God

10 maart 2017 door Willem J. Ouweneel

Is de Rooms-Katholieke Kerk een ‘dwalende’ kerk?

Sommige christenen die over andere denominaties spreken, gebruiken graag het woord ‘dwalen’: wij bewandelen de rechte weg, de anderen dwalen. Het Nieuwe Testament gebruikt het woord ook (bijv. Efez. 4:14; 2 Thess. 2:11; Hebr. 5:2; 2 Petr. 2:18; 3:17; 1 Joh. 4:6). Maar dan gaat het toch echt om grove zonde, inclusief ketterij, en niet om christenen ‘die er een andere mening op nahouden’. Onze vraag wordt dan: bevat de RK Kerk ‘ketterij’? Deze vraag lijkt mij uitermate belangrijk nu wij in dit Reformatiejaar op weg zijn naar de gezamenlijke (katholiek-protestantse) herdenking van de Reformatie (rond 31 oktober a.s.).

Natuurlijk zijn er vrijzinnigen in de RK Kerk, maar die heb je in vele denominaties, vooral in volkskerken; zij representeren niet het officiële leerstandpunt

Wat die ‘ketterij’ betreft: het hangt er maar van af wat je met ketterij bedoelt. Voor mijzelf vind ik het zinnig de term te reserveren voor dwaalleer die zo ingrijpend is dat je moet betwijfelen of de desbetreffende persoon wel behouden kan worden. Ik denk met name aan de leer van de drie-eenheid, aan de godheid van Christus, aan de verzoenende betekenis van zijn kruiswerk. Wat dat betreft is de RK Kerk zo orthodox als maar kan, aangezien zij volledig de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel onderschrijft. Natuurlijk zijn er vrijzinnigen in de RK Kerk, maar die heb je in vele denominaties, vooral in volkskerken; zij representeren niet het officiële leerstandpunt.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

De RK Kerk maakt een scherp onderscheid tussen ‘aanbidden’ (je mag alleen God en zijn Zoon aanbidden) en ‘vereren’ (dat doe je met de heiligen)Vanwege het onderschrijven van deze geloofsbelijdenis kan de paus, of het pauselijk bestel, nooit de Antichrist zijn, want de Antichrist loochent de Vader en de Zoon alsmede het feit dat Jezus de Christus is en dat Hij in het vlees gekomen is (1 Joh. 2:22; 4:3) – en dit loochent de RK Kerk nu juist uitdrukkelijk niet.
Natuurlijk kent de RK Kerk allerlei leringen die door alle of de meeste protestanten worden afgewezen. Ik noem slechts het centrale Petrusambt (het pausdom), de onbevlekte ontvangenis en de tenhemelopneming van Maria, de voorbede door Maria en de heiligen, het bidden tot overledenen (Maria en de heiligen), de transsubstantiatieleer (de leer dat in de Eucharistie brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus), de leer van het vagevuur en van de aflaten. Een protestant mag dat best ‘verkeerde leringen’ noemen (zoals een katholiek het loochenen van deze zaken ‘verkeerde leringen’ mag noemen). Maar de vraag is: zou iemand durven beweren dat iemand die zich aan de paus onderwerpt, of tot Maria bidt, of in de transsubstantiatie gelooft, niet behouden kan worden? Op welke gronden dan? Je wordt toch behouden door belijdenis van je zonden en door het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, en het verzoeningswerk dat Hij volbracht heeft? Wie durft daar extra voorwaarden aan toe te voegen? Dan kunnen protestanten evengoed elkaar verwijten dat de één kinderen en de ander gelovigen doopt; of dat de één vrouwen op de kansel toelaat en de ander niet; dat de één in de Geestesgaven gelooft en de ander niet; dat de één in een toekomstig duizendjarig rijk gelooft en de ander niet. Daar kunnen we best een pittig debat over voeren. Maar wie zou daar iemands eeuwige behoudenis aan willen ophangen? Doe dat dan ook niet wat betreft onze rooms-katholieke broeders en zusters!

De RK Kerk maakt een scherp onderscheid tussen ‘aanbidden’ (je mag alleen God en zijn Zoon aanbidden) en ‘vereren’ (dat doe je met de heiligen).

Daar komt trouwens wel bij dat veel protestanten elkaar wijsmaken dat op bepaalde punten de RK Kerk wel degelijk fundamentele dwalingen erop nahoudt:

  • ‘Katholieken aanbidden Maria, en dat is onbijbels.’ – Maar dan doen katholieken helemaal niet! De RK Kerk maakt een scherp onderscheid tussen ‘aanbidden’ (je mag alleen God en zijn Zoon aanbidden) en ‘vereren’ (dat doe je met de heiligen). Met dit laatste heb ik geen moeite: ik ben ook een vereerder van Maria (net als ik dat van mijn eigen vrouw ben). (iemand gaf Maria’s woorden in Lukas 1:48 eens als volgt weer: “Van nu aan zullen alle geslachten mij gelukkig prijzen, behalve de protestanten…’).
  • ‘Katholieken leren dat je goede werken moet doen om in de hemel te komen.” – Net als bij het vorige punt zou ik hier van echte ketterij spreken – als het tenminste wáár was dat katholieken dit leren! Paus Benedictus XVI heeft het zo uitgedrukt: ‘Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof – maar dan wel een geloof dat door liefde werkt’ (Gal. 5:6). Met andere woorden: een geloof dat geen vruchten voortbrengt, is een dood geloof (Jak. 2:22,24,26). In die zin kun je wel degelijk zeggen dat geen mens in de hemel komt die geen goede werken heeft gedaan, namelijk de goede werken die de vrucht van het geloof zijn (vgl. Efez. 2:10). Het Concilie van Trente dacht dat Luther leerde dat, als je maar geloofde, alles oké was, hoe je leven er verder ook uitzag. Dat leerde Luther helemaal niet. Protestanten dachten dat de RK Kerk leerde dat een mens door zijn eigen verdiensten in de hemel kwam. Dat leerde de Kerk helemaal niet.
  • ‘Katholieken leren dat Christus elke dag in de mis opnieuw geofferd moet worden.’ – Als dat zo was, zou ik dat inderdaad een ketterij noemen. Maar de RK Kerk leert dat niet. Zoals een priester eens tegen me zei: ‘Katholieken hebben ook Hebr. 7:27; 9:12 en 10:10 in hun Bijbel staan: Christus is eens voor altijd geofferd.’ Wat katholieken wél geloven, is dat Christus en zijn offer elke keer opnieuw in de Eucharistie ‘present’ worden gesteld. Dat zouden protestanten misschien anders uitdrukken, maar een ketterij kun je het moeilijk noemen.

Er zouden nog wel meer punten te noemen zijn, zoals: moet je katholiek zijn om behouden te kunnen worden? Hoe zit het met de ‘onfeilbaarheid’ van de paus? Is in de RK Kerk de ‘traditie’ niet net zo belangrijk als de Schrift. Maar helaas… mijn column zit vol!

P.S. Een vroegere versie van deze column is gelezen door Mgr. G. J. N. de Korte, de bisschop van Den Bosch. Ik dank hem hartelijk voor zijn opmerkingen. Voor de uiteindelijke versie ben ik uiteraard helemaal alleen verantwoordelijk.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
Vakanties
Hier adverteren?

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

Kans op Oscar film over christenvervolging

De film ‘Watu Wote: All of us’, over het moedige antwoord van moslims in Kenia op de vervolging van christenen door Al-Shabaab maakt kans op een Oscar. De 22 minuten durende film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens met Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te scheiden van de moslims om hen t...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...