Dick Slikker
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

18 februari 2021 door Dick Slikker

Op zoek naar eindtijdtekenen: de rol van de antichrist

In het eerste twee delen hebben we gezien dat veel tekenen van Jezus’ wederkomst vervuld zijn. De nog niet vervulde tekenen kunnen nu makkelijk gerealiseerd worden. We leven in een tijd waarin zoveel meer kan dan vroeger en deze ontwikkelingen gaan vooral razendsnel verder.

De climax zal zijn wanneer satan zijn eindtijdstrijd tegen God aangaat. We hebben al gezien dat er wereldwijd veel ruimte is voor dictators en hij zal daar gebruik van maken.
Om de antichrist te kunnen ontmaskeren, als een ‘niet ware’ christen, moeten we allereerst een soort definitie van een ‘ware’ christen opstellen. Prof. dr. Willem Ouweneel gebruikt de Apostolische Geloofsbelijdenis om kenmerken van een ‘ware’ christen te omschrijven. Een christen gelooft minimaal in: de drie-eenheid, Christus’ waarachtige Godheid en waarachtige mensheid, de schepping, de zondeval en de verlossing door het werk van Christus, de lichamelijke opstanding van Christus én – te zijner tijd – van de zijnen, de wederkomst en de voleinding en de Schrift als het geïnspireerde Woord van God.

Zo kunnen we allereerst toetsen of iemand antichristus is. De antichrist zal naast antichristelijk geloof ook antichristelijk gedrag vertonen.

Satan zal samen met de politieke, economische en militaire antichrist en de godsdienstige antichrist de ‘onheilige drie-eenheid’ vormen.

Climax: de antichrist
De ontwikkelingen in de wereld zullen resulteren in een climax: de komst van de antichrist. Volgens Openbaring zal er een antichrist komen die op politiek-, economisch- en militair-vlak (beest uit zee, wereldregering) controleert als mede de religieuze antichrist (valse profeet, uit de aarde, wereldreligie) die de kerk en haar inhoud controleert. Satan zal samen met de politieke, economische en militaire antichrist en de godsdienstige antichrist de ‘onheilige drie-eenheid’ vormen.

Het woord anti heeft twee betekenissen: ‘tegen’ en ‘in de plaats van’. De antichrist zal zowel strijden tegen God en christenen, als mede zich voordoen als nabootser of imitator van Christus. Luther noemde satan de ‘aap van Jezus’.
In de geschiedenis zijn heel wat antichristussen genoemd. Luther, Calvijn, maar ook Spurgeon zagen de Paus als de antichrist. Er zijn titels van de paus die in het Latijn de waarde 666 hebben.

Vermoedelijk zal pas in de eindtijd duidelijk worden wie (persoon of macht) de antichrist is. Het is beter om niet te speculeren. In 2 Thessalonicenzen 2: 6 staat; ‘Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd.’ In vers 9 staat; ‘de komst van de wetteloze mens is het werk van satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen.’ Vermoedelijk zal de antichrist een oplossing ontwikkelen voor de problemen in het Midden-Oosten. De hele wereld zal hem daar dankbaar voor zijn en hem accepteren als wereldleider.

De hele wereld zal hem daar dankbaar voor zijn en hem accepteren als wereldleider.

Ideale omstandigheden (voedingsbodem) voor een antichrist of dictator
De antichrist zal een dictator zijn. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar patronen van dictators. In een onderzoek wordt onder andere genoemd dat een kenmerk van een dictator is ‘dat hij de kunst beheerst om zijn volk te laten geloven dat hij geen dictator is’. Ook satan probeert ons steeds te laten geloven dat hij niet bestaat. Als zich ergens een ramp voordoet dan zeggen veel mensen: ‘wat voor God hebben jullie die dit toestaat’. God krijgt overal de schuld van. Je hoort nooit iemand zeggen: ‘wat een rotstreek van satan die ons deze ramp geeft’. God is altijd het mikpunt.

Uit verschillende patronen van dictators en Bijbelse waarheden zijn twee tabellen gemaakt om veranderingen in de wereld te herkennen als voedingsbodem en kenmerken of patronen van de antichrist.

Politiek
Er is een ernstig machtsvacuüm in de wereld, de wereld heeft niet de macht om dictators tot de orde te roepen. Soms lijkt het of dictators een soort wedstrijd houden wie de ergste dictator is. Geen enkel land wil en kan nog de rol van scheidsrechter spelen.

De mens hoopt dat de nieuwe leider weer harmonie kan scheppen in de chaos.

De media heeft nog nooit zo’n belangrijke rol gespeeld als nu in het manipuleren van de mens, het is een zichzelf versterkend systeem. De mens komt in zijn eigen bubbel.
Lange tijd is door het postmoderne denken in alle maatschappelijke lagen polarisatie ontstaan. Groepen komen sterk tegenover elkaar te staan waardoor angst de mens zal drijven naar de laatste dictator. De mens hoopt dat de nieuwe leider weer harmonie kan scheppen in de chaos.

De snelle ontwikkeling van digitalisering krijgt steeds meer gevaarlijke aspecten. Het wordt steeds meer gebruikt voor controle over de mens. De macht van de grote techbedrijven staat dan ook in veel landen ter discussie.
Contant geld (ook door corona) verdwijnt steeds meer waardoor men precies weet waar en wat je koopt. Er wordt hard gewerkt om een digitale wereldmunt op te zetten.
Biometrie kan op vele manieren gebruikt worden om exact alles over je te weten.

Religieus
Zoals al vermeld zien we een stijging van wereldwijde christenvervolging. Niet alleen van buitenaf wordt de kerk aangevallen maar ook van binnenuit. Onder de religieuze antichrist zal het lijken dat kerken juist samen willen werken. Daaraan vooraf zullen de kerken eerst sterk verdeeld en wettelozer worden, maatschappelijke moraal verwelkomen en toleranter worden door Gods normen aan te passen. Daardoor zullen christenen niet meer de noodzaak zien om te geloven in God als absolute Waarheid en zullen de kerk verlaten. Er is geen ‘geheel anders’ meer.

Politiek
Dictators zijn altijd te herkennen aan hun ‘verdeel en heers’ tactiek. Angst en chaos zaaien zit in hun DNA. Hun vriendjes worden beloond voor hun loyaliteit, waardoor de positie van de dictator beschermd wordt. Zo wordt de cirkel rond. Iedereen buiten zijn ‘inner-circle’ wordt verdacht gemaakt en onder druk gezet.
Macht wordt misbruikt door eigen gunstige wetten te maken en zo eigen rechter te spelen (geen onafhankelijke rechtspraak).

De antichrist zal een wereldregering opzetten, dus zal hij werken aan globalisering. Door corona is globalisering een beetje populairder geworden.

Propaganda met veel leugens en laten geloven dat de antichrist geen dictator is (zoals eerder vermeld) zal uitgebreid toegepast worden.
De antichrist zal een wereldregering opzetten, dus zal hij werken aan globalisering. Door corona is globalisering een beetje populairder geworden.

Religieus
Jezus zegt ‘Ik ben de Waarheid’, de Waarheid is dus een Persoon. De religieuze antichrist zal onderwijzen dat iedere religie een waarheid bevat. In het postmodernisme hebben we ook geleerd dat iedereen zijn eigen waarheid mag hebben. De Bijbel is dan niet de absolute Waarheid, die bestaat niet meer.

De valse profeet zal graag controle over kerken realiseren onder de dekmantel van samenwerken. Een voorbeeld: de herziene Chinese regelgeving inzake religieuze aangelegenheden trad in werking op 1 februari 2018. Het enige Bijbelvers dat wordt geciteerd is Titus 3: 1; ‘Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn.’ Met citaten uit de Bijbel zet je de kerk klem.

Humanisme en tolerantie zullen breed gedragen worden binnen de kerk.
De grote religies hindoeïsme, boeddhisme, islam (soenitisch, sjiitisch), jodendom en christendom (katholiek, orthodox en protestant) zullen gaan samenwerken aan een wereldreligie.

De komende jaren zullen zich grote veranderingen voordoen die de weg vrijmaken naar deze wereldreligie onder het mom van ‘we hebben dezelfde god’.

De huidige Paus Franciscus beijvert zich sterk om deze wereldreligie vorm te geven.
Paus Franciscus en Ahmed al-Tayeb verklaarden: ‘dat een cultuur van dialoog ons pad zal zijn; samenwerking onze gedragscode en wederzijds begrip onze methode en standaard.’ Samen werken aan universele broederschap, wereldvrede en religieuze verdraagzaamheid.

De komende jaren zullen zich grote veranderingen voordoen die de weg vrijmaken naar deze wereldreligie onder het mom van ‘we hebben dezelfde god’.

Slot
Deze overzichten hebben niet de intentie om compleet te zijn. Het gaat niet om één aspect, maar een serie van determinanten waar we op moeten focussen. De som van gebeurtenissen in de wereld gaan samen richting Zijn wederkomst.

Gods klok tikt door. Iedere dag is één dag dichter bij Zijn wederkomst. Gods opdracht aan ons is dat we waakzaam moeten zijn, ‘Ik heb het u gezegd’. We moeten niet naar één aspect of kenmerk kijken, maar naar een scala van omstandigheden. Niet bang worden, maar juist leren om te danken: ‘Hij komt spoedig’. Het moet ons blij maken (ook bezorgd) dat we deze dingen nu zien gebeuren.

Openbaring 22: 20 - Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!
Openbaring 6: 10 – ‘tot hoelang …’ (HSV)

Bovenstaand artikel is het slot van een drieluik. Lees hier deel 1 en deel 2.

Dick Slikker woont in Harderwijk, is getrouwd en heeft 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Hij heeft veel projecten uitgevoerd in Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie en het Midden-Oosten. Slikker is schrijver van het (kring)boekje Kapstok en Exodus. Klik hier om de site van Dick Slikker te bezoeken.


Wederkomst en eindtijd
- Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?
- Orlando Bottenbley ziet link tussen corona en de eindtijd: "Kans is groot dat Jezus binnen 15 jaar terugkomt"
- Wim ziet tekenen van de eindtijd in het Midden-Oosten: "Legers gaan de strijd aan met Israël"
Meer over Wederkomst en eindtijd »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen