ds. C. G. Vreugdenhil
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Jeffrey Schipper

Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?

“Dankzij het duizendjarig vrederijk hoeven we niet te denken: het wordt erger en erger met deze wereld. Nee, het is een teken van hoop dat God ons geeft,” zegt ds. C. G. Vreugdenhil. Onlangs verscheen zijn uitgave ‘Zie ik kom haastig’. De gereformeerde gemeente-predikant wijst op het geweldige toekomstperspectief van de christelijke gemeente. Het duizendjarig rijk is volgens hem één van de hoopvolle tekenen in de eindtijd.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

“Er is maar één plaats in de Bijbel waar over het duizendjarig rijk wordt gesproken,” vertelt hij. “En dat is Openbaring 20. De vraag is: moeten we dit wel of niet letterlijk opvatten. Gelet op de getallensymboliek in Openbaring kan ik het moeilijk aanvaarden dat die duizend jaar letterlijk zou zijn. Maar dat is niet het belangrijkste. De één spreekt over letterlijk duizend jaar en een ander een bepaalde periode.” Om duidelijk te maken hoe moeilijk een eenvoudige uitleg van het duizendjarig vrederijk is, zet Vreugdenhil een aantal visies op een rijtje:

Het a-chiliasme
Het chiliasme is de leer van het duizendjarig rijk. Dit vreemde woord is afkomstig uit de Griekse taal: chilioi betekent duizend. Verdedigers van het a-chiliasme geloven niet in een toekomstig duizendjarig vrederijk op aarde, maar men zegt dat we heden in het duizendjarig rijk leven. Toen Christus op Golgotha overwon, is de satan voorgoed de genadeslag toegebracht en is het vrederijk begonnen. Het zal eindigen als Christus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden.

"Er zal in die periode van bloei (vrederijk) een wederzijdse bevruchting en beïnvloeding zijn tussen het tot bekering komen van Israël en de volheid der heidenen die ingaat"

Het pre-chiliasme
Het pre-chiliasme is de stroming die leert dat Christus een eerste keer wederkomt op aarde en regeert vanuit Jeruzalem. Er komt een duizendjarig vrederijk als een soort gouden eeuw. Men gelooft ook dat er een echte eerste, en veel later een tweede, lichamelijke opstanding der doden zal zijn. Eveneens gelooft men dat de gemeente die in die eerste opstanding verrijst, met Christus regeren zal en dat dan pas de duivel gebonden zal zijn.

Het post-chiliasme
Bij het post-chiliasme wordt de gang van zaken rondom de wederkomst van Christus als volgt voorgesteld: Het Koninkrijk van Christus bestaat nu al in deze wereld en zal door middel van de prediking van het Evangelie steeds verder worden uitgebreid. Kenmerkend voor de bloeitijd van het vrederijk met betrekking tot de kerk is niet dat er geen vervolging meer is, maar dat er velen tot bekering komen. Het rijk zal echter tot de volle ontplooiing komen als Israël tot bekering komt.

De predikant maakt in zijn boek onderscheid tussen een spiritualistische en realistische uitleg. Veel gereformeerde uitleggers denken bij de uitleg van Openbaring 20 aan een hemels aspect van Christus’ regering: de spiritualistische uitleg. De mening is dan dat in de verzen 4 tot en met 6 de triomferende kerk wordt geschilderd, ingegaan in de rust, terwijl de strijdende kerk nog op aarde is. Anders dan in de spirituele traditie wordt Openbaring 20 ook letterlijk uitgelegd: de realistische uitleg.

Vreugdenhil: “Bij zowel de spiritualistische als de realistische uitleg van Openbaring 20 zijn vragen te stellen. Bij de eerste uitleg wordt alles vergeestelijkt. De eerste opstanding wordt geestelijk geduid, maar de tweede opstanding lichamelijk. Is dat wel consequent? Bij de tweede uitleg wordt alles letterlijk genomen. Dat is voor de uitleg van Openbaring niet consequent vol te houden en doet ook geen recht aan de getallensymboliek in dit bijbelboek. Het blijkt echt moeilijk te zijn om een uitleg te vinden waar geen speld tussen te krijgen is.”

Wat heeft de bekering van Israël te maken het duizendjarig rijk?
“In Romeinen 11:12 spreekt Paulus over de ‘volheid’ van Israël en in vers 26 over ‘geheel Israël’. Daarmee bedoelt de apostel hetzelfde. De volheid van Israël slaat op het zalig worden van Israël. De ‘volheid der heidenen’ uit vers 25 betekent dat de volkeren zullen worden aangenomen. Zowel de bekering van Israël als van de heidenen zal plaatsvinden door een bijzondere en krachtige werking van de Heilige Geest (Ez. 36:24-31, 37:1-14).

"Dankzij het duizendjarig vrederijk hoeven we niet te denken: het wordt erger en erger met deze wereld. Nee, het is een teken van hoop dat God ons geeft"

Dit alles geeft verwachting voor de wereld. In Jesaja 11 beschrijft de profeet het komende vrederijk. In vers 9 zegt hij dat de aarde dan vol zal zijn van de kennis des Heeren, en in vers 10 zegt hij dat de heidenen zullen vragen naar de Wortel van Isaï Die zal staan tot een banier der volken. In vers 12 gaat het zowel over Israël als over de heidenen: ‘En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen …’ Er zal in die periode van bloei (vrederijk) een wederzijdse bevruchting en beïnvloeding zijn tussen het tot bekering komen van Israël en de volheid der heidenen die ingaat.”

Met welk doel spreekt God over een duizendjarig vrederijk?
“Los van de juiste interpretatie laat het duizendjarig vrederijk zien dat we geen reden hebben om zwaarmoedig te zijn over de toekomst van de wereld. In alle bovenstaande interpretaties mogen christenen uitzien naar een bloeiperiode. Dat is een troost als je ziet dat het christendom wordt afgebroken. Kijk naar wat er nu in China en het Midden-Oosten gaande is. Grote groepen mensen komen daar tot Christus en dat is heel bemoedigend. Maar wat Gods exacte bedoeling is met het duizendjarig vrederijk is moeilijk te zeggen. Eén ding is zeker: God wil het gebruiken om Zijn koninkrijk te vestigen op aarde.”

Wat gaat er na het duizendjarig vrederijk gebeuren?
“Na het duizendjarig rijk zal de satan nog een laatste wanhopige poging doen om naar de macht te grijpen, maar deze opstand zal uitlopen op zijn definitieve nederlaag en ondergang (Openbaring 20:7-10). Het Messiaanse vrederijk gaat dus niet naadloos over in de eeuwige heerlijkheid.
Ten slotte zal Christus het laatste oordeel vellen over de onrechtvaardigen, die dan zullen opstaan (vers 11-15). Alle doden zullen geoordeeld worden overeenkomstig hun werken (vers 13). Wie niet geschreven blijkt te zijn in het boek des levens, wordt geworpen in de poel des vuurs (vers 15).

Concluderend: het duizendjarig vrederijk is door God bedacht. Er zijn veel verschillende meningen over, maar waar we één in zijn is dat in het duizendjarig rijk Gods gemeente tot bloei komt en veel mensen tot bekering komen. Door de crises heen vestigt God een nieuwe hemel en aarde. Het duizendjarig vrederijk is een teken van hoop dat God heeft gegeven. Kijk bijvoorbeeld naar het wereldwijze zendingswerk waardoor mensen wereldwijd tot bekering komen. Er is nog nooit een periode geweest waarin zoveel mensen tot Christus komen als nu. Een bemoediging voor ons allemaal!”

In ‘Zie ik kom haastig’ bespreekt ds. Vreugdenhil onder andere ook ook signalen van de eindtijd, de toekomst van Israël, het laatste oordeel en de nieuwe hemel en aarde.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Wederkomst en eindtijd
- Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Orlando Bottenbley ziet link tussen corona en de eindtijd: "Kans is groot dat Jezus binnen 15 jaar terugkomt"
- Wim ziet tekenen van de eindtijd in het Midden-Oosten: "Legers gaan de strijd aan met Israël"
- Waarom de wederkomst van Jezus zo uniek is
Meer over Wederkomst en eindtijd »

lik hier om het boek van ds. C. G. Vreugdenhil te bestellen

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Het zal 1000 jaar vrede zijn op aarde, onder de regering van Koning Jezus, de duivel gebonden. Daarna zal de duivel losgelaten worden en zal blijken dat er toch nog mensen zullen zijn die hem liever volgen dan Jezus, zodat het voor iedereen helder moet zijn, dat elk mens om zijn eigen zonden veroordeeld zal worden, iedereen die niet in het Boek des Levens geschreven is. Van hen die nu en straks in Jezus geloven, staat de naam in het Boek des Levens. De jouwe ook? De mijne wel.
Petrus zei: “Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” (2Petr.3:13). Deze geweldige belofte zal vast, zeker en volledig - letterlijk in de zichtbare en in de geestelijke wereld - in vervulling gaan. Zie Openb. 21 en 22. U hoeft zich ten aanzien van een “duizendjarig vrederijk” niet in één van de genoemde theologische hokjes te laten duwen. Het woord “rijk” komt in Openbaring 20 niet voor, het gebruik van deze term is misleidend. U hoeft niets “te vergeestelijken” of (2)
(2) ) “te verletterlijken”. Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat het bij de periode van duizend jaar (een symbolisch getal voor een lange periode tot het moment van de nieuwe aarde) in het boek Openbaring gaat om een geestelijke realiteit. Ik noem er een paar:a. Het boek Openbaring is een troostboek voor de eerste lezers én de getrouwe getuigen in alle eeuwen van de kerkgeschiedenis: ze zijn gedood maar ze leven. “zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus” (Openb.20:4).

Toon meer antwoorden (7)
Toon meer reacties (5)