Piet Vergunst

God

11 mei 2018 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Piet Vergunst over 70 jaar Israël: God heeft in Israëls verkiezing alle volken op het oog

"Zeventig, in de Bijbel is het een bijzonder getal. Getallen hebben in het Woord van God vaak een diepere betekenis, die soms verborgen is. Nu bestaat de staat Israël zeventig jaar, precies de periode dat het volk in ballingschap verbleef, in Babel," schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"In Genesis 10, kort na de zondvloed, lezen we hoe zeventig volken van de wereld van de drie zonen van Noach afstammen. Zeventig, het is het getal van de volkeren van de aarde. Het is tien keer het getal van de volheid: zeven, het getal dat wel vijfhonderd keer in de Bijbel voorkomt. In Genesis 10 zien we in de zeventig namen symbolisch de volkeren genoemd, die zich verspreiden over verschillende regio’s op aarde.

Om die reden worden tijdens het Loofhuttenfeest tien keer zeven stieren geslacht, voor alle volken één. Het is het pelgrimsfeest, waarin herdacht wordt hoe Israël als volk van God onderweg was door de woestijn, waarin herdacht wordt dat we voor ons levensonderhoud en onze bescherming totaal aangewezen zijn op de Heere. Later (Deut.32) zal Mozes schrijven: ‘Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten.’

Nu bestaat de staat Israël zeventig jaar, precies de periode dat het volk in ballingschap verbleef, in Babel.

Mensenleven
Het getal zeventig zegt niet alleen iets over de volken, maar ook over een mensenleven. Terwijl in ons land de gemiddelde leeftijd stijgt, terwijl in ontwikkelingslanden de gemiddelde levensverwachting veel lager is, leren we uit het gebed van Mozes (Psalm 90) dat een mens zijn jaren als een gedachte doorbrengt. ‘De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren…’, jaren die grotendeels gevuld zijn met verdriet en moeite.

Deze aanduiding tekent onze kleinheid ten aanzien van God, voor Wie duizend jaar als één dag is, Die er was voordat Hij de aarde en de wereld voortbracht. Daartegen staan zeventig jaar als een geheel mensenleven, tien keer zeven, het getal van de volheid. Wie tien jaar langer leeft en tachtig mag worden, ontvangt die periode als een extra geschenk van God.

Naar Babel
Waar Israël sinds 1948 zeventig jaar thuis woont, werd het volk in de zesde eeuw voor Christus voor dezelfde tijd naar Babel gevoerd. Ondanks de belofte uit Deuteronomium 28 dat de Heere ervoor zorgen zal dat de vijanden verslagen worden (een belofte die echter gelinkt was aan het leven bij Zijn geboden) werden de Joden naar Babel gevoerd. Hoelang verblijven ze daar? Zeventig jaar. Jeremia had het reeds voorzegd: ‘Want zo zegt de Heere: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats.’

Het getal van volheid laat ons hier zien dat de verkondiging van het Koninkrijk van God in een wereldwijd perspectief staat.

Na die zeventig jaar wekte de Heere (Ezra 1) de geest van de Perzische koning Kores op, zodat de belofte van Jeremia in vervulling gaan zou. Politiek is die terugkeer uiterst bijzonder, evenzeer als de Joodse emigratie naar Palestina na de Tweede Wereldoorlog. De genadige hand van God is erin op te merken. Dat lezen we concreet in de Bijbel: ‘Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin, de priesters en de levieten op, allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de Heere te bouwen, Die in Jeruzalem woont.’ Tegelijk zien we de hand van Hem in de algehele geschiedenis van de wereld, waarbij Hij voortdurend over Israël waakt, waarbij Hij (Ps.2) lacht over het rumoer van de volkeren.

Wereldwijd
Het was Mozes die van de Heere zeventig oudsten bijeenbrengen moest, om met hem de leidinggevende last te dragen. Zij ontvangen een deel van de Geest van God om voor enige tijd te profeteren. Het aantal leden van het Sanhedrin, het Joodse gerechtshof, was naast de hogepriester zeventig. Dit aantal symboliseert dat de Heere Jezus veroordeeld is door de volkeren van de aarde.

Als we dit lezen, begrijpen we de legende die verhaalt hoe de vertaling van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks plaatshad door zeventig geleerden in zeventig dagen. Als we dit alles lezen, zijn we vooral geraakt door de uitzending van de zeventig (Luk.10) door de Heiland! Het getal van volheid laat ons hier zien dat de verkondiging van het Koninkrijk van God in een wereldwijd perspectief staat. Deze verwijzing naar Genesis 10 maakt duidelijk dat de Heere alle volken op het oog heeft, juist ook in Zijn verkiezing van Israël."

Het volledige artikel van Piet Vergunst is hier te lezen. Klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Reacties

Wat een zegen dat Gods verkiezing voor eeuwig is! Hij heeft Israel verkoren en Hij heeft mij verkoren. Niet omdat Israel beter was dan andere volken of omdat ik beter ben dan een ander, maar omdat Hij Israel en mij liefhad. En omdat Israel in het verbond met God faalde haar aandeel waar te maken - en ik ook zelf mijn aandeel in Zijn verbond niet volbrengen kan - heeft God in Zijn grote goedheid en trouw Zijn eigen Zoon gestuurd om het verbond vast te maken. Dank U, Yeshua, dat U dat deed! Nu is er een nieuw verbond en daarin is Israel nummer 1!
REAGEER
A
Het getal veertig is veel belangrijker. De woestijnperiode als typebeeld voor een veertigjarige overgangsperiode van een oud verbond naar een nieuw eeuwigdurend verbond. 70 NC een compleet verdorven Joods religieus bolwerk totaal ontmanteld en vernietigd. Jezus sprak over een tot stand gekomen van een geestelijk koninkrijk, waar je deel van wordt door wedergeboorte, een koninkrijk die in eeuwigheid niet te gronde gaat (Dan 2:44). En daarin heeft het huidige Israël geen bevoorrechte status... maar staat op gelijke voet met de andere volken...
REAGEER
In het hele NT is helemaal niets te vinden over Gods plan met het natuurlijke volk Israël, trouwens ook niet met andere volken. Hoe kunnen mensen toch nog altijd geloven in een 'verkiezing van Israël', terwijl in het NT uitsluitend de gemeente van Jezus Christus het geestelijke volk van God is? De reden is een doelbewust gebrek aan kennis van de geestelijke wereld. Zie verder op www.openbaring.nu.
REAGEER
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher