Peter Overduin
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

02 april 2021 door Peter Overduin

Een belangrijke Goede Vrijdag-boodschap voor alle zaaiers van het evangelie

God heeft u een akker toevertrouwd waar u het zaad van het Koninkrijk in mag zaaien. Deze akker heeft meer dan genoeg potentie om het zaad van het Koninkrijk op te laten komen en voor een grote oogst te zorgen. Dat is dan ook de bedoeling van de akker en het zaad. U bent geroepen om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. U voelt zich daar uiteraard verantwoordelijk voor, anders had u de roeping van de Landman wel naast u neergelegd. Wij willen onze dank en waardering uitspreken voor het feit dat u bereid bent geweest om de roeping tot ‘dienaar van het goddelijke Woord’ te aanvaarden.

De akker waar u het zaad in mag zaaien is in de loop van de tijd verworden tot grond die vol zit met stenen en waarop doornen en distels groeien. Het gaat bij de akker om de harten van mensen. De doornen en distels zijn een beeld van pijn, verdriet en teleurstelling die mensen in hun leven hebben ondervonden. Deze doornen en distels zorgen ervoor dat mensen het kinderlijke vertrouwen in God kwijtraken. God wil onze ogen openen, zodat we de boodschap van vrijlating uit de gevangenis (het rijk der duisternis) gaan begrijpen en we niet meer als verdrukten, maar als zonen en dochters van God in vrijheid zouden leven (Lukas 4:18,19). De doornen en distels zorgen ervoor dat mensen niet kunnen geloven dat dit Woord van het Koninkrijk in hun leven vrucht zal dragen. Zodoende heeft God herders aangesteld om mensen te verzorgen, zodat zij God weer op zijn Woord gaan vertrouwen. Het pastoraat in de gemeente is dan ook van wezenlijk belang om een grote oogst voor de Koning binnen te mogen halen.

Zolang we mensen echter als zondaren benaderen, zullen de stenen in de grond blijven zitten en zal het zaad geen blijvende vrucht voortbrengen.

Er is echter een nog groter probleem en dat zijn de stenen in de grond. Stenen zijn in de Bijbel vaak een beeld van de wet. De wet die de oude mens en de werken van het vlees veroordeelt. Zolang de wet een rol speelt in het leven van mensen, is er geen sprake van goede grond. Het zaad komt wel even op, maar het kan geen wortel schieten vanwege de stenen in de grond. Het draagt geen blijvende vrucht, waardoor de oogst minimaal zal zijn. De verkondiging van het Woord van het Koninkrijk zal dus geheel vrij moeten zijn van de wet. Zolang u de grond waarin u het zaad van het Koninkrijk mag zaaien niet als goede grond beschouwt, zullen de hoorders van de boodschap zich bevestigd zien in wat zij over zichzelf geloven. U zult er in de verkondiging alles aan moeten doen dat mensen de stenen uit hun hart verwijderen in plaats van de stenen dieper in de grond te duwen. Alleen dan zal het zaad van het Koninkrijk tot een grote oogst leiden.

De stenen in de grond vormen een bedekking, waardoor mensen zichzelf niet waardig achten om de zegen van Gods Koninkrijk in hun leven te ontvangen. Hun ogen blijven gesloten, waardoor ze in de gevangenis van de duisternis blijven zitten en dus als verdrukten door het leven blijven gaan. Een belangrijke wet in het Koninkrijk van God is dat we onze eigen binnenwereld op andere projecteren. Zolang de stenen niet uit ons eigen hart zijn verwijderd, zullen we in de verkondiging de wet in de hand nemen en menen daarmee God te dienen. Zolang we mensen echter als zondaren benaderen, zullen de stenen in de grond blijven zitten en zal het zaad geen blijvende vrucht voortbrengen. Dit is verreweg de belangrijkste oorzaak van het uitblijven van een grote oogst.

U zult de jonge wijn van het Koninkrijk van God in nieuwe zakken moeten schenken. Deze nieuwe zakken zijn geheel vrij van het zuurdesem van de oude wijn, zodat er geen vermenging zal plaatsvinden van de oude en de jonge wijn. De boodschap van het nieuwe verbond is radicaal anders dan die van het oude verbond. Zolang we deze met elkaar blijven vermengen, zal de boodschap zijn kracht verliezen. De nieuwe zakken staan voor de goede grond, waar de stenen van de wet uit verwijderd zijn. In Christus is er geen veroordeling. Christus in ons is de hoop op heerlijkheid. Christus in ons vormt de goede grond. We zullen mensen in de verkondiging moeten benaderen als gezalfden des Heren.

“Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees.” (2 Korintiërs 5:16a)

U zult de jonge wijn van het Koninkrijk van God in nieuwe zakken moeten schenken.

De boodschap van het oude verbond met de wet en de offerdienst is gericht op het vlees van de mens. De symptomen van het vlees (zonden) worden door het bloed van de offerdienst (de oude wijn) bedekt. Men ontvangt vergeving op grond van een zondoffer. De gevolgen worden beperkt, maar de oorzaak wordt niet weggenomen. Aangezien de stenen in de grond blijven zitten, zal er steeds weer opnieuw geofferd moeten worden. Dit is allemaal kenmerkend voor de boodschap van het oude verbond.

Het bloed van het nieuwe verbond daarentegen reinigt ons bewustzijn van dode werken. Het is gericht op het verwijderen van de stenen in de grond, waardoor mensen zich bewust gaan worden dat men een geliefde zoon of dochter van God is, geroepen om in vrijheid te wandelen. Alleen langs deze weg zal het zaad van het Koninkrijk in het leven van mensen vrucht dragen.

De boodschap dat Jezus aan het kruis een zondoffer voor onze zonden zou hebben gebracht, staat haaks op de boodschap van het nieuwe verbond. Jezus wordt dan ook niet vergeleken met een ram, stier of bok, maar met het lam dat de zonde der wereld weg zou nemen. Het bloed van het lam verwijst naar de uittocht uit Egypte, waarbij het om de bevrijding van het volk ging. Het ging in deze situatie niet om de rechtvaardiging van het volk, maar om de bevrijding van de onderdrukker, die hen dag in dag uit stenen liet bakken. God wilde hen bevrijden uit deze situatie, zodat ze niet meer als verdrukten in gevangenschap, maar als zonen en dochters van God in vrijheid zouden leven. Op die manier wil God ons als mensen die recht is gedaan (rechtvaardigen) laten wandelen.

Dit is met recht de blijde boodschap die u aankomende Goede Vrijdag en Pasen mag verkondigen! Mensen mogen de stenen uit hun hart verwijderen, door het vlees voor gekruisigd te houden. Wij zijn immers niet de oude mens! Alleen langs deze weg zal Christus in ons kunnen opstaan. Iemand die Goede Vrijdag en Pasen heeft begrepen zal zich bewust worden dat men een gezalfde des Heren (Christus) is. Dat is de goede grond, waarin het zaad van het Koninkrijk diep wortel zal schieten en dat zal leiden tot een grote oogst! Zonen en dochters van God, die in vrijheid gaan wandelen.
De schepping zucht en wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de zonen en dochters van God.

Alvast een Goede Vrijdag en Pasen gewenst!

Deze blog verscheen eerder op de website van stichting Way of Grace.

Reacties

‘Stenen zijn in de Bijbel vaak een beeld van de wet.’ Maar Jezus zegt bij de uitleg van de gelijkenis van de zaaier iets heel anders.

‘Zolang we mensen als zondaren benaderen, zullen … enz. Maar het evangelie is juist bestemd voor zondaren!

‘De boodschap dat Jezus aan het kruis een zondoffer voor onze zonden heeft gebracht, staat haaks op de boodschap van het nieuwe verbond.’ Maar dat heeft Hij juist wel gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht (Hebr. 7: 27).Een vreemd Evangelie – en dat nu hier te moeten lezen op Goede Vrijdag!

Christus is de vervulling van héél de OT-ische offerdienst. Op ‘de grote verzoendag’ (Lev. 16) wordt m.i. het offer van Christus van te voren afgebeeld, wanneer op die dag het bloed van het zondoffer (de zondebok) door het voorhangsel heen in het heilige der heiligen wordt gebracht en op het verzoendeksel wordt gesprenkeld om verzoening te doen. In het NT wordt m.i. hierop gezinspeeld in die machtig mooie passage Rom. 3: 25: ‘Christus Jezus, Hem heeft God voorgesteld als een zoenmiddel door het geloof in zijn bloed.’
QUOTE: "HSV-Hebreeën 8 : 12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken."COMMENTAAR: ON LINE STUDIEBIJBEL:QUOTE:"Het derde verschil tussen het nieuwe en het oude verbond is: binnen het oude verbond konden de veelvuldig gebrachte offers niet werkelijk de zonden wegnemen (vgl. Heb.10:4), maar met het nieuwe verbond belooft God vergeving van zonden, zonder dat deze van een tegenprestatie van de mens afhankelijk is. (2)
Toon meer reacties (8)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen