God

13 november 2017 door Ds. J. A. W. Verhoeven, De Waarheidsvriend

Christus' wederkomst stempelt heel het leven van een christen

"In de tijd van de Reformatie was er nauwelijks strijd met de Rooms-Katholieke Kerk over de leer van de laatste dingen, de zogenoemde eschatologie. Dat betekent niet dat de verwachting van Christus’ wederkomst niet zo van belang is. Integendeel! Het stempelt heel het leven van een christen," schrijft ds. J. A. W. Verhoeven in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Als Christus komt, zullen de graven geopend worden. Degenen die op dat moment nog leven, zullen in een oogwenk veranderd worden, onvergankelijk worden (1 Thess. 4:17). Alle mensen, van Adam af, zullen persoonlijk verschijnen voor de rechterstoel van Christus en geoordeeld worden naar hun werken (HC, antw. 46). Artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis beroept zich.

Hém zien
hiervoor op Mattheüs 12:36, 2 Korinthe 5:10 en Openbaring 20:12. De geschiedenis van de mensheid gaat in tweeën uiteen. Dat heeft de kerkvader Augustinus meesterlijk beschreven in zijn boek De stad van God. Christus zal schapen en bokken vaneen scheiden (Matt. 25:3233). Christus komt als de Rechter (HC, antw. 52). Hij heeft die bevoegdheid gekregen van Zijn Vader, omdat Hij in Zijn vernedering de zonde van de wereld heeft gedragen. Hij is de Zoon van God. ‘De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’ (Joh. 3:35-36) Even duidelijk als Christus Zelf spreekt de belijdenis van de kerk over de hel (NGB art. 37), de eeuwige verdoemenis (HC, antw. 52).

In veel psalmen beluisteren we de roep om recht. Dat is niet een vraag om persoonlijke wraak. Het gaat er veeleer om dat het recht van God zal zegevieren.

Als postmoderne mensen hebben wij moeite met zulke zware woorden. Dat is in zekere zin niet erg. Wie er géén moeite mee heeft, is wellicht verder van huis. Maar het is denkbaar dat we er moeite mee hebben, omdat we ons graag in vrijblijvendheid hullen. Daar steekt de Heere Jezus dus een stokje voor. Onze moeite heeft mogelijk ook culturele oorzaken. Wij leven in een tamelijk rimpelloze situatie. De belijdenis is echter geschreven met bloed van martelaren. Antwoord 52 van de Heidelbergse Catechismus spreekt over ‘droefheid en vervolging’. Guido de Brès, de opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, was voortdurend op de vlucht. Uiteindelijk is hij als martelaar gestorven. Hier spreekt de vervolgde kerk. Die kerk leeft ‘… tussen mensen die je naar het leven staan, omdat je heilig leeft naar Gods Woord, en anderen berispt om hun geldzucht en afgoderij’. (NGB art.29)

Recht
In veel psalmen beluisteren we de roep om recht. Dat is niet een vraag om persoonlijke wraak. Het gaat er veeleer om dat het recht van God zal zegevieren. Kunnen Gods vijanden maar ongestoord hun gang gaan? De zonde, de duivel, de dood, het onrecht, het ongeloof zullen toch niet het laatste woord hebben? ‘Hoe lang nog, Heere?’ (Ps.13) ‘Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet…?’

(Openb.6:10) Dit gebed om recht heeft de Heere Jezus ons geleerd: ‘Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.’ Nu ligt alles nog door elkaar. Uiteindelijk zal Christus echter alle dingen, alle daden, alle woorden, alle machten recht zetten, recht voor God. Eenmaal zet Christus alles in Zijn licht. Zo ontmaskert Hij de duisternis. ‘En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is...’ (Joh.3:19) ‘De verborgen dingen en huichelarijen van de mensen zullen openlijk voor allen aan het licht gebracht worden.’ (NGB art.37)

het geloof is geen vlucht uit de rauwe werkelijkheid. Aandacht voor de toekomst leidt tot navolging van Christus.

Gods koninkrijk
Heeft de traditie van de Reformatie te weinig gezegd over het komende Koninkrijk? Die vraag is wel begrijpelijk. De Bijbel spreekt over tekenen der tijden, de toekomst van Israël, de grote verdrukking, de vernietiging van de antichrist en over een duizendjarig rijk.

In het pastoraat komen we de vraag tegen: zal ik mijn geliefde later in de hemel herkennen? Hoe zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde eruitzien? Over al dit soort vragen doet de reformatorische belijdenis nauwelijks uitspraken. Enerzijds is dat een gemis. Anderzijds: de belijdenis laat wel alle ruimte om over deze dingen te blijven nadenken. Dat is in de loop van de tijd dan ook steeds gebeurd.

Typerend voor de Reformatie is dat de verwachting van de wederkomst het leven hier en nu stempelt. De verwachting van Christus kan een gemakzuchtig excuus worden om ons terug te trekken uit de vragen van dit aardse bestaan: de politiek, de globalisering, de ecologie, de economie. Maar het geloof is geen vlucht uit de rauwe werkelijkheid. Aandacht voor de toekomst leidt tot navolging van Christus. Verflauwing van de verwachting leidt tot een slordige levenswandel. De Heilige Geest maakt het leven van een gelovige hier op aarde tot één grote voorbereiding voor de eeuwige gemeenschap met God.

In het Nieuwe Testament wordt de heiliging steevast gemotiveerd door het verlangen naar de komst van Christus. Hij maakt Zijn bruid gereed voor de grote dag van Zijn heerlijkheid."

Ds. J. A. W. Verhoeven is predikant van de hervormde gemeente te Leerdam. Zijn volledige commentaar is te lezen in De Waarheidsvriend. Klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher