Cees van Beek

God

03 november 2017 door Cees van Beek

De "altar calls" van Jezus...

"Kom" had Jezus uitgenodigd". "Niet gaan hoor want je bent onrein," zei de Overste van de synagoge. "Maar ik wil beter worden en Hij geneest..."

"Drink het Levende Water" had Jezus geroepen"
"Niet drinken want dat water is giftig," zei de Schriftgeleerde
"Maar ik heb zo'n dorst en Hij is de Waarheid..."

"Ik ben het levende Brood" had Jezus gezegd"
"Onze vaders aten manna, het brood uit de hemel," zei de Farizeeër
"Maar ik honger naar eeuwig leven en Hij geeft het..."

"Ik ben de Deur en kom binnen door Mij", had Jezus gepreekt"
"Die Deur van Jezus is veel te breed," zei de vrome Rabbi
"Maar ik verlang zo naar redding en Hij belooft grazige weiden..."

"Voorwaar, voorwaar doden zullen horen" leerde Jezus"
"Een dode kan niets, eerst de levendmaking," zei de Hogepriester
"Maar ik hoor Zijn stem en Hij zegt dat die hoort, zal leven..."

"Zalig zijn de armen van geest, het Koninkrijk van de hemelen is van jullie" beloofde Jezus"
"Je bent niet arm genoeg," zei de godsdienstige Jood
"Maar zelf heb ik niets meer en Hij geeft mij dat Koninkrijk..."

En zo gaat het maar door. Zij wordt telkens tegengehouden door mensen die haar ervan af willen houden. Haar wegduwen van die grote zaligheid voor haar ziel. Zij wil die innerlijke rust maar die anderen zeggen dat dat zo maar niet gaat. Zij lijken wel de baas te spelen over haar redding, haar zaligheid. Alle uitgangen uit de doolhof van haar bestaan, worden versperd door uitspraken van godsdienstige mensen. Niet eens door mensen van buiten de synagoge. Nee, vooral door mensen die leiding geven in de synagogen, door het Sanhedrin in Jeruzalem, door Rabbi's en door godsdienstige Joden. Zij snapt er niets van... Jezus roept haar naar voren. Hij verlangt naar haar maar al die anderen zeggen dat je zomaar niet kunt gaan...

Jezus houdt aan...
De roepende stemmen blijven maar komen. Die stemmen uit de hemel zeggen dat zij mag komen zoals ze is. Dat is zo anders dan de uitleg van de Schriftgeleerden die vaak zo hard en koud overkomt. In hun woorden zit zo weinig leven. Er moet volgens hen eerst van alles gebeuren. Linksom of rechtsom, leren zij een heleboel voorwaarden waaraan zij onmogelijk kan voldoen. De Rabbi's weten alles over van Mozes en zijn wetten, de tradities en allerlei regels. Dat is echter niet te vergelijken met de liefde die zij in Jezus gezien heeft. Zij denkt aan de keren dat zij van Hem gehoord had. Hij spreekt woorden van Geest en leven, in die woorden zit kracht die haar hart heeft aangeraakt.

Op een andere Sabbatdag in de synagoge vertelt de Overste dat zij zelf nog eigen gerechtigheden op moet richten! Zij moet nog meer "doen en laten" en de werken van de wet nog preciezer doen... En zij is al zo moe van jarenlang zich doodwerken echter de onrust in haar leven, en vooral in haar hart, wordt er niet minder door, eerder meer. Zij verlangt naar wat Johannes de Doper had geroepen over Jezus: "Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt" (Johannes 1 vs 29). Hij zal het offer brengen, ook voor haar zonden. Waarom moet zij dan ook nog haar eigen offers brengen? Zij weet dat al die eigen dingen zullen verbranden in de aanwezigheid van de heilige God! Had Jesaja het al niet gezegd dat alle haar eigen gerechtigheden zullen zijn als een wegwerpelijk kleed?

Zij hoort van de Farizeeërs dat je toch eerst in het werkhuis van goede werken aan de slag moet en dan allerlei stappen uit de tradities van mensen mee moet maken. Een soort stappenplan... Zij hoort ook dat de Messias, Christus de Gezalfde, de meest verborgen persoon is. Maar dat is echt niet waar want Hij loopt gewoon door de straten en komt in synagoge en gaat naar de tempel waar iedereen Hem kan zien.

En dan haar Joodse achtergrond. Zij zeggen steeds maar weer dat zij moet vertrouwen op het verbond met Abraham... Alsof dat wat uitmaakt. Zij heeft er nooit iets van gemerkt als zij dat probeerde, het verandert haar van binnen niet! Zij weet dat zij net zo goed verloren is als de mensen buiten de synagoge die niet besneden en van heidense komaf zijn. Nergens heeft Jezus het over al die uiterlijke kenmerken maar Hij kijkt altijd naar het hart, naar wat er van binnen leeft. Hij wijst eigen prestaties, de dingen van jezelf volstrekt af. Hij is gekomen als Verlosser en Zaligmaker van de wereld, van de kosmos. Hij alleen!

Zij neemt de beslissing...
Zij wordt er zo langzamerhand gek van. Ze snakt naar de vrijheid die Jezus verkondigt! De uitleg van de Schriftgeleerden die zij hoort, doet niets met haar en benauwt haar vaak... Het is zo onbereikbaar voor haar. Soms lijkt het wel of er alleen maar duisternis, bedekking vanuit wetten, regels en tradities komt en uit de prediking van ervaringen. Je moet er de hele dag mee bezig zijn. Wat al die Rabbi's hebben meegemaakt en hoe zij leven, moet zij ook meemaken en "doorleven" anders klopt het niet.

Dat werken aan dat buitenkantleven levert echter geen vrede met God op en rust voor haar ziel. Die mensen die daarin leven, zijn helemaal niet vrolijk zoals zij ziet bij mensen die het geluk, de zaligheid en de rust bij Jezus gevonden hebben. Het lijkt wel of die godsdienstige mensen erg gebukt gaan onder al die opgelegde dingen. Al die Farizeeërs, en die Oversten van de synagogen, die Schriftgeleerden, die Rabbi's en het hele Sanhedrin leven streng en vooral afgezonderd van de wereld maar hoe zou het van binnen met hen zijn? Zij heeft gehoord dat Jezus hen wit gepleisterde graven noemt waar je overheen loopt zonder te merken dat het een graf is... vol onreinheid en dorre doodsbeenderen!

... en komt naar voren!
Op een dag hoort zij dat Jezus weer in de stad is. Het gaat als een lopend vuurtje en velen hebben hun huizen verlaten en ook hun werk. Iedereen wil Hem zien en horen. Haar hart springt op van verwachting en zij voelt voor het eerst hoop dat het ook voor haar is. Koortsachtig kleedt zij zich om. Zij hoort in het opgewonden geroezemoes op de straten dat Jezus opnieuw iedereen aan het roepen is om naar Hem toe te komen. Alle jongeren en ouderen die vermoeid en belast zijn met zorgen, ziekten en zonden mogen naar Hem te komen voor rust, genezing en vergeving.

Terwijl zij op weg gaat, denkt zij...

"Kan ik zo wel naar Hem toe?"
"Deze Man roept echter met zoveel liefde"
"In onze synagoge doen zij niet aan genezing"
"En ik heb ook geen geld meer voor dokters..."
"Ik ga... ik heb niets te verliezen, slechter kan het niet worden!"
"Als ik niet ga dan heb ik de Weg geweten en ben die niet gegaan..."
"Raar, nu ik de deur uit ben, gaat het gewoon vanzelf"
"Zij zeiden nog wel dat ik dat zelf niet kon..."

"Daar op het plein in het midden van grote menigte is Hij"
"Hoor het klinkt opnieuw uit het midden van de menigte"
"Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven"
"Oh... ook voor mij die zo onrein, zo ziek en verloren ben!"
"Van de wet mag het niet maar van Hem mag ik komen zoals ik ben, "
"Nee... het is geen overdrijvende morgenwolk zoals zij zeiden"
"Het is een diep besef van ongeneeslijke verlorenheid"
"Ik ben aan het einde van mijn krachten..."

"Weet je wat, ik zal alleen Zijn mantel aanraken"
"Ohh... het lijkt wel of ik ineens weer kracht krijg"
"Ik worstel mij door de menigte"
"En raak de zoom van Zijn mantel aan"
"Opeens stroomt er nieuwe levenskracht door mij heen"
"Ik weet het... ik ben helemaal genezen van alle onreinheid"
"Verlost en vergeven ga ik naar huis... als een nieuw mens!"

Jezus' oproepen
Jezus was radicaal in Zijn benadering naar verloren mensen. Hij wist als geen ander dat het goede zaad direct gestolen werd als het niet meteen wortel schoot! Hij kende de tegenstander die de mensenmoordenaar is vanaf het begin van de wereld. Die moordenaar is ook de vader, de bedenker van alle leugens. Er is geen enkele waarheid in hem is. Jezus kende het diep kwade karakter van de satan en het beest dat ieder mens onder de macht van de duisternis hield. De draak, een van zijn andere namen, is vervuld met grote boosaardigheid en gewelddadige moordzucht.

Jezus weet de duivel alles op alles zet om de waarheid te verdraaien! Hij weet dat satan mensen tegen elkaar opstookt en tegen God. Jongeren en ouderen verzoekt met diepe (godsdienstige) verleidingen en hen depressief maakt! Hij overvalt mensen met scherpe pijlen van angsten, ziekten en dood die plotseling met een grote klap hun lichaam binnenvliegen en zich in hun lever boren. Ineens, op het alleronverwachtst, zijn zij zwaar gewond. Precies zoals vroeger de pestziekte mensen overviel... Ineens zagen zij de vlekken op hun lichaam waarna de doodschrik op hen viel. Zij wisten dan... "dit is mijn einde". Zo doet de duivel dat met donkerheid van verzoekingen en verleidingen van zonden. Voor zij het weten, zijn zij er door gevangen en de weg kwijt. Ineens verdwalen zij in een duistere doolhof. Dat wist Jezus!

Zo had de duivel dat ook gedaan met die de Farizeeërs, de Rabbi's, de Schriftgeleerden, het Sanhedrin en de Oversten van de synagogen. Hij had die leiders diep verblind en misleid zodat de heerlijkheid van Jezus Die het Beeld van God is, hen niet zou beschijnen. Hij wilde hen uit haat voor God(s Zoon) allen meevoeren naar de afgrond, de eeuwige duisternis in. En de duivel wist dat als hij de leiders te pakken had, dat die dan op hun beurt vele jongeren en ouderen in hun omgeving zouden misleiden. Daardoor kwamen er veel godsdienstige Joden die niets van Jezus, Gods Zoon, moesten hebben. Zij hielden zich krampachtig vast aan Mozes terwijl Jezus hen daar in Johannes 5 vers 45 nog zo voor gewaarschuwd had. "Als je vertrouwt, als je hoopt op Mozes" had Hij gezegd "dan zal Mozes je ook schuldig verklaren!" De helle bliksem, de diepe duistere donkerheid en de geweldige donder en al het geweld van de Sinaï, de dood van de wet zou zich dan over hen heenstorten... Wat vreselijk zal dat zijn!

Daarom deed Jezus precies wat de Vader Hem liet zien. Hij kon niets doen als Hij het de Vader niet eerst had zien doen en had horen zeggen. Hij en de Vader zijn Eén!

Feitelijk wilden zij niets met Jezus te maken hebben. Want bij hen moest eerst dit nog, dan dat en dan die regel en die andere traditie nog. Het moest altijd nog dieper want anders was het veel te oppervlakkig. Er moest nog meer schuldbesef bij! Eerst maar eens aankijken, het moet eerst echt zijn en waarheid in het binnenste worden.

Al die eigen bedachte voorwaarden kwamen niet van Zijn Vader. Die kwamen uit het trotse menselijke hart, uit de bron van "het-net-doen-alsof". Jezus wist dat van al dat uitstellen, telkens afstel komt. Daarom liet Hij het Paulus 3 keer opschrijven in de Hebreeënbrief: "Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden indien u Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet" (o.a. in Hebreeën 3 vers 7 en 8). Elders liet Hij de Heilige Geest schrijven: "Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!" ( 2 Korinthe 6 vers 2 b). Bij Jezus en Zijn Vader is het altijd "nu". God weet daarnaast als geen ander dat wij zijn als een damp die maar voor even gezien wordt en dan in de lucht oplost en verdwijnt. In Psalm 89 vers 19 berijmd staat het zo kernachtig: "Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur". Daarom liet de Vader aan Jezus zien dat geen enkel uitstel toegestaan is. Het is "vandaag", "heden" en "nu"!

Juist daarom vertelde Jezus de gelijkenis van het zaad aan de mensen die naar Hem kwamen luisteren. Het verhaal ging over een boer die zaad in zijn akker strooide. Het zaad kwam op verschillende plaatsen terecht: op de weg, op de rotsen, tussen de doornstruiken en in de goede aarde. Jezus zei dat als het zaad van het Woord, dat is het zaad van Gods Koninkrijk in de harten van jongeren en ouderen valt en... het wordt niet begrepen dat dan de duivel meteen komt en dat Woord van Gods Koninkrijk wegrukt. Dat doet de duivel door vogels te sturen die het-op-de-weg-vertrapte zaad onmiddellijk oppikken om te voorkomen dat zij geloven en zalig worden (Lucas 8 vers 12, Marcus 4 vers 16 en Mattheus 13 vers 19). Jezus wist dat het gaat om "gevonden worden" òf "verloren gaan", van "dood blijven" òf "levend worden"!

Jezus deed 'altar calls'
Jezus kende die diepe ernst van de strijd in de geestelijke wereld waar het gaat om de zielen van jongeren en ouderen. Hij huilde Hij er soms om, zag de mensen als schapen zonder herder vermoeid dwalen op alle hoge heuvel en onder alle groene boom. Hij zag die diepe geestelijke nood van mensen die gevangen waren door leugens, verslavingen en door het leven verwond waren geraakt. Daarom gehoorzaamde Jezus Zijn Vader door hen op te roepen om zonder enig uitstel uit de menigte naar voren te komen als zij Zijn stem hoorden. Hij sprak, Hij riep, Hij schreeuwde soms in de tempel en wachtte dan daar vooraan op hen! Zij konden meteen leven, eeuwig leven ontvangen en genezen worden als zij kwamen en geloofden.

Lees hier het volledige commentaar van evangelist Cees van Beek.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Dr. C. A. van der Sluijs waarschuwt voor een activistisch geloofsleven

'Sinds enige maanden probeer ik ‘s morgens een tijd van bezinning te houden. Een kwartier bidden en een kwartier Bijbellezen. Dat kwartier Bijbellezen gaat wel, maar met bidden loop ik tegen een probleem aan: mijn hoofd zit altijd erg vol met gedachten. Zodra ik de stilte zoek, gaan mijn hersenen in de overdrive. Ik kan amper een hele zin bidden zonder af te dwalen met mijn gedachten,' vertelt een vragensteller op de website van Refoweb. "jij neemt jezelf te serieus. Alsof het van jou afhangt," maakt dr. C. A. van der Sluijs d...

Waarom SGP en ChristenUnie tegen de donorwet stemden

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Dat betekent dat alle volwassen Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor zijn, tenzij hij of zij expliciet aangeeft dat niet te willen. In de Eerste Kamer stemden onder andere SGP en ChristenUnie. Onlangs legden senatoren Diederik van Dijk (SGP) en Roel Kuiper (ChristenUnie) uit waarom. Uitleg SGP'er Diederik van DijkDe bijdrage van Diederik van Dijk is te lezen op de website van de SGP. "Er is een tijd geweest dat...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...

Valentijnsdag: Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw zo mooi zijn

SGP-leider Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw in zijn ogen zo mooi zijn. Onderstaande boodschap klinkt op deze Valentijnsdag in spotjes op de radio. Deze boodschap klinkt vanmorgen in spotjes op de radio. Vertel vandaag ook waarom liefde & trouw zo mooi zijn! #ikgavoortrouw pic.twitter.com/RalWI6ezEb — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) February 14, 2018
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Mirjam van der Vegt over haar burn-out: “Op de bodem van mijn bestaan ontstond mijn leven”

Ze werkte als journalist, had een boek geschreven en was moeder geworden. Ze leidde een succesvol leven. Maar toen liet haar lichaam het afweten. In deze videoserie spreekt Rik Bokelman met trainer en schrijfster Mirjam van der Vegt over stilte. In het eerste deel vertelt ze over haar burn-out. “Mijn lijf zei: ik doe niet meer mee.”   “Ik had een bruisend levend, ik werkte als journalist bij actualiteitenrubrieken en leidde een vrijwilligersgroep in de wijk waar ik woonde. Ik was een boek aan het schrijven en was m...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.

Syrische regering waarschuwt Israël voor "meer verrassingen"

Nieuwe aanvallen van Israël op doelen in Syrië kunnen rekenen op “meer verrassingen”, zo laat de Syrische regering weten, meldt het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Afgelopen zaterdag werd een Israelische F-16 neergeschoten na een bombardement op Iraanse doelen.Zaterdagochtend infiltreerde een Iraanse drone het Israelische luchtruim. Het onbemande vliegtuig was vanaf een Syrisch vliegveld opgestegen en werd bediend door een Iraanse eenheid in Syrië. In reactie op de schending van het...
CIP+

Prof. dr. Van Vlastuin: "We hebben geen nieuwe Maarten Luther nodig"

“Een nieuwe Reformatie is ook in onze tijd nodig. Maar er hoeft geen nieuwe Maarten Luther op te staan. God werkt niet in modellen.” Ruim 500 jaar geleden vond een bijzondere revolutie plaats: de Reformatie. In de online videocursus ‘Reformatie Nu’ laat prof. dr. W. van Vlastuin in drie videolessen zien welke blijvende betekenis de Reformatie heeft gehad voor het persoonlijk geloof van christenen en voor hun bijbelgebruik en gebedsleven. CIP.nl sprak de hersteld hervormde theoloog over Maarten Luther, goedkope gen...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7: