atheïsme

God

14 mei 2018 door Piet Guijt, Promise Magazine

Waarom atheïsme onzinnig en zinloos is

We leven in een tijd, waarin het christelijk geloof soms aangevallen of zelfs belachelijk gemaakt wordt. Religie of geloof in God lijken op sommige universiteiten taboe te zijn. Veel wetenschappers vinden het geloof in God naïef omdat het bestaan van God niet te bewijzen is. Maar de vraag is of intellectuele argumenten van een atheïst om niet in God te geloven wel zo steekhoudend zijn.

Er is een variëteit aan argumenten die door atheïsten worden aangevoerd om niet in (het bestaan van) God te (kunnen) geloven, bijvoorbeeld: het bestaan van God is niet te rijmen met de ellende in de wereld; men wil geen verantwoording afleggen aan een hogere macht; men denkt God niet nodig te hebben; het bovennatuurlijke wordt ontkend; allerlei misvattingen over het christelijk geloof; (vermeende) strijdigheid tussen wetenschap en geloof.

Een legitieme vraag van een atheïst is welke bron betrouwbaar is. Atheïsten gaan alleen uit van de waarneembare werkelijkheid; zij denken puur rationeel, wetenschappelijk, waarbij het niet-waarneembare bovennatuurlijke ontkend wordt. Aan Godsopenbaringen als bron van kennis wordt geen enkele autoriteit toegekend.

Omdat God geest is, kan men zich geen voorstelling van Hem maken. In die zin is God voor de mens een niet te vatten mysterie.

Beperkingen
Ondanks haar verdiensten heeft wetenschap grote beperkingen. Zo is de vraag of wetenschap altijd betrouwbaar is. Het wordt bedreven door feilbare mensen die niet altijd objectief zijn, het is gebaseerd op aannames. Wetenschap kan niets bewijzen, maar hooguit een hypothese onderbouwen of falsificeren. En in disciplines zoals parapsychologie, metafysica, astrologie is de wetenschap onvermogend, eenvoudig omdat deze zich buiten de wetenschappelijke kaders bevinden. Het kan ook geen antwoord geven op vragen over ethiek, zin en doel van het leven. Omdat 'God' bovennatuurlijk is, kan de wetenschap niet aantonen dat God niet bestaat.

Vragen
Maar waarom zouden er niet ook werkelijkheden bestaan die niet waarneembaar zijn en wellicht meer dimensies hebben, en die ons verstand te boven gaan? En zijn er niet meer kenbronnen zoals bijvoorbeeld ervaring, intuïtie, getuigenissen, openbaring? Als het gaat over bovennatuurlijke en geloofszaken, zouden we moeten kijken naar de ‘heilige’ boeken van verschillende religies. De legitieme vraag van een niet-gelovige is welke godsdienst dan de ware is. Als iemand eerlijk zoekt, zal hij ontdekken dat er maar één godsdienst is die uniek is: het christelijk geloof. De Bijbel is een betrouwbaar boek, dat aangeeft Wie God is en wat Zijn bedoeling is met de schepping en de mens. Het geeft ook inzicht in wat er in de geestelijke wereld zich afspeelt en wat van invloed is op onze werkelijkheid. Wat atheïsten over het hoofd zien, is deze belangrijkste bron van kennis, die uiteindelijk de grootst mogelijke existentiële zekerheid biedt.

Geloofsargumenten
Er zijn heel wat argumenten voor het geloof in het bestaan van God. We hebben een redelijke godsdienst. God is een immaterieel zelfbewust [opper]Wezen, een superintelligente Persoonlijkheid Die kennis, een wil en een karakter heeft, en Die de schepping heeft voortgebracht. Een bijzonder argument voor het bestaan van God is het feit, dat de enige volmaakte mens Jezus Christus God als Zijn Vader aansprak en God heeft doen kennen.

Omdat God geest is, kan men zich geen voorstelling van Hem maken. In die zin is God voor de mens een niet te vatten mysterie. En dat is een kwelling voor de mens die alles wil verklaren en liefst ook God wil wegredeneren. Met ons verstand kunnen we God nooit begrijpen en leren kennen. Het kan alleen met onze geest, door geloof! Bij geloof gaat het erom dat je je durft toe te vertrouwen aan God, die voor ons een Vader wil zijn!

Wetenschap kan niets bewijzen, maar hooguit een hypothese onderbouwen of falsificeren.

Geestelijke wereld en geloof
De mens is een wezen, dat zowel een lichaam heeft, dat zichtbaar is, als een ziel en geest die niet zichtbaar zijn. Maar de geestelijke wereld is heel reëel, zoals blijkt uit allerlei bovennatuurlijke verschijnselen waarover de wetenschap niets kan zeggen. In natuurlijke zin zijn de wonderen, die Jezus deed, niet te verklaren, maar wel in geestelijke, bovennatuurlijke zin. Immers in de geestelijke werkelijkheid zijn wetmatigheden aanwezig die we niet en nooit met ons natuurlijke verstand kunnen kennen, maar alleen door geloof dat overstijgt wat met de rede vatbaar is. Door het kennen van de Bijbel en God kunnen wij duiden, wat er in onze maatschappij gaande is en zal gebeuren.

We kunnen en hoeven niet alles te verklaren. God stelt eenvoudig dat als mensen Hem met hun hele hart zoeken, Hij Zich zal laten vinden. We mogen geloven dat God bestaat (Hebr. 11:6). Begrijpen met het verstand, ook wanneer dat mogelijk zou zijn, is zelfs niet genoeg. Het is door het geloof dat de Heilige Geest ons God(s aanwezigheid) zal doen beleven. Geloven wijst op afhankelijkheid.

Geloof is het fundament van het christelijke leven. Zonder geloof kunnen we niets van God ontvangen. Geloof is de sleutel tot elke belofte van God. Geloof blijkt heel veel goede gevolgen te hebben. Denk aan de vele getuigenissen van mensen die door geloof in Jezus Christus zijn genezen, en bevrijd uit criminaliteit, drugs- en drankverslaving. Daarnaast ervaren Geestvervulde christenen blijdschap door de Heilige Geest en een diepe zekerheid van de zin van hun leven. En ook nog uitzicht op een eeuwig leven in volmaakte heerlijkheid.

Conclusie
Als mensen het bestaan van God gaan ontkennen, dan ontstaat er materialisme, leegte. En als er geen leven na de dood is, wat is dan de zin van dit leven? Wetenschap geeft uiteindelijk geen zekerheid, ook niet over zingeving. Geloof geeft wél zekerheid. Het doel en de zin van ons leven is het (leren) kennen van God en ons voor eeuwig in Hem te verblijden. Wat triest en dwaas als iemand niet eens in het bestaan van God gelooft. De jammerlijke fout die atheïsten maken, is dat zij zich alleen baseren op wetenschappelijk ‘bewezen’ feiten, maar niet op informatie (de Bijbel) die werkelijk antwoord geeft op vragen over de zin van het leven.

Deze samenvatting bevat enkele punten uit het uitgebreide artikel ‘Waarom atheïsme onzinnig en zinloos is‘ in het april-nummer 2018 van het Promise Magazine. Het volledige artikel van drs. Piet Guijt is hier te vinden.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher