Henk Herbold

God

10 mei 2019 door Henk Herbold

Is de bediening van vrouwen en mannen in Gods koninkrijk altijd gelijk?

Alhoewel meningen van mensen door de tijd heen snel kunnen veranderen, is Gods mening nooit veranderd. Dus ook niet als het gaat om de roeping en taak van mannen en vrouwen in de gemeente van de Heer. In de tijd waarin we nu leven, hebben we echter te maken met een enorme drang naar absolute gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Waar vroeger nog verschil was, is dat er nu niet meer of men doet er alles aan om dit alsnog te veranderen. Het lijkt wel dat iedereen die dat anders ziet, niet meer als volwaardig wordt beschouwd. Daarom, we kunnen gerust zeggen dat de drang naar absolute gelijkheid van mannen en vrouwen begint door te slaan in Nederland.

Maar we komen er Bijbels gezien toch niet onderuit, mannen en vrouwen zijn helemaal niet gelijk. Het is duidelijk dat zowel man en vrouw beiden verschillend door God geschapen zijn. Zij zijn geschapen met verschillende eigenschappen, gaven en talenten om elkaar aan te vullen. Mannen en vrouwen verschillen zowel mentaal, psychisch en geestelijk, als ook lichamelijk. Dit laatste geeft onmiskenbaar aan dat man en vrouw nooit gelijk kunnen zijn, maar dat ze hun eigen specifieke taak en roeping hebben.

In de gemeente moeten we niet de wereld navolgen, maar Gods Woord vasthouden. In de Bijbel lezen we dat God eerst de man schiep en daarna pas de vrouw. Dat is dus nog steeds de Bijbelse ordening. In al Zijn wijsheid zette God de vrouw op aarde om de man tot hulp te zijn. Het is juist Gods bedoeling dat man en vrouw elkaar aanvullen, ieder met eigen gaven en talenten, ook daarom zijn ze niet gelijk. Vrouwen hebben net als mannen een belangrijke rol, niet alleen in het gezin, maar ook in de gemeente. Maar ze zijn wel verschillend, er is dus geen sprake van dat vrouwen minder belangrijke taken hebben in de gemeente of het gezin.

Echter, bij dit onderwerp is onder christenen beslist sprake van twee sterk uiteenlopende standpunten, die lijnrecht tegenover elkaar staan.

In de tijd waarin we nu leven, hebben we echter te maken met een enorme drang naar absolute gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
  • Sommigen gaan namelijk alleen uit van Galaten 3:27, 28 en lezen de rest van de Bijbel, voor wat betreft dit onderwerp, door deze bril. Hier staat “Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus.” Men concludeert dan hieruit dat er nu in Christus een absolute gelijkheid is van man en vrouw, zodat er geen enkel onderscheid in positie, rol en taak is.
  • Daar tegenover staat een heel ander standpunt, dat is dan tegelijk het andere uiterste. Daarbij gaat men alleen uit van de zogenaamde zwijgteksten als 1 Korinthe 14:33-35 en 1 Timotheüs 2:11-15, waarin Paulus zegt dat vrouwen moeten zwijgen en zeker geen onderwijs mogen geven.

Men concludeert dan dat de vrouw in het ‘geheel’ niet mag spreken in de gemeente en zeker geen taken mag uitvoeren waarbij er sprake is van onderwijs in ‘welke vorm dan ook’ en dus altijd een ondergeschikte rol heeft in de gemeente. Maar uiteraard zullen we altijd de genoemde Bijbelteksten in samenhang met andere teksten moeten zien. We lezen namelijk naast deze genoemde teksten, toch ook in de Bijbel over vrouwen die wel degelijk een roeping en bediening hadden.

  • In de evangeliën lezen we bijvoorbeeld van Jezus en de apostelen die vergezeld werden door vrouwen die hen ‘dienden met hetgeen zij bezaten’ (Luk. 8:1-3; Mark. 15:40,41). Hier gaat het duidelijk om praktische hulp.
  • Maar Paulus noemt uitdrukkelijk ook de hulp van vrouwen met betrekking tot zijn bediening (Rom.16:1-7, 12-13; Filip. 4:2-3). Het gaat hier duidelijk om hulp ten behoeve van het evangelie. Deze teksten geven niet in detail aan waaruit deze hulp bestond, maar andere teksten werpen daar wel licht op: bijvoorbeeld Febe wordt diacones genoemd (Rom. 16:1) en het is dus aannemelijk dat ze in de leiding van de gemeente als zodanig actief was. Van Tabitha weten we dat ze diaconaal werk deed (Hand. 9:36-43).
  • Een gemeente kwam samen bij een zekere Nymfa (Kol. 4:15), hoewel er niets bij staat over de rol van deze Nymfa, is het aannemelijk dat ze een leidinggevende rol had in deze samenkomst.
  • We vinden ook diverse teksten in verband met het geven van onderwijs door vrouwen. We lezen bijvoorbeeld dat Aquila en Priscilla, onderwijs gaven aan Apollos. “Ze legde hem de weg Gods nauwkeuriger uit” (Hand. 18:26). Overigens worden ze wel altijd samen genoemd, maar het is niet aannemelijk dat Priscilla daarbij gezwegen heeft en Aquila alleen aan het woord was.
  • Paulus roept ook vrouwen op die ouder zijn, om andere vrouwen onderwijs te geven (Tit. 2:3-5).
  • Als we de teksten 2 Timotheüs 1:5 en 2 Timotheüs 3:14,15 samen lezen, zien we dat vrouwen een zeer belangrijke rol speelden in de opvoeding van kinderen, ze gaven duidelijk onderwijs aan hen uit de Bijbel.
  • Paulus staat vrouwen ook toe om te bidden en te profeteren (1 Kor. 11:5; vgl. ook Joël 2:28,29), lees hiermee in verband ook Handelingen 21:8-9 waar we lezen over vier vrouwen die profetessen waren.

De conclusie uit deze teksten is dat vrouwen beslist allerlei taken in de gemeente hadden en daarin zeker een belangrijke rol vervulden met hun specifieke gaven. Dit zien we ook in 1 Korinthe 12 waar gesproken wordt over verscheidenheid aan gaven die aan allerlei mensen in de gemeente gegeven zijn en waarin dus duidelijk geen voorbehoud wordt gemaakt voor vrouwen.

Wanneer God haar met geestelijke gaven toerust, kan er van onze kant geen bezwaren zijn, dat zij die ook zal gebruiken in de gemeente.

Verschil in gezagsverhouding voor de gehuwde vrouw
Als de vrouw een bepaalde leidinggevende taak in de gemeente vervult, gaat dit per definitie dus niet tegen Gods bedoeling in. Wanneer God haar met geestelijke gaven toerust, kan er van onze kant geen bezwaren zijn, dat zij die ook zal gebruiken in de gemeente. In het lichaam van Christus zijn mannen en vrouwen immers gelijk (Gal. 3:26-28). Dat wil zeggen, God roept zowel mannen als vrouwen in Zijn dienst en er is dus ook in principe voor vrouwen, Bijbels gezien geen enkele beperking om God te dienen.

Vrouwen kunnen net als mannen actief zijn in het geven van getuigenissen, bidden met zieken en gebondenen, bidden in de gemeente en profeteren. Waar het mogelijk is kunnen ze ook onderricht geven over speciale onderwerpen uit de Bijbel, kinderwerk doen, het leiden van bidstonden, onderwijs geven aan vrouwengroepen, leiding geven aan evangelisatie en aan zending.

Toch verschil
Maar er is toch wel verschil in gezag, speciaal wanneer een vrouw gehuwd is. Wanneer een getrouwde vrouw een leidende positie in de gemeente inneemt, mag dit Bijbels gezien nooit boven het gezag van haar man uitgaan. Onder andere om die reden leert Paulus ons in 1 Timotheüs 2:11-12, dat het de vrouw niet is toegestaan om onderwijs te geven, met de bedoeling dat ze geen gezag uitoefent boven haar man. We moeten dit op de volgende manier opvatten. In de gemeente heeft God verschillende rollen gegeven aan mannen en vrouwen, het is dus niet automatisch altijd hetzelfde. De apostel Paulus legt vrouwen de beperking op om niet te dienen in die taken, waardoor zij gezag over haar man zou hebben.

Vrouwen van voorgangers
Bijbels gezien hebben ook gehuwde vrouwen van voorgangers in de gemeente niet automatisch dezelfde bediening als hun man. Gehuwde vrouwen kunnen niet in de plaats van hun man de leiding hebben in de gemeente. Tenminste, als we dicht bij de Bijbel willen blijven.

Er zijn dus duidelijk beperkingen aan de bediening van een voorgangersvrouw, omdat ze rekening moet houden met de bediening van haar man. Haar belangrijkste roeping is toch, om haar man in zijn bediening terzijde te staan.

Vrouwen van leiders zijn in de eerste plaats geroepen om te dienen naast hun man en niet voor hem uit. Dat geldt op het natuurlijke vlak, maar ook op het geestelijke vlak, dus zoals in dit geval waar het gaat om het ondersteunen van de bediening van haar man. Lees in Genesis 2:18 het verhaal van het eerste mensenpaar. ‘Ook had de Here God gesproken: Het is niet goed dat de mens alleen zij; Ik zal hem daarom een hulp maken… .’

Er zijn dus duidelijk beperkingen aan de bediening van een voorgangersvrouw, omdat ze rekening moet houden met de bediening van haar man. Haar belangrijkste roeping is toch, om haar man in zijn bediening terzijde te staan. Ze kent hem als geen ander, naast overwinning en zegen in de bediening, voelt ze ook zijn teleurstellingen en strijd en ze weet van zijn zwakheden. Als het goed is, is zij ook degene die eerlijk en onbevooroordeeld kijkt naar de bediening van haar man, om dan vervolgens zo nodig opbouwende kritiek te geven, waar hij alleen maar z’n voordeel mee kan doen. Waar anderen soms wat terughoudend zijn in het geven van kritiek, zal zij dat gemakkelijker wel kunnen doen, omdat ze in een andere relatie met hem staat. Hiermee helpt ze hem ook, want het is voor iedereen goed om af en toe een spiegel voor zich te hebben. Dat leert ons kritisch naar onszelf te kijken en daar leren we alleen maar van.

God heeft dit zo niet gewild
Vrouwen van voorgangers en oudsten die deze volgorde negeren, hebben vaak een veel te zware last te dragen. God heeft dit in ieder geval niet zo gewild. Sommige voorgangersvrouwen nemen ook nog deel aan een oudstenraad in de gemeente of ze zijn er in ieder geval bij aanwezig. Ze worden vaak beschouwd als een integraal onderdeel van het “pakket” wanneer de voorganger wordt ingezegend.

Maar, vooral als er sprake is van een jong gezin, komt het nog al eens voor dat voorgangersvrouwen het gevoel hebben, dat ze het werk niet aankunnen en raken hierdoor ontmoedigd. Wanneer zij de verwachtingen van de gemeente te hoog vinden, besluit men soms om dan maar gewoon thuis te blijven. Dat wil zeggen, uit het gezichtsveld van de gemeente en gewoon weer “jezelf zijn”, buiten het bereik van het kritische oog van de leden van de gemeente. Voorgangersvrouwen hebben net zo veel met ontmoediging en burn-out te maken als de voorgangers of oudsten zelf.

Henk Herbold is getrouwd met Diny (foto). De evangelist heeft een eigen website. Neem hier een kijkje en lees meer blogs.

Reacties

A
Eindelijk eens een goed overdacht, verstandig en evenwichtig artikel over dit onderwerp. Waar vind je nog zulke Bijbelse noties!

Arie Kleijne. Soest.
J
Niet mee eens. Lees a.u.b. mijn commentaar hieronder.
J
''Een gemeente kwam samen bij een zekere Nymfa (Kol. 4:15), hoewel er niets bij staat over de rol van deze Nymfa, is het aannemelijk dat ze een leidinggevende rol had in deze samenkomst."

Hoezo aannemelijk?
Toon meer antwoorden (3)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify