Genezing

God

22 oktober 2018 door drs. Piet Guijt

Goddelijke genezing: Gods bewogenheid over onze nood

Wij zullen nog even terugkomen op het motief om te genezen, maar nu wat dieper. Wat is ons motief om te genezen? Een mens wil uiteraard van zijn ziekte af en gezond worden (en dat wil God ook).

Het Promise Magazine van Stichting Promise is een kwartaalblad met als thema 'Bijbels denken in (gezondheids)zorg'.

Lees het eerste deel van dit verhaal hier terug.

Maar God wil vooral, dat wij genezen van elke zelfgerichtheid (dat is het alleen voor onszelf leven), en Hij wil dat wij willen genezen (naar zowel geest, ziel als lichaam), mede omdat God zelf huilt om onze pijn en ons verdriet. Wij mogen leren te willen genezen om God te verlossen van Zijnpijn en verdriet over onze pijn en verdriet. Ons besef van Gods bewogen Vaderhart is heel belangrijk. Dat gaat heel diep. Het is een werk van de Heilige Geest om Gods bewogenheid over onze nood tot ons te laten doordringen. We mogen bedenken dat God zo graag wil dat wij genezen! Als we dat gaan beseffen, dan werkt dat al genezend!

'Ons besef van Gods bewogen Vaderhart is heel belangrijk'

Als we dit op ons laten inwerken, dan kunnen we begrijpen waarom wrok en bitterheid naar God toe een van de grootste hindernissen voor genezing is! We kennen allemaal wel de neiging om God soms te verwijten met woorden als: “Waarom geneest U mij niet, waarom laat U dit toe?”, enz.. Maar hoe kunnen we bitter zijn tegenover God, die zó bewogen is met onze nood en ziekte?

God wil immers niet dat wij ziek zijn (ook al kan Hij het soms nog laten voortduren voor een bepaald hoger doel. Denk aan bijv. Joni Eareckson Tada en Nick Vujicic). Hij kan het lijden op zich niet aanzien, want Hij houdt van ons. Hij is méér begaan met onze nood dan wijzelf dat (kunnen) zijn! Heb God daarom lief, in plaats van Hem soms te beschuldigen! Laat u genezen door Hem te kennen en Zijn liefde! Zoek dus bovenal de Geneesheer!

Het voorgaande kunnen we samenvatten in enkele hoofdpunten over genezing.

1.   God wil onze genezing naar geest, ziel en lichaam. De Bijbel is daar volstrekt duidelijk over. Hij wil voor ons het goede, welgevallige en volkomene (Rom. 12: 2b).

2.   God kán genezen. Hij is bij machte te doen wat Hij wil, maar heeft ervoor gekozen dat wij geloof hechten aan Zijn Woord, en ernaar handelen! Geloof en gehoorzaamheid zijn dus noodzakelijk. Genezing is een teken van de aanwezigheid en de kracht van Gods Koninkrijk. We moeten goddelijke genezing altijd goed onderscheiden van zgn. genezing door alternatieve genezers zoals magnetiseurs, mediums en ‘reiki-masters’ die werken met krachten vanuit het rijk van de duisternis. In deel 1 hebben we daarvoor al gewaarschuwd.

3.   Zonde staat Gods genezende kracht in de weg. Daarom moeten wij onze zonden belijden en om vergeving vragen, en ons ervan bekeren.

4.   Wij moeten, mogen God van harte zoeken. Het gaat vooral om het kennen van God Zelf.

5.   Wij moeten genezing niet opeisen, maar onszelf met al onze noden zoals ziekte aan God toevertrouwen, en werken aan een persoonlijke relatie met God en Jezus zodat we de stem van de Goede Herder kunnen verstaan.

Samenhang tussen vergeving van zonden en genezing
Wij zullen nu nader ingaan op de relatie tussen vergeving van zonden en genezing, en nagaan welke geestelijke opstelling (instelling) wij mogen hebben in geval wij onszelf onderzocht hebben en er nog steeds geen genezing doorbreekt.

Genezing van geest, ziel en lichaam gaat samen met de verlossing van zonde, die Jezus heeft gebracht. Jezus heeft immers zowel onze zonden als onze ziekten gedragen. Dat betekent niet, zoals sommigen wel denken, dat Jezus aan allerlei ziekten op het kruis geleden heeft. Nee, het betekent dat Hij door Zijn offer de zonde (die scheiding bracht tussen God en ons, en die de oorzaakwerd van narigheid en ziekte) heeft weggenomen. Het verband tussen zonde en ziekte, en tussen vergeving van zonden en genezing zien we in diverse teksten, zoals:

·      Jes. 53:5: “Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden” (zie ook 1 Petr. 2: 24b),

·     Jes. 33:24: “Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid kennen”,

·     Ps. 103:3: “Die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw krankheden geneest”.

·     Marc. 2:17: “Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Jezus is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars”.

Jezus is onze Verlosser. Waarvan heeft Hij ons verlost? Afgezien nog van het feit, dat Jezus ons heeft verlost van de vloek der wet (Gal. 3:10-13) heeft Hij ons verlost van zondeschuld (a), en van daaruit van zondemachten (b), en van ziekte (c).

a.   Verlossing van zondeschuld. Iemand wordt verlost van zonden (Openb. 1:5), van zondeschuld, door belijdenis van zonden, door bekering en persoonlijk geloof in het verzoenend lijden en sterven van de Here Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Die verlossing van zondeschuld is de basisvoor herstel en genezing (zowel naar geest, ziel als lichaam) van de in zonde gevallen mens! Dit is heel belangrijk, omdat dan de zonde als oorzaak, de wortel van de innerlijke en lichamelijke ziekte kan worden weggenomen. De zonde is als de oorzaaknamelijk erger dan de ziekte, die het gevolgervan is.

b.   Verlossing van zondemachten. Dit vindt plaats door in afhankelijkheid, gehoorzaamheid en toewijding naar Gods wil te leven, zodat de Heilige Geest, die wij als gerechtvaardigde mensen hebben mogen ontvangen, steeds meer de ruimte in ons innerlijk krijgt. Dat is het proces van geestelijke groei en heiliging door de Heilige Geest.

c.    Verlossing van ziekte(machten). Zodra de oorzaakvan de ziekte is weggenomen, kan in beginsel het ziekteproces tot staan worden gebracht, en kan ook genezing volgen. Als wij ons in gehoorzaamheid laten leiden door de Heilige Geest (de Geest van heiliging en genezing), en ons leven stap voor stap verder geheiligd wordt en meer vervuld wordt met de Heilige Geest, dan zal ook steeds meer de genezende kracht van God(s Koninkrijk) in ons innerlijk en ook in ons lichaam, dat een tempel van de Heilige Geest mag zijn, gaan doorwerken. En dan zal er vroeger of later genezing komen, zowel van bijvoorbeeld trauma’s als van lichamelijke ziekten. Immers genezing is een onderdeel van de totale verlossing! (Opmerkelijk is dat de begrippen verlossing, heiliging en genezing in sommigen talen hetzelfde grondwoord hebben, bijvoorbeeld in het Duits: Heil, Heiligung en Heilung) 

'Vergeving is immers het begin van de relatie met God, genezing is (veelal) het eindresultaat van het proces van innerlijk herstel'

De vraag kan worden gesteld: “Als die samenhang er nu is tussen vergeving en genezing, waarom geloven we vergeving gemakkelijker dan genezing?” Dat komt allereerst omdat vergeving niet door direct waarneembare feiten weersproken kan worden en genezing wel. Iemand heeft eens gezegd: “Als we zo zouden reageren op ziekte als we reageren op zonde, dan zou er minder ziekte zijn”.

Verlossing
Als Jezus onze zonden gedragen heeft, dan heeft Hij ook de ziekte gedragen, want door verlossing van de zondeschuld heeft de duivel immers geen recht meer om ons aan te klagen en ziek te maken. Ziekte is dan in beginsel wetteloos, en mogen we het als een vijand bestrijden! En de tweede reden is, en dat is heel wezenlijk, dat genezing heiliging en toewijding vraagt.

Vergeving is immers het begin van de relatie met God, genezing is (veelal) het eindresultaat van het proces van innerlijk herstel. Dat eindresultaat zullen we nog niet altijd ten volle in dit aardse leven ervaren, maar wel in de eeuwige heerlijkheid.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify