grote verdrukking

God

05 februari 2019 door Weg uit Babylon

Israël in de eindtijd: Is de grote verdrukking aanstaande?

Er wordt door veel christenen gedacht dat het volk Israël vóór de wederkomst van de HEERE Jezus nog in de grote verdrukking komt. Sommigen denken dat dit na de opname gebeurt, anderen denken dat dit voor de opname gaat gebeuren. Maar waar komt deze gedachte vandaan?

In 1585 bedacht de Jezuïet Francisco De Ribera de zogenaamde Futuristische Interpretatie van de Bijbel. Dat wil zeggen dat de komst van de antichrist naar de toekomst, vlak voor de wederkomst van Jezus, verplaatst wordt. Het futurisme – denk maar aan het woordje future – wordt ook wel de bedelingenleer genoemd: de tijd wordt in periodes ingedeeld. Het futurisme leert dat pas bij ‘de laatste bedeling’ de antichrist komt en dat hij de tempel in Jeruzalem gaat herbouwen. Hij zal het christendom afschaffen, de Joden zullen hem aannemen als hun leider, hij zal zich voordoen als God en in 3,5 jaar de wereld veroveren.

Volgens Efeze 2 en 3 zijn de gelovigen uit de heidenen door het bloed van Christus bij Israël gekomen en medeburgers en huisgenoten van de heiligen geworden. De tussenmuur is weg. Dat is heel wat anders dan een sterke scheiding!

In 1812 gaf Emanuel Lacunza, ook een Jezuïet, dit verhaal nog wat meer kleur door er aan toe te voegen dat de Messias twee keer terug zou komen. Eén keer om in het geheim de kerk op te nemen in de hemel (‘de opname’) en 3,5 jaar later om de wereld te oordelen. Hij schreef het boek ‘De Komst van de Messias in Glorie en Majesteit’ onder de naam Ben Ezra, een zogenaamde bekeerde Jood. Onder deze verzonnen naam zou het makkelijker zijn om de protestanten te misleiden. In de jaren 1826 – 1830 begon een groep van protestante predikanten de ideeën van Ribera en Lacunza te onderzoeken. Eén van hen was Darby, één van de oprichters van de Vergadering der Gelovigen. Hij vond zowel het futurisme als de geheime opname erg interessant. Omdat het niet helemaal klopte met de Bijbel werden sommige teksten wat anders uitgelegd door er een gat van een paar duizend jaar tussen te plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan de 70 jaarweken van Daniël, waar de laatste jaarweek zo’n 2000 jaar wordt verplaatst. De Bijbel geeft echter nergens aanleiding om een gat van 2000 jaar tussen die jaarweken te plaatsen.

Het belangrijkste punt van de bedelingenleer is dat er een sterke scheiding bestaat tussen Israël en de kerk. Bij deze bewering moet iedere Bijbelgetrouwe gelovige zijn twijfels hebben. Want wat zegt de Bijbel: “Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, tussen hen bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.” Deze tekst laat zien dat de gelovigen bij Gods volk worden gevoegd. Ook volgens Efeze 2 en 3 zijn de gelovigen uit de heidenen door het bloed van Christus bij Israël gekomen en medeburgers en huisgenoten van de heiligen geworden. De tussenmuur is weg. Dat is heel wat anders dan een sterke scheiding!

Tot begin 1900 geloofden maar weinig protestanten in het futurisme/de bedelingenleer. Want het was voor de meesten overduidelijk dat de paus de antichrist was (is). De Rooms-Katholieke Kerk had trouwens het volk honderden jaren verboden de Bijbel te lezen. Zouden protestanten nu dan opeens de Bijbeluitleg van Rome gaan volgen? Zeker niet.

Aangezien Israël nu weer bestaat als natie en als toevluchtsoord voor het Joodse volk en spoedig ook voor de andere 10 stammen van Israël (samen met de gelovigen uit de heidenen), mogen we concluderen dat de grote verdrukking voorbij is.

Totdat in 1909 de leer, oorspronkelijk afkomstig van de Jezuïeten, samengevat en aangepast door Darby, in de Scoffield studiebijbel terecht kwam. Veel predikanten en voorgangers verkondigen sinds die tijd de bedelingenleer van Darby en er zijn zelfs films over gemaakt.

Maar we hoeven echt niet meer op de komst van de antichrist te wachten, hij is er al ruim 1600 jaar. (Zie de brochure ‘kenmerken van de antichrist’). Daniël 7 laat namelijk duidelijk zien dat hij direct uit het Romeinse Rijk voort zou komen. En Paulus zegt over deze mens der wetteloosheid dat hij al in het geheim ‘werkzaam is’ in zijn tijd. De meeste christenen vinden het maar bijzonder dat de HEERE Jezus niet herkend is door het (hele) Joodse volk bij Zijn eerste komst. Maar nog vreemder is het dat het overgrote deel van de protestanten circa 500 jaar geleden zeker wist dat de roomse paus de antichrist was, terwijl de meeste protestanten hem nu niet meer herkennen, vanwege het zand wat hij hen zelf in de ogen heeft gestrooid.

Als we in de Bijbel schrift met schrift vergelijken als het over de grote verdrukking gaat, kunnen we die ook eenvoudig in de juiste tijd plaatsten. Mattheus 24:15 en 21 zegt dat de grote verdrukking begint met de verwoesting van Jeruzalem en dat die duurt tot vlak voor de komst van de Zoon des mensen: Vers 15: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen” en vers 21: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.” In het jaar 70 is Jeruzalem door de Romeinen verwoest en kwam deze gruwel van verwoesting, het Romeinse vaandel, in de tempel te staan. (Dat dit Bijbelgedeelte echt over het jaar 70 moet gaan, wordt duidelijk als u Lukas 21:20-24 ernaast houdt). Een deel van de inwoners sloeg acht op de woorden van de HEERE Jezus en zijn gevlucht naar de bergen (naar Pella).

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Van toen af is het Joodse volk verdrukt op een gruwelijke manier die zijn weerga niet kent, in vrijwel alle landen van Europa. Dit zou voortduren tot vlak voor de wederkomst. Want vers 26 zegt dat spoedig daarna de Zoon des mensen zal verschijnen. Aangezien Israël nu weer bestaat als natie en als toevluchtsoord voor het Joodse volk en spoedig ook voor de andere 10 stammen van Israël (samen met de gelovigen uit de heidenen), mogen we concluderen dat de grote verdrukking voorbij is en dat de komst van de HEERE Jezus aanstaande is, HalleluJah!

Nee, er komt geen grote verdrukking meer over het Joodse volk. Er komt wel een oordeel over Babylon.

Lukas 21 legt het nog specifieker uit. Vers 22-24: “Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.” De grote verdrukking begon in het jaar 70 met de verwoesting van Jeruzalem en duurde totdat de heidenen hun zeggenschap over Jeruzalem kwijt zouden raken. Dat is in 1948 gebeurd. De HEERE Jezus zegt dat de grote verdrukking specifiek zou komen over ‘dit volk’. Dat is het Joodse volk, en die verdrukking betekende in de praktijk de dood en verstrooiing. Wat allemaal gekomen is over het Joodse volk in een periode van bijna 1900 jaar. Voor velen is de geschiedenis van het Joodse volk in deze lange donkere tijd helaas nog té onbekend.

Dat niet alleen het Joodse volk door een grote verdrukking is gegaan, maar dat de antichrist het ook gemunt had op de gelovigen in Jezus Christus, kunnen we lezen in onder andere Openbaring 7:14 en Openbaring 20:4, “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.” Hier wordt gesproken over de mensen die vermoord zijn omdat zij getuigen waren van Jezus en omwille van het Woord van God. Dit zijn onze broeders en zusters die de antichrist niet hebben aanbeden en zijn merkteken niet ontvangen hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘ketters’ en de Joden geweest, die door de Rooms-Katholieke Kerk door de eeuwen heen in grote getalen zijn vermoord.

Nee, er komt geen grote verdrukking meer over het Joodse volk. Er komt wel een oordeel over Babylon. Zorg dus dat u klaar bent om weg te gaan, zodat u geen deel hebt aan haar zonden (afgoderij en onschuldig bloed vergieten) en niet van haar plagen zult ontvangen (Openb. 18:4). Denk aan de vrouw van Lot: wees voorbereid, waak en verlang vurig naar Gods Koninkrijk, zodat u ook mag staan voor de Zoon des mensen op de berg Sion!

Deze blog verscheen eerder op de website Weg uit Babylon. Stichting Weg uit Babylon wil door middel van online studies, boeken en diverse activiteiten de gemeente van de Heere Jezus waarschuwen voor de komende oordelen van vuur die over een derde deel van de aarde gaan komen. Klik hier voor meer informatie.

Reacties

J
Het klopt dat de zgn. Opname leer zijn wortels heeft in de Jezuïeten. Dit maakt deze leer uiterst verdacht.

Maar ik vind dat Hermin Verwoerd te vroeg juicht door te stellen dat er geen Grote Verdrukking meer over ons zal komen. De Joden hebben onlangs een 'Grote Verdrukking' meegemaakt, waarbij 6 miljoen Joden geslacht zijn. Misschien dat hier ook nog geldt: eerst de Jood, dan de Griek?

Wees waakzaam, zou ik zeggen. Eens zal het zgn. merkteken worden ingevoerd. Het meeste hebben we nog niet gehad als je Openbaringen goed leest.

N
De Holocaust was het dieptepunt van 2000 jaar lange geschiedenis van vervolging van het Joodse volk. Ze zijn eeuwenlang verbannen, vervolgd en gedood. Ook konden lange tijd mensen niet deelnemen aan de handelsgilde als ze het teken van het kruis niet op het voorhoofd of hand wilden ontvangen. Vooral de joden weigerden dit en konden heel lang niet kopen of verkopen.Zie hier punt 22:

https://weguitbabylon.nl/de-antichrist-volgens-de-bijbel/Maar inderdaad goed om waakzaam te zijn.
Interessante benadering... we gaan het zien. Ik vind het toch wel wat bezwaarlijk om de RKK en m.n. de paus in het "verdomhoekje" te plaatsen. In de brieven van Johannes kunnen we lezen wat de geest van de anti-christ is, nl elke geest die de menswording van Gods Zoon Jezus ontkent. Ik kan niet in het hart van de paus of van de gemiddelde katholiek kijken. Maar ik vrees dat er op de kansels van "de reformatie" genoeg anti-christ-geest domineert om wat meer bescheiden te zijn met het wijzen naar de RKK.
REAGEER
Toon meer reacties (7)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify