There is More

God

15 september 2017 door Cees van Beek

Cees ging naar There is More: "Jezus dompelde mij onder in Zijn liefde"

"Toen ik, daar voorin de zaal, op mijn knieën terecht kwam, begon ik te huilen en te spreken en zingen in andere talen. Ik verheerlijkte Jezus en maakte Hem groot! Zijn Geest had mij verlangend gemaakt, dat verliefde gevoel gegeven naar een nieuwe doop, een nieuwe aanraking. Jezus dompelde mij opnieuw onder in Zijn liefde," schrijft evangelist Cees van Beek naar aanleiding van zijn bezoek aan de conferentie 'There is More'.

Plotseling begon ik Hem al snikkend hardop te danken dat ik die zo verlangde gaven en nieuwe kracht ontvangen had. Ik geloof dat ik het wel 5 keer met een van vreugde overlopend hart hardop uitgesproken heb, daar op mijn knieën. Ik wist dat ik het ontvangen had want de Geest getuigde dat met mijn geest! Intussen wist ik een paar minuten niet hoe ik het had... Zo vol met liefde, zo vol met Jezus, zo vol met vervulde beloften, zo vol met kracht van de Geest, zo vol met God... Het was zoals een van de sprekers op de conferentie het zei: "Als die onuitsprekelijke vreugde je vervult, kun je dat onmogelijk opschrijven of vertellen wat en hoe dat nu werkelijk was."

Wat ging eraan vooraf?
Vorig jaar (2016) heb ik tijdens de eerste 'There is more' conferentie mijn bediening als evangelist toegewijd aan genezingen en tekenen en wonderen. Ik was overtuigd geraakt dat genezing, naast vergeving van zonden, het andere onderdeel is van de verzoening die Jezus bewerkt heeft door Zijn lijden en sterven voor ons. Die toewijding aan genezing heeft mij veel strijd gekost, met name in mijn denken om door te breken in de waarheden van Jezus op dit zo belangrijke terrein.

Het is een intense ontdekkingsreis geweest die ik alleen met Gods Geest moest gaan met zegeningen en nederlagen, met succes en falen. De afgelopen weken echter was er een diep verlangen (een dorst) in mijn hart gegroeid om meer van Jezus te laten zien op straat en tijdens bijeenkomsten. Te vaak kwam ik op straat en tijdens bijeenkomsten tegen dat, hoewel de Heilige Geest krachtig werkte, er toch geen keuze gemaakt werd om Jezus aan te nemen, om te geloven dat Hij ook voor hen gestorven is. Dan zag ik voor mijn ogen dat er een verschrikkelijke oorlog woedde om hun ziel! En als je dan ziet dat men wel wil ("Wie wil dat nu niet...?!") maar het dan toch niet aandurft…

Er komt gewoon niets slechts, niet gemeens, geen enkele kwelling en geen enkele marteling van lichaam en ziel van de levende en goede God.

Ja... dan breekt je hart. De genade zo dichtbij, zo diep in het hart gebracht en toch durft men dan niet... Terwijl tegelijkertijd het diepe verlangen naar verlossing, vergeving, rust en vrede en eeuwig leven in hun ziel brandt en uit hun ogen straalt. Zij zien dan net als dat volk, dat in duisternis wandelt, het grote licht; en schijnt over hen een licht zoals zij die wonen in het land van de schaduw des doods, (Jesaja 9 vers 2). Dan moesten ik en de maatjes waarmee ik evangeliseerde hen laten gaan met soort verlammend gevoel van nederlaag...

'There is more II'
Om deze redenen ben ik opnieuw naar de 'There is more' conferentie van het Evangelisch Werkverband gegaan. Voor meer kracht van de Geest ("wie kan zonder?"), voor meer wijsheid ("wie heeft die wijsheid van boven altijd op zak?"), voor woorden van kennis ("wie wil niet graag het bovennatuurlijke laten overtuigen?"), voor de gave van geloof en genezing ("wie wil niet de zekerheid dat als je bidt voor genezing dat het dan ook meteen en volledig plaatsvindt?"). Voor een krachtiger bediening als evangelist, als een medewerker, als ambassadeur van Christus Jezus. Om minder nederlagen voor het Koninkrijk van God mee te maken en veel meer overwinningen voor Koning Jezus te zien. Het zou op de conferentie gaan over meer kracht, meer geloof en de noodzakelijke gaven van de Heilige Geest als wapens van de gerechtigheid waarmee de vijand, de satan, verslagen kon worden. Daar verlangde ik naar.

Daar kwam nog bij dat ik in het laatste jaar ben gaan zien dat lichamelijke en psychische ziekten en aandoeningen, diepe kwellingen van de duivel zijn. Van een onveranderlijk God komen alle goede gaven en alle volmaakte gift zoals Jakobus dat zegt in zijn brief (hoofdstuk 1 vers 17). Er komt gewoon niets slechts, niet gemeens, geen enkele kwelling en geen enkele marteling van lichaam en ziel van de levende en goede God. Het is onmogelijk dat die afkomstig zijn van Jehovah Die van Zichzelf zegt in Exodus 15 vers 26 dat Hij de Geneesheer (de Heelmeester) is. Jezus maakte dat nogeens glashelder in Johannes 10 vers 10 waar Hij zegt: "De dief komt niet opdat hij steelt, slacht en vernietigt; Ik ben gekomen om leven te geven en leven in overvloed". Jezus benadrukt hier de diepe scheiding tussen goed en kwaad, tussen macht van de duisternis en die van het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, tussen ziekte en genezing, tussen aandoeningen en gezondheid en daarmee tussen de duivel en Hemzelf.

Ik wilde er meer over leren want ik zie jongeren en ouderen gekweld met soms vreselijke pijn in lichaam en ziel, met intens verdriet om verlies van lichaamsfuncties of van schoonheid van het lichaam. Met martelingen door chronische ziekten en kwaadaardige kwalen die naar de dood leiden. Ik zie jongeren maar ook ouderen met gedachten van zelfvernietiging, afwijzing, zelfmoord. Dit alles leerde ik... komt van die boze waarin niets, niets, niets goeds is maar alleen maar kwaad ('evil')! Jezus kwam naar de aarde om ook deze werken te verbreken en gaf ons de opdracht om dat in Zijn autoriteit te gaan doen. En hoe dat dan te doen zoals Hij dat wil dat ik dat doe?

Sam Storms
Een van de sprekers van de conferentie was Sam Storms, een predikant uit de Verenigde Staten. Hij geloofde 30 jaar geleden nog dat de gaven van de Geest waren gestopt in de eerste eeuw na Christus, na de dood van de apostelen. Hij kwam na pijnlijke perioden in zijn leven, en door dat wat hij als predikant zag, tot de conclusie dat dit een grote leugen van de duivel was. Het overleven als wedergeboren gelovigen in een wereld vol verzoekingen en aanvechtingen op eigen wilskracht gaf geen verlichting en overwinning en genezing en kracht, integendeel. Alhoewel hij al jaren daarvoor door Jezus gedoopt was met de Heilige Geest en in tongen sprak, onderdrukte hij deze gaven zo'n 20 jaar. De misstanden die hij zag in sommige charismatische gemeenten blokkeerde het juiste gebruik van deze kracht en gave.

God houdt ervan om te genezen. Wij hoeven Hem niet te dwingen, het is Zijn aard omdat te doen.

God zette hem echter in de loop van de jaren volledige vrij van elke blokkade die de vrije soevereine werking van Zijn Heilige Geest in de weg stond. Jezus stak het onderdrukte vuur weer aan en Sam Storms ging handen opleggen en ervoer in de aanbidding (in zijn gemeenten) zeer grote vreugde. Zijn Godsbeeld wijzigde dan ook drastisch. Van een afstandelijke God naar Eén Die Zich intens verheugt en zelfs juicht over Zijn kinderen (Zefanja 3 vers 17). God heeft de meeste vreugde over ons ('exploded in songs about us that never end!') als wij vreugde hebben in Hem! God is verzadigd met vreugde (Psalm 16 vers 11). Hij ging God vanaf die perioden vertrouwen in verstand, emoties en affecties en kwam erachter dat God Zelf Zijn woord niet alleen waarmaakt maar daardoor ook eert.

Indrukwekkend was het Bijbelse onderwijs dat Sam gaf over genezing. De bediening van Jezus bestond grotendeels uit genezingen om het Koninkrijk van God openbaar te maken. Alle ziekten en aandoeningen genas Jezus en niemand ging ongenezen naar huis. Hij deed dit niet door ervoor te bidden maar Hij beval genezing en sprak dat uit met kracht van de Heilige Geest. Genezing en tekenen en wonderen waren in de tijd van Jezus, en nu nog steeds, een zeer wezenlijk onderdeel van het hart van het Evangelie van het Koninkrijk van God. Genezing in het Koninkrijk is de aanwezigheid van Jezus, zo stelde Sam. God houdt ervan om te genezen. Wij hoeven Hem niet te dwingen, het is Zijn aard omdat te doen.

Ook over profetie sprak Sam Storms duidelijk. Een profetie is een openbaring van God in onze menselijke gedachten. Niet zozeer over onszelf maar over en voor andere mensen en voor de gemeente. Het is Gods idee om zo door ons heen te werken. Niet alleen voor mannen maar evengoed voor vrouwen. Het is niet vrijblijvend want God geeft een opdracht om ernaar te streven (en er niet bang voor te zijn). Niet eens om ervoor te bidden maar om te ontvangen wat God heeft klaarliggen aan openbaringen voor Zijn doel. Als je niet ijvert, streeft naar de geestelijke gaven ben je ongehoorzaam en ongehoorzaamheid aan Gods Woord en Zijn wil is zonde. "Je vraagt ook geen aparte openbaring om te stoppen met liegen of overspel doen. Het staat klip en klaar in Gods woord." Zo ook met de gaven van de Geest en de doop met Zijn Geest.

Randy Clark
Ook Randy Clark maakte zijn eigen ontdekkingsreis van een strenge baptistenprediker zonder kracht naar een bediening in genezing en tekenen en wonderen. Hoewel ieders leven verschilt, komen wij op die reis dezelfde dwaling tegen namelijk die van de streeptheologie. Deze dwaling zegt dat de doop en gaven van de Geest niet meer bestaan, niet voor deze tijd zijn. Ook Randy ging door de Geest geleid door een proces. Het gemis aan kracht voor hemzelf en dat hij ook bij anderen zag, creëerde verlangen en uiteindelijk doorbraken. De bediening van het handen opleggen werd hem op het hart gelegd, zowel voor het doorgeven en overdragen van gaven van de Geest en Zijn kracht alsook voor genezingen en tekenen en wonderen. Dat is zijn levensbediening geworden.

In de diensten die hij tijdens de conferentie verzorgde, stond de kracht van God, Zijn Koninkrijk en het geloof daarin centraal. Als je bent wedergeboren, komt de Heilige Geest in je wonen. De kracht om het leven te leven dat Jezus wil dat je leeft, ontvang je echter door de doop met de Heilige Geest. Het aangedaan worden met kracht uit de hoge (Lucas 24:49) is noodzakelijk om zo te kunnen wandelen zoals Jezus wandelde op aarde. Ook Jezus moest worden aangedaan met die kracht uit de hoge (Lucas 3:21) voordat Hij de verzoeking in de woestijn kon weerstaan (Lucas 4:13) en ging spreken als machthebbende (Lucas 4:32). Zo ook met ons, wij kunnen alleen die zalving met kracht ontvangen door de Geestesdoop.

Ook Jezus moest worden aangedaan met die kracht uit de hoge voordat Hij de verzoeking in de woestijn kon weerstaan en ging spreken als machthebbende.

In een van de diensten riep Randy Clark op om te ontvangen waar je naar verlangde. Naar meer kracht in je bediening? Kom dan! Naar Gods gaven voor de ander? Kom dan! Gods Geest werkte zeer krachtig in de zaal en velen kwamen naar voren, onder wie ikzelf. Ik kon niet wachten, liep anderen voorbij. Precies zoals de innerlijk vastberaden bloedvloeiende vrouw die zo verlangde naar genezing (Lukas 8:43-48), bewoog ik mij tussen de mensen door. Het was als bij David toen hij in de woestijn van Juda verbleef: "O God, Gij zijt mijn God, ik zoek U in de dageraad, mijn ziel dorst naar U in een land, dor en mat, zonder water (Psalm 63:1)." Ik dorste naar meer van Jezus, naar meer van de Geest en Zijn kracht, naar meer intimiteit met de Vader. En... ik ontving in overvloed!

Overwinningen en nederlagen...
Op de laatste dag van de conferentie sprak Randy indringend over de ontroering en vreugde van overwinningen als jongeren en ouderen beter worden en genezen. Ook over de tekenen en wonderen die hij en zijn team meemaken. Daar kon iedereen die genezingen meemaakt, zich wel in herkennen.

Hij (maar ook Sam Storm) sprak nog indringender over de nederlagen die geleden werden als jongeren en ouderen niet genezen van de meest gruwelijke ziekten en aandoeningen tijdens een (genezings)dienst of in zijn eigen gemeente. De smart, het verdriet in de ziel als je voor je ogen ziet dat hoop (opnieuw, of voor de zoveelste keer) de bodem ingeslagen wordt. Aangrijpend waren de voorbeelden die hij noemde waar het uiteindelijk, ondanks zeer intensief gebed van een hele gemeenten en families, de zieke stierf. Dan zie je niet alleen het verdriet, de onmacht en de nederlaag maar je lijdt er zelf aan, het raakt je diep.

De grote vraag is dan of je de handdoek in de ring gooit en niet meer bidt voor zieken of dat je doorzet en het blijft doen. Ben je bereid om die prijs te betalen om die nederlagen mee te maken? Alhoewel ik nog maar een beginneling ben, heb ik besloten ook die prijs te betalen. Immers 'Without the agony of defeat, no thrill of victory!' En in die overwinningen op de duisternis wordt de kracht van het bloed van Jezus zichtbaar: zaligheid, genezingen, herstel, heling, bevrijding, vrijheid!

Samenvatting
Als ik op deze dagen terugkijk dan springt mijn hart op van vreugde. De Heilige Geest, de aanwezigheid van God was zeer krachtig door Bijbels onderwijs, praktische toepassingen en de aanbidding in muziek en zingen met elkaar. Het kan niet anders dat Jezus zeer verheugd is geweest en ook Zijn engelen gestuurd heeft van aanbidding en genezing.

Ik verheug mij ook zeer dat deze beweging van 'There is more', voor meer kracht en werkingen van de Geest nu juist in onze "oude moederkerk", de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), plaastvindt. Ik verwonder mij erover en vind het opmerkelijk dat het niet uit de pinkster- of charismatische kerken komt. Zou God gedenken aan weleer?

De zéér gebalanceerde boodschap van Woord en de Geest heb ik als zeer leerzaam en ook als bevindelijk ervaren. De onlosmakelijke koppeling tussen het Woord en Geest werd door iedere spreker bevestigd in spreken en voorleven. Allen betuigden daarbij dat je God niet in een box kunt stoppen als het gaat om Zijn soevereiniteit en Zijn manieren van openbaring en manifestaties.

Hans Maat, Gerrit Vreugdenhil en Ben van Werven gaven eveneens indrukwekkende boodschappen over de werkingen van de Geest en genezingen en opwekkingen. Paul Martini heeft samen met Richie Seltzer, een zeer indringende boodschap gebracht op de zaterdagavond. Tijdens de laatste dienst deden zij beiden een oproep, een uitnodiging, om als je nog niet gered was, het heden van de genade te benutten. Tussen de 20 en 30 jongeren en ouderen (misschien wel veel meer...) kwamen naar voren en gaven hun hart aan God en namen Jezus als Zaligmaker en Verlosser aan!

Ik roep alle lokale gemeenten op tot het bidden voor zieken en de ziekenzalving toe te passen.

Er is meer... dat bleek! Glorie aan God en aan het Lam dat, staande als geslacht, regeert, nu en tot in alle eeuwigheid!

Tot slot
Ik roep elke kerk, elke beweging, elke plaatselijke gemeente en iedere wedergeboren gelovige op alles over te hebben voor een verloren en stervende wereld. Elke weerstand op te geven vooral die tegen de Persoon en soevereine werkingen van de Heilige Geest!

Ik roep op om in ons denken alle valse redeneringen af te breken en elke hoogte die zich verheft in het denken en doen tegen de kennis van God, gevangen te nemen en onder gehoorzaamheid van Christus te brengen. Ook elke weerstand tegen de doop met de Geest en Zijn gaven!

Laten wij met grote verwachting doen wat Jezus ons opgedragen heeft in Mattheüs 10:7-8 (en elders): "En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet."

Ik roep alle lokale gemeenten op tot het bidden voor zieken en de ziekenzalving toe te passen. Het is de Bijbelse manier om in de lokale gemeenten voor zieken te bidden en hen te zalven met olie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Vader schrikt van Jodenhaat in Belgisch aardrijkskundeboek

Een vader, wiens 15-jarige zoon school loopt aan het Atheneum Jan Fevijn in Assebroek (Brugge), contacteerde Joods Actueel over de lessen Aardrijkskunde in de klas van zijn zoon. Bij het luik Israël-Palestina staat niet alleen een opmerkelijk haatzaaiende cartoon, de informatie daarin blijkt ook nog eens onjuist te zijn, meldt de Belgische tak van Joods Actueel.“Ik ben gechoqueerd door dergelijke antisemitische cartoon die regelrecht uit het propagandaboek van Joseph Goebbels komt”, aldus de verontruste ouder die va...

Wat christenen kunnen leren van Stephen Hawking

Natuurkundige Stephen Hawking is deze week overleden. Hij wordt de grootste wetenschapper na Einstein genoemd. Wat kunnen wij als christenen leren van hem, ook al was hij atheïst. En wat moeten we naast ons neerleggen? Wetenschapper Tom Zoutewelle geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht.  Bekijk het gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

ChristenUnie Utrecht vertelt modern Sint Maartenverhaal in campagnefilmpje

De ChristenUnie in Utrecht heeft deze week een ludiek campagnefilmpje gelanceerd. Daarin vertolkt lijsttrekker Maarten van Ooijen zijn naamgenoot Sint Maarten in het Utrecht van nu. Met de bekende rode cape van Sint Maarten rijdt hij op een wit paard door de stad, over de Oudegracht en in de fietsenstalling, om moderne ‘goede daden’ voor de stad te doen. Van Ooijen: “we hebben een modern St. Maarten verhaal gemaakt!”Sint Maarten is een bekende heilige uit de vroege middeleeuwen. De legerofficier deelde...

Is de kerk een plaats waar we alleen nog maar succes delen?

Radio-dj Stephan doorbrak onlangs een taboe: eerlijk zeggen dat je niet lekker in je vel zit. "Is het in de kerk niet hetzelfde? Proberen we ook daar netjes onze maskers op te zetten?," vraagt blogger Leenard Kanselaar zich af. "Is de kerk verworden tot een plaats waar we alleen nog maar succes delen? Of moet de kerk een plaats zijn waar we elkaar zien, toegeven dat het klote gaat, en dat dat er mag zijn. Een beerput zijn waarin we tegen elkaar zeggen: 'ik begrijp het niet, waar is God?'" Het fragment van radio-dj Stephan...
Vakanties
Hier adverteren?

Corlien Doodkorte in CIP Podcast over haar ziekte: "Ik schreeuwde het uit naar God"

Corlien Doodkorte was doodziek. Totdat ze wonderbaarlijk werd genezen en opstond uit een rolstoel. Ze heeft een diep en aangrijpend verhaal. Helemaal omdat ze niet alleen wonderbaarlijk werd genezen, maar nu weer ziek is. - Beluister het gesprek in de CIP Podcast via iTunes.- Beluister het gesprek in de CIP Podcast via Stitcher. Ze lag in bed, het was tegen elf uur. “Ik draaide me om om te gaan slapen. Toen kreeg ik enorme pijn op mijn borst. Ik transpireerde en spuugde. Ik zei: je moet een dokter bellen. Ik wist gelijk: er is ie...

Een dankbare les in moeilijke tijden

Afgelopen jaren is er veel gebeurd in mijn leven: paniekaanvallen, verlies van mijn baan, verhuizing, slapeloosheid, verlies van mijn vader en ook mijn beste vriend, afgekeurd worden, en dan nu de diabetes. Daarnaast heb ik nog klachten waarvan de oorzaak nog niet gevonden is en waarvoor ik hoop een verwijzing te krijgen voor het ziekenhuis. Ik durf wel te zeggen dat de afgelopen 5 jaar erg zwaar zijn geweest. Deze week sprak ik iemand die het bijzonder vond hoe ik nog steeds in God geloofde na dit alles. Het was hem opgevallen dat ik mijn gelo...
CIP+

Heeft Jezus de zonden van alle mensen gedragen?

Tegenwoordig zet ik elke week op maandag een theologisch-cultuurhistorisch vraagstuk op Twitter en Facebook, waarvan ik dan op woensdag de oplossing geef. Een paar weken geleden luidde de vraag: ‘Johannes de Doper zei: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De tekst van de rooms-katholieke mis zegt: “… dat de zonden der wereld wegneemt”. Wat is het theologisch verschil?’ Mijn antwoord luidde: ‘De mistekst suggereert dat Jezus de zonden van...

Waarom John Legend zijn geloof in God verloor (maar nog wel fan van Jezus is)

John Legend is een van de meest beroemde R&B artiesten in de wereld. Hij leerde zingen in de kerk en was jarenlang christen. In een interview met Relevant Magazine vertelt hij over zijn geloof. Hij beschouwt zichzelf niet meer als religieus, zo vertelt hij. Toch is hij nog wel onder de indruk van Jezus. Sterker nog, in het gesprek vertelt hij dat zijn muziek misschien wel meer dan ooit in lijn is met het leven van Jezus. Ook al is hij zijn geloof in God verloren. Geloof verliezenJohn Legend vertelt in het gesprek hoe het zover gekomen is dat hij z...

"God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood"

Stephen Hawking was een wereldberoemde wetenschapper met een oneindig geloof in een logische verklaring voor alles. Dat schrijft Volkskrant columnist Bert Wagendorp naar aanleiding van zijn overlijden, vorige week. "God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood." "Niet God, niet het toeval, maar de logica zorgde ervoor dat hij gedurende zijn 76-jarige leven uitgroeide tot een beroemde natuurkundige." Stephen stelde de belangrijke vragen over wie wij zijn, waar wij zijn en waarom. "Oude vragen, die ooit van een antwoor...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...

Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?

Ik heb een paar keer aan de beademing gelegen. Met had geconstateerd dat het zuurstofgehalte van mijn bloed te laag was. Daar moest ik gisteren aan denken toen we in de kerk aan het bidden waren. Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?Hoeveel goede zuurstof adem ik in? Of leef ik van veel vervuilde lucht? Bidden is inademen en uitademen.Daar hadden we het over in de dienst.Adem in- adem uit. Bidden is inademen en uitademen. Zo begon ooit het leven.Met inademen en uitademen.De eerste was God. Hij zorgde voor zuurstof...

Geloofstoerusting en Stichting Jij daar! organiseren Paas Singin

“Het paasverhaal zette het hoofd en hart van Paulus in vuur en vlam. De opstanding laat zien dat de dood van Jezus geen straf is voor wat Hij heeft gedaan. Het offer van Jezus is genoeg voor de zonden van de hele wereld.” Dit was de boodschap van Marcel Vroegop tijdens de Paas Sing-in in Barneveld afgelopen jaar. Ook dit jaar organiseren Geloofstoerustingen Stichting Jij daar! een Singin. Dit keer is jong & oud van harte welkom op 2 april (20:00 uur) in Sporthal West (Veenslag 72-A) in Veenendaal. Een...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher