Tempel Gerrit Boer
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

31 augustus 2020 door Jeffrey Schipper

Waarom Gerrit Boer de tempel met lego heeft nagebouwd

Tijdens de coronacrisis klagend en stilzwijgend voor je uitkijken. Voor Gerrit Boer (65) is dit geen optie. In plaats daarvan ging hij met een omvangrijke klus aan de slag. Urenlang ging hij aan de slag met lego om de tempel te ‘herbouwen’. Een hels karwei. “Ik heb ervaring met andere gebouwen. Het is écht een andere werkwijze dan een modelgebouw met papier of karton”, vertelt de man uit Hierden.

Boer legt uit waarom de tempel in het geloofsleven van christenen zo’n belangrijke plaats inneemt en waarom de tempel hem zo aanspreekt. “De tabernakel en later de tempel was een verzwakte afschaduwing van het hemelse. Christus werd niet voor niets ook de hogepriester genoemd, we zien Hem ook als de koning van Salem genaamd Melchezedek (Gen. 14:18-24). Deze Hogepriestelijkheid werd Christus eigen toen Kajafas zijn priesterkleding scheurde. Heel bijzonder, want de hogepriesterlijke bepalingen verbood in Leviticus 10:6 dat de kleding gescheurd mocht worden.”

Toen de Heere Jezus was opgestaan had hij een ontmoeting met Maria maar verzocht haar Hem niet aan te raken omdat hij eerst moest opvaren naar de hemel. Niet te verwarren met de hemelvaart die wat later zou geschieden. Maar Hij moest als hogepriester bloed sprenkelen op de ‘Ark’ die in de hemel staat en dus niet de uit aardse materie, bestaande uit acaciahout overtrokken met zuiver goud. We hebben het over de genadetroon van Christus, maar ook dat van de vader.Zoals Mozes de pleitbezorger van het volk was zo is de Heere Jezus dat voor ons. Wanneer we later als gemeente, bruid van Christus daar zullen zijn, zal de Heere Jezus de tempel zijn (Openb. 21:22). Ook zal er geen kandelaar zijn want Hij zal het licht zijn (Joh. 8:1). De tafel der toonbroden zal er ook niet zijn want Jezus zegt: ‘Ik ben het Brood des levens.’ Het reukofferaltaar zal er ook niet zijn want de Hogepriester goot het gebed der heiligen in de vorm van wierook op dat altaar. Maar toen de Heere Jezus stierf aan het kruis scheurde het voorhangsel van boven naar beneden om zo de weg naar de Vader vrij te zetten, zodat de troon der genade altijd benaderbaar is en we rechtstreeks met onze gebeden naar Hem toe mogen gaan.

In feite had de Heere Jezus niets met de tempel die toen er stond. Maar voor de heidenen had het in zeker zin een symbolische functie, omdat mensen in alle oprechtheid wilden offeren. Het zij met een lam, duif of het eenvoudige penningske van de arme weduwe.

Jezus wist dat de tempel door Herodes was gebouwd. Herodes was de zoon van Antipater een idumieër (een Edomiet uit het geslacht Ezau). Wie de globale geschiedenis van Hem kent zal ervan gruwelen. Hij liet diverse kindermoorden plegen. Hij was uit ijdele vleierij getrouwd met een telg van het huis der Hasmoneeën, genaamd Mariamme, in de gunst van het volk te komen. Dit was een misrekening want ze haatte hem des te meer en om nog meer in de gunst te komen vergrote en verfraaide hij de tempel. Tijdens zijn toespraak liet hij het hele priestergeslacht afslachten en stelde hij een priestergeslacht aan. Echter de priesterkleding liet hij in opslag nemen in de Antoniaburcht. Wie het hele relaas wil doorlezen adviseer ik het boek ‘De oude Geschiedenis van de Joden’ van Flavius Josephus te lezen. Hoofdstuk 11 behandelt de bouw van de tempel.De herbouw van de tempel begon ver voor de geboorte van Jezus en werd iets eerder voor Zijn berechting voltooid. Dat de tempel in 46 jaar werd gebouwd, vernemen we in Johannes 2:20, waar de Heere Jezus in gesprek is met de joden nadat Hij de tempel had gereinigd. Dit gaat over het gegeven dat Hij de tempel in drie dagen zou afbreken en in drie dagen weer zal opbouwen. Hij bedoelde daarmee Zijn dood en opstanding, maar ze begrepen en verstonden Hem niet.

Toen de Heere Jezus met Zijn discipelen op de Olijfberg zat en zij Hem wezen op het mooie uitzicht, profeteerde Hij in Markus 13 dat er geen steen op de ander zal blijven en de tempel zal worden afgebroken. Mattheüs spreekt in hoofdstuk 23:38 over een woestenij waar in het zal verkeren. Ook Daniël profeteerde erover. In het jaar 70 na Christus werd Jeruzalem veroverd en de tempel veroverd. Die taferelen, die Flavius Josephus tot in detail beschrijft, zijn ronduit deerniswekkend en ten hemel schreiend.”

Meer weten over de (betekenis van) de tempel? Stuur Gerrit Boer een e-mail.

Reacties

Helemaal eens met Gerrit Boer dat hij zegt: “Wanneer we later als gemeente, bruid van Christus daar zullen zijn, zal de Heere Jezus de tempel zijn (Openb. 21:22)”. En ook wij als leden van de gemeente van Jezus mogen een tempel zijn van de Heilige Geest (1 Cor. 6:19). Daarom begrijp ik die medechristenen echt niet die denken dat er later nog een tempel van hout en steen moet worden gebouwd. Waarom? De tempel in Jeruzalem was alleen maar ‘een verzwakte [voor]afschaduwing van het hemelse’.
De heiligen zullen meeregeren in het duizendjarig vrederijk, waar Jezus vanuit Jeruzalem zal regeren. Een profetie, die nog moet plaatsvinden. "Toen hoorde ik Hem uit de tempel tot mij spreken, terwijl de man naast mij stond, en Hij zeide tot mij: Mensenkind, (dit is) de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid; het huis Israëls zal mijn heilige naam niet meer verontreinigen, zij noch hun koningen, met hun ontucht en met de lijken van hun koningen na hun dood" (Ez.43:6,7).

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg nu volledige toegang tot CIP.nl!