorgaande fase worden mogelijke beroepsprofielen voor de dienaar des Woords opgesteld en deze worden ter besluitvorming voorgelegd aan de generale synode van november 2022. De ambtsvisie wordt ook betrokken op wat dit betekent voor de kerkelijk werkers die geen dienaar des Woords worden.

Fase 3: Concretisering en uitwerking
De praktische uitwerking en verdere concretisering vindt plaats in verschillende werkgroepen. Om een goede aansluiting te garanderen tussen de uitwerkingsvraagstukken, de ambtsvisie en de beroepsprofielen, worden de werkgroepen al eerder gefaseerd opgestart. Tijdens de generale synode van april 2023 wordt een samenhangend rapport voorgelegd ter besluitvorming.

Bekijk de volledige synodevergadering terug:

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen