Harry Honigh

God

19 juli 2018 door Israël en de Bijbel

"Bijbelse profetieën zijn voor veel mensen onbegrijpelijke taal geworden"

Meer dan een derde van de Bijbel bestaat uit profetieën. Veel christenen weten niet goed waar ze moeten beginnen bij het bestuderen ervan. We spreken met Harry Honigh over de noodzaak en de rijkdom van het profetische woord. Onlangs verscheen een verkorte uitgave van zijn eerder uitgegeven boek 'Profetie tussen wal en schip'.

We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

Allereerst: een verkorte uitgave, was daar behoefte aan?
“Er is bij veel mensen behoefte aan basiskennis over de Bijbelse profetieën, maar niet iedereen leest zomaar even een boek van ruim 450 pagina’s daarover. Daarom kwam er vanuit enkele Bijbelstudiekringen de vraag naar een kortere versie. De doelgroep van deze verkorte uitgave is dus duidelijk anders dan die van de originele versie.”

De titel van het boek wekt de indruk dat er een probleem is. Klopt dat?
“Er is zeker een probleem," antwoordt Harry. "Zowel in evangelische als reformatorische kringen horen we regelmatig de klacht dat er zo weinig gepreekt wordt vanuit het profetische Woord. Veel christenen geven toe dat ze niet goed weten wat ze met dit deel van de Bijbel aanmoeten, of nog erger: dat ze het niet nodig vinden zich daarin te verdiepen. Zou elke christen die de hele Bijbel beschouwt als Gods Woord, zich geen zorgen moeten maken over het feit dat zo’n groot deel van de Bijbel niet of zo weinig gebruikt wordt?”

"Zowel in evangelische als reformatorische kringen horen we regelmatig de klacht dat er zo weinig gepreekt wordt vanuit het profetische Woord."

Wat heeft dat te maken met het profetische Woord?
"Vanaf Genesis 12 gaat het overgrote deel van het Oude Testament over Israël: de geschiedenis van dit volk en de toekomst van dit volk. Als we ons niet verdiepen in zowel de geschiedenis als de toekomst van dit volk en Gods plan met hen, missen we niet alleen de bedoeling van het Oude Testament, maar ook de diepgang van het Nieuwe Testament. Want ook daarin neemt de toekomst van Israël een belangrijke plaats in. Denk bijvoorbeeld aan de eindtijdrede van de Heere Jezus. Als we de rol van Israël in het Nieuwe Testament niet herkennen, krijgen we ook geen helder zicht op Gods plan met de Gemeente."

Heeft Israël als volk dan nog een toekomst?
“Op tientallen, ja honderden plaatsen in de Bijbel spreekt God over de toekomst van Zijn volk Israël. Zou Hij Die zijn Naam verbonden heeft aan dit volk, Hij Die deze beloften met een eed heeft bekrachtigd, die beloften niet nakomen? Dit is ondenkbaar. Hij zal elke belofte die Hij vanaf Genesis 12 heeft gedaan aan Abraham en aan zijn nageslacht, vervullen. Hoe zouden wij er anders op kunnen vertrouwen dat Hij de beloften die Hij aan ons gedaan heeft, zal nakomen? Deze zekerheid is een belangrijk fundament van de hoop die wij hebben.”

Maar worden die beloften voor Israël dan niet vervuld aan de Gemeente?
“Velen zijn inderdaad gewend om de beloften die aan Israël gedaan zijn, op de kerk te betrekken. Deze gedachte draagt de naam vervangingstheologie. Daarin wordt alles wat in de Bijbel wijst op een nationaal herstel van het Joodse volk, tot symboliek verklaard. Volgens deze leer gaat het bij het lezen over de toekomst van Israël, Sion, zonen van Jakob, kinderen Sions en Jeruzalem over ‘de kerk’. Deze theorie is nog steeds springlevend. Ook nu nog lezen velen de profetieën volgens de principes van de vervangingsleer. En ook in evangelische kringen duiken nieuwe vormen van vervangingsleer op, zoals het welvaartsevangelie. Een van de belangrijkste doelen van mijn boek is deze vervangingsleer aan de Schrift zelf te toetsen.”

"De vervangingsleer heeft allereerst tot gevolg gehad dat de profetieën voor grote groepen mensen onbegrijpelijke taal werden."

Een groot deel van de kerk heeft deze leer eeuwenlang gepredikt. Wat is daar dan mis mee?
“De vervangingsleer heeft allereerst tot gevolg gehad dat de profetieën voor grote groepen mensen onbegrijpelijke taal werden. Gelovigen mochten ze niet meer lezen zoals zij ook de rest van de Bijbel lazen: lezen wat er staat en geloven wat er staat. Het gevolg was dat ze niet meer gelezen werden en hun boodschap verloren ging. En omdat veel mensen de profetieën nog steeds lezen volgens de principes van de vervangingstheologie, ligt er bij hen een laag stof op het Oude Testament. Als je Gods plan met Israël daaruit wegneemt, blijft er namelijk niet veel over. De vraag is of wij de moed kunnen en willen opbrengen om deze leer grondig te herzien.

Er is echter nog een ander gevolg van deze leer: De ontkenning van de nationale toekomst van het volk Israël leidde al vroeg in de geschiedenis van de kerk tot een Jodenvijandige houding. De uitspraken van diverse concilies en later van Luther bijvoorbeeld waren ronduit antisemitisch. Ze leidden tot verschrikkelijke vormen van antisemitisme, waaronder vele pogroms, de kruistochten en de Holocaust. Alleen al dit drama van het eeuwenlange christelijk antisemitisme zou ons moeten bewegen om ons denken over de toekomst van Israël ernstig onder de loep te nemen. Meer dan tot nu toe is gebeurd.”

Maar Paulus past toch ook de beloften voor Israël toe op de gemeente, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief?
“Elk Bijbelgedeelte bevat ook een boodschap voor ons als gelovigen van de gemeente. Maar dat wil nog niet zeggen dat alles over ons gaat. Israël moest een tabernakel bouwen, een land veroveren, bepaalde volkeren uitroeien, zich afzonderen van de wereld, de wet houden, feesten vieren, offers brengen enzovoorts. Daarin schuilen geweldige voorbeelden en lessen voor ons, maar het gaat niet direct over ons. Als Paulus beloften voor Israël geestelijk toepast op de gemeente doet hij dat nooit met voorbijgaan aan de letterlijke betekenis voor Israël. Denk bijvoorbeeld aan wat Paulus schrijft in Romeinen 11:15: 'Als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden!?' Paulus was ervan overtuigd dat Israël als volk door God weer aangenomen zal worden. Maar niet buiten de Messias om.”

"De profetieën zijn dus niet alleen nodig om ons te waarschuwen, maar ook om ons te vormen en te bemoedigen."

Maar hoe zit het dan met Joodse mensen in onze tijd?
“Joodse mensen kunnen, net als wij, alleen behouden worden door geloof in de Heere Jezus. Daarvan getuigen ook vele Messiasbelijdende Joden. Zij zijn door geloof toegevoegd aan de gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee Gods beloften voor het volk Israël allemaal vervuld zijn. Deze beloften, die veelal gaan over het nationale herstel van Israël, zullen vervuld worden aan het gelovig overblijfsel van het volk. In mijn boek toon ik aan dat we veel beloften die aan Israël gedaan zijn, vooral de aardse en materiële beloften, onmogelijk kunnen toepassen op de gemeente.”

Als de profetieën dan voornamelijk over Israël gaan, wat moeten wij er dan mee?
“De Bijbelse profetieën beslaan ongeveer een kwart tot een derde van de Bijbel. De hele Bijbel is doorvlochten met profetische uitspraken, gebeurtenissen, typen en beelden. Ze zijn net zo belangrijk als elk ander deel van de Schrift. Petrus zegt dat het profetische woord is als een lamp op een duistere plaats (2 Petr. 1:19). Wat betekent die aanduiding anders dan dat een christen die de profetieën verwaarloost, in het donker wandelt? We kunnen niet zonder het profetische Woord. Ze waarschuwen ons bijvoorbeeld voor de duisternis die over deze wereld komt, voor de verleidingen waarmee de antichrist de wereld zal verleiden en voor de komende afval, ook onder gelovigen.

Maar ze vertellen ons daarnaast ook over de overwinning van de Heere Jezus over de satan, over Zijn komende heerschappij op aarde, over het herstel van Israël en het herstel van de schepping.
De profetieën zijn dus niet alleen nodig om ons te waarschuwen, maar ook om ons te vormen en te bemoedigen. Opdat wij opzien naar Jezus, opdat wij leven voor Hem, opdat wij uitzien naar Hem, want er staat: ‘Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie’ (Opb. 19:10b).”

Bovenstaand interview is aangeleerd door Stichting Israël en de Bijbel. Klik hier om de verkorte uitgave van het boek ‘Profetie tussen wal en schip’ te bekijken of te bestellen. Wil je meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier voor meer informatie.

Reacties

In het bovenstaande stuk staat de zin: "Paulus was ervan overtuigd dat Israël als volk door God weer aangenomen zal worden. Maar niet buiten de Messias om.”

Messias betekent gezalfde (met Gods geest), dit is hetzelfde als Christus. Wie Christus volgt, is een christen. Zo eenvoudig is het: Joden moeten 'gewoon' christen worden, om in Gods plan te kunnen worden opgenomen. Dit geldt ook voor alle andere mensen! God heeft dus helemaal geen apart plan meer met een natuurlijk Israël!

Wie dat gelooft, is geestelijk verblind! Zie www.openbaring.nu.

C
Israel is de edele olijfboom, haar takken zijn gesnoeid en wij de takken van de wilde olijfboom zijn op de stam van de edele olijfboom geent. Maar de tuinman staat klaar om elk niet goed functonerende tak te snoeien. Ook zal Hij de edele takken weer terug enten, als zij zich tot Hem wenden. Wij blijven echter de wilde tak op de edele boom. Verschil is er maar niet vor de stam, die geeft aan allebij dezelfde levenskracht.
A
De profetieën waren alleen voor Israël bedoeld en die zijn allemaal al vervuld. Dit zijn de dagen van vergelding dat "alles wat geschreven is" in vervulling gaat en dat was toen het oordeel 70 NC over de Joden werd uitgevoerd, met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, toen het oude verbond definitief werd verwijderd (Hebr 8:13) en het nieuwe verbond werd bekrachtigd. Voorheen sprak God door de wet en de profeten maar in de laatste dagen (van het oude verbond) door de Zoon. Vanaf 70 NC spreekt God alleen nog maar door de Zoon,...
Toon meer antwoorden (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher