Kruis

Dagelijks leven

04 september 2019 door Patrick Simons

"Heb niet een ander lief als jezelf maar zoals Jezus liefheeft"

De Openbaring aan Johannes bevat tal van geheimenissen en het lijkt er soms op alsof iedere theoloog er net iets anders tegenaan kijkt. Elihu van Groeneveld besloot er het tweedelige 'De Gewoonste Zaak van de Hemel' over te schrijven. CIP maakt met hem een serie interviews over Openbaring. In dit zesde deel vertelt de auteur hoe Jezus ons in het laatste Bijbelboek een goed beeld schetst van het Koninkrijk van de Hemel.

"De goedwillende mens is niet de kwaliteitsstandaard van Gods koninkrijk maar Jezus."

Net als in één van zijn vorige boeken ‘Parameters van Gods Koninkrijk’, komt dat Rijk ook in deze studie over Openbaring prominent voor het voetlicht. “Dat kan ook niet anders”, zo vervolgt Elihu deze interviewreeks. “Jezus had het er tijdens Zijn publieke optreden op aarde voortdurend over. Hij had het vaker over Gods Koninkrijk dan over de kerk. De meeste leerlingen van Jezus noemen dat Rijk het Koninkrijk van God. Matteüs heeft het over het Koninkrijk van de Hemel. Het is een andere naam voor dezelfde ordening. Een systeem gericht op vruchtgroei, inzet van talenten en onbaatzuchtige liefde. ‘Gods nieuwe wereld’ noemt de Bijbel in Gewone Taal dit novum vol goedheid. Je ‘naaste liefhebben als jezelf’ is in dat Rijk nèt niet genoeg. Dan ben je weliswaar ‘niet vèr van dat Koninkrijk van God’, zegt Jezus, maar ‘Ik geef je een Nieuw Gebod: heb elkaar lief, zoals Ik jullie liefheb’. Kortom, de goedwillende mens is niet de kwaliteitsstandaard van Gods Koninkrijk, maar Jezus! Niet een ander liefhebben als jezelf, maar een ander liefhebben zoals Jezus liefheeft. Dat is de nieuwe norm in Gods Koninkrijk waar Jezus op de troon zit! Want dat Hij dat Koninkrijk van God tot aan de wederkomst regeert, dat staat klip en klaar in de Openbaring aan Johannes.”

"Je kunt het Koninkrijk van God zo binnenstappen."

“Met praktische voorbeelden laat Jezus in de Bijbel zien waar dat Koninkrijk van Zijn Vader op lijkt. Meer dan vijftig gelijkenissen over alledaagse zaken zijn ons nagelaten. Het zijn geen beelden van de hemel of van het hiernamaals. Jezus doet er alles aan om te laten zien dat het Koninkrijk van de Hemelse gehoorzaamheid weliswaar een Rijk is van altijd en overal, maar dat je het Koninkrijk van Jezus Christus in het hìer en in het nù moet zoeken. Zou Jezus een opdracht verstrekken om een Koninkrijk te zoeken dat hier op aarde niet is te vinden? ‘Het Koninkrijk van God is nabij’, zegt Johannes. Hij heeft gelijk, je kunt er zo binnenstappen. Wie dat Koninkrijk zoekt, wordt volledig gefaciliteerd vanuit de hemel. Je ontvangt alles wat je voor die liefdedienst nodig hebt. Of het nu gaat om materiele zaken of om engelenhulp. Dat belooft God op meerdere plaatsen in de Bijbel. ‘Vraag maar’, zegt Jezus, ‘en het zal je gegeven worden.’ God laat Zijn kind nooit alleen ploeteren. In het Bijbelboek Handelingen rapporteert Lucas nauwgezet dat Jezus na Zijn opstanding veertig dagen lang sprak over het Koninkrijk van Zijn Vader. Jezus zit er vol van! Zou Hij het in Zijn Openbaring aan Johannes dan niet over Gods Koninkrijk hebben?”

Het stemt de auteur triest wanneer het Koninkrijk van God maar al te gemakkelijk wordt weggezet als iets exclusiefs voor de hemel of louter als een Rijk voor straks op de nieuwe aarde. Alsof het een Koninkrijk is dat nog moet komen. “De catechismus van de kerk maakt aan die eenzijdige uitleg abrupt een einde”, vertelt Elihu. “In Zondag 48 belijdt de kerk dat God ons nu al(!) door Zijn Woord en Geest regeert. Dat is in essentie Gods Koninkrijk. Zonder God zijn we tot niets goeds in staat. Wanneer wij de heilige Geest de ruimte niet ontnemen en Zijn Woord niet ongelezen wegleggen, maakt Jezus ons gehoorzaam aan Zichzelf. Het laatste Bijbelboek leert ons dezelfde les. Dat begint al direct in Openbaring 1. Wanneer je de verschillende vertalingen naast elkaar legt, dan lees je dat Jezus ons aanstelt als mederegeerder in Zijn Koninkrijk. ‘Hij vormt ons tot koningen en priesters’. Daarmee legitimeert Jezus ons om de onderlinge liefdedienst te realiseren op Zijn manier en op Zijn wijze. Gelijktijdig voorziet de heilige Geest ons van de nodige capaciteit en competenties om dat regeerambt samen met Jezus te effectueren. Onze hemelse Koning is beslist geen Alleenheerser!”

"Eenheid tussen kerken bestaat niet op grond van wat je gezamenlijk denkt, maar wat je gezamenlijk doet."

Van Groeneveld vindt dat de kerk in het verleden de opdracht tot regeren veel te veel exclusief aan zichzelf heeft voorbehouden. Elihu: “Werk voor de kerk was decennia lang het adagium om het verenigingswerk binnen de verzuiling in stand te houden. Ambtsdragers werden vanuit datzelfde motief gerekruteerd. Ik wil het kerkenwerk beslist niet minachtend opzijschuiven”, zegt Elihu, “maar wie op Jezus let, ontdekt een andere prioriteit. Jezus betrekt ons bij het Koningschap van Gods Koninkrijk. ‘Doet u dan voortaan net zo’. Het klinkt als een algemene maatregel van bestuur aan het eind van de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan. Na afloop van het voetwassingsritueel bij het laatste avondmaal, herhaalt Jezus dat bevel: ‘Wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen’. Uit liefde door Zijn liefde! Zo regeert Hij! Je ziet de kerkgrenzen vervagen zodra Gods Koninkrijk in beeld komt. Opvang van asielzoekers, dak- en thuislozen, voedselbank en allerlei andere nationale en internationale projecten van barmhartigheid vinden diaconaal onderdak binnen het totale kerkpalet van christenen, zodat zij allen één zijn. Eenheid tussen kerken bestaat nu eenmaal niet op grond van wat je gezamenlijk denkt, maar wat je gezamenlijk doet! Johannes doet er in Openbaring 1 nog een schepje bovenop wanneer hij verklaart dat hij, net als wij, deelnemer is aan Gods Koninkrijk. Hij laat weten dat het Koninkrijk van God volop als een eenheid existeert.”

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

“In het Bijbelboek Openbaring rolt Jezus Zijn regeringsplannen uit. In geordende stappen ontdek je het hemelse ontwerp. De 7 zegels, de 7 bazuinen en de 7 offerschalen markeren herkenbare momenten in de geschiedenis en in de toekomst. De engelen zijn belast met de uitvoering. Na de zondeval ontrolt God vliegensvlug “plan B”. Jezus implementeert dat nieuwe plan van God. Hij levert geen halfwerk. Hij offert Zich hélèmáál! Alles gaat op de schop. Gods Zoon effectueert Zijn eigen komst naar Bethlehem. God neemt de gestalte aan van een Mens…., en de mens krijgt de identiteit van God. Hij wordt weer Beelddrager! Dat belooft Hij aan degenen die geloof hechten aan Zijn ambitieuze regeringsplannen!”

Dat er tegenwoordig nog steeds grote verschillen zijn bij het definiëren van Gods Koninkrijk, dat is volgens Elihu een niet te verwaarlozen gegeven. “Zelfs binnen één en hetzelfde kerkverband hoor je een grote verscheidenheid vanaf de kansels. De Synodes, kort na de Reformatie, hebben verzuimd om in de Belijdenis op te nemen wat Gods Koninkrijk is. Een definitie ontbreekt! Men was klaarblijkelijk drukker om zich af te zetten tegen de Roomse kerk en Arminius, dan om Gods Koninkrijk in beeld te brengen. De gevolgen zijn hoorbaar tot vandaag de dag. Vraag maar eens op huisbezoek wat de mensen denken te vinden, wanneer ze Gods Koninkrijk zoeken? Vraag maar eens aan de kerkenraad wat ze denken af te sluiten, als ze de sleutels van Gods Koninkrijk gebruiken? Dezelfde soort vraag zou je aan de predikant kunnen stellen. Wat opent hij precies met die sleutels van Gods Koninkrijk, wanneer hij preekt? Ik denk dat de diversiteit aan antwoorden even groot is als het aantal exegeses over Gods Koninkrijk. Zou het Leger des Heils en soortgelijke organisaties van barmhartigheid niet veel beter hebben begrepen wat Gods Koninkrijk is, en hoe je dat Rijk kunt vinden? The skills and drills zijn daar goed verankerd. De vruchtgroei komt daar goed tot wasdom. In het Bijbelboek Openbaring kun je lezen hoe Jezus ernaar uitkijkt bij Zijn wederkomst. Het is Zijn dividend! Hij haalt het profetisch binnen met een sikkel. Gewassen in het bloed van Golgota, verkrijgen de goede werken een eeuwigheidswaarde. Deze werken volgen ons na……..…. “

“Dat Koningschap van Jezus duurt een profetische duizend jaar. In het Bijbelboek Openbaring is zichtbaar hoe Jezus Gods kinderen gebruikt om samen met Hem in liefde te regeren. Jezus toont de complete regering. Als een profetische bordesfoto komt het voorbij. Daar zitten ze, samen met de Messias, als koningen op aardse tronen…….….., tot liefdedienst bereid. In het boek ‘De Gewoonste Zaak van de Hemel’ komt dat Koninkrijk van God, waar Jezus regeert, ruimschoots aan bod. Het begint bij de Hemelvaart van Jezus en eindigt bij het laatste oordeel. Dan geeft Jezus het Koningschap terug aan God. Wat daarna volgt is te mooi voor woorden, alles wordt nieuw!”

Klik hier voor meer informatie over 'De gewoonste zaak van de hemel'.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand!