Christian Stier
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET ISRAEL & DE BIJBEL

 

Wat iedere christen zou moeten weten over het feest van de Eerstelingen

Veel christenen zijn bekend met de sjabbat en het Loofhuttenfeest. Er is relatief weinig aandacht voor het feest van de Eerstelingen. “Dit komt doordat het feest alleen in het land Israël gevierd kan worden”, vertelt Christian Stier. Namens Stichting Israël en de Bijbel gaat hij binnenkort in op het feest van de Eerstelingen. Tegenover CIP.nl beantwoordt hij een aantal vragen.

We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

Wat houdt het feest van de Eerstelingen in?
“Het feest van de eerstelingen is het eerste oogstfeest op Gods feestkalender, gevolgd door het Sjavoe’ot en het Loofhuttenfeest. Als Israëliet bracht je de eerste schoof van de oogst naar de priester in de tempel. De priester bewoog vervolgens de schoof als dankoffer voor de Heere. Bedenk dat de Heere Eigenaar is van het land Kanaän (Lev. 25:23). Hij zorgde er dan ook voor dat het land vruchtbaar was en op tijd regen kreeg zodat alle gewassen tot bloei konden komen (Deut. 28:12). Een rijke oogst was dus volledig te danken aan de zegen die God gaf. Daarom was de eerste opbrengst die werd geoogst ook voor Hem bestemd.”

Hoe wordt dit feest nu door de Joden gevierd?
“Het is opvallend dat er binnen het jodendom relatief weinig aandacht is voor het feest van de Eerstelingen. Dit komt doordat het feest alleen in het land Israël gevierd kan worden. Ook moet er een tempel met priesters zijn om de eerste opbrengst van de oogst naartoe te brengen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Pesach, werd het feest van de Eerstelingen niet gevierd in de periode tussen de uittocht uit Egypte en het moment waarop het volk onder leiding van Jozua het land binnentrok (Lev. 23:10). Pas toen ze eenmaal Kanaän hadden veroverd, kreeg dit feest een plek op Israëls kalender. Dit veranderde opnieuw toen Jeruzalem met de tempel vernietigd werd: eerst door de Babyloniërs (586 v. Chr.) en later de Romeinen (70 na Chr.). Tijdens beide gebeurtenissen werd het volk uit het land weggevoerd waardoor het feest van de eerstelingen naar de achtergrond verdween.

"Het feest van de eerstelingen bepaalt ons namelijk bij de opstanding van de Heere Jezus."

Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 zien we dat het verlangen naar de herbouw van de tempel groeit. Het zou goed kunnen dat als de tempel weer herbouwd wordt, het feest van de eerstelingen een belangrijkere plaats krijgt binnen het Jodendom. We moeten ons daarbij wel realiseren dat deze tempel op zeker moment het territorium van de antichrist zal worden (2 Thess. 2:4)."

In hoeverre is het feest van de Eerstelingen een verlengde van Pesach?
“Allereerst valt het feest van de Eerstelingen meestal in de week van Pesach. Maar ook profetisch gezien liggen de twee feesten in elkaars verlengde. Het feest van de eerstelingen bepaalt ons namelijk bij de opstanding van de Heere Jezus. Paulus schrijft: 'Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst' (1 Kor. 15:20-23).

Je kunt pas over de opstanding spreken nadat de dood heeft plaatsgevonden. Pesach bepaalt ons bij de dood van het Lam (Jes. 53), het feest van de ongezuurde broden bepaalt ons bij het feit dat Christus ongezuurd is, Hij was en is zonder zonde (1 Kor. 5:6-8). Maar de dood is gelukkig niet het eindpunt. De Heere Jezus heeft de dood overwonnen en is als Eersteling daaruit opgewekt. Daarom mogen wij weten dat we “in Christus levend gemaakt worden”. Door Zijn opstanding is er voor ons de vaste hoop op eeuwig leven. Of, zoals een opwekkingslied prachtig verwoordt: ‘Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen!’. Tijdens de bijbelstudieavond ga ik nog verder in op het cruciale belang van de opstanding.”

"Een rijke oogst was volledig te danken aan de zegen die God gaf. Daarom was de eerste opbrengst die werd geoogst ook voor Hem bestemd."

Wat is de link tussen Pinksteren/de Heilige Geest en het feest van de Eerstelingen?
“Pinksteren wordt in de Bijbel ook wel aangeduid als Sjavoe’ot wat vanuit het Hebreeuws letterlijk ‘weken’ betekent. Vandaar dat er ook wel over het Wekenfeest wordt gesproken. Tussen het moment waarop de eerste oogst als dankoffer door de priester werd bewogen moest het volk 7 weken tellen oftewel 49 dagen (Lev. 23:15, 16). Op de 50e dag was het Pinksteren of wel Sjavoe’ot. In Handelingen 2 lezen we dat op die dag Gods Geest werd uitgestort.”

Welk aspect zien we verder al gauw over het hoofd als het gaat om het feest van de Eerstelingen?
"We hebben gezien dat het feest van de Eerstelingen ons bepaalt bij de opstanding van de Heere Jezus, de Messias van Israël. Ook Israël zal nog als volk opstaan uit de dood. Denk in dit verband ook aan de profetie van Ezechiël 37: het dal met de dorre doodsbeenderen die tot leven komen. Momenteel zien we dat de druk in en rondom Israël wordt opgevoerd. Het Joodse volk is omringd door volken wiens leiders Israël het liefst van de kaart vegen. De Bijbel leert dat er nog een moeilijke tijd voor het volk zal aanbreken, ‘een tijd van Jakobs benauwdheid’ (Jer. 30:7). Hoe hopeloos het er naar de mens gesproken ook uitziet, Israël zal ook door de Heere verlost en hersteld worden. Paulus schrijft over dit moment: '… wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de dood' (Rom. 11:15). Zo zeker de Messias van Israël opstond uit de dood, zo zeker zal ook Israël als volk door de Heere worden aangenomen en herleven!”

Aan de hand van Leviticus 23 behandelt Israël en de Bijbel de historische en profetische betekenis van ‘De feesten van de HEERE’. Donderdag 5 maart gaat Christian Stier in op het ‘Feest van de Eerstelingen’.

Plaats: Kerkelijk centrum Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1 in Hoorn, Aanvang: 19:45 uur. Klik hier voor meer informatie.

Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Nú de eerste maand gratis.