God

11 januari 2017 door Ronald Westerbeek

We mogen bij God op de deur bonzen voor genezing

Welke plek hebben genezingen in het Koninkrijk dat in Jezus is begonnen? En wat betekent dit voor ons vandaag? Een aanzet voor een theologisch kader voor een genezingsbediening in de gemeente. Ik stip drie dingen aan: de aard van Gods heil, de “timing” ervan en onze rol in de aanzegging ervan.

In zijn baanbrekende boek 'De komst van het Koninkrijk' was nieuwtestamenticus Herman Ridderbos er al in 1950 glashelder over: Jezus kwam niet alleen voor de vergeving van zonden, maar om het Koninkrijk van God te brengen. Dit Koninkrijk brengt het leven in al zijn volheid (Johannes 10: 10) – het brengt genezing, bevrijding en herstel, en het rekent af met alle machten die het leven beknotten en kapotmaken. De wonderen die Jezus doet, zijn daarom niet alleen maar bedoeld om zijn boodschap kracht bij te zetten. In die wonderen breekt het nieuwe leven van Gods Koninkrijk daadwerkelijk door.

Als Johannes de Doper eraan twijfelt, of Jezus wel de Messias is die Gods Koninkrijk brengt, wijst Jezus op zijn genezingswonderen: “Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt!” (Lucas 7: 18 - 23) Ofwel: kijk, dit gebeurt er als Gods Koninkrijk baan breekt.

Het kan dan ook niet anders, zegt Ridderbos, dat Jezus die “wondermacht” overdraagt op zijn leerlingen, als Hij hen uitzendt om Gods Koninkrijk te verkondigen. Eerst zendt Jezus de twaalf discipelen uit: “Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.” (Lucas 9:1-2) Daarna zendt Hij tweeënzeventig anderen (Lukas 10:1–9) en vervolgens al zijn volgelingen tot aan de voltooiing van de wereld (Matteüs 28:18–20; Marcus 16:15–18; Johannes 20:21-22). Vergeving, genezing en bevrijding – het hoort onlosmakelijk bij de verkondiging van het Koninkrijk, dat heelheid van leven brengt (Lucas 4:18–21). Het hoort onlosmakelijk bij de gemeente van Christus. Ridderbos schreef dit in de jaren vijftig. In onze tijd trekken nieuwtestamentici als James Dunn en N.T. Wright dezelfde conclusie.

Het is één ding om dit te belijden, maar nog iets anders om het ook in praktijk te brengen. Is het wel goed om ons in de gemeente te richten op lichamelijke genezing? Moet de praktijk van allerlei gebedsgenezers die genezing “claimen” ons niet terughoudend maken? De discipelen genazen met gezag: “In Jezus’ naam, sta op!” – hebben wij dat gezag wel?
Ik stip drie dingen aan: de aard van Gods heil, de “timing” ervan en onze rol in de aanzegging ervan.

Ook Jezus kijkt dieper dan alleen de lichamelijke aandoening: mensen worden genezen en hersteld in de liefde van God, in hun relaties, in leven zoals God het heeft bedoeld

Holistisch
Het heil van het Koninkrijk betekent shalom voor de schepping: het aardse leven wordt genezen en hersteld in de liefde van God. Het gaat om de hele mens. Daar hoort ook sociale en economische gerechtigheid bij, een eerlijke wereld, zodat het leven kan bloeien. Het heil dat Christus bedient in en door zijn gemeente, laat zich niet versmallen tot “zielenheil”, in de trant van: de kerk is er voor de ziel, artsen en psychiaters zijn er voor lichaam en geest. In de christelijke gemeente mag namens Christus genezing worden bediend naar geest, ziel én lichaam. Dit moet niet worden omgedraaid (zoals in sommige charismatische kringen gebeurt): we hebben geen artsen of psychiaters nodig, want we kunnen bidden. Om met Harmen U. de Vries te spreken: “Bid tot de Heer, geef plaats aan de arts” (Kok, 2007).

Laten we dus, wanneer we in de gemeente bidden met zieken die héle mens op het oog hebben. Versmal het niet tot “zielzorg” (zoals in veel traditionele kerken ), maar evenmin tot lichamelijke genezing alléén (zoals in sommige charismatische genezingsbedieningen). Ook Jezus kijkt dieper dan alleen de lichamelijke aandoening: mensen worden genezen en hersteld in de liefde van God, in hun relaties, in leven zoals God het heeft bedoeld.

Tussentijd
Ridderbos liet zien dat we niet kunnen zeggen dat het ene deel van het heil van Gods Koninkrijk al wel is gekomen (bijvoorbeeld vergeving) en het andere deel niet (bijvoorbeeld genezing). Waar Jezus Christus is (en dat is nu in het midden van zijn gemeente), daar kan het heil in alle facetten “ontvangen en genoten” worden: zieken kunnen worden genezen, doden opgewekt. Het Koninkrijk is aangebroken, maar tegelijk is het nog niet vervuld: het kwaad raast onverminderd voort in de wereld, en ziekte en dood lijken nog te heersen. In theologische termen: het Koninkrijk “geïnaugureerd”, maar nog niet “gerealiseerd”. Het is er, en we mogen verwachten dat het inbreekt op onze werkelijkheid. En tegelijk: het is er nog niet, dus we rekenen ermee dat het vaak op zich laat wachten.

Maar als we in praktijk gaan brengen wat we zeggen te geloven, dan wordt het spannend. Als je een man bij een diep ravijn vraagt, of hij gelooft dat de touwbrug daar overheen hem zal houden, antwoordt hij volmondig “ja”. Maar als hij uitgedaagd wordt om de kloof over te steken, deinst hij terug. Gelooft hij echt dat de touwbrug hem houdt? Maar theoretisch geloof is geen geloof. Geloven is vertrouwen dat zich bewijst in daden. Vertrouwen we erop dat Gods Koninkrijk is begonnen, en dat Hij mèt ons is als we hierin wandelen?

Genezing is nooit een recht, maar altijd een genadegave

Dan durven we in gehoorzaamheid en vertrouwen de zieken de handen op te leggen, zoals we lezen in het Nieuwe Testament, in de verwachting dat God op ons gebed geneest. Terwijl we tegelijk in alle nuchterheid weten dat genezing vaak zal uitblijven of onvolledig zal zijn – en altijd slechts voorlopig - omdat Gods Koninkrijk pas vervuld zal zijn als Jezus opnieuw verschijnt. Dat mag ontspannenheid geven in de genezingsbediening, vanuit een kinderlijk vertrouwen.

Bill Johnson & Randy Clark
Daarin verschil ik wezenlijk van mening met bijvoorbeeld Bill Johnson (Bethel Church, Redding) en Randy Clark (There is More-conferentie), die uitgaan van een gerealiseerde eschatologie: Christus heeft het volledige heil voor ons verworven aan het kruis en dús is het volledig beschikbaar voor wie gelooft. Jesaja 53: 4-5 (“zijn striemen brachten ons genezing”) wordt zo uitgelegd, dat we op precies dezelfde wijze waarop we vergeving voor onze zonden hebben ontvangen, ook genezing hebben ontvangen. Ze putten daarvoor uit een andere theologische bron dan New Wine (en John Wimber), namelijk die van Kenneth Hagin en de “Word of Faith”-beweging. Volgens deze theologie kunnen gelovigen zich hun “rechtmatige erfdeel’’ toe-eigenen door het in geloof te claimen: ‘name and claim’. Zo sprak Johnson een “kankervrije zone” uit rond zijn kerk.

Nu is Clark behoorlijk genuanceerd en hij spreekt over het uitblijven van genezing. Maar als hij hierbij verwijst naar het “nog niet” van het Koninkrijk, bedoelt hij daarmee: het Koninkrijk breekt nog niet volledig door omdat er onvoldoende geloof is. Dat is echt wat anders dan het ‘nog niet’ van een geïnaugureerde eschatologie: we leven in een spanningsvolle “tussentijd”, waarin het heil van Koninkrijk volop verwacht en bediend mag worden en tegelijk nog vaak op zich laat wachten. Genezing is nooit een recht, maar altijd een genadegave.

De Zuid-Afrikaanse theoloog Derek Morphew schrijft: “De wereldbeschouwing van het Koninkrijk doet ons voortdurend openstaan voor tekenen en wonderen en overweldigend ingrijpen van God. Tegelijk geeft het ons geduld als dingen nog uitblijven. Iedere belofte van God (…) is gekleurd door het mysterie van het Koninkrijk: het wordt steeds uitgesteld door God en is toch vlak om de hoek. We leven proevend, maar ook nog watertandend” (De grote doorbraak).

de nadruk op Gods soevereiniteit kan ook scheefgroeien en verworden tot lijdelijkheid. Dan bidden we wel om genezing, maar ach, “de mens wikt maar God beschikt.”

Gezag om te genezen?
Hoe bidden we het gebed om genezing? Wat is onze rol in het aanzeggen van Gods heil? Gereformeerden leggen terecht grote nadruk op Gods soevereiniteit. God is onafhankelijk en laat zich niet manipuleren - Hij handelt vanuit zichzelf en vanuit wie Hij is. Dat behoedt voor de wetmatige benadering van sommige gebedsgenezers: “Als ik dít uitspreek (de naam van Jezus), dan gebeurt er dát (genezing)”. Maar die nadruk op Gods soevereiniteit kan ook scheefgroeien en verworden tot lijdelijkheid. Dan bidden we wel om genezing, maar ach, “de mens wikt maar God beschikt.” Zo’n spiritualiteit berooft ons van verwachting. De Heidelbergse Catechismus gaat scherp tegen zo’n lijdelijkheid in en spoort ons aan om God van harte aan te roepen, in volle verwachting dat Hij ons dan “alles wil geven wat wij nodig hebben voor lichaam en ziel”. God reageert op ons gebed. De Catechismus zegt zelfs dat God zijn genadegaven alléén aan hen geeft “die van harte en zonder ophouden Hem daarom bidden” (zondag 45). We mogen bij God op de deur bonzen!

Als we ons gebed om genezing afsluiten met “maar uw wil geschiedde”, kan dit zomaar een achterdeurtje zijn om ons in te dekken tegen teleurstelling. Maar zo heeft Jezus deze bede niet bedoeld. “Laat uw wil gedaan worden op aarde” – dat is geen berustende verzuchting, maar een vurig appèl op God: “Heer, we wéten dat uw nieuwe wereld gaat komen, waarin u alle zonde, ziekte en de dood voorgoed hebt weggedaan. Maar we hebben het vandáág zo hard nodig! Laat het komen, Heer!”

“Laat uw wil gedaan worden op aarde.” Die bede is nodig - niet omdat het nog maar de vraag is of God wel wil genezen, maar omdat Gods wil nog lang niet overal op aarde gedaan wordt – het Koninkrijk is nog komende. We leven immers – zoals Oscar Cullmann schreef – in de “tussentijd” tussen “D-Day” en “V-Day”: Christus heeft de beslissende slag al gewonnen aan het kruis, maar de strijd is nog niet gestreden.

Gezag en kracht
Over Jezus lezen we dat Hij gezag heeft over ziekte (zie Matteüs 8: 5–13). Als Hij zijn leerlingen uitzendt om het Koninkrijk te verkondigen, laat Hij hen delen in dit gezag (Matteüs 10:1). De eerste christenen bidden met gezag: “In de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop” (Handelingen 3:6). Hebben wíj gezag over ziekte? Kunnen wij met die woorden bidden?

Abraham Kuyper liep met zijn driedelige studie over het werk van de Heilige Geest (1888-1889) ver vooruit op recente studies daarover. Zo bespreekt hij de doop van Jezus in de Jordaan (Matteüs 3:13–17; Marcus 1:9–15; Lucas 3:21–22): wat gebeurt daar nu precies?

Het is belangrijk, zegt Kuyper, om zorgvuldig te onderscheiden tussen Jezus’ goddelijke natuur en zijn menselijke natuur, en tussen gezag en kracht. Jezus ontvangt niet hier pas zijn gezag: als Gods Zoon had Hij – naar zijn goddelijke natuur - gezag over de schepping. Dat gezag wordt bij de doop slechts bevestigd: “Dit is mijn geliefde Zoon!” Betekent dit dat Jezus vanaf zijn geboorte wonderen kon doen, omdat Hij nu eenmaal God was? Nee, zegt Kuyper: daarvoor is ook kracht nodig. En alle goddelijke kracht die de Zoon in eeuwigheid had, had Hij afgelegd om volledig mens te worden. Wat er gebeurt bij de doop in de Jordaan, is dat de inwonende Geest werkzaam wordt in zijn menselijke natuur, en Hem steeds vult met kracht om wonderen en tekenen te doen. Pas dan kan Hij zijn bediening beginnen.

we delen in het gezag van Christus, en we ontvangen dezelfde Geest om dit gezag ook te kunnen uitoefenen, zij het onvolkomen

Dat is een spannende constatering. Als Jezus mensen kon genezen omdat Hij nu eenmaal God was, dan ligt dit buiten ons bereik. Maar als Jezus zijn wonderen en tekenen deed in zijn menselijke natuur, dan staat het meteen op scherp voor ons.


Hebben wij gezag (exousia) zoals Jezus gezag had?

  • Nee, Jezus had gezag omdat Hij Zoon van God was. Maar: in Hem zijn wij aangenomen als zonen van God, en mede-erfgenamen met Christus (Romeinen 8:15–17). We delen in het gezag van Christus en op dit gezag mogen we zieken de handen opleggen (vergelijk Handelingen 4:9–10; 4:30). Dat is méér dan alleen een vragend gebed om genezing.

Hebben wij kracht (dunamis), zoals Hij dit had?

  • Nee, Hij was zonder zonden en in Hém woonde de volheid van de Geest zonder enige beperking (Kolossenzen 1:19; Johannes 3:34). Maar: in Christus ontvangen wij dezelfde Geest die ook op Hem was in zijn menselijke natuur. Dezelfde kracht die werkzaam was in Jezus en Hem opwekte uit de dood, schrijft Paulus aan de Efeziërs, is werkzaam in jullie (Efeziërs 1:18–23 en 2:10).

Tweemaal een ontkenning: wij zijn niet Jezus. Maar ook tweemaal een bevestiging: we delen in het gezag van Christus, en we ontvangen dezelfde Geest om dit gezag ook te kunnen uitoefenen, zij het onvolkomen. Dit mag doorwerken in onze genezingsbediening.

Ik maak op dit punt wel een kanttekening. Gezag hébben we (delend in het gezag van Christus), maar kracht ontvángen we – steeds wanneer God het wil geven. Zelfs Jezus kon niet over die kracht beschikken. Van moment tot moment kijkt Hij naar wat de Vader aan het doen is en Hij is afhankelijk van de werkzaamheid van de Geest in Hem (Johannes 5:19–20; Lucas 5:17). Als wíj zieken de handen opleggen, delen we in het gezag van Jezus. Maar ook wij bidden steeds in afhankelijkheid van de werkzaamheid van de Geest.

De Catechismus zegt het zo: wij delen in de zalving van Christus als koning, priester en profeet (zondag 12). Zoals de Vader Hem zond, zo zendt Hij ons om het Koninkrijk te verkondigen in de kracht van de Geest die in ons wordt uitgestort (Marcus 16:15–20; Johannes 20:19-22). Dat zijn spannende woorden. Met eerbiedige schroom mogen we Jezus’ ‘inaugurele reden’ van zijn koningschap naspreken:

“De Geest van de Heer rust op mij,
Want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
En aan blinden het herstel van hun zicht
Om onderdrukten hun vrijheid te geven,
Om een genadejaar van de Heer uit te roepen.”
(Lucas 4:18–21)

Deze blog is geschreven door Ronald Westerbeek. Klik hier om zijn weblog te bezoeken.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Deze Bijbeltekst was overal in het huis van evangelist Billy Graham te vinden

De woensdag overleden Billy Graham (99) was vastbesloten om de rest van zijn levensdagen door te brengen met het Woord van God. Billy’s zoon, Franklin Graham, onthulde onlangs via Facebook de Bijbeltekst die overal in zijn huis te lezen is. Hij legde uit wat de geestelijke betekenis is voor zijn vader. “Nog altijd heeft mijn vader Billy Graham een Bijbelvers op de muur van zijn slaapkamer, in HEEL grote letters,” schrijft Graham op Facebook. “Het is trouwens ook in de eetkamer, in de badkamer en op tientallen andere...

Henk Westbroek onthult alvast zijn grafsteen (met een hilarische tekst)

In het EO-programma De Kist onthult Henk Westbroek alvast zijn grafsteen. We konden wel lachen om de tekst die erop staat. Origineel is het in ieder geval. "De tekst is ook voor vriend en vijand geschikt," zo vertelt hij openhartig.  Bekijk hier wat voor tekst er op het graf van Henk Westbroek komt te staan. 

Hongaarse premier: "Christendom is de laatste hoop van Europa"

De rechts-conservatieve premier van Hongarije, Viktor Orbán, heeft gezegd dat het christendom de laatste hoop van Europa is. Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent. Dat zegt Orbán in een jaarlijkse toespraak waarin hij reflecteert op de staat van het land. De premier vertelt dat hij zich zal blijven verzetten tegen migratie. Orbán is van mening dat de islam binnenkort op de deur van Centraal-Europa zal kloppen. Hij bew...

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...
Vakanties
Hier adverteren?

Classis GGiN stelt commissie in voor vertrouwensbreuk Opheusden

De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft vrijdag een commissie ingesteld die de opdracht heeft de vertrouwensbreuk binnen de gemeente van Opheusden te onderzoeken en zo mogelijk te helen, laat het Reformatorisch Dagblad weten. Ds. A. van Voorden van de GGiN te Opheusden heeft de afgelopen weken niet gepreekt. Aanleiding is een vertrouwensbreuk tussen predikant en kerkenraad. De nu ingestelde commissie brengt verslag uit op 22 maart. Ook besloot de classis dat ds. Van Voorden met ingang...

Is de hele wereld met God verzoend?

'In 2 Korinthe 5:19 staat dat God de wereld in Christus met zichzelf verzoende. Maar dan staat er in vers 20: laat je met God verzoenen. Dat snap ik niet. In de vorige regel staat dat het al gebeurd is en daarna staat dat het nog moet gebeuren. Hoe zit dat dan? Als iemand zich niet bekeerd heeft worden ze wel weer toegerekend?,' vraagt een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. P. D. J. Buijs geeft antwoord."Paulus laat zien dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus er een nieuwe situatie is ontstaan," l...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

OM eist 18 maanden cel tegen leider (77) evangelisch zorgcentrum

Tegen Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden - waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist voor jarenlange ontucht met een patiënte, schrijven diverse media. De 77-jarige oprichter van de Jedidja Hoeve, wordt verdacht van misbruik van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Hij is in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke cliënten. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep. De omstrede...

Diederik van Dijk: "We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over"

"De overheid bemoeit zich steeds meer met onze persoonlijke levens. We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over." SGP-senator Diederik van Dijk vertelde dit in het Family7-programma Uitgelicht. De politicus sprak in het programma over orgaandonatie en belastingkloof tussen één en tweeverdieners. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Doopplaats van Jezus bevrijd van mijnen

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft aan de Britse Halo-stichting, die wereldwijd mijnenvelden ruimt, eindelijk groen licht gegeven voor de volledige ontmijning van Qasr al-Yahud, meldt Kerknet. Volgens een overlevering is Qasr al-Yahud de authentieke plaats van de doop van Jezus. Dit gebied bevat zeven kerken en kloosters, onder meer een Grieks-orthodox klooster, en een kapel van de franciscanen. De Halo-stichting was al eerder actief in Qasr al-Yahud. In 2011 zorgde zij ervoor dat doopplaats langs een smal pad doorheen het...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Israël tolereert Iraanse agressie niet en waarschuwt voor mogelijke aanval

Israël zal niet aarzelen om Iran aan te vallen als de agressie van Teheran tegen Israël ongehinderd doorgaat, waarschuwde premier Binyamin Netanyahu zondag op de veiligheidsconferentie van München. Dat schrijft The Christian Post. "Israël zal niet toestaan dat het regime van Iran een strop om zijn nek legt”, zei Nettanyahu. “We zullen zonder aarzeling handelen, om onszelf te verdedigen en zullen indien nodig optreden, niet alleen tegen de volmachten van Iran die ons aanvallen, maar ook tegen Iran zelf.&...

Milad verstopte een Bijbel onder zijn kussen

Zonder dat ze het van elkaar wisten, waren de Afghaanse Milad, zijn twee broers en een zus de Bijbel aan het lezen. Groot was hun verbazing en blijdschap toen ze dit van elkaar ontdekten. Het jongerenkamp van Gave was voor Milad aanleiding om zich in het christelijk geloof te gaan verdiepen. “We waren eerst met z’n negenen,” vertelt Milad (20) vrij zakelijk. “Maar een van mijn broers werd ontvoerd door Taliban. Hij is twee jaar later vermoord. We voelden ons niet meer veilig in Afghanistan en zijn gevlucht. Daar...
CIP+

Waarom Johan Lock uit zijn pinkstergemeente stapte

Johan Lock groeide op in een gezin waar alles, maar dan ook alles, om geloof draaide. Hij voelde zich afgesloten van de rest van de wereld. In deze video spreekt Rik met Johan Lock, naar aanleiding van zijn boek 'De erfenis van Adriaan', gebaseerd op een pinksterkerk die onder invloed stond van een manipulerende voorganger. Het is een schokkend verhaal. Laurens is in het boek het alter ego van Johan. "Ik wilde een roman schrijven, omdat je dan meer vrijheid hebt om de sfeer te beschrijven en duidelijk te maken hoe het kan gebeuren...

Ds. E. van Wijk aanvaardt beroep hervormd Sprang

De hervormde gemeente in Sprang (foto) verwelkomt ds. E. van Wijk als dominee. Omdat ds. L. Plug vorig jaar aan de slag ging in Barneveld was de gemeente in Noord-Brabant op zoek naar een predikant. Van Wijk staat sinds 2013 op de kansel in Hei- en Boeicop, zijn eerste gemeente. Ook de gereformeerde kerk (PKN) te Arnemuiden begroet een nieuwe gemeentepredikant. Ds. W. F. van de Woestijne heeft het beroep uit Zeeland aanvaard. De kerkelijke gemeente is vacant sinds ds. C. Bijman in 2014 met emeritaat ging. Van de Woest...