Dirk van Genderen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

11 juli 2018 door Dirk van Genderen

Christenen nemen soms een loopje met de waarheid

Voor iedereen en zeker voor christenen is het belangrijk altijd de waarheid te spreken en te schrijven. Helaas moet ik constateren dat christenen en christelijke organisaties weleens een loopje nemen met de waarheid. Dat mag niet – ik zeg het ook tegen mezelf. Ik deze bijdrage geef ik enkele voorbeelden. Ook als het gaat over Israel, over de eindtijd en over aantallen nieuwe gelovigen en genezingen worden soms leugens verteld.

1. Overdrijf het aantal Joodse mensen dat elk jaar terugkeert naar Israël niet
Wanneer het gaat over de terugkeer van Joodse mensen uit de hele wereld naar Israël, wordt heel gemakkelijk en snel gezegd en geschreven dat voortdurend grote aantallen Joodse mensen vanuit de hele wereld terugkeren naar Israël. Dit gegeven wordt dan gebruikt om kracht bij te zetten aan de stelling dat de wederkomst van de Heere Jezus dus wel heel dichtbij moet zijn.

Met de huidige snelheid van terugkeer van Joodse mensen naar hun thuisland, duurt het nog vele, vele jaren voordat ze allemaal thuis zijn.

De realiteit is echter veel genuanceerder. Het is echt niet waar dat grote aantallen Joodse mensen terugkeren naar Israël. Het waren er het afgelopen jaar een kleine 25.000. Dat is natuurlijk wel een flink aantal, maar afgezet tegen de miljoenen Joodse mensen die nog buiten Israël verblijven, is het geen opzienbarend groot aantal.
Hier komt nog bij dat lang niet alle Joden die gaan emigreren, als bestemming Israël kiezen. En er zijn ook Joodse mensen die Israël verlaten om elders een nieuw thuis op te bouwen.

Dit eerlijke verhaal moet verteld worden, hoe haaks het misschien ook staat op onze theologie. Met de huidige snelheid van terugkeer van Joodse mensen naar hun thuisland, duurt het nog vele, vele jaren voordat ze allemaal thuis zijn.

Toch betekent deze waarheid over de terugkeer geen streep door de verwachting van de spoedige wederkomst van de Heere Jezus. Ik zou geen plaats in de Bijbel weten waaruit valt op te maken dat alle Joodse mensen al thuis in Israël moeten zijn als de Heere Jezus, de Messias, terugkeert naar deze aarde. Hij zal Zijn volk thuis brengen, in hun eigen land. Wij denken in jaren en aantallen, Hij kan het in een ogenblik, hetzij vlak voor, tijdens of na Zijn komst naar deze aarde.

Jesaja 11:11-16 lijkt daarop te wijzen.
En het zal op die dag gebeuren
dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand
de rest van Zijn volk zal verwerven,
die overgebleven zal zijn van Assyrië en Egypte,
in Pathros, Cusj, Elam,
en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee.
Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken
en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen
en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen
van de vier hoeken van de aarde.
Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen,
en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden.
Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda,
en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven.
Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen,
samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen.
Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab,
en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn.
Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban slaan,
en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind.
Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen,
en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan.
Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van Zijn volk,
die overgebleven zal zijn in Assyrië,
zoals het met Israel gebeurde,
op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte.

Ik ga niet heel dit gedeelte bespreken, maar de voorgaande verzen in dit hoofdstuk Jesaja 11 – gaat u ze maar lezen – maken wel duidelijk dat wat deze verzen aangeven over de komst van de rest van de Joodse mensen naar Israël staat te gebeuren tijdens of direct na de wederkomst van de Heere Jezus naar deze aarde.

We lezen in vers 15 dat de Heere de Eufraat zal slaan met een sterke wind, zodat Zijn volk erdoor heen kan gaan. Misschien wel vergelijkbaar met de doortocht van het volk Israël door de Rode Zee, waarover het Bijbelboek Exodus schrijft.
Ook zal er een gebaande weg ontstaan, zodat de overgebleven Joden uit Assyrië gemakkelijk naar Israel kunnen komen
En, zegt vers 12, Hij zal een banier opheffen onder de heidenvolken, zodat de verdrevenen van Israël en die vanuit Juda overal verspreid zijn, zullen worden teruggebracht van de vier hoeken van de aarde.
Laten we ons maar geen zorgen maken, de Heere zorgt er zelf wel voor dat Zijn volk, op Zijn tijd, thuis zal komen.

Ik denk wel eens: als ik alle aantallen bij elkaar had opgeteld, was heel de wereld nu gelovig geweest.

2. Overdrijf niet over de eindtijd
Een tweede punt betreft de eindtijd. We – ik sluit mezelf hierbij in – zeggen en schrijven wel eens heel gemakkelijk dat alle ontwikkelingen in de wereld onze overtuiging dat de Heere Jezus spoedig zal komen, ondersteunen. We noemen dan zaken als aardbevingen en andere natuurrampen, dreigende oorlogen en conflicten, toename van zonde en ongerechtigheid…
Laten we niet te gemakkelijk zeggen dat de aardbevingen en de oorlogen toenemen en dus wijzen op de spoedige wederkomst. En als je dit toch wilt zeggen of schrijven, maak het dan hard met betrouwbare concrete cijfers.

Denk nu niet dat de wederkomst van de Heere Jezus nog niet aanstaande is. De woorden van de Heere Jezus blijven geldig: ‘Zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is met Mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn’ (Openbaring 22:12).
‘Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal’ (Mattheus 24:42).

3. Claim geen onterechte genezingen
Ook op het gebied van ziekte en genezing is de verleiding voor sommigen groot om onterecht genezingen te claimen. Ik heb ze gesproken, mensen tegen wie in genezingsdiensten werd gezegd: ‘Prijs de Heer, je bent genezen’, terwijl ze helemaal niet genezen waren. Dat is funest, voor degenen die met valse hoop naar huis gaan, maar ook voor het getuigenis naar de wereld toe.
Jazeker, de Heere is machtig om wonderen van genezing te schenken. Ik heb ze gezien. Maar laten we ook op dit terrein uitsluitend de waarheid spreken.

4. Overdrijf het aantal nieuwe gelovigen niet
Spreek ook de waarheid als het gaat om de aantallen mensen die tot geloof in de Heere Jezus komen bij zendings- en evangelisatieacties. Regelmatig zie ik berichten voorbij komen dat er bij die en die zendingscampagne weer duizenden, tienduizenden of soms miljoenen mensen tot geloof zijn gekomen. Hoe weet je wanneer iemand tot geloof is gekomen en hoe kun je al die mensen geteld hebben?
Misschien doen predikers dit om zelf de gevierde zendeling te worden. Een andere reden kan zijn dat organisaties door overdreven berichtgeving meer financiën binnen hopen te krijgen, maar het past niet om te liegen over aantallen nieuwe gelovigen. Daarmee raken we aan Gods eer.

Ik denk wel eens: als ik alle aantallen bij elkaar had opgeteld, was heel de wereld nu gelovig geweest. En zeker, ik ben ook dankbaar voor iedereen die tot geloof komt, en hoe meer, hoe liever het mij is, maar laten we ook hier alleen de waarheid vertellen.

De Heere Jezus zegt: ‘Ik ben de Waarheid’ (Johannes 14:6). Zouden Zijn volgelingen dan leugens gebruiken om hun boodschap kracht bij te zetten? Valse argumenten tasten onze betrouwbaarheid aan. Laten we ons houden aan de woorden van Efeze 4:25: ‘Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid…’

Reacties

T
Mooi en evenwichtig artikel!
T


De waarheid is een banier om op te heffen. - zie Psalm 60:6Zij die Jezus volgen, zijn geroepen pal te staan voor de waarheid: geen concessies te doen en zich altijd houden aan de waarheid en deze trouw te zijn.

De leugen is een rampzalige weg en lijkt de wereld te regeren.

4 De een bedriegt de ander,

de waarheid spreken ze niet.

Hun tong is afgericht op liegen,

ze kunnen niet anders meer. (Jer. 9:4)De geestelijke strijd vraagt om de geestelijke wapenrusting. Daarvan is de waarheid een belangrijk onderdeel.A
Waarheid? Volgens mij spreekt Jesaja 11 net als Ezechiel 37, Romeinen 11 en Hebreeen 8 over over het samenvoegen van de beide huizen van Israel onder een nieuw (verbonds) koninkrijk en dat heeft 70 NC plaats gevonden tijdens de verwoesting van Jeruzalem en de tempel toen het oude verbond definitief werd verwijderd (Hebr 8:13), of zoals Daniel het zei: toen er een einde kwam aan het verbrijzelen van de (oude verbonds) macht van het heilig volk, dan zullen als deze dingen voleindigd zijn.... Je ziet met een gezond verstand kom je een heel eind :)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Download hier al onze gratis e-books + achtergronden!