Nieuws

31 oktober 2017 door Jeffrey Schipper

Stichting Heart Cry publiceert 95 nieuwe stellingen voor deze tijd

"Vijfhonderd jaar geleden begon de Reformatie. Het was een terugkeer naar het levende Woord van God. In onze tijd worden wij geroepen om datzelfde Woord te (her)ontdekken en te beantwoorden," verklaart Stichting Heart Cry dat heeft geprobeerd om 95 stellingen voor deze tijd (anno 2017) op te stellen. Deze stellingen zijn bedoeld om aan het denken te zetten en te activeren. "Het is ons verlangen dat deze stellingen dienen om, actueel voor onze tijd en samenleving, een reformatie van de kerk te bewerken."

HeartCry: "Luther mocht door de verlichting van de Heilige Geest gaan inzien dat deze rechtvaardigheid van God geen veroordelende gerechtigheid inhield. Integendeel, hij ging inzien dat het hier gaat om de rechtvaardigheid die God ons – uit genade – wilt schenken. (...) Op grond van deze vreemde gerechtigheid wordt een zondaar vrijgesproken van schuld en straf. Wat een bevrijding betekende dit voor Luther. God eist niet, maar geeft. “Verheugt u, christenen, thans te zaam en laat ons vrolijk springen”, zo getuigde Luther. Hij kreeg oog voor de liefde van God, die in Christus goddelozen met Zichzelf verzoend. De Galaten-brief, de Romeinen-brief waren van grote betekenis in Luthers zoektocht. 

Ook anno 2017 is er een Reformatie, een opwekking, een herleving nodig. Als nazaten van de Reformatie zijn we helaas rijk en verrijkt geworden. Het kerkelijk leven draait dikwijls op volle toeren, we hebben aan geen ding gebrek. Zijn wij daarom geestelijk zo gearriveerd en zelfgenoegzaam geworden? De grote vraag is: ‘Staat Jezus Christus nog centraal in al onze gemeenteactiviteiten?’ ‘In welke mate zijn ook wij weer afgeweken van het Sola Scriptura-beginsel?’

De 95 stellingen voor een Reformatie 2017 zijn ingedeeld in vijf hoofdstukken. Deel I en II vertellen wat wij zien aan verval van de samenleving en de staat van de Nederlandse kerk. Deel III spreekt over wat nodig is in de kerk van vandaag. Deel IV stelt de roeping van de gelovige centraal. De stellingen in deel V schetsen het heerlijke vooruitzicht van de toekomst van de kerk."

Bekijk deel II hieronder en lees alle 95 stellingen op de website van Stichting Heart Cry:

II De huidige betreurenswaardige staat van de kerk

9. Wanneer het Woord van God losgelaten wordt, moet niemand verbaasd zijn over de gevolgen: de ontbinding van de Bijbelse leer en leefwijze. Zonde wordt dan niet meer als zonde gezien. Verlossing wordt in handen van mensen gelegd. Maar de zaligheid is in geen Ander dan in Jezus Christus “want er is ook onder de hemel geen andere Naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden” (Hand. 4:12).

10. De kerk van de Reformatie heeft het Sola Scriptura (alleen de Schrift) hoog in het vaandel, maar wil niets weten van het Tota Scriptura (heel de Schrift). Veel belangrijke thema’s, zoals Israël en de toekomst, Bijbels Gemeente-zijn, de Persoon en het werk van de Heilige Geest, discipelschap en levensheiliging, en de grote zendingsopdracht komen niet of nauwelijks aan de orde, met als gevolg dat de gemeenteleden nog te vaak ‘melk krijgen in plaats van vast voedsel’ (1 Kor. 3:2).

11. In principe willen de belijdenisgeschriften de Schrift naspreken en willen ze de Schrift zelf ook het laatste woord geven. Als de Bijbel echter wordt gelezen door de theologische bril van de belijdenisgeschriften, dan is er een groot gevaar dat de Schrift krachteloos wordt gemaakt. Guido de Bres heeft nooit gewild dat zijn formulier als een raster over de Bijbel gelegd zou worden (N.G.B. Art. 7). Het feit dat we als reformatorische kerken de drie formulieren als ‘volledig’ beschouwen, geeft aan dat we verkeerd zijn omgegaan met de boodschap van de Reformatie. De uitspraak ‘Ecclesia semper reformanda est’ (de kerk moet voortdurend weer gereformeerd worden) willen de nazaten van de reformatie niet onder ogen zien. Het gevolg is helaas: starre orthodoxie en dode rechtzinnigheid.

12. Waar gemeenteleden blijven worstelen met de toe-eigening, daar wordt men onvoldoende toegerust voor de grote zendingsopdracht. Gemeenten die passief zijn op het gebied van zending en evangelisatie, zijn ongehoorzaam aan de laatste woorden van Jezus.

13. In de Biblebelt in de meeste kerken elke zondag twee kerkdiensten en worden door de week vele tientallen avonden en activiteiten georganiseerd. Het is een zegen als mensen de begeerte hebben om zowel zondags als door de week rond het Woord samen te komen. Het bestuderen van het Woord moet echter wel gepaard met het uitdragen van het Woord naar buiten. Voortdurend wordt het Evangelie opnieuw uitgelegd, terwijl er nog zoveel mensen in Nederland zijn die dat nog nooit gehoord hebben. Het maakt duidelijk dat we teveel zondagschristen zijn en Gods Woord ten diepste niet gehoorzamen. We zijn niet in staat om het Evangelie in de dagelijkse praktijk handen en voeten te geven. We missen een vrijmoedig leven en spontaan getuigen door de kracht van de Heilige Geest.

14. De tijdgeest wordt gekenmerkt door ik-gerichtheid. Het ‘Ik vind’ is in veel gevallen belangrijker dan ‘Er staat geschreven’. Hoe meer de kerk zich conformeert aan de tijdgeest, hoe meer de Geest van God uit het middelpunt wordt gedreven.

15. Boze geesten, zoals geesten van religie en syncretisme, zullen door de achterdeur binnen komen. Het doet ons verdriet dat veel kerkmensen zich voor hulpverlening wenden tot onbijbelse filosofie en humanistische psychologie, en allerlei alternatieve geneeswijzen (accupunctuur, homeopathie, iriscopie, reiki, enz.). Zij verlammen het getuigenis van de kerk. Het probleem is dat alternatieve geneeswijzen steeds meer gezien worden als reguliere gezondheidszorg terwijl de grondbeginselen anti-christelijk zijn. Westerse christenen accepteren over het algemeen dankbaar de reguliere gezondheidszorg, terwijl die steeds minder christelijk van karakter is en vergaand beïnvloed wordt door anti-christelijke ethische verschuivingen. Het gevolg is bijvoorbeeld dat occulte belasting en demonische gebondenheid vooral psychisch verklaard worden. Oplossingen die een diepe genezing bewerken worden hierdoor niet geboden wat hopeloosheid en ontreddering tot gevolg heeft. Dit wordt zichtbaar in de maatschappij. Ook de kerk wordt beïnvloed door deze humanistische therapieën waardoor zij van binnenuit ontwricht wordt. Een kerk die haar richtingsgevoel kwijt is, kan gelovigen en niet-gelovigen geen sturing geven. Bij de kerk wordt het licht van het Woord weggenomen (Openb. 2:5) en het zicht op Christus als Redder, Bevrijder en Heelmeester verduisterd.

16. De Reformatie benoemt de kerk als een ‘schepping van het Woord van God’. Als de kerk het gezag van het Woord loslaat, houdt zij op kerk te zijn. Het verlies van richting begon met het verlaten van de Bijbel als het Woord van God als Gods openbaring, het fundament van alle geloof en kennis.

17. Waar de Bijbelse leer over Jezus Christus wordt uitgehold, verliezen de diepte van de zonde en de rijkdom van de verlossing hun betekenis. Wanneer we niet doordrongen raken van de allesovertreffende opstandingskracht van Christus voor en in de gelovigen, dan zullen we nooit tot overwinning over zonden komen. Niet uit een zelfbewust activisme, maar vanuit een nederig en krachtig besef dat we “door de ontfermingen van God ons lichaam en onze geest mogen wijden aan God als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk” (Rom. 12:1).

18. Het vervangen van de onfeilbaarheid van de Bijbel door het begrip betrouwbaarheid is een belangrijke oorzaak van Schriftkritiek. De Bijbel wordt dan steeds meer een gesprekspartner. Hedendaagse manieren van uitleg van de Bijbel laten teksten soms het tegenovergestelde zeggen dan de boodschap die er sinds de Reformatie in is gehoord.

19. Theïstisch evolutionisme gebruikt inzichten van de hedendaagse wetenschap om de Bijbeluitleg aan te passen en brengt daarmee een externe autoriteit in. Een beperkte Bijbeluitleg over de schepping die rijmt met de uitkomsten van de huidige natuurwetenschap verraadt een overschatting van deze wetenschap. Het maakt een ontvankelijke houding tegenover de Bijbeltekst bij voorbaat onmogelijk. Het is onjuist artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis te gebruiken als argument om externe wetenschappelijke kennis de boodschap van de Bijbel te laten bepalen.

20. De verdeeldheid van de kerk van Nederland, in het bijzonder binnen het reformatorische erfdeel, mag niet voort blijven bestaan. De verdeeldheid van de gelovigen in vele groepen en splintergroepen is ongehoorzaamheid aan God. Het is beschamend tegenover de wereld en schadelijk voor het zendingsbevel (Joh. 17:20-21). Het hoeft geen onoverkomelijke hindernis te zijn: in fundamentele zaken eenheid, in onbelangrijke zaken vrijheid, in alle zaken liefde.

21. Tucht is binnen de gemeente verworden tot iets negatiefs, terwijl de Bijbel ermee bedoelt dat er herderlijke zorg voor elkaar is. Waarheid en liefde worden tegen elkaar uitgespeeld, terwijl de bijbel leert dat deze hand in hand gaan (Ef. 4:15). Het gevolg van het ontbreken van tucht binnen de gemeente draagt er zorg voor dat mensen zich geestelijk niet meer verantwoordelijk voor elkaar voelen. Dit werkt een onbijbelse leer en leefwijze in de hand.

Lees hier alle 95 stellingen op de website van Stichting Heart Cry.

Foto: Arjan Baan, evangelist van Stichting Heart Cry

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Dr. C. A. van der Sluijs waarschuwt voor een activistisch geloofsleven

'Sinds enige maanden probeer ik ‘s morgens een tijd van bezinning te houden. Een kwartier bidden en een kwartier Bijbellezen. Dat kwartier Bijbellezen gaat wel, maar met bidden loop ik tegen een probleem aan: mijn hoofd zit altijd erg vol met gedachten. Zodra ik de stilte zoek, gaan mijn hersenen in de overdrive. Ik kan amper een hele zin bidden zonder af te dwalen met mijn gedachten,' vertelt een vragensteller op de website van Refoweb. "jij neemt jezelf te serieus. Alsof het van jou afhangt," maakt dr. C. A. van der Sluijs d...

Waarom SGP en ChristenUnie tegen de donorwet stemden

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Dat betekent dat alle volwassen Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor zijn, tenzij hij of zij expliciet aangeeft dat niet te willen. In de Eerste Kamer stemden onder andere SGP en ChristenUnie. Onlangs legden senatoren Diederik van Dijk (SGP) en Roel Kuiper (ChristenUnie) uit waarom. Uitleg SGP'er Diederik van DijkDe bijdrage van Diederik van Dijk is te lezen op de website van de SGP. "Er is een tijd geweest dat...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

Valentijnsdag: Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw zo mooi zijn

SGP-leider Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw in zijn ogen zo mooi zijn. Onderstaande boodschap klinkt op deze Valentijnsdag in spotjes op de radio. Deze boodschap klinkt vanmorgen in spotjes op de radio. Vertel vandaag ook waarom liefde & trouw zo mooi zijn! #ikgavoortrouw pic.twitter.com/RalWI6ezEb — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) February 14, 2018
Vakanties
Hier adverteren?

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...
CIP+

Mirjam van der Vegt over haar burn-out: “Op de bodem van mijn bestaan ontstond mijn leven”

Ze werkte als journalist, had een boek geschreven en was moeder geworden. Ze leidde een succesvol leven. Maar toen liet haar lichaam het afweten. In deze videoserie spreekt Rik Bokelman met trainer en schrijfster Mirjam van der Vegt over stilte. In het eerste deel vertelt ze over haar burn-out. “Mijn lijf zei: ik doe niet meer mee.”   “Ik had een bruisend levend, ik werkte als journalist bij actualiteitenrubrieken en leidde een vrijwilligersgroep in de wijk waar ik woonde. Ik was een boek aan het schrijven en was m...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.

Syrische regering waarschuwt Israël voor "meer verrassingen"

Nieuwe aanvallen van Israël op doelen in Syrië kunnen rekenen op “meer verrassingen”, zo laat de Syrische regering weten, meldt het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Afgelopen zaterdag werd een Israelische F-16 neergeschoten na een bombardement op Iraanse doelen.Zaterdagochtend infiltreerde een Iraanse drone het Israelische luchtruim. Het onbemande vliegtuig was vanaf een Syrisch vliegveld opgestegen en werd bediend door een Iraanse eenheid in Syrië. In reactie op de schending van het...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

Prof. dr. Van Vlastuin: "We hebben geen nieuwe Maarten Luther nodig"

“Een nieuwe Reformatie is ook in onze tijd nodig. Maar er hoeft geen nieuwe Maarten Luther op te staan. God werkt niet in modellen.” Ruim 500 jaar geleden vond een bijzondere revolutie plaats: de Reformatie. In de online videocursus ‘Reformatie Nu’ laat prof. dr. W. van Vlastuin in drie videolessen zien welke blijvende betekenis de Reformatie heeft gehad voor het persoonlijk geloof van christenen en voor hun bijbelgebruik en gebedsleven. CIP.nl sprak de hersteld hervormde theoloog over Maarten Luther, goedkope gen...