Nieuws

31 oktober 2017 door Jeffrey Schipper

Stichting Heart Cry publiceert 95 nieuwe stellingen voor deze tijd

"Vijfhonderd jaar geleden begon de Reformatie. Het was een terugkeer naar het levende Woord van God. In onze tijd worden wij geroepen om datzelfde Woord te (her)ontdekken en te beantwoorden," verklaart Stichting Heart Cry dat heeft geprobeerd om 95 stellingen voor deze tijd (anno 2017) op te stellen. Deze stellingen zijn bedoeld om aan het denken te zetten en te activeren. "Het is ons verlangen dat deze stellingen dienen om, actueel voor onze tijd en samenleving, een reformatie van de kerk te bewerken."

HeartCry: "Luther mocht door de verlichting van de Heilige Geest gaan inzien dat deze rechtvaardigheid van God geen veroordelende gerechtigheid inhield. Integendeel, hij ging inzien dat het hier gaat om de rechtvaardigheid die God ons – uit genade – wilt schenken. (...) Op grond van deze vreemde gerechtigheid wordt een zondaar vrijgesproken van schuld en straf. Wat een bevrijding betekende dit voor Luther. God eist niet, maar geeft. “Verheugt u, christenen, thans te zaam en laat ons vrolijk springen”, zo getuigde Luther. Hij kreeg oog voor de liefde van God, die in Christus goddelozen met Zichzelf verzoend. De Galaten-brief, de Romeinen-brief waren van grote betekenis in Luthers zoektocht. 

Ook anno 2017 is er een Reformatie, een opwekking, een herleving nodig. Als nazaten van de Reformatie zijn we helaas rijk en verrijkt geworden. Het kerkelijk leven draait dikwijls op volle toeren, we hebben aan geen ding gebrek. Zijn wij daarom geestelijk zo gearriveerd en zelfgenoegzaam geworden? De grote vraag is: ‘Staat Jezus Christus nog centraal in al onze gemeenteactiviteiten?’ ‘In welke mate zijn ook wij weer afgeweken van het Sola Scriptura-beginsel?’

De 95 stellingen voor een Reformatie 2017 zijn ingedeeld in vijf hoofdstukken. Deel I en II vertellen wat wij zien aan verval van de samenleving en de staat van de Nederlandse kerk. Deel III spreekt over wat nodig is in de kerk van vandaag. Deel IV stelt de roeping van de gelovige centraal. De stellingen in deel V schetsen het heerlijke vooruitzicht van de toekomst van de kerk."

Bekijk deel II hieronder en lees alle 95 stellingen op de website van Stichting Heart Cry:

II De huidige betreurenswaardige staat van de kerk

9. Wanneer het Woord van God losgelaten wordt, moet niemand verbaasd zijn over de gevolgen: de ontbinding van de Bijbelse leer en leefwijze. Zonde wordt dan niet meer als zonde gezien. Verlossing wordt in handen van mensen gelegd. Maar de zaligheid is in geen Ander dan in Jezus Christus “want er is ook onder de hemel geen andere Naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden” (Hand. 4:12).

10. De kerk van de Reformatie heeft het Sola Scriptura (alleen de Schrift) hoog in het vaandel, maar wil niets weten van het Tota Scriptura (heel de Schrift). Veel belangrijke thema’s, zoals Israël en de toekomst, Bijbels Gemeente-zijn, de Persoon en het werk van de Heilige Geest, discipelschap en levensheiliging, en de grote zendingsopdracht komen niet of nauwelijks aan de orde, met als gevolg dat de gemeenteleden nog te vaak ‘melk krijgen in plaats van vast voedsel’ (1 Kor. 3:2).

11. In principe willen de belijdenisgeschriften de Schrift naspreken en willen ze de Schrift zelf ook het laatste woord geven. Als de Bijbel echter wordt gelezen door de theologische bril van de belijdenisgeschriften, dan is er een groot gevaar dat de Schrift krachteloos wordt gemaakt. Guido de Bres heeft nooit gewild dat zijn formulier als een raster over de Bijbel gelegd zou worden (N.G.B. Art. 7). Het feit dat we als reformatorische kerken de drie formulieren als ‘volledig’ beschouwen, geeft aan dat we verkeerd zijn omgegaan met de boodschap van de Reformatie. De uitspraak ‘Ecclesia semper reformanda est’ (de kerk moet voortdurend weer gereformeerd worden) willen de nazaten van de reformatie niet onder ogen zien. Het gevolg is helaas: starre orthodoxie en dode rechtzinnigheid.

12. Waar gemeenteleden blijven worstelen met de toe-eigening, daar wordt men onvoldoende toegerust voor de grote zendingsopdracht. Gemeenten die passief zijn op het gebied van zending en evangelisatie, zijn ongehoorzaam aan de laatste woorden van Jezus.

13. In de Biblebelt in de meeste kerken elke zondag twee kerkdiensten en worden door de week vele tientallen avonden en activiteiten georganiseerd. Het is een zegen als mensen de begeerte hebben om zowel zondags als door de week rond het Woord samen te komen. Het bestuderen van het Woord moet echter wel gepaard met het uitdragen van het Woord naar buiten. Voortdurend wordt het Evangelie opnieuw uitgelegd, terwijl er nog zoveel mensen in Nederland zijn die dat nog nooit gehoord hebben. Het maakt duidelijk dat we teveel zondagschristen zijn en Gods Woord ten diepste niet gehoorzamen. We zijn niet in staat om het Evangelie in de dagelijkse praktijk handen en voeten te geven. We missen een vrijmoedig leven en spontaan getuigen door de kracht van de Heilige Geest.

14. De tijdgeest wordt gekenmerkt door ik-gerichtheid. Het ‘Ik vind’ is in veel gevallen belangrijker dan ‘Er staat geschreven’. Hoe meer de kerk zich conformeert aan de tijdgeest, hoe meer de Geest van God uit het middelpunt wordt gedreven.

15. Boze geesten, zoals geesten van religie en syncretisme, zullen door de achterdeur binnen komen. Het doet ons verdriet dat veel kerkmensen zich voor hulpverlening wenden tot onbijbelse filosofie en humanistische psychologie, en allerlei alternatieve geneeswijzen (accupunctuur, homeopathie, iriscopie, reiki, enz.). Zij verlammen het getuigenis van de kerk. Het probleem is dat alternatieve geneeswijzen steeds meer gezien worden als reguliere gezondheidszorg terwijl de grondbeginselen anti-christelijk zijn. Westerse christenen accepteren over het algemeen dankbaar de reguliere gezondheidszorg, terwijl die steeds minder christelijk van karakter is en vergaand beïnvloed wordt door anti-christelijke ethische verschuivingen. Het gevolg is bijvoorbeeld dat occulte belasting en demonische gebondenheid vooral psychisch verklaard worden. Oplossingen die een diepe genezing bewerken worden hierdoor niet geboden wat hopeloosheid en ontreddering tot gevolg heeft. Dit wordt zichtbaar in de maatschappij. Ook de kerk wordt beïnvloed door deze humanistische therapieën waardoor zij van binnenuit ontwricht wordt. Een kerk die haar richtingsgevoel kwijt is, kan gelovigen en niet-gelovigen geen sturing geven. Bij de kerk wordt het licht van het Woord weggenomen (Openb. 2:5) en het zicht op Christus als Redder, Bevrijder en Heelmeester verduisterd.

16. De Reformatie benoemt de kerk als een ‘schepping van het Woord van God’. Als de kerk het gezag van het Woord loslaat, houdt zij op kerk te zijn. Het verlies van richting begon met het verlaten van de Bijbel als het Woord van God als Gods openbaring, het fundament van alle geloof en kennis.

17. Waar de Bijbelse leer over Jezus Christus wordt uitgehold, verliezen de diepte van de zonde en de rijkdom van de verlossing hun betekenis. Wanneer we niet doordrongen raken van de allesovertreffende opstandingskracht van Christus voor en in de gelovigen, dan zullen we nooit tot overwinning over zonden komen. Niet uit een zelfbewust activisme, maar vanuit een nederig en krachtig besef dat we “door de ontfermingen van God ons lichaam en onze geest mogen wijden aan God als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk” (Rom. 12:1).

18. Het vervangen van de onfeilbaarheid van de Bijbel door het begrip betrouwbaarheid is een belangrijke oorzaak van Schriftkritiek. De Bijbel wordt dan steeds meer een gesprekspartner. Hedendaagse manieren van uitleg van de Bijbel laten teksten soms het tegenovergestelde zeggen dan de boodschap die er sinds de Reformatie in is gehoord.

19. Theïstisch evolutionisme gebruikt inzichten van de hedendaagse wetenschap om de Bijbeluitleg aan te passen en brengt daarmee een externe autoriteit in. Een beperkte Bijbeluitleg over de schepping die rijmt met de uitkomsten van de huidige natuurwetenschap verraadt een overschatting van deze wetenschap. Het maakt een ontvankelijke houding tegenover de Bijbeltekst bij voorbaat onmogelijk. Het is onjuist artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis te gebruiken als argument om externe wetenschappelijke kennis de boodschap van de Bijbel te laten bepalen.

20. De verdeeldheid van de kerk van Nederland, in het bijzonder binnen het reformatorische erfdeel, mag niet voort blijven bestaan. De verdeeldheid van de gelovigen in vele groepen en splintergroepen is ongehoorzaamheid aan God. Het is beschamend tegenover de wereld en schadelijk voor het zendingsbevel (Joh. 17:20-21). Het hoeft geen onoverkomelijke hindernis te zijn: in fundamentele zaken eenheid, in onbelangrijke zaken vrijheid, in alle zaken liefde.

21. Tucht is binnen de gemeente verworden tot iets negatiefs, terwijl de Bijbel ermee bedoelt dat er herderlijke zorg voor elkaar is. Waarheid en liefde worden tegen elkaar uitgespeeld, terwijl de bijbel leert dat deze hand in hand gaan (Ef. 4:15). Het gevolg van het ontbreken van tucht binnen de gemeente draagt er zorg voor dat mensen zich geestelijk niet meer verantwoordelijk voor elkaar voelen. Dit werkt een onbijbelse leer en leefwijze in de hand.

Lees hier alle 95 stellingen op de website van Stichting Heart Cry.

Foto: Arjan Baan, evangelist van Stichting Heart Cry

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher