Maarten Luther

God

31 oktober 2017 door Jeffrey Schipper

95 nieuwe stellingen voor kerken in 2017

"Na 500 jaar is het daarom hoog tijd om ons af te vragen wat we met de erfenis van de Reformatie hebben gedaan en nu willen doen. Ik beperk mij hier tot het kerkelijke erf. In al die jaren is al veel over de Reformatie geschreven. Toch voel ook ik de wens om gedachten hierover op papier te zetten," schrijft Gert Hunink, ChristenUnie-raadslid en ouderling uit Amersfoort over zijn 95 nieuwe stellingen. "De materie zal ik niet als expert kunnen behandelen omdat ik een ‘leek’ ben, al ben ik wel ‘ervaringsdeskundige’. Evenals Luther destijds wil ik het gesprek aangaan over een aantal mijns inziens relevante punten. Net als Luther toen gebruik ik de vorm van stellingen en hedendaagse media.

Een principe van de Reformatie uit 1517 was dat blijvende reformatie, hervorming, vernieuwing nodig blijft. Daarvoor ging men toen terug naar de Bron. Om de Kerk blijvend en van binnenuit te vernieuwen moeten we dus terug naar die Bron blijven gaan. Daarvoor moeten we allemaal de Bijbel steeds weer opnieuw goed lezen en onderscheid maken tussen wat er staat en wat er gaandeweg ingeslopen is in de theologie en praktijk. Wat heeft de Bijbel ons in de 21e eeuw te zeggen. Hoe vertalen we dat naar het leven van alledag? Wat is er nú nodig?" Hunink deelt hieronder zijn 95 nieuwe stellingen.

Over Reformeren
1. Na 500 jaar Reformatie is het hoog tijd voor een nieuwe reformatie!
2. De kerken die zich het meest beroepen op ‘de Reformatie’, staan er in de praktijk het verst vanaf.
3. Gods liefde is het hart van een nieuwe reformatie.
4. Een nieuwe reformatie is ook gericht op de eenheid in Christus.
5. Een nieuwe reformatie vraagt ook om een andere kijk op het Joodse volk.

Over het Hart van het Evangelie
6. Het hart van het de goede boodschap is: God houdt van jou!
7. God houdt niet méér van keurige kerkmensen dan van mensen die niet in Hem geloven.
8. De echt góede boodschap is liefde. De goede boodschap is échte liefde. Echte líefde is de goede boodschap.
9. Verzoening is een middel, maar geen doel.
10. Liefde is uiterst kostbaar. Toch moeten we daar niet zuinig mee omgaan.
11. Jezus liet geen leer na, maar Zijn leven. Het gaat Hem niet om leer of leefstijl, maar om een levende relatie.

Over geloof en bekering
12. Geloof is kinderlijk vertrouwen op God.
13. De vraag hoe je een genadige God vindt is beantwoord tijdens de Reformatie. Wie dat wil overdoen heeft er niets van geleerd.
14. In veel kerken is van ‘bekering’ een systeem met allerlei vereisten gemaakt.
15. Jezus leert ons omdenken.
16. Kinderen leren om een leven lang om een ‘nieuw hartje’ te bidden, maakt van God een sadist.

Over de Bijbel
17. Door het negeren van de Joodse context kunnen we de Bijbel onvoldoende begrijpen.
18. Ons rationele Westerse denken kan een ernstige belemmering zijn om de Bijbel te begrijpen.
19. De Bijbelse Wet is meer een gebruiksaanwijzing dan een wetboek waar staat wat we wel en niet mogen.
20. Jezus’ verhalen moeten gelezen worden in de context waarin Hij deze vertelde.
21. Door Bijbelteksten te ‘vergeestelijken’ missen we de beoogde praktische uitwerking.
22. Alleen met alle christenen samen kunnen we Gods liefde en de Bijbel begrijpen.
23. Zet je ‘leesbril’ af om de Bijbel te lezen.
24. Het verschil tussen het Eerste en het Tweede Testament is de hulp van God Geest voor ieder die op Hem vertrouwt.
25. Wie krampachtig vasthoudt aan oude vertalingen van de Bijbel heeft niets begrepen van de kracht van de Reformatie.

Over God, Jezus en de Heilige Geest
26. Kijk naar Jezus als je wilt weten hoe en wie God is.
27. Gods Geest waait waarheen Hij wil, die kunnen we onmogelijk grijpen en vasthouden.
28. Geesteloosheid en ook geestdrijverij voorkomen we als we ons door de Geest laten leiden.
29. De doop met de Heilige Geest is een reiniging van binnenuit.

Over de Kerk
30. De Kerk is te belangrijk om alleen aan theologen en predikanten over te laten.
31. De Kerk is ook te belangrijk om het aan een kerkenraad of oudsten over te laten.
32. Kerken hebben zelf een knellend systeem met ‘ambten’ gemaakt.
33. Kerken mogen zich minder druk maken over allerlei binnenkerkelijke kwesties.
34. De ‘kerncompetenties’ van een christen zijn het liefhebben van God en de naaste zoals zichzelf.
35. Kerken kunnen meer profijt hebben de didactiek. Er is nu veel herhaling van ‘theorieles 1’.
36. Kerken blijven te vaak steken in een aantal basale Bijbelse thema’s. Daarmee wordt de groei belemmerd.
37. In de Kerk draait het om ontmoeting en gemeenschapszin, niet om individualisme.
38. De schuld voor de leegloop van de kerken ligt vooral bij de kerken zelf.
39. Laten we vanuit kerken stoppen met verwijten maken aan degenen die wegliepen, maar vooral starten met luisteren.
40. Laten we ook eerlijk kijken welke drempels er liggen die het voor mensen lastig maken om de Kerk binnen te komen.
41. Christenen kiezen vaak een kerk zoals een consument een supermarkt kiest.
42. We mogen goed doen voor anderen alsof de ander Jezus zelf is.

Over de prediking en kerkdiensten
43. Uitsluitend predikanten preken, en preken meestal uitsluitend ‘voor eigen parochie’.
44. ‘Geen woorden maar daden’ had een Bijbelse leus kunnen zijn.
45. Er zitten veel werkloze arbeiders in de kerk. Die kunnen zo aan de slag.
46. Feest vieren was een mooie opdracht voor het volk Israël, daar kunnen we in de kerken nog veel van leren.
47. De Kerk is meer dan de kerkdiensten op zondag.
48. Het Tweede Testament kent geen kerkdienst als eredienst.
49. God zelf had geen aardse tempel nodig en ook nu heeft Hij geen kerkgebouw nodig.
50. De Kerk is Gods werkplaats, maar de Kerk is niet een gebouw van steen.
51. We eren God wanneer we genieten van het goede dat er is en Hem daarvoor danken.

Over de sacramenten
52. De Bijbel kent geen sacramenten.
53. In de Kerk zijn steeds weer dingen binnengeslopen die we ‘heilig’ verklaren, maar het volgens de Bijbel niet zijn.
54. De doop is niet uitgevonden door Johannes de Doper.
55. Stop met eindeloze discussies over de doop.
56. Jezus heeft het avondmaal niet ingesteld.
57. Stop met de eeuwenlange, ingewikkelde en kerkscheidende discussies rondom avondmaal.
58. Christenen moeten vooral vaak samen eten en anderen daar gastvrij bij uitnodigen.

Over de eenheid in Christus
59. Om ‘een’ te zijn, hoeven we het niet altijd en over alles met elkaar eens te zijn.
60. De ‘drie formuleren van enigheid’ hebben niet de eenheid kunnen bevorderen.
Over de zonde, de zondeval en de zondaren
61. ‘Ellende, verlossing en dankbaarheid’ en de meeste van deze is de ellende?!
62. Zonde is verschrikkelijk, maar als Jezus Gods antwoord is, laten we het dan over Jezus hebben.
63. De aanduiding ‘zondaar’ is gedevalueerd en dekt de lading niet meer.
64. Gods Geest overtuigt van zonde en schuld. Jammer dat zoveel dominees menen dat zij dat moeten doen.

Over bidden en contact met God
65. Bidden is gewoon vragen. Dat kan iedereen.
66. Als we minder tijd besteden aan klagen en mopperen over anderen, dan houden we tijd over om voor hen te bidden.
67. Begin de dag goed door God te bedanken voor de nieuwe dag.
68. Christenen die goed ‘in tongen willen spreken’ doen er goed aan om een taalcursus te volgen.

Over wonderen en Gods grootheid
69. Wonderen zijn de wereld niet uit. De wereld ís een wonder. Het gewone is bijzonder. Jij bent bijzonder!
70. Om God te kunnen kennen moeten we accepteren dat ons verstand ontoereikend is om Zijn grootheid te begrijpen.

Over de eeuwigheid, de hel en het Hemels koninkrijk
71. Het ‘einde’ is geen eindpunt, maar einddoel. Dat is het einde!
72. De eeuwigheid duurt niet lang en toch hebben we dan alle tijd.
73. De hemel is niemands eindbestemming. Het Hemels Koninkrijk, is niet een koninkrijk ín de Hemel. Het komt daar vandaan.
74. We gaan allemaal naar de hel.
75. Nergens lezen we in de Bijbel van iemand dat zij/hij voor eeuwig verloren is gegaan.
76. De hel is niet de plek waar de duivel en zijn kwaaie maatjes met groot plezier tot in eeuwigheid slechte mensen kunnen pijnigen.
77. Christenen dienen zich vooral bezig te houden met het Koninkrijk en minder met allerlei ‘eindtijdprofetieën’.
78. Als we de nadruk leggen op het laatste oordeel, vergeten we dat Jezus de straf op zich heeft genomen.
79. Gods reddingsplan is in staat om iedereen die dat wil te redden.
80. Om behouden te worden hoeven we alleen Jezus als Heer aan te roepen.

Over de duivel en het kwaad
81. De duivel heeft handige strategieën voor maximaal succes: een karikatuur van zichzelf laten maken, onzichtbaar zijn of bang maken.
82. De duivel is er een meester in om God voor alle ellende in de wereld de schuld in de schoenen te schuiven.
83. Het grootste deel van de ellende in de Wereld doen mensen elkaar aan. Daar hebben we geen geloof, God of de duivel voor nodig.
84. Goed en kwaad zijn geen gelijke grootheden die in balans moeten zijn.

Over de mens en de wereld
85. De wereld is van God. Hij maakte het en onderhoudt het nog steeds. Daarin is een taak aan de mens gegeven.
86. God geeft mensen de taak om de wereld eerlijk met elkaar te delen.
87. De arme Lazarus zit aan ónze poort en verdient ónze aandacht.
88. Overbevolking is een mythe met apocalyptische proporties.
89. Voor God zijn alle mensen van gelijke waarde. Niemand mag zich boven de ander verheffen.
90. Een xenofobe christen is een contradictio in terminis.
91. Christenen hoeven niet van de Islam te houden, maar is het teveel gevraagd om een Moslim lief te hebben?

Tenslotte
92. Alle kerkelijke ballast is als mist. Als die optrekt zien we weer helder wie God is en wat Hij wil.
93. Al deze stellingen kunnen aanleiding zijn voor een ‘nieuwe theologie’. Beter is het dat we gaan dóen wat Jezus wil dat wij doen.
94. Door met elkaar in gesprek te gaan over God en Zijn bevrijdende boodschap voor deze wereld, voorkomen we dat we elkaar verketteren.
95. Deze laatste stelling mag je zelf bedenken!

Via Twitter deelt Gert Hunink uitleg bij zijn 95 nieuwe stellingen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Dr. C. A. van der Sluijs waarschuwt voor een activistisch geloofsleven

'Sinds enige maanden probeer ik ‘s morgens een tijd van bezinning te houden. Een kwartier bidden en een kwartier Bijbellezen. Dat kwartier Bijbellezen gaat wel, maar met bidden loop ik tegen een probleem aan: mijn hoofd zit altijd erg vol met gedachten. Zodra ik de stilte zoek, gaan mijn hersenen in de overdrive. Ik kan amper een hele zin bidden zonder af te dwalen met mijn gedachten,' vertelt een vragensteller op de website van Refoweb. "jij neemt jezelf te serieus. Alsof het van jou afhangt," maakt dr. C. A. van der Sluijs d...

Waarom SGP en ChristenUnie tegen de donorwet stemden

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Dat betekent dat alle volwassen Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor zijn, tenzij hij of zij expliciet aangeeft dat niet te willen. In de Eerste Kamer stemden onder andere SGP en ChristenUnie. Onlangs legden senatoren Diederik van Dijk (SGP) en Roel Kuiper (ChristenUnie) uit waarom. Uitleg SGP'er Diederik van DijkDe bijdrage van Diederik van Dijk is te lezen op de website van de SGP. "Er is een tijd geweest dat...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...

Valentijnsdag: Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw zo mooi zijn

SGP-leider Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw in zijn ogen zo mooi zijn. Onderstaande boodschap klinkt op deze Valentijnsdag in spotjes op de radio. Deze boodschap klinkt vanmorgen in spotjes op de radio. Vertel vandaag ook waarom liefde & trouw zo mooi zijn! #ikgavoortrouw pic.twitter.com/RalWI6ezEb — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) February 14, 2018
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...
Vakanties
Hier adverteren?

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.
CIP+

Mirjam van der Vegt over haar burn-out: “Op de bodem van mijn bestaan ontstond mijn leven”

Ze werkte als journalist, had een boek geschreven en was moeder geworden. Ze leidde een succesvol leven. Maar toen liet haar lichaam het afweten. In deze videoserie spreekt Rik Bokelman met trainer en schrijfster Mirjam van der Vegt over stilte. In het eerste deel vertelt ze over haar burn-out. “Mijn lijf zei: ik doe niet meer mee.”   “Ik had een bruisend levend, ik werkte als journalist bij actualiteitenrubrieken en leidde een vrijwilligersgroep in de wijk waar ik woonde. Ik was een boek aan het schrijven en was m...

Syrische regering waarschuwt Israël voor "meer verrassingen"

Nieuwe aanvallen van Israël op doelen in Syrië kunnen rekenen op “meer verrassingen”, zo laat de Syrische regering weten, meldt het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Afgelopen zaterdag werd een Israelische F-16 neergeschoten na een bombardement op Iraanse doelen.Zaterdagochtend infiltreerde een Iraanse drone het Israelische luchtruim. Het onbemande vliegtuig was vanaf een Syrisch vliegveld opgestegen en werd bediend door een Iraanse eenheid in Syrië. In reactie op de schending van het...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

Prof. dr. Van Vlastuin: "We hebben geen nieuwe Maarten Luther nodig"

“Een nieuwe Reformatie is ook in onze tijd nodig. Maar er hoeft geen nieuwe Maarten Luther op te staan. God werkt niet in modellen.” Ruim 500 jaar geleden vond een bijzondere revolutie plaats: de Reformatie. In de online videocursus ‘Reformatie Nu’ laat prof. dr. W. van Vlastuin in drie videolessen zien welke blijvende betekenis de Reformatie heeft gehad voor het persoonlijk geloof van christenen en voor hun bijbelgebruik en gebedsleven. CIP.nl sprak de hersteld hervormde theoloog over Maarten Luther, goedkope gen...