Joodse volk

God

15 februari 2018 door Dirk van Genderen

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’.

De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de laatste periode voor de wederkomst van de Heere Jezus, of misschien wel zo ongeveer tijdens deze wederkomst.

En zeker, een eerste vervulling van deze profetieën in Ezechiël 37 vond plaats tijdens de terugkeer uit de ballingschap, ten tijde van Ezra en Nehemia, maar toen was het niet zo dat het hele volk in het land Israël werd gebracht, evenmin als heel het volk tot geloof kwam door het werk van de Heilige Geest. Dat zal bij de vervulling van deze profetie wel zo zijn! Het is een werk dat de Heere doet!

We zien de Bijbelse profetieën voor onze ogen werkelijkheid worden.

‘Er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.
En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen.

En Hij zei tegen mij: ‘Profeteer tegen de Geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen.
Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de Geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger’ (Ezechiël 37:7-10).

Op tal van plaatsen in het Oude Testament wordt de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen thuisland geprofeteerd. Inmiddels telt Israël bijna 9 miljoen inwoners, waarvan de overgrote meerderheid Joods is. We zien de Bijbelse profetieën voor onze ogen werkelijkheid worden. Hoe is het toch mogelijk dat velen – ook christenen – hier geen vervulling van Bijbelse profetie in zien? Dat ontken je toch dit grote werk van de God van Israël, Die in Christus ook onze God is.

Uit de hierboven geciteerde woorden uit Ezechiël 37 blijkt duidelijk dat de terugkeer van het Joodse volk vanuit de hele wereld naar hun thuisland Israël ten diepste Gods werk is. De Geest blaast in de gedoden, zodat zij tot leven komen en bijeen gevoegd worden tot een zeer groot leger. De Geest maakt hen wakker, om op pad te gaan naar Israël. En zeker, Hij kan daar anderen voor inschakelen, maar het is niet ons werk, maar Zijn werk. Jesaja 62 roept ons ertoe op niet te zwijgen, maar de Heere voortdurend te herinneren aan Zijn belofte om Jeruzalem te grondvesten en te stellen tot een lof op aarde (vers 7).

De beenderen waarover in Ezechiël 37 wordt gesproken, zijn het hele huis van Israël. Lees maar.
‘Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!
Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.
Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen.
Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE' (Ezechiël 37:11-14).

Het raakt mij telkens weer wanneer ik lees of hoor dat Joodse mensen tot geloof in de Heere Jezus komen. Het zijn de ritselingen, die de grote oogst aankondigen, de dag dat heel Israël zalig zal worden.

Het herstel van Israël werd al meer dan 2500 jaar geleden voorzegd en wij zien het voor onze ogen gebeuren. God brengt Zijn volk thuis. In de vorige eeuw begon de terugkeer meer vorm te krijgen. Allerlei besluiten over het grondgebied van Israël speelden daarin een rol, zoals de Balfour Declaration (1917), de San Remo conferentie (1920) na de Eerste Wereldoorlog, de verklaring van de Volkerenbond (1922), de VN-resolutie over de stichting van de nieuwe staat (1947) en de Onafhankelijksverklaring (1948).

Gods Geest begon de geest van het Joodse volk, dat verspreid leefde over de hele wereld, wakker te maken, om op te staan uit hun ‘graven’, de plaatsen waar ze terecht gekomen waren buiten hun thuisland.
Na de verschrikkelijke moord op ruim 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog, waren er in 1948 naar schatting nog 10 miljoen Joden wereldwijd over, van wie er toen 600.000 in Israël woonden. Van deze 600.000 Joden in Israël, waren er, voor zover bekend, maar 23 die in de Heere Jezus, de Messias – Jeshua zoals zij zeggen – geloofden.
Er waren in 1948 nog geen Messiasbelijdende gemeenten. Wel waren er enkele kerken, maar dan wel van een paar zendelingen.

In 1989 telde de Joodse bevolking in het land 3,5 miljoen mensen. Het aantal Messiasbelijdende gelovigen werd toen geschat op 1200, die samenkwamen in 30 gemeenten.
Tien jaar later, in 1999, woonden er 4,8 miljoen Joden in Israel, waren er 81 Messiasbelijdende gemeenten en werd het aantal gelovigen geschat op 5000.

In 2017 is het aantal Joden in Israël gegroeid tot meer dan 7 miljoen, op een totale bevolking van ruim 9 miljoen. Verspreid over het land zijn er volgens het Israel College of the Bible inmiddels meer dan 300 gemeenten, terwijl er naar schatting rond de 30.000 Messiasbelijdende Joden in Israël wonen.

De Joodse organisatie ‘One for Israel’ wil alle Joodse mensen vertellen over de Heere Jezus, de Messias, Die al gekomen is en spoedig terug zal komen naar deze aarde. Ze gebruiken daarvoor onder meer getuigenissen van Messiasbelijdende Joden, die via internet te bekijken zijn. Deze getuigenissen, in het Hebreeuws, zijn inmiddels in totaal al meer dan 14 miljoen keer bekeken.
In mijn nieuwsbrief kunt u af en toe zo’n getuigenis lezen. Het raakt mij telkens weer wanneer ik lees of hoor dat Joodse mensen tot geloof in de Heere Jezus komen. Het zijn de ritselingen, die de grote oogst aankondigen, de dag dat heel Israël zalig zal worden (Romeinen 11:26), de dag dat de Geest over hen zal worden uitgestort (Ezechiël 37:14).

De groeiende Messiasbelijdende gemeenschap in Israel is een teken van hoop.

Ik geloof dat de volken een rol spelen in de bekering van Israël, in het tot leven komen van de beenderen van het huis van Israël. Het Evangelie van het Koninkrijk moet immers in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken, inclusief degenen die tot het Joodse volk behoren.

In Ezechiël 37:9 moet de profeet profeteren tot de Geest, om vanuit de vier windstreken te komen en in de gedoden te blazen, zodat ze levend worden. De ‘vier windstreken’ staan voor de ‘gehele aarde’.
Het Evangelie komt weer terug in Israël, het klinkt er steeds luider en duidelijker, hoewel niet iedereen dat waardeert. Ik geloof dat God Joodse gelovigen en gelovigen uit de volken inschakelt om het Evangelie te brengen aan het Joodse volk en om mee te bouwen aan het herstel van land en volk.
De Heere zal dat zeker zegenen. Romeinen 11:12 zegt – ‘Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.’

Ik ben er vast van overtuigd dat de Bijbel aangeeft dat God nog niet klaar is met Israël, menselijkerwijze gesproken. Vele beloften van Hem, profetieën, wachten nog op hun vervulling. Geen enkel Woord van God zal ter aarde vallen. Jeremia 1:12 zegt dat de HEERE waakt over Zijn Woord om dat te doen.

En jazeker, er is in Israël nu nog veel zonde en ongerechtigheid. En ik smeek: ‘Heere, ontfermt U Zich over Uw volk, wees Uw volk genadig, spaar Uw volk.’
Hij heeft Zijn kostbaar bloed ook gestort om hen te redden, om hen te reinigen van hun zonden. Dat is ook voor hen de enige weg om gered te worden. Petrus zegt in Handelingen 4:12 tot de leiders van het volk en de oudsten van Israël over Jezus Christus: ‘En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’

De groeiende Messiasbelijdende gemeenschap in Israel is een teken van hoop. Er komt een einde aan de tijdelijke gedeeltelijke verharding die ten tijde van Jesaja als een oordeel van God over het Joodse volk kwam, vanwege hun ongehoorzaamheid aan de Heere (Jesaja 6:9 en 10).
De Heere zal Zich gaan ontfermen over Zijn volk. Het volk zal door de Geest geestelijk tot leven komen (Ezechiël 37:14). Israël zal leven! Hun aanneming door God zal leven zijn uit de doden, zegt Romeinen 11:15. Het zal een zegen zijn voor de hele wereld.

En laten we niet vergeten: Het gaat ten diepste niet om Israël of om het Joodse volk, maar om de eer en de glorie van de God van Israël, Die in Christus ook onze God is. Geprezen en geloofd zij Zijn heilige Naam. Tot in eeuwigheid!

Bezoek hier de website van Dirk van Genderen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Henk Westbroek onthult alvast zijn grafsteen (met een hilarische tekst)

In het EO-programma De Kist onthult Henk Westbroek alvast zijn grafsteen. We konden wel lachen om de tekst die erop staat. Origineel is het in ieder geval. "De tekst is ook voor vriend en vijand geschikt," zo vertelt hij openhartig.  Bekijk hier wat voor tekst er op het graf van Henk Westbroek komt te staan. 

Hongaarse premier: "Christendom is de laatste hoop van Europa"

De rechts-conservatieve premier van Hongarije, Viktor Orbán, heeft gezegd dat het christendom de laatste hoop van Europa is. Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent. Dat zegt Orbán in een jaarlijkse toespraak waarin hij reflecteert op de staat van het land. De premier vertelt dat hij zich zal blijven verzetten tegen migratie. Orbán is van mening dat de islam binnenkort op de deur van Centraal-Europa zal kloppen. Hij bew...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Deze Bijbeltekst was overal in het huis van evangelist Billy Graham te vinden

De woensdag overleden Billy Graham (99) was vastbesloten om de rest van zijn levensdagen door te brengen met het Woord van God. Billy’s zoon, Franklin Graham, onthulde onlangs via Facebook de Bijbeltekst die overal in zijn huis te lezen is. Hij legde uit wat de geestelijke betekenis is voor zijn vader. “Nog altijd heeft mijn vader Billy Graham een Bijbelvers op de muur van zijn slaapkamer, in HEEL grote letters,” schrijft Graham op Facebook. “Het is trouwens ook in de eetkamer, in de badkamer en op tientallen andere...

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Classis GGiN stelt commissie in voor vertrouwensbreuk Opheusden

De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft vrijdag een commissie ingesteld die de opdracht heeft de vertrouwensbreuk binnen de gemeente van Opheusden te onderzoeken en zo mogelijk te helen, laat het Reformatorisch Dagblad weten. Ds. A. van Voorden van de GGiN te Opheusden heeft de afgelopen weken niet gepreekt. Aanleiding is een vertrouwensbreuk tussen predikant en kerkenraad. De nu ingestelde commissie brengt verslag uit op 22 maart. Ook besloot de classis dat ds. Van Voorden met ingang...

Is de hele wereld met God verzoend?

'In 2 Korinthe 5:19 staat dat God de wereld in Christus met zichzelf verzoende. Maar dan staat er in vers 20: laat je met God verzoenen. Dat snap ik niet. In de vorige regel staat dat het al gebeurd is en daarna staat dat het nog moet gebeuren. Hoe zit dat dan? Als iemand zich niet bekeerd heeft worden ze wel weer toegerekend?,' vraagt een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. P. D. J. Buijs geeft antwoord."Paulus laat zien dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus er een nieuwe situatie is ontstaan," l...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

OM eist 18 maanden cel tegen leider (77) evangelisch zorgcentrum

Tegen Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden - waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist voor jarenlange ontucht met een patiënte, schrijven diverse media. De 77-jarige oprichter van de Jedidja Hoeve, wordt verdacht van misbruik van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Hij is in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke cliënten. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep. De omstrede...

Diederik van Dijk: "We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over"

"De overheid bemoeit zich steeds meer met onze persoonlijke levens. We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over." SGP-senator Diederik van Dijk vertelde dit in het Family7-programma Uitgelicht. De politicus sprak in het programma over orgaandonatie en belastingkloof tussen één en tweeverdieners. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Doopplaats van Jezus bevrijd van mijnen

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft aan de Britse Halo-stichting, die wereldwijd mijnenvelden ruimt, eindelijk groen licht gegeven voor de volledige ontmijning van Qasr al-Yahud, meldt Kerknet. Volgens een overlevering is Qasr al-Yahud de authentieke plaats van de doop van Jezus. Dit gebied bevat zeven kerken en kloosters, onder meer een Grieks-orthodox klooster, en een kapel van de franciscanen. De Halo-stichting was al eerder actief in Qasr al-Yahud. In 2011 zorgde zij ervoor dat doopplaats langs een smal pad doorheen het...

Israël tolereert Iraanse agressie niet en waarschuwt voor mogelijke aanval

Israël zal niet aarzelen om Iran aan te vallen als de agressie van Teheran tegen Israël ongehinderd doorgaat, waarschuwde premier Binyamin Netanyahu zondag op de veiligheidsconferentie van München. Dat schrijft The Christian Post. "Israël zal niet toestaan dat het regime van Iran een strop om zijn nek legt”, zei Nettanyahu. “We zullen zonder aarzeling handelen, om onszelf te verdedigen en zullen indien nodig optreden, niet alleen tegen de volmachten van Iran die ons aanvallen, maar ook tegen Iran zelf.&...

Milad verstopte een Bijbel onder zijn kussen

Zonder dat ze het van elkaar wisten, waren de Afghaanse Milad, zijn twee broers en een zus de Bijbel aan het lezen. Groot was hun verbazing en blijdschap toen ze dit van elkaar ontdekten. Het jongerenkamp van Gave was voor Milad aanleiding om zich in het christelijk geloof te gaan verdiepen. “We waren eerst met z’n negenen,” vertelt Milad (20) vrij zakelijk. “Maar een van mijn broers werd ontvoerd door Taliban. Hij is twee jaar later vermoord. We voelden ons niet meer veilig in Afghanistan en zijn gevlucht. Daar...

Ds. E. van Wijk aanvaardt beroep hervormd Sprang

De hervormde gemeente in Sprang (foto) verwelkomt ds. E. van Wijk als dominee. Omdat ds. L. Plug vorig jaar aan de slag ging in Barneveld was de gemeente in Noord-Brabant op zoek naar een predikant. Van Wijk staat sinds 2013 op de kansel in Hei- en Boeicop, zijn eerste gemeente. Ook de gereformeerde kerk (PKN) te Arnemuiden begroet een nieuwe gemeentepredikant. Ds. W. F. van de Woestijne heeft het beroep uit Zeeland aanvaard. De kerkelijke gemeente is vacant sinds ds. C. Bijman in 2014 met emeritaat ging. Van de Woest...
CIP+

Waarom Johan Lock uit zijn pinkstergemeente stapte

Johan Lock groeide op in een gezin waar alles, maar dan ook alles, om geloof draaide. Hij voelde zich afgesloten van de rest van de wereld. In deze video spreekt Rik met Johan Lock, naar aanleiding van zijn boek 'De erfenis van Adriaan', gebaseerd op een pinksterkerk die onder invloed stond van een manipulerende voorganger. Het is een schokkend verhaal. Laurens is in het boek het alter ego van Johan. "Ik wilde een roman schrijven, omdat je dan meer vrijheid hebt om de sfeer te beschrijven en duidelijk te maken hoe het kan gebeuren...