God

01 april 2019 door Henk van Blijderveen

Kerk van Almachtige God introduceert Jezus 2.0, levend in het hier en nu

De Kerk van Almachtige God (KAG) zag 28 jaar geleden in China het levenslicht. En het is een twintiger die helemaal aansluit bij het digitale tijdperk. Zo worden YouTube, Twitter en met name Facebook, breed ingezet om het geloof aan de man en vrouw te brengen. In dit artikel zal ik u bijpraten over het ontstaan, de leer en de evangelisatiemethoden van deze kerk.

Het ontstaan van de Kerk van Almachtige God
De basis van de Kerk van Almachtige God (KAG) werd gelegd in het jaar 1989. Een 16-jarig Chinees meisje, Yang Xiangbin begon toen in een huisgemeente te profeteren. Al snel werden deze profetieën binnen de Chinese huiskerken als woorden van de Heilige Geest aangenomen en werd Yang Xiangbin herkend als de teruggekomen Christus (Almachtige God).

Dit staat erover op hun website:

Begin februari 1991 leek het erop dat iemand in de gemeente de verlichting van de Heilige Geest ontving en begon te spreken en te getuigen van de naam en de komst van God. Deze woorden werden naar de gemeenten verzonden en nadat ze gelezen waren, werd iedereen zeer enthousiast. Ze waren vol vreugde en geloofden dat dit zeker de verlichting en de woorden van de Heilige Geest waren. Van toen af aan begon Christus te spreken. Soms gaf Christus een passage per dag, soms één per twee dagen en de uitspraken kwamen steeds vaker.

Een van de huiskerkleiders die Almachtige God en zijn boodschap accepteerde, was de in 1951 geboren Zhao Weishan. Hij zou later trouwen met de profeterende vrouw en dit is sindsdien de rolverdeling: Almachtige God is de persoonlijk leider en Zhao Weishan is de man die “door de Heilige Geest wordt gebruikt”. Verder is hij verantwoordelijk voor de praktische kant van de zaak.

Omdat de vrouw weigerde toe te treden tot de Kerk van Almachtige God, bewees ze door de duivel te zijn bezeten en dus moest ze worden geëlimineerd.

Aanvankelijk liet de Chinese staat het tweetal en hun volgelingen ongemoeid. Maar toen er na een jaar of vier werd overgegaan tot vervolging, vluchtten Yang Xiangbin en Zhao Weishan naar de Verenigde Staten, waar ze in 2001 politiek asiel kregen. Sindsdien verkondigen ze in alle vrijheid hun boodschap. Daarbij geholpen door geloofsgenoten die naar andere landen zijn gevlucht.

Kunstzinnig evangeliseren
Het is opvallend dat de KAG-gelovigen hun geloof voornamelijk uitdragen via schilderijen, muziek en toneel.

Al deze kunstzinnigheid komt indirect voort uit Almachtige God. Hij proclameert namelijk, dat zijn aanwezigheid op aarde alles mooier maakt. Het gras wordt groener, de hemel blauwer. En als uitvloeisel zullen zijn volgelingen ook schoonheid produceren.

Zelf heb ik van al deze kleurige veranderingen in de schepping nog niks gemerkt. Het gras bij de buren is nog net zo groen als vroeger. Bovendien is schoonheid nog altijd een subjectief begrip…

Almachtige God
Het mag duidelijk zijn, dat binnen de KAG alles draait om Almachtige God. Hij is de auteur van het belangrijkste boek voor de gelovigen: “Het Woord verschijnt in het vlees“. Misschien vraagt u zich af waarom nergens in de geschriften en boeken de naam van de profeterende vrouw wordt genoemd, waarin Almachtige God is geïncarneerd.

Dit is volgens een woordvoerder van de kerk de achterliggende reden:

De Kerk van Almachtige God noemt nooit de menselijke naam van de vleesgeworden God, uit respect voor God en omdat niet de menselijke openbaring het centrum van onze boodschap is.

Gewelddadig?
In China hebben KAG-leden nogal wat op hun kerfstok. Zo berichtte de BBC in 2014 over een voorval in een Chinese Mac Donalds, waar een KAG-lid een vrouw met een ijzeren staaf had doodgeslagen.

De vele christelijke kopstukken die deze vriendschapsverzoeken hebben geaccepteerd, dienen vooral om de christelijke identiteit en integriteit van de KAG-leden te bevestigen.

De motivatie van de dader? Omdat de vrouw weigerde toe te treden tot de Kerk van Almachtige God, bewees ze door de duivel te zijn bezeten en dus moest ze worden geëlimineerd. Tijdens dit incident beletten de overige leden van de groep omstanders om in te ingrijpen.

Ook zou de KAG 34 christelijke leiders hebben ontvoerd. Dit omdat ze de Kerk van Almachtige God beschuldigden van godslastering en van “schaapsroof onder valse voorwendselen”.

Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat er vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de Chinese informatieverstrekking kunnen worden gezet. Want de KAG-leer, dat China het land is waar de grote rode draak uit het boek Openbaringen zich manifesteert in de Communistische Partij, maakt de KAG tot staatsvijand.

Sociale media
Ik zal nu wat vertellen over de evangelisatiemethode van de kerk. Dit evangeliseren gebeurt vooral via Facebook. Eerst wordt er een vriendschapsverzoek verstuurd. Wordt deze geaccepteerd, dan volgt een stortvloed aan propagandamateriaal. Zoals christelijke tegeltjeswijsheden, Bijbelteksten en YouTube-filmpjes. Alles gelardeerd met mierzoete plaatjes. Wie niet beter weet, zou zomaar kunnen denken dat hij is verrijkt met een Bijbelgetrouwe Facebookvriend. De vele christelijke kopstukken die deze vriendschapsverzoeken hebben geaccepteerd, dienen vooral om de christelijke identiteit en integriteit van de KAG-leden te bevestigen.

Zelf heb ik inmiddels al diverse vriendschapsverzoeken ontvangen. Vriendschapsverzoeken die ik consequent afwijs. Want de intentie van de KAG is om eerst aan te haken bij bestaande christelijke zekerheden, waarna de gelovige langzaam maar zeker wordt beïnvloed met een on-Bijbelse leer. (Verderop in het artikel vertel ik u meer over deze leer.)

En wie denkt zijn zojuist verworven Chinese Facebookvrienden tot de echte Jezus te kunnen leiden, vergist zich! Want deze mensen zijn goed getraind en weten van wanten. En misschien nog belangrijker, u geeft deze infiltranten de gelegenheid om hun dwaling binnen uw vriendengroep te verspreiden.

Dat de Jezus van de KAG een valse Jezus is, blijkt uit het feit dat hij zich alleen, en dan ook nog indirect via woorden, aan de happy few van de KAG laat zien. 

Wist u trouwens, dat ik door het publiceren van dit artikel de kans loop op een door de Kerk van Almachtige God bij Facebook ingediende klacht. Met als doel om mij uit te sluiten van dit sociale platform. Ja, ook dat is een van de tactieken van deze kerk om een voet tussen de christelijke deur te krijgen en te houden.

Dwalingen van de Kerk van Almachtige God
Hoe kun je een dwaalleer beter ontmaskeren dan via de bron, hun eigen site. Daar staan de volgende leringen:

Jezus is teruggekomen en heeft een boek toegevoegd

De KAG gaat uit van drie tijdperken:

Het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Bijbel van het Tijdperk van het Koninkrijk – Het woord verschijnt in het vlees – zoals deze is verkondigd door de wedergekomen Heer Jezus van de laatste dagen, Almachtige God, zijn de grondbeginselen van het geloof en de leerstellingen van De Kerk van Almachtige God.

In dit essentiële gedeelte wringt hem gelijk de schoen. Of beter gezegd, de schoenen, want in dit korte stukje tekst worden maar liefst twee dwalingen gedebiteerd! Namelijk dat Christus nu al is teruggekomen in het vlees en dat hij in het boek “Het woord verschijnt in het vlees“ aanvullende openbaringen heeft gegeven die bij het derde tijdperk horen.

En de Bijbel? Die is alleen van toepassing op het verleden. Op het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van de Genade.

Dat de Jezus van de KAG een valse Jezus is, blijkt uit het feit dat hij zich alleen, en dan ook nog indirect via woorden, aan de happy few van de KAG laat zien. 
In de Bijbel staat echter zonneklaar dat Jezus’ terugkomst door iedereen heel direct en fysiek gezien zal worden:

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. (Mattheüs 24:30)

Het essentiële boek voor de KAG-gelovigen is “Het Woord verschijnt in het vlees” waarin de openbaringen van Almachtige God staan opgetekend.

Ook staat er dat geen mens ook maar iets, laat staan hele boeken, zal mogen toevoegen aan de Bijbel:
Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. (Openbaring 22:18)

Jezus’ offer is niet voldoende
Verder leert Almachtige God zijn volgelingen, dat Jezus 2000 jaar geleden slechts vergeving van zonden bracht en niet de overwinning over deze zonden. Daarom zijn de openbaringen van Almachtige God van levensbelang voor de KAG-gelovige. Want alleen degenen die zich, in het huidige Tijdperk van het Koninkrijk, strikt aan de voorwaarden van Almachtige God houden, zullen gered worden.

Op de site staat het zo:
Het Christendom is voortgekomen uit het werk van de Heer Jezus gedurende het Tijdperk van Genade, maar de Heer Jezus Christus, waar het in gelooft, heeft alleen het werk van de verlossing volbracht in het Tijdperk van Genade.

Het Woord verschijnt in het vlees zijn de persoonlijke uitspraken van Almachtige God, Christus van de laatste dagen, en is de gehele waarheid die God heeft verkondigd om de mens tijdens Zijn werk van het oordeel van de laatste dagen te reinigen en te redden.

In de Bijbel staat iets heel anders:
Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen, namelijk dat een christen die het offer van Jezus aanneemt niet langer slaaf van de zonde hoeft te zijn. (Romeinen 6:6)

KAG kent geen doop
Volgens de Kerk van Almachtige God hoort de doop alleen bij het Tijdperk van de Genade. Slechts het erkennen dat Jezus Christus geïncarneerd is als de enige waarachtige Almachtige God, maakt een gelovige tot lid van de Kerk van Almachtige God.

Almachtige God wordt gelijkgesteld met God van de Bijbel
Dat de God van de KAG (Almachtige God) gelijkgesteld wordt met de God van de Bijbel, blijkt uit de volgende tekst:

De drie namen – Jehova, Jezus en Almachtige God – zijn de verschillende namen die God heeft aangenomen in het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk. God neemt verschillende namen aan, omdat Zijn werk per tijdperk verschilt. God gebruikt een nieuwe naam om een nieuw tijdperk in te luiden en het werk van dat tijdperk te vertegenwoordigen.

En niemand kan en mag deze godheid van Almachtige God betwijfelen:
Tegenwoordig hebben we allemaal één feit geconstateerd: alle door Almachtige God verkondigde woorden zijn de waarheid en ze hebben gezag en kracht. Ze zijn de stem van God. Niemand kan dit ontkennen of veranderen. Het Woord verschijnt in het vlees is gratis beschikbaar op het internet en de mensen uit alle landen en van alle grondgebieden kunnen het onderzoeken en doorgronden. Niemand durft te ontkennen dat het Gods woorden zijn of dat ze de waarheid zijn.

Dwingend en intimiderend
Het essentiële boek voor de KAG-gelovigen is “Het Woord verschijnt in het vlees” waarin de openbaringen van Almachtige God staan opgetekend.

Ik heb het eens doorgebladerd en ook daar trof ik diezelfde dwingende en intimiderende toon aan. Ik citeer een stukje:

Wie waagt het om niet te knielen in aanbidding? Wie waagt het om niet over de ware God te spreken? Wie waagt het om niet in eerbied op te zien? Wie waagt het om niet te prijzen? Wie waagt het om niet te juichen?

Op dit moment durft niemand zich terug te trekken, durft niemand op te staan om in verzet te komen. Dit is mijn wonderbaarlijke handelen en des te meer mijn grote kracht! Ik zal alles in hun hart mij laten vereren, ja, ik zal alle dingen mij laten loven. Dit is het uiteindelijke doel van mijn managementsplan dat zich uitstrekt over zesduizend jaar − ja, ik heb het bepaald.

Dit soort teksten uit het “managementsplan” van Almachtige God, kunnen bij volgzame leden zomaar leiden tot excessen, zoals de eerder al genoemde Mac Donalds moord. 

Overigens is dat woord “managementsplan” typerend voor de vele teksten op de site die op mij niet echt goddelijk overkomen. Het lijkt wel alsof Almachtige God daar even uit zijn rol valt en vergeet dat hij God is…

Sinds september 2018 staat de kerk nadrukkelijk op de radar bij het Meldpunt Sektesignaal.

Reïncarnatie
In het laatste hoofdstuk van “Het Woord verschijnt in het vlees” staat de vreemdste lering, namelijk dat zij die niet beantwoorden aan de maatstaven van Almachtige God, zullen moeten reïncarneren. 
Dat dit helemaal aan het einde van het boek staat dient waarschijnlijk om de geest eerst door minder extreme leringen rijp te maken voor de bizarre passages.

Ik citeer uit “De cyclus van leven en dood van de ongelovigen”:

Nadat een persoon sterft, wordt hij meegenomen door een opzichter uit de spirituele wereld. En wat van hen wordt meegenomen? Niet hun vlees, maar hun ziel. Wanneer hun ziel wordt meegenomen, komen ze op een plaats die een agentschap is van de spirituele wereld, die specifiek de zielen van net gestorven mensen opneemt. (Opmerking: nadat iemand sterft, is de bestemming onbekend voor de ziel.) Wanneer ze naar deze plek worden gebracht, voert een ambtenaar de eerste controles uit, waarbij hun naam, adres en leeftijd worden bevestigd. Wat ze met hun leven hebben gedaan, alles wat ze tijdens hun leven hebben gedaan, is vastgelegd in een boek en gecontroleerd op juistheid. Nadat alles is gecontroleerd, wordt aan de hand van het gedrag en de acties van de persoon gedurende hun hele leven bepaald of ze zullen worden gestraft of opnieuw gereïncarneerd wordt als persoon, wat de eerste fase is. Is deze eerste fase beangstigend? Het is niet zo beangstigend, want het enige dat is gebeurd, is dat de persoon op een donkere en onbekende plek is aangekomen. Dat is niet heel eng.

Reïncarneren als dier
Zou u verder lezen, dan wordt het nog gekker: degenen die heel veel slechte dingen hebben gedaan, zullen moeten reïncarneren als dier. Er wordt zelfs bij gezegd wat ze zouden kunnen worden: koeien, paarden, varkens of honden. Maar ook terugkomen als eend of gans is mogelijk. 

Het schept in ieder geval wat variatie voor de mensen die er tijdens hun aardse leven een potje van maken, want zij zullen maar liefst een keer of 12 als dier moeten reïncarneren.

Aanvullend is er op een heel menselijke manier nog aandacht voor de relatieve voordelen die de diverse diersoorten de gereïncarneerde kunnen bieden…

Opvallend menselijk zijn ook de beklemmende passages die handelen over de diverse, communistisch aandoende controles “van hogerhand”, die overledenen en gereïncarneerden op de grens tussen leven en dood staan te wachten.

Bijbelse legitimatie van de KAG
De KAG legitimeert zich op grond van Mattheüs 24:27:
Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

Aan deze tekst ontleent de KAG haar alias “Eastern Lightning”.
De context waarin vers 27 staat wordt hierbij echter totaal buiten beschouwing gelaten. In het voorafgaande vers staat namelijk:
Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet. (Mattheüs 24:26)

De genoemde Bijbeltekst is dan ook allesbehalve een legitimatie van de KAG, maar juist een waarschuwing voor hun dwaalleer!

Ik twijfel niet aan de oprechtheid van veel leden van de Kerk van Almachtige God. Waar ik ook niet aan twijfel is, dat zij misleide zielen zijn.

De KAG in Nederland
De Kerk van Almachtige God die, volgens een schatting uit 2014, alleen al in China zo’n drie tot vier miljoen volgers telt, is inmiddels ook sinds 2016 in Nederland actief. Ze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook heeft de kerk een ANBI-status, waardoor er belastingvrij aan de organisatie kan worden geschonken.

De Nederlandse tak bestaat voor het overgrote deel uit Chinese asielzoekers en beschikt, in tegenstelling tot landen als Amerika en Zuid-Korea, niet over een eigen onderkomen. Zij komen bijeen in huisgemeenten.

Een woordvoerder van de kerk zegt, dat er tot nu toe in Nederland “slechts een gering aantal bekeerlingen is gemaakt”. En wanneer ik de foto bij het artikel bekijk, dan zijn daar inderdaad alleen Aziatische mensen op te zien. Maar gezien de vaak autonome, ongeorganiseerde wijze van geloven in Nederland, sluit ik niet uit dat er heel wat mensen, ondanks dat ze zich niet aansluiten, toch beïnvloed worden door de leer van deze kerk.

De website van de KAG in Nederland
Wie een kijkje neemt op de Nederlandse site van de KAG wordt ogenblikkelijk uitgenodigd om een chat aan te gaan.

Goedendag. Welkom op de website van het evangelie van de Komst van het Koninkrijk. Openbaringen profeteert: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openb. 2:7). Gods schapen horen Zijn stem. Hebt u de woorden gehoord die de Heilige Geest aan alle gemeenten verkondigd? Verwacht u de verschijning van de Heer? We nodigen u uit om te ontdekken en in gesprek te gaan over hoe we de tweede komst van de Heer moeten verwachten.

Het viel mij verder op dat veel boeken en geschriften in goed Nederlands zijn vertaald. Er moeten dus behoorlijk wat Nederlands beheersende mensen actief zijn voor deze kerk.

Ook de op mij redelijk professioneel overkomende Nederlandstalige liederen laten zien, dat ook op muzikaal vlak het nodige in ons land gebeurd. 
Het bevreemdt me wel, dat ik op de Nederlandse site nergens een westers uitziend iemand heb aangetroffen. De mensen die herkenbaar in beeld verschijnen zijn zonder uitzondering musicerende en acterende Chinezen.

Slecht acteerwerk
Overigens is dit acteerwerk soms bedroevend slecht. Kijkt u maar eens naar dit tenenkrommende stukje Chinees drama. dat hierop neerkomt:

Tijdens een rondetafelgesprek van gemeenteleden, dat de sfeer ademt van een soort inquisitie, lijken allen het licht van Almachtige God te hebben gezien. Behalve één vrouw. Zij verzet zich aanvankelijk, zich beroepend op de Bijbel, tegen de leringen van haar gemeenschap. Haar geloof lijkt onwankelbaar. 

Maar nadat broeders en zusters de vrouw op klinische wijze duidelijk maken, dat het Woord van God fouten bevat en beslist niet door de Heilige Geest is geïnspireerd, begint ze te twijfelen. Het einde van het geloofsliedje is dat haar plechtig “Het Woord verschijnt in het vlees” wordt overhandigd. En onder kunsttranen met tuiten, erkent de vrouw dat Jezus waarlijk in het hier en nu als Almachtige God in het vlees leeft.

Kenmerken van een sekte
Sinds september 2018 staat de kerk nadrukkelijk op de radar bij het Meldpunt Sektesignaal. Onderzoekster Karin Krijnen stelt dat er bedrieglijke en misleidende wervingsmethoden worden toegepast. Het Meldpunt heeft, tot nu toe, overigens nog geen meldingen of klachten over de KAG ontvangen.

Slotwoord
Ik twijfel niet aan de oprechtheid van veel leden van de Kerk van Almachtige God. Waar ik ook niet aan twijfel is, dat zij misleide zielen zijn. Zielen die op onze Facebookpagina’s en andere sociale platformen verschijnen. Met als doel om niet al te diep gewortelde christenen mee te laten waaien met hun vreemde wind van leer. 

Het is daarom belangrijk om de leer van “de kerk van Almachtige God” te kennen en op grond van Gods Woord te kunnen ontmaskeren.

Ik hoop dat dit artikel u daarbij helpt en wil u aanmoedigen om het Woord van God onder leiding van de Heilige Geest te lezen en bestuderen. Alleen zó zijn we in staat om de vele dwalingen die momenteel op het christelijk erf rondwaren, te herkennen.

Bezoek hier de website van Henk van Blijderveen.

Reacties

K
Tja, een hoog gehalte aan kraaltjes en spiegeltjes.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify