Peter Overduin
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

30 augustus 2021 door Peter Overduin

In Nederland lopen honderden christenen rond die niet geloven dat zij als apostel geroepen zijn

Het ontbreekt de christelijke kerk in Nederland aan apostelen, die als dienstknechten van Christus de kerken en gemeenten in de roerige tijd van polarisatie en verdeeldheid waarin we leven de weg wijzen; die gelovigen aanstellen in hun bediening, zodat de gemeente van Christus kan worden opgebouwd.

Paulus, zelf ook een geroepen apostel, geeft ons in Efeziërs 4 een blauwdruk voor de christelijke gemeente die ook voor onze tijd nog steeds actueel is.
“Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.” (Ef.4:10)

De vijf bedieningen zorgen ervoor dat kerken en gemeenten het einddoel niet uit het oog verliezen en zich bezig gaan houden met allerlei rand- en bijzaken.

Christus, het Licht uit Genesis 1:3, is in de persoon van Jezus van Nazareth ‘neergedaald’ in de duisternis en zodoende zichtbaar en tastbaar geworden. Hij is uiteindelijk weer ‘opgevaren’ ten hemel (aan ons natuurlijke oog onttrokken) met als doel om alles tot volheid te brengen.

De gemeente van Christus dient er dus op gericht te zijn om alles tot volheid te brengen. Daartoe heeft Christus, het waarachtige Licht dat ieder mens verlicht (Johannes 1:9), vijf bedieningen aan de christelijke gemeente gegeven.
“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, …” (4:11)

Met welk doel zijn deze bedieningen aan de gemeente gegeven?
“om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, …” (4:12)

De gelovigen moeten toegerust worden in het dienstbaar zijn aan de opbouw van het lichaam van Christus. Aangezien alles tot volheid moet gaan komen en Christus alles en in allen is (Kolossenzen 3:11) gaat het bij het lichaam van Christus om de gehele mensheid. Het lichaam van Christus lijkt op een dal vol dorre doodsbeenderen en zal moeten ‘opstaan uit de dood’. In werkelijkheid slaapt ze en moet ze wakker worden (Johannes 11:11). Ze zal opstaan en gaan schitteren! Die hoop en verwachting mogen we hebben!

Op welke manier gaat dat gebeuren?
“totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.” (4:13)

Apostelen zijn gelovigen die door Christus zelf geroepen zijn om het onvermengde evangelie van het koninkrijk te verkondigen.

Zodra het gehele lichaam van Christus is volgroeid in geloof, kennis van Christus en tot de volheid van Christus zelf is gekomen, dan is de opstanding van het lichaam van Christus voltooid. Dat is het einddoel waarop we als christelijke kerk met al onze activiteiten en bezigheden gericht dienen te zijn.

De vijf bedieningen zijn hierbij van groot belang. Zij zorgen ervoor dat kerken en gemeenten het einddoel niet uit het oog verliezen en zich bezig gaan houden met allerlei rand- en bijzaken.

“Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.” (4:14,15)
Samenvattend: “Aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.” (vers 16)

Aan Christus ontleent het gehele lichaam haar groei. Christus is alles en in allen, waardoor het lichaam (ook nu al terwijl zij nog slaapt!) een welsluitend geheel vormt. De opstandingskracht van Christus zorgt er van binnenuit voor dat het lichaam tot opstanding komt. Door de dienst van de vijf bedieningen zal ieder lid op zijn / haar wijze bijdragen aan de kracht die het lichaam doet groeien. Liefde is het cement!

De apostel draagt als het ware de sleutelen van het koninkrijk en waakt ervoor dat de gemeente niet door de duisternis wordt overweldigd.

Apostelen zijn gelovigen die door Christus zelf geroepen zijn om het onvermengde evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Mensen die de boodschap van het evangelie niet door overlevering van mensen hebben meegekregen, maar die het van Christus zelf in hun hart hebben ontvangen. Mensen voor wie dit geldt, weten diep van binnen dat zij als apostel geroepen zijn.

De apostel is een dienende knecht van Christus, de rots in de branding, die doorgaans voor hete vuren komt te staan. Hij/zij is degene die de gelovigen aanstelt in de andere vier bedieningen. De apostel is ook degene die de verantwoording draagt over de inhoud van de boodschap die door de kerk wordt verkondigd. Hij/zij draagt als het ware de sleutelen van het koninkrijk en waakt ervoor dat de gemeente niet door de duisternis wordt overweldigd.

Zolang het ontbreekt aan apostelen die gehoor geven aan de roepstem van Christus zal de opbouw van het lichaam van Christus stilliggen. Wat de christelijke kerk in de huidige tijd waarin wij leven het hardst nodig heeft, zijn dan ook apostelen!

Ik geloof dat er honderden apostelen in Nederland rondlopen die door hun bescheiden aard niet van zichzelf durven geloven dat ze als apostel geroepen zijn. Ze denken dat ze een charismatische uitstraling moeten hebben en welbespraakt moeten zijn. Niets is minder waar! God zoekt apostelen die nederig van hart zijn en tegelijk zeker zijn van hun roeping van Godswege en van de boodschap die zij mogen verkondigen. Dit zal hen in staat stellen om hun taak naar behoren te volbrengen.

Ik geloof dat er honderden apostelen in Nederland rondlopen die door hun bescheiden aard niet van zichzelf durven geloven dat ze als apostel geroepen zijn.

De tijd is aangebroken dat de honderden ‘verborgen’ apostelen voor de dag gaan komen. Dat ze als koninklijke priesters hun licht gaan laten schijnen te midden van de duisternis waarin we momenteel leven. Dat ze in samenwerking met de andere vier bedieningen (profeet, herder, leraar en evangelist) de christelijke kerk in Nederland nieuw leven in gaan blazen.

Herken jij jezelf in het bovenstaande en weet jij je diep van binnen geroepen als apostel? Dan moedigen we je aan om op zaterdag 11 september aanstaande de Way of Grace Inspiratiedag te bezoeken.

Twijfel je over je roeping als apostel of loop je met andere vragen met betrekking tot de vijfvoudige bediening rond? Dan ben je van harte welkom voor een persoonlijke ontmoeting. Je kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te sturen naar info@wayofgrace.nl.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

P
Honderden apostelen alleen al in Nederland? Dat zou wel heel mooi zijn, maar dat kan natuurlijk niet. Het werk van een apostel destijds was samen met de profeten het fundament te leggen voor de Gemeente (Efeze 2:19-22). Er is geen nieuw fundament meer nodig dan dat er al ligt. Er kan ook niet worden voldaan aan 1 Cor 9:1 en 2 Cor 12:12. Conclusie: er zijn geen hedendaagse apostelen meer. Wel valse (2 Cor 11:13).

H
De apostelen en profeten van Ef 2 zijn niet dezelfde als Ef 4 (die in een totaliteit van bedieningen worden genoemd).

Ef 2 gaat over het fundament van de gemeente (Jezus Christus de hoeksteen), gelegd door de apostelen (ooggetuigen van Jezus) en de profeten uit het OT die reeds vooruitzagen op Jezus.

Ef 4 gaat over de bouw van de gemeente (het einddoel), en daartoe zijn (hedendaagse) apostelen en profeten (en ook de andere bedieningen) als gave gegeven door Jezus.

Ik ben het van harte eens met Overduin dat apostelen nodig zijn.
Toon meer antwoorden (1)
Toon meer reacties (4)