God

28 maart 2017 door Cees van Beek

Cees bezocht de ‘Power and Love’ conferentie: "Er is gejuich in de hemel geweest"

Ik ben afgelopen week op de ‘Power and Love’ conferentie geweest. Ik ben er naartoe gegaan omdat ik op YouTube veel gezien had van Todd White en Dan Mohler. Ik wilde Bijbels onderwijs over hoe ik in mijn dagelijks leven, dag en nacht, kan doen wat Jezus deed. Immers Jezus Zelf heeft voor Zijn kruisiging en na Zijn opstanding gezegd: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik jullie”. De vraag voor mij was hoe ik het Koninkrijk van God, dat in mij is, zo kan verkondigen zoals Jezus dat deed. Want de dagen zijn boos en de tijd erg kort! Hoe kan ik door meer kracht van de Geest meer van Jezus laten zien? Wat is nodig voor meer toerusting en een diepere toewijding aan Jezus? Je weet als wedergeboren gelovige dat die geestelijke gaven er zijn. Immers… Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs dat wij gezegend zijn met alle (!) geestelijke zegeningen in Christus Jezus in de hemel. 

Verlangen naar meer…
Mijn diepe verlangen was om meer te schitteren, meer licht te zijn in de diepe duisternis van deze wereld. Mensen zonder Jezus te laten zien wat een geweldig leven het is met Hem. Vertellen hoe Hij voor je gaat zorgen als je het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde door het geloof bent ingegaan. Wat het betekent om getrokken te zijn uit die duisternis van goddeloosheid of godsdienstigheid en ingegaan te zijn in het wonderbare licht in het Koninkrijk van God. Ik zie zoveel mensen lichamelijk en emotioneel diep lijden onder de werken van de duivel dat mijn hart soms breekt. Ik spreek ook zoveel jongeren en ouderen die niet anders kunnen dan fatsoenlijk proberen te leven. Van binnen echter, diep in hun bestaan, is het een chaos en dikwijls denken zij aan de zinloosheid en leegheid van hun bestaan hier op aarde. Hun hart, net als het mijne destijds, is en blijft ondanks alle inspanningen boos. Ik was daar op de conferentie om te leren om aan al die jongeren en ouderen meer van Jezus liefde te laten zien. Hoe kan Gods kracht meer door mij heen werken naar hen… waar ik ook ben. Hoe kan dat mijn levensstijl worden, was feitelijk mijn vraag.

Dag en nacht Jezus en de Vader vertegenwoordigen door de werken van de duivel te vernietigen. Dat is onze missie!

Leven als Jezus
Todd White sprak verschillende keren vanuit verschillende gezichtspunten over hoe hij het Bijbelse leven van een discipel leeft, precies zoals Zijn Meester. Kernachtig was hij ten aanzien van zijn positie naar medemensen als zij commentaar hadden of hem kwaad bejegende. Hij zei: “Je kunt mij niet raken, je kunt mij niet verwonden. Je kunt mij niet doden want ik heb eeuwig leven. Ik ben gekocht en betaald door het dierbaar bloed van Jezus. Ik ben niet van mijzelf maar van Hem! Het handschrift dat tegen mij gericht was, heeft Hij vernietigt (‘wiped out’) door het aan het kruis te nagelen. Er is geen (!) beschuldiging meer voor degenen die in Jezus Christus zijn. Wij zijn geen slaven meer van zonden die alles kapot maken maar slaven van de gerechtigheid van Jezus om Zijn licht verspreiden, om Zijn zout te zijn.” Hij, en ook Robby Dawkins, vroegen ons wat wij als erfenis achter wilden laten. Robby vertelde hoe zijn moeder zich al op 12-jarige leeftijd volkomen toewijdde aan Jezus en Zijn dienst! Als de bazuin straks zal klinken en de bokken van de schapen gescheiden worden, willen wij dan dat iemand die daar op weg is naar de witte oordeelstroon ons verwijt dat wij hem of haar het Evangelie van Jezus niet verteld hebben?” Wij kunnen blijven praten en spreken over het bovennatuurlijke maar als wij het nalaten om te doen, om het in uitvoering te brengen, is ons geloof dood want het is zonder werken, zegt Jacobus. Zijn wij bereid alles over te geven? Want God woont daar waar geofferd wordt!

Onze missie
“Wij moeten het getuigen over Jezus niet over laten aan een evangelist, aan een kerk, aan de dominee of pastor. Wij, als gelovigen, zijn geroepen om getuigen van Jezus te zijn." Todd White, en ook de anderen, maakte een scherp onderscheid tussen onze eeuwige bestemming en onze missie hier op aarde. Onze bestemming is eeuwig leven met Jezus in de hemel. Dat ontvingen wij direct nadat wij geloofden in Jezus en wedergeboren werden. Velen echter denken dat hun bestemming, hun missie is. Dat is onjuist en niet waar. Wij moeten Jezus’ missie hier en nu uitvoeren. Niet alleen tijdens de kerkdiensten maar het moet een lifestyle worden om overal mensen lief te hebben, om duivels uit hen te werpen, om in tongen te spreken, om als slangen ons tijdens onze missie bijten, te weten dat wij veilig zijn evenals mensen ons vergiftigen. En op zieken de handen te leggen en zien dat zij zullen genezen. Dag en nacht Jezus en de Vader vertegenwoordigen door de werken van de duivel te vernietigen. Dat is onze missie!

‘Altar calls’
Tijdens de donderdag- en zaterdagavond sprak Todd White zeer indringend over de vraag of de aanwezigen een relatie hadden met Jezus. Het ging niet om religie van doen en laten, niet om een godsdienstig leven, niet om regels, niet om tradities maar om leven in hun ziel. Dat het niet ging om kerkgang maar of je was wedergeboren. Op beide avonden deed Todd een krachtige oproep om nu naar Jezus te gaan. Het was de tijd want Jezus wachtte en ook de Vader. Honderd(en) jongeren en ouderen konden de lokroep van Jezus niet weerstaan, hebben hun leven gegeven en werden uit genade zalig door het geloof in Jezus. Er is gejuich in de hemel geweest!

"Wij zijn niet langer slaven van ongeloof en angst. Wij zijn kinderen van God"

‘No longer slaves’
Een van de centrale teksten op de conferentie was uit 2 Timotheus 1 vers 7: “Want God heeft ons niet gegeven een Geest van angst maar van kracht en liefde en bezonnenheid (‘sound mind’).” Wij zijn niet langer slaven van ongeloof en angst. Er is voor de gelovigen geen oordeel meer, geen schuld, geen schaamte, geen angst, geen spijt en vrees. Wij zijn kinderen van God. Het diepe besef moet komen dat wij vrij zijn, volkomen vrij. Alles is weggewassen door Zijn bloed, genageld op het kruis, verdronken in de oceaan van Jezus liefde. Al het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden! Wij zijn nieuwe schepselen waarvan ook de gewetens gereinigd zijn door Zijn bloed van dode werken om de levende God te dienen.

Niet alleen dat van maar ook vrij van mensenvrees… Van wat mensen denken van mij als ik doe wat Jezus mij heeft opgedragen? Als ik de straat op ga en bid voor mensen? Als ik jongeren en ouderen zegen, gewoon daar waar ik werk, daar waar ik woon en daar waar ik ben? Als ik zieken de handen opleg en voor hen bid? Die angst voor mensen verdwijnt als wij gaan doen want wij zijn kinderen van God! Onze identiteit ligt alleen en alleen in Jezus Christus. Dan kunnen wij in de spiegel kijken en ook van onszelf houden! En hebben wij de autoriteit van Jezus niet ontvangen? Als Hij voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Walmart…
Tom Ruotolo sprak meerdere keren. Een getuigenis over een vrouw die door God werd genezen heeft diepe indruk op mij gemaakt. Op een nacht werd zij volkomen genezen van 8 kwalen doordat de jeugd van de kerk met haar gebeden had. Zij wilde daarna jeugdwerk gaan doen en gaan bidden voor zieken in de kerk. De ouderlingen zagen dat nog niet zo zitten want zij was een erg bittere vrouw geweest. Toen ging zij naar de Wallmarkt om daar voor mensen te bidden als zij boodschappen deed. Na maanden stond zij eens bij de klantenservice en werd erg onheus behandeld.

Er kwam een bewakingsbeambte op haar af en vroeg of zij even mee wilde gaan. Zij liepen een eindje weg en de bewakingsbeambte zei: “Mevrouw ik heb u de afgelopen maanden gadegeslagen via de camera’s. U doet veel goeds want de sfeer is hier veranderd. Minder trammelant en mensen die op krukken binnen kwamen lopen, droegen deze op hun rug als zij de Wallmarkt verlieten Mensen in rolstoelen, duwen deze zelf naar buiten als zij vertrokken. Nu zijn wij bezig om deze vrouw van de klantenservice aan te pakken maar zij is een vriend van de manager. U moet niet weggaan hier om die vrouw, hoor.”

Toen wij afscheid namen, bijna onder tranen, kreeg een van ons het op zijn hart, zijn laatste geld aan haar te geven voor een ijsje met de kinderen te kopen

Toen zij dat hoorde, gingen zij samen op de knieën en baden dat God die vrouw van de klantenservies wilde veranderen. Tijdens het gebed kreeg de vrouw een woord van kennis over de vrouw van de bewakingsbeambte dat zij het erg moeilijk had, erg depressief was op dat moment en aan zelfmoord dacht. Samen hebben zij, toen en daar, voor zijn vrouw gebeden. Na een paar dagen ontmoetten zij elkaar weer. De bewakingsbeambte vertelde dat zijn vrouw toen hij die dag thuiskwam voor het eerst sinds jaren weer liederen zong. Door de liefde van Jezus te verspreiden met de kracht van de Geest was alles in die Walmart veranderd!

Genezing
Uitgebreid werd tijdens de conferentie stil gestaan bij genezing, tekenen en wonderen die de gelovigen zullen volgen. Volgens Todd White is het Gods wil dat iedereen geneest. “Het kan onmogelijk zo zijn dat Jezus in zou gaan tegen de wil van Zijn Vader. Hij was altijd in de wil van Zijn Vader en kon niets doen als Hij het Zijn Vader niet had zien doen. Als God mensen ziek zou maken en vervolgens door Jezus, Zijn Zoon, zou laten genezen dan is dat een huis dat zeer tegen zichzelf verdeeld is. ‘That is impossible en demonic!’ Het is de wil van de Vader dat iedereen geneest.” Ook al geneest niet iedereen altijd en onmiddellijk.

Desondanks, ook dan blijven de onfeilbare woorden van God altijd volledig van kracht en ver boven de omstandigheden verheven. De omstandigheden bepalen niet wat wij moeten geloven maar Gods woord door de Heilige Geest. Wij zijn dan geneigd om allerlei theorieën te ontwikkelen waarmee wij verklaren waarom de genezing en het wonder uitblijft. Daardoor stellen wij de omstandigheden centraal en zetten het Woord op de tweede plaats. Dat is on-Bijbels! Wij zienechter nog niet wat wij wel zouden moeten zien van het Koninkrijk van God. Wij dringen (‘pressing in’) naar binnen om het te ontdekken en te leren. Daarbij is intimiteit in de relatie met Jezus en de Vader van meer belang dan wat ook. Meer daarvan betekent meer openbaringen en een krachtiger geloof.

Getuigenissen
De conferentie was ook gericht op het uitgaan. Zes keer werden wij erop uitgestuurd naar verschillende steden en dorpen in de buurt om te doen wat ons geleerd was. Op straat gebeurde er van alles: genezingen, confrontaties met demonen, de blijde boodschap van Gods liefde werd verkondigd en er waren jongeren en ouderen die hun leven aan Jezus hebben overgegeven. Zelf kregen wij een gesprek met een jonge moeder met drie kleine kinderen. Zij was in de steek gelaten en leefde nu een zogenaamd moeders huis. O wat een ellende schuilt er toch vaak achter de voordeur. Wij konden de liefde van Jezus en Zijn Vader delen, haar een Bijbel meegeven en voor haar bidden. Dat de Vader nu een Vader van de wezen is en een Man van de weduwen. Gods Geest was bij dat gebed en ons gesprek. Zeer opmerkelijk was dat de kleine kinderen op de kinderfietsjes er stil bij kwamen staan en ook die in het zitje achterop rustig was geworden. Toen wij afscheid namen, bijna onder tranen, kreeg een van ons het op zijn hart, zijn laatste geld aan haar te geven voor een ijsje met de kinderen te kopen. De zon scheen en het was ijsjesweer. Het was zijn laatste geld, hij was ook arm. Ik moest toen zo denken aan het laatste penningske van die weduwe die zij in de schatkist in de tempel gooide. Ook zij gooide heel haar leeftocht daarin! Glorie aan God wat een dag als je de liefde van Jezus mag delen.

‘Fire tunnel’
Op zaterdagavond was er een zogenaamde ’fire tunnel’. Het was voor het eerst dat ik er doorheen ging en het meemaakte. Was het eng? Niet echt want je weet dat als wij onze aardse vader om een ei vragen of een brood dat hij ons dan geen slang of een schorpioen geeft. Zal dan onze hemelse Vader, Die oneindig veel beter is dan onze aardse vader, ons narigheid en ellende geven als je Hem om (meer van) de Heilige Geest bidden en meer van Jezus vragen? Ik wilde meer van Jezus, meer kracht van de Geest in mijn woorden en daden en handen opleggen. Wie wil als kind van God nu niet meer van Jezus? Wie wil als getuige van Jezus nu niet meer van de Geest en vuur dat leidt tot een diepere reiniging en een intense relatie met de Vader? Iedereen toch?!

Het woord ‘Fire tunnel’ maakt misschien wat afhoudend. Het was gewoon een rij mensen die je zegent, die je door handoplegging alle goeds geeft door de Heilige Geest, die je meer van de Heilige Geest meegeeft op je pad door deze donkere wereld. Niet zozeer voor jezelf, ja ook wel maar om met meer kracht op te staan en met meer licht te schitteren voor Jezus. Om meer van de kracht van de Heilige Geest te ontvangen en om meer zieken te genezen. Paulus zegt dat het Koninkrijk van God niet is bij woorden maar bij kracht. Het gaat om de uitbreiding van Koninkrijk van de Vader en de Zoon door de kracht van de Geest. Bijbelser kan het niet ondanks dat het begrip ‘Fire tunnel’’ niet specifiek in de Bijbel genoemd staat. De principes van handoplegging en overdracht van zalving en kracht echter wel.

Tot slot
Wij reden met een aantal mensen laat in de avond naar huis. Wij waren verheugd wat God die dagen gedaan had. Vele zielen gered, vele zieken genezen, veel jongeren en ouderen gedoopt in de Geest en met vuur, vele nieuwe toewijdingen om op je eigen zendingsveld te doen wat Jezus ons opgedragen heeft. En ikzelf sterk bemoedigd in de wetenschap dat Christus de hoop van de heerlijkheid in ons is. Geleerd dat het geloof is als een elektrische deur. U kent dat wel… die gaan pas open als je erop af loopt. Als je op afstand blijft staan dan gebeurt er helemaal niets. Echter als je er in verwachting op afloopt dan gaat de deur open!

Cees van Beek, evangelist in Genemuiden en omstreken. Lees hier zijn levensverhaal.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher