Ds. J.J. ten Brinke

God

23 februari 2018 door Ds. J.J. ten Brinke, De Waarheidsvriend

De Dordtse Leerregels na 400 jaar: Gods vaste belofte

"Het jongste belijdenisgeschrift dat behoort bij de drie Formulieren van enigheid, wordt veelal afgekort met DL. Er is alle reden om die letters te duiden als ‘Dordts loflied’. De Zoon van Gods liefde, de gekruisigde Christus, komt op de plaats waar ik verloren moest gaan," schrijft ds. J. J. ten Brinke in de Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Voor velen lijkt de uitverkiezing een donkere wolk. Des te opvallender is het dat je in de Bijbel helemaal geen tobbers over de uitverkiezing tegenkomt. We ontmoeten wel zangers die een loflied zingen en vervuld zijn met blijdschap over de verkiezende God. Stel dat we het zwart op wit zouden hebben, als was het een briefje uit de hemel: ‘Uitverkoren door God.’ Zou het ons dichter bij de Zaligmaker brengen? Om te leren zingen van Gods verkiezende liefde, zullen we net als onze belijdenis ergens anders moeten starten. We moeten niet beginnen bij de ontstellende hoogte van Gods verkiezing, maar in de ontzaglijke diepte van onze verlorenheid.

Wit op zwart
In de eerste vijf artikelen van hoofdstuk I kom je het woord verkiezing in het geheel niet tegen. ‘Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en de eeuwige dood verdiend hebben...’ Alle mensen staat er. Daar horen wij bij. Ik ook. Zwarter kan ons leven niet getekend worden. De mens is geen slachtoffer, maar schuldige. En God doet geen onrecht... Zó kijkt God er tegenaan. Zo klinkt het lied vanuit de diepte. Niet omdat we het begrijpen, maar omdat God het openbaart.

Wij geloven niet in ‘de verkiezing’, maar wel in ‘de verkiezende God’.

En daar, tegen die inktzwarte achtergrond, blinkt het helderwitte licht van het Evangelie. Juist daar waar alle hoop ons ontvalt, zoekt God de mens op. Het klinkt wit op zwart: ‘Hierin is de liefde van God geopenbaard dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft...’ Waar het inktzwart geworden was, zond God Zijn Zoon.

En niet alleen Zijn Zoon, Hij zond en zendt ook verkondigers van de zeer blijde boodschap. Zo intens goed is God. Het is het helderwitte licht van het Evangelie dat indringt in de inktzwarte duisternis van onze verlorenheid. Wit op zwart betekent oneindig veel meer dan zwart op wit. De Zoon van Gods liefde, de gekruisigde Christus, op de plaats waar ik verloren moest gaan. ‘De toorn van God blijft op hen die dit Evangelie niet geloven. Maar die het aannemen en de Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, worden door Hem van het verderf verlost en ontvangen door Hem het eeuwige leven.’

Een poort
Wij geloven niet in ‘de verkiezing’, maar wel in ‘de verkiezende God’. Die God is het, Die zondaren roept en nodigt: ‘Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.’ (Op.22:17b) Wie kwam en dronk, belijdt het van harte mee: ‘Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God.’ (Ef.2:8) Vanuit de vreugde over Gods Evangelie zingt onze belijdenis over ‘een onuitsprekelijke troost’ (I.6) en vanuit de ernst van datzelfde Evangelie rekent onze belijdenis met een ‘verdraaien tot je verderf’. Slechts wie ingegaan is door de Deur die Jezus is, kan de lof bezingen op de verkiezende God. En als de vraag opleeft ‘Waarom ik?’, dan is daar geen rationele verklaring voor. Slechts een liefdesverklaring. Alzo lief had God de wereld... Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde... Daarom, en daarom alleen.

De belijdenis dat God in Christus verkoren heeft, opent de poort waardoor zondaren binnengaan.

Onze belijdenis zingt in dat licht over Christus. Gods uitverkorenen zijn op geen enkele manier beter dan anderen, integendeel (I.7). God heeft uitverkoren ‘naar het vrije welbehagen van Zijn wil, tot de zaligheid, uit louter genade, in Christus’. De belijdenis dat God in Christus verkoren heeft, opent de poort waardoor zondaren binnengaan. Christus is ‘het fundament van de zaligheid’. Hij heet ‘de spiegel van de verkiezing’. Christus is alles, maar Hij is het ook alléén. Wie op zichzelf blijft zien, kan niet behouden worden. Wie op Christus blijft zien, kan niet verloren gaan.

Troost
Uit de artikelen 8 tot en met 14 van hoofdstuk I blijkt dat God instaat voor mijn zaligheid. Was er geen verkiezende God, dan zou geen mens behouden worden. Wat God hierover heeft geopenbaard, moet ‘op de juiste tijd en plaats’ in Gods gemeente onderwezen worden. De eer van God en de levende troost van Gods kinderen is ermee gemoeid.

Waarin is die troost gelegen? In de zekerheid dat de drie-enige God Zelf instaat voor hun zaligheid. Er is geen enkele voorwaarde in de mens zelf, waarom God verkiest. Hij maakt zondaren zalig enkel en alleen omdat Hij het wil (Gods welbehagen). Voor deze belijdenis moeten we echt ingewonnen worden. Dat doet de Heilige Geest, door ons tegelijkertijd te verwijzen naar Jezus Christus en Die gekruisigd. Over Hem klonk de stem vanuit de hemel: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!’ (Matt.17:5)

Wie hunkert naar vastheid en zekerheid in het geloof, mag niet nieuwsgierig proberen te ontdekken of zijn naam in het boek des levens geschreven staat. Wel verwijst onze belijdenis ons naar de vruchten van Gods verkiezing. Gods Woord wijst deze vruchten aan: het ware geloof in Christus, kinderlijke eerbied voor God, droefheid naar Gods wil over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid. Wie daar iets van proeft, mag heilig blij worden. Niet om op die vruchten te steunen, maar wel om zich des te meer voor God te verootmoedigen, de diepte van Gods barmhartigheid te aanbidden, zichzelf te reinigen en de Heere hartelijk lief te hebben. ‘Ik zal U al mijn liefde waardig schatten, omdat U mijn rechterhand wilde vatten.’"

Ds. J. J. ten Brinke is predikant van de hervormde gemeente te Stolwijk en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend. Klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Reacties

B
Een moeilijk verhaal over de (uit)verkiezing van God en een verdraaiing van de Bijbelse werkelijkheid waardoor vele oprechte Godszoekers tot hun dood twijfelen of ze er wel bij horen. Terwijl de werkelijkheid heel eenvoudig is nl. God heeft Jezus uitverkoren en allen die in Christus zijn dus met hem uitverkoren. Zie Efeze 1:4 'Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht'. Dat geeft rust!
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...

Waarom John Legend zijn geloof in God verloor (maar nog wel fan van Jezus is)

John Legend is een van de meest beroemde R&B artiesten in de wereld. Hij leerde zingen in de kerk en was jarenlang christen. In een interview met Relevant Magazine vertelt hij over zijn geloof. Hij beschouwt zichzelf niet meer als religieus, zo vertelt hij. Toch is hij nog wel onder de indruk van Jezus. Sterker nog, in het gesprek vertelt hij dat zijn muziek misschien wel meer dan ooit in lijn is met het leven van Jezus. Ook al is hij zijn geloof in God verloren. Geloof verliezenJohn Legend vertelt in het gesprek hoe het zover gekomen is dat hij z...

Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?

Ik heb een paar keer aan de beademing gelegen. Met had geconstateerd dat het zuurstofgehalte van mijn bloed te laag was. Daar moest ik gisteren aan denken toen we in de kerk aan het bidden waren. Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?Hoeveel goede zuurstof adem ik in? Of leef ik van veel vervuilde lucht? Bidden is inademen en uitademen.Daar hadden we het over in de dienst.Adem in- adem uit. Bidden is inademen en uitademen. Zo begon ooit het leven.Met inademen en uitademen.De eerste was God. Hij zorgde voor zuurstof...

Vijf inspirerende uitspraken van ds. P. L. de Jong

"Laten we ophouden met zaniken over de kerk." Ds. P. L. de Jong houdt van de kerk en in dit boek opent hij zijn hart over dit onderwerp. Hij blikt terug en vooruit, en deelt met ons hoe kerkelijke wendingen ook persoonlijke halteplaatsen werden. Het Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad spraken met hem. We zetten een aantal uitspraken op een rijtje. "Laten we ophouden met zaniken over de kerk. Dat is een belangrijke emotie die in het verhaal terugkomt. We moeten niet verongelijkt doen over secularisatie, het christendo...

'Steeds minder enthousiasme voor landelijke fusie ChristenUnie en SGP'

De animo onder raadsleden van ChristenUnie en SGP voor een landelijke fusie is het afgelopen decennium gedaald. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête van het Reformatorisch Dagblad onder 289 raadsleden van die partijen.  In 2006 achtte 55 procent van de CU-raadsleden een landelijke fusie tussen CU en SGP nog (zeer) wenselijk. Nu is dat aandeel gezakt naar 42 procent. Dezelfde trend is zichtbaar binnen de SGP. In 2006 zag 33 procent van de SGP-raadsleden brood in een fusie met de CU. Nu ziet nog 22 procent van de S...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

Geloofstoerusting en Stichting Jij daar! organiseren Paas Singin

“Het paasverhaal zette het hoofd en hart van Paulus in vuur en vlam. De opstanding laat zien dat de dood van Jezus geen straf is voor wat Hij heeft gedaan. Het offer van Jezus is genoeg voor de zonden van de hele wereld.” Dit was de boodschap van Marcel Vroegop tijdens de Paas Sing-in in Barneveld afgelopen jaar. Ook dit jaar organiseren Geloofstoerustingen Stichting Jij daar! een Singin. Dit keer is jong & oud van harte welkom op 2 april (20:00 uur) in Sporthal West (Veenslag 72-A) in Veenendaal. Een...

J. van Vulpen aanvaardt beroep CGK Urk (Maranatha)

J. van Vulpen verhuist binnenkort naar Urk. De kandidaat uit Kesteren heeft een beroep van de christelijke gereformeerde Maranathakerk aanvaard.Na het vertrek van ds. C. P. de Boer naar Sliedrecht zocht de kerk naar een opvolger. Van Vulpen bedankte voor een beroep uit Genemuiden. De cgk in Genemuiden is vacant sinds het vertrek van dr. A. Huijgen in 2013. Huijgen nam afscheid om docent aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn te worden.CIP.nl bezocht ds. C. P. de Boer in 2016: "Niet iedere dominee overleeft...

In 5 stappen naar een missionaire leefgemeenschap

Toen Ewout en Ali van Oosten pas getrouwd waren, woonden ze in een dichtbevolkt stukje Nederland, met 12.000 mensen bij elkaar op twee vierkante kilometer, in hoge flats. Ondanks deze fysieke nabijheid leefden de bewoners - met 100 verschillende nationaliteiten - geïsoleerd van elkaar. Ook al liepen mensen samen naar de lift en zeiden ze 'hallo' en 'dag', ze maakten nooit echt contact. "Dat moet anders kunnen", dacht Ewout. Fast forward naar nu: Ewout en Ali leven samen met anderen in de missionaire leefgemeenschap TASTE!...
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...

Waarom christenpolitici zich soms voelen als Mozes en Daniël

Het zal je niet ontgaan zijn: de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Een belangrijke dag waarop je kunt kiezen wie jouw stem – letterlijk – vertegenwoordigt in jouw gemeente. Hoewel het soms niet zo lijkt, worden er hele belangrijke dingen besproken. Denk eens aan de zorg voor je oma, genoeg groen in je stad en voldoende werk voor iedereen. Maar – vaak in de grotere steden – gaat het ook over de kloven in de samenleving. Kloven die daar vaak extra breed lijken te zijn. Denk aan radicalisering, vluchtelingen...
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

Tommy Wieringa: "Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in"

Tommy Wieringa is naar eigen zeggen de meest gelovige ongelovige van Nederland. Want God mag wat hem betreft dan dood zijn, het christendom is dat niet. Zondagavond was hij te zien in een nieuwe aflevering van Adieu God? "Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in," vertelt hij. Bekijk een fragment en klik hier voor het volledige gesprek met Wieringa:

De verspreiding van Gods Woord: Geen negen tot vijf baan

Zelf kwam hij “tot levend geloof” op zijn 19e. Nu zet hij zich in om met Bible League wereldwijd Gods Woord te verspreiden. Directeur Rick van Heusden (32) zegt over zijn werk: “Dit gaat veel dieper dan alleen een arbeidsovereenkomst met je werkgever.” Sinds de zomer van 2017 is hij directeur van Bible League. Daarvoor was hij al geruime tijd actief in het management van de Bijbelverspreidingsorganisatie. Het Evangelie kreeg Van Heusden met de paplepel ingegoten. “Ik ben christelijk opgevoed en in mijn tienerjare...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher