Daniël van Deutekom

God

07 november 2017 door Daniël van Deutekom

Heeft God ook niet-christenen vergeven? (III)

Onlangs publiceerde CIP.nl dit artikel waarin ik mijn visie over vergeving in de Bijbel gaf en concludeerde ik dat God vol met vergeving is voor de ongelovige mens, en dat wanneer ze tot Hem komen, ze die vergeving persoonlijk ontvangen. Of men de vergeving wel of niet ontvangt, doet niets af aan Gods keuze om het individu te benaderen als een vergeven mens, maar wanneer men de vergeving ontvangt, hebben ze profijt van de door God betoonde ontferming. Erg veel christenen konden zich vinden in mijn woorden, maar ook een grote groep reageerde kritisch, waaronder Rogier van Veen, student Theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Rogier heeft nu een reactie geschreven op mijn artikel, in de vorm van een eigen artikel. Vervolgens vroeg hij naar mijn reactie op zijn artikel, dus vandaar dat ik dit schrijf.
Rogier begint het artikel met een uiting van verontwaardiging over mijn conclusies: “Ik was verbluft hoe het mogelijk was dat iemand kon denken dat dit de boodschap van de Bijbel is. Hoe kun je redeneren dat ongelovigen ook vergeven zijn, terwijl Gods Woord het onmogelijk acht om God te behagen zonder geloof, volgens Hebreeën 11:6.” Het is prima om verbluft te zijn om bepaalde doctrines. Ik sta dagelijks versteld van de dingen die sommige gelovigen aanhangen. Maar wat ik jammer vind, is dat Rogier vervolgens doet alsof Hebreeën 11:6 mijn hele idee onderuithaalt. Zegt dit vers dat als je niet in God gelooft, je niet vergeven bent? Nee. Dit vers zegt dat ongelovigen God niet behagen. Sinds wanneer is “het niet behagen van God” een synoniem voor “God vergeeft je niet”? Zou het kunnen dat het God behaagt als Zijn kinderen op Hem vertrouwen (geloven), en dat Hij verdrietig is als Zijn kinderen dat niet doen, zoals elke vader zo zou reageren? Hier wordt helaas een klassiek voorbeeld van eisegese (inlegkunde) gegeven.

Vervolgens analyseert hij mijn bewering dat er twee hoofdvisies zijn als het gaat over vergeving. In mijn artikel gaf ik aan dat ik vind dat beide visies waarheid bevatten, maar dat beide visies onvolkomen zijn. Vervolgens benadert hij mij alsof ik de kant kies van de tweede visie, terwijl daar geen sprake van is. Voor de goede orde: visie één stelt dat je eerst tot inkeer moet komen om vergeven te worden, en visie twee stelt dat je al vergeven bent als ongelovige. In mijn artikel haalde ik inderdaad 2 Korinthe 5:18-20 aan als voorbeeldargument voor visie twee, dat lijkt te zeggen dat Gods vergeving voor allen is. Maar – zoals ik al stelde – geloof ik dat beide visies waarheid bevatten, maar onvolkomen zijn. En dat was mijn hele punt in het artikel. Vervolgens valt het mij op dat Rogier mijn woorden benaderd, alsof ik visie twee aanhoud, waar geen sprake van is. Dat is jammer.

Zou het kunnen dat het God behaagt als Zijn kinderen op Hem vertrouwen (geloven), en dat Hij verdrietig is als Zijn kinderen dat niet doen, zoals elke vader zo zou reageren?

“Overigens, waarom zegt Paulus in vers 20 dan “laat u met God verzoenen” als Christus de hele wereld al met God verzoend heeft?” zegt hij op een gegeven moment, in een verwijzing naar de eerder aangehaalde vers uit de tweede brief aan de Korintiërs. Paulus zegt eerst dat God in Christus de wereld met zich verzoend heeft, en zegt vervolgens dat ongelovigen die verzoening dienen te ontvangen. In mijn perspectief spreekt dit voor zich. God heeft alles al volbracht aan het kruis. Echter, wanneer mensen dat niet weten en het niet ontvangen in dit leven, hebben ze er ook niets aan. Maar wanneer wij als gelovigen ongelovigen vertellen over de reeds plaatsgevonden verzoening aan het kruis, en hen tot Jezus leiden, dan zullen ze in dit leven er de vruchten van plukken. Hetzelfde stelt Romeinen 5:17 ook: “Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, VEEL MEER ZULLEN ZIJ DIE DE OVERVLOED VAN GENADE EN VAN DE GAVE VAN GERECHTIGHEID ONTVANGEN, IN HET LEVEN REGEREN door de Ene, namelijk Jezus Christus.”

Vervolgens impliceert hij dat ik voorbij ga aan verzen die over oordeel spreken, zoals Markus 16:16 of 2 Korinthe 5:11, en daarmee “water bij de wijn” doe. Dat vind ik jammerlijk. Ik ga niet voorbij aan dergelijke verzen. Ik tracht ze te verenigen met verzen die tegenstrijdige dingen lijken te zeggen. 2 Korinther 5:11 zegt bijvoorbeeld dat ieder mens uiteindelijk geoordeeld wordt naar hun goede of slechte daden. Ik dacht dat een pilaar van de Reformatie – sola gratia – juist stelde dat we “niet door onze werken worden gered, maar door genade alleen”? (Efeze 2:8-9) Dit soort verzen lijken ook in strijd te zijn met elkaar. Ze zijn echter prima te verenigen. Ik denk dat we alleen verschillen over hoe we dergelijke verzen met elkaar verenigen.

Vervolgens stelt Rogier: “De auteur stelt dat als teksten ons tegenstrijdig doen voorkomen, we de teksten met elkaar in overeenstemming moeten brengen. Dat moeten we doen door de teksten goed uit te leggen naar hun inhoud en verband, maar niet door aan één of beide kanten water bij de wijn te doen.” Ik denk dat Rogier het met me eens is dat het belangrijk is om een exegese (tekstuitleg) te hebben dat ogenschijnlijk tegenstrijdige verzen verenigt. Hij beweert echter dat mijn visie op vergeving (dat ik in de loop van mijn eerdere artikel voordroeg) “tegen de boodschap van de Bijbel in gaat”. Ik kan hetzelfde beweren over zijn exegese, en zou het ook met de Bijbel kunnen aantonen. Wat hier gaande is, is dat twee eeuwenoude invalshoeken met elkaar botsen. Sommigen denken dat ik zelf mijn ideeën heb verzonnen, “omdat ik niet tegen de ontnuchterende realiteit van Gods oordeel kan”. Daar is echter geen sprake van. Ik ben over de jaren van mijn onderzoek stapsgewijs steeds meer gaan denken zoals Oosters-orthodoxe christenen, met name als vroege kerkvaders uit het oosten, die niet verketterd werden door hun ideeën over het laatste oordeel.

Uit het vervolg van zijn verhaal blijkt dat hij mijn benadering van het volbrachte werk ziet als onevenwichtig, en te veel gefocust op de redding die God in dit leven geeft. Maar is dat niet een belangrijk onderdeel van de redding? Heeft de kerk door de eeuwen niet structureel het hier-en-nu aspect van de redding weggelaten, en een ongezonde nadruk gelegd op het hiernamaals? Kwam Jezus niet om ons “leven te geven, en dat in overvloed?”. Voor alle duidelijkheid: natuurlijk geloof ik dat als je als gelovige sterft, je de volheid van de hemel zal ervaren, en dat dat voor ongelovige niet (direct) is.

Zelfs Luther zei dat we God niet moeten beperken, door te geloven dat Hij enkel mensen in dit leven kan redden!

Laat me vooropstellen dat Jezus de enige weg naar de vader is. Alleen door Christus kunnen we de hemel in het hiernamaals ervaren. Wat we alleen niet doorhebben, is dat veel verzen die lijken te gaan over het toetreden van de hemel, in feite gaan over het ervaren van “hemel op aarde”. Zowel “het Koninkrijk van God” en “het Koninkrijk der Hemelen” gaan veel meer over het ervaren van hemel op aarde, dan hemel in het hiernamaals, zoals befaamde theologen als N.T. Wright ook stellen. Maar uiteraard verwacht ik niet dat iedereen onmiddellijk openstaat voor dergelijke nieuwe inzichten. Helaas zijn maar weinigen zich bewust van dat er velerlei andere invalshoeken in de kerk wereldwijd zijn, die trouw zijn aan de apostolische geloofsbelijdenis. Vaak keurt men vol verbazing nieuwe ideeën af, puur omdat het anders is dan wat men altijd geloofd heeft. We zijn nu 500 jaar verder dan de Reformatie, en ik geloof dat we er nog niet zijn. We hebben nog een reformatie nodig. Onze broeders van de Oosters-orthodoxe kerk hebben al eeuwen andere doctrines omtrent bijvoorbeeld het kruisoffer, de eindtijd, redding en het hiernamaals. Zijn zij totaal misleid? Of hebben ze ons misschien nog iets te leren? Ik geloof dat nederigheid gevergd is in theologische discussies als deze. Of willen we dat elke christen precies hetzelfde geloofd als wij? Is dat niet inherent aan sektes?

Persoonlijk geloof ik niet dat de dood het einde is voor ongelovigen. Predikte Jezus niet tot de doden in het dodenrijk tijdens de drie dagen dat Hij dood was, en zette Hij hen niet vrij en gaf Hij hen niet nieuw leven, naar de Geest? (1 Petrus 3:18-20; 4:5-6) Gaf Hij niet een tweede kans aan de mensen die stierven ten tijde van de zondvloed? Of predikte Jezus voor niets tot de verloren zielen? Sinds wanneer keren Gods woorden ledig weder? Nee, Jezus sprak, en Zijn woorden transformeerde de doden, en Hij zette ze vrij. Sommigen van hen werden zelfs opgewekt met Jezus (Mattheüs 27:52-53). En ik ben niet alleen als het hierover gaat. Rogier doet een beroep op kerkvaders als Augustinus, Luther, Calvijn en Spurgeon. “Daarmee heb ik 2000 jaar kerkgeschiedenis achter mij staan wat ik als geen kleinigheid beschouw.” Dat is zeker zo. Maar ook ik sta niet alleen: Ireneüs van Lyon, St. Jerome, Gregorius van Nyssa, Origenes, Clemens van Alexandrië, Athanasius van Alexandrië, Eusebius van Caesarea en vele anderen door heel de kerkgeschiedenis, met name uit de oosterse kerk.

Zelfs Luther zei dat we God niet moeten beperken, door te geloven dat Hij enkel mensen in dit leven kan redden! Ik ben nog niet dood geweest, dus ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat het label die Rogier ten slot op mij plakt, kortzichtig is, en puur uit onwetendheid voorkomt. Hij zegt namelijk dat ik “extreme alverzoening” predik, en daarmee impliceert hij iets wat mij niet representeert, namelijk dat ik geloof dat het allemaal niets meer uitmaakt, en dat iedereen na de dood onmiddellijk de hemel binnentreedt. Dat is een karikatuur van wat ik geloof, en tevens dient het woord “extreem” in “extreme alverzoening” geen nut dan om te stigmatiseren.

Tevens wordt er voorbijgegaan aan het feit dat er zeer veel verschillende vormen van alverzoening zijn, zoals Unitaristisch Universalisme, Apokatastasis, Hoopvol Universalisme, etc. Ze allemaal over één kam scheren, en mij vervolgens eronder labelen, op basis van één artikel dat niet eens gaat over alverzoening, maar over vergeving, doet naar mijns inziens geen recht aan mijn eerdere artikel. Bovendien geeft de schrijver op zijn Facebookpagina toe dat hij zich eigenlijk nog niet zo verdiept heeft in de diverse vormen van alverzoening door de eeuwen heen. Let wel: hoe de meeste mensen “alverzoening” definiëren, is feitelijk gezien gewoon een omschrijving van “Unitaristisch Universalisme”, iets waar ik zelf ook echt niet achter sta. Maar omdat de meeste mensen niet onderwezen worden in de verschillende nuances en substromingen, begrijpen we niet waar bepaalde ideeën vandaan komen, en zullen we het blijven bestempelen als “dwaalleer”, terwijl er zomaar eens essentiële waarheid in kan zitten. Misschien is het tijd dat we als christenen stoppen met karikaturen maken van alle stromingen die we nieuw voor ons zijn, omdat we het nog niet begrijpen?

Het is wel degelijk zo dat God vol vergeving en vol liefde is, los van of mensen dat al geaccepteerd hebben of niet.

Wat hebben we geleerd?

  • In het artikel van Rogier werd gesteld dat vergeving en redding hetzelfde is. De gebruikte argumenten heb ik ontkracht en in het juiste licht gezet. Het is wel degelijk zo dat God vol vergeving en vol liefde is, los van of mensen dat al geaccepteerd hebben of niet.
  • Het is van belang om ogenschijnlijk tegenstrijdige verzen te verenigen, en daarmee recht te doen aan de context. Hoe sommige verzen geïnterpreteerd worden, is bijvoorbeeld in strijd met pilaren van de Reformatie. Dit toont dat – zelfs binnen de gereformeerde theologie – er ook niet altijd trouw geredeneerd wordt naar de traditie. Laten we dan consequent zijn en concluderen dat de Reformatie ook niet alles is en dat andere stromingen – zoals de Oosters-orthodoxe Kerk – het soms beter zien dan wij in Nederland.
  • Hoe we als kerk kijken naar het hiernamaals verschilt ontzettend per stroming, en door de eeuwen. Puur omdat de meeste mensen nu geloven in een bepaalde doctrine (betreffende het hiernamaals), betekent dat niet dat de waarheid al gevonden is.
  • Omdat er het sentiment heerst dat de Reformatie reeds geschied is, ontlopen veel christenen de gelegenheid om te groeien in hun zoektocht naar waarheid. We zijn er nog niet, dus is nederigheid gevergd om te groeien in de kennis van God. Ik geloof dat we elkaar daarbij kunnen helpen door middel van onder andere open discussies als deze. Daarom ben ik ook dankbaar voor het artikel van Rogier, en hoop ik dat mijn woorden niet te hard of te stellig over zijn gekomen.

Ik hoop dat elke lezer de moed zal hebben om bepaalde vanzelfsprekendheden binnen het geloof te bevragen. Bevragen is nooit verkeerd, want zo kan je opnieuw ontdekken waarom je iets gelooft. Mij heeft dat ontzettend gezegend, en hopelijk zal het jou ook zo zegenen, alhoewel we vast wel zullen blijven verschillen van mening over significante en minder significante onderwerpen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Dr. C. A. van der Sluijs waarschuwt voor een activistisch geloofsleven

'Sinds enige maanden probeer ik ‘s morgens een tijd van bezinning te houden. Een kwartier bidden en een kwartier Bijbellezen. Dat kwartier Bijbellezen gaat wel, maar met bidden loop ik tegen een probleem aan: mijn hoofd zit altijd erg vol met gedachten. Zodra ik de stilte zoek, gaan mijn hersenen in de overdrive. Ik kan amper een hele zin bidden zonder af te dwalen met mijn gedachten,' vertelt een vragensteller op de website van Refoweb. "jij neemt jezelf te serieus. Alsof het van jou afhangt," maakt dr. C. A. van der Sluijs d...

Waarom SGP en ChristenUnie tegen de donorwet stemden

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Dat betekent dat alle volwassen Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor zijn, tenzij hij of zij expliciet aangeeft dat niet te willen. In de Eerste Kamer stemden onder andere SGP en ChristenUnie. Onlangs legden senatoren Diederik van Dijk (SGP) en Roel Kuiper (ChristenUnie) uit waarom. Uitleg SGP'er Diederik van DijkDe bijdrage van Diederik van Dijk is te lezen op de website van de SGP. "Er is een tijd geweest dat...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...

Valentijnsdag: Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw zo mooi zijn

SGP-leider Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw in zijn ogen zo mooi zijn. Onderstaande boodschap klinkt op deze Valentijnsdag in spotjes op de radio. Deze boodschap klinkt vanmorgen in spotjes op de radio. Vertel vandaag ook waarom liefde & trouw zo mooi zijn! #ikgavoortrouw pic.twitter.com/RalWI6ezEb — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) February 14, 2018
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Mirjam van der Vegt over haar burn-out: “Op de bodem van mijn bestaan ontstond mijn leven”

Ze werkte als journalist, had een boek geschreven en was moeder geworden. Ze leidde een succesvol leven. Maar toen liet haar lichaam het afweten. In deze videoserie spreekt Rik Bokelman met trainer en schrijfster Mirjam van der Vegt over stilte. In het eerste deel vertelt ze over haar burn-out. “Mijn lijf zei: ik doe niet meer mee.”   “Ik had een bruisend levend, ik werkte als journalist bij actualiteitenrubrieken en leidde een vrijwilligersgroep in de wijk waar ik woonde. Ik was een boek aan het schrijven en was m...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.

Syrische regering waarschuwt Israël voor "meer verrassingen"

Nieuwe aanvallen van Israël op doelen in Syrië kunnen rekenen op “meer verrassingen”, zo laat de Syrische regering weten, meldt het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Afgelopen zaterdag werd een Israelische F-16 neergeschoten na een bombardement op Iraanse doelen.Zaterdagochtend infiltreerde een Iraanse drone het Israelische luchtruim. Het onbemande vliegtuig was vanaf een Syrisch vliegveld opgestegen en werd bediend door een Iraanse eenheid in Syrië. In reactie op de schending van het...
CIP+

Prof. dr. Van Vlastuin: "We hebben geen nieuwe Maarten Luther nodig"

“Een nieuwe Reformatie is ook in onze tijd nodig. Maar er hoeft geen nieuwe Maarten Luther op te staan. God werkt niet in modellen.” Ruim 500 jaar geleden vond een bijzondere revolutie plaats: de Reformatie. In de online videocursus ‘Reformatie Nu’ laat prof. dr. W. van Vlastuin in drie videolessen zien welke blijvende betekenis de Reformatie heeft gehad voor het persoonlijk geloof van christenen en voor hun bijbelgebruik en gebedsleven. CIP.nl sprak de hersteld hervormde theoloog over Maarten Luther, goedkope gen...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7: