Nieuws

11 januari 2017 door Rik Bokelman

De 8 voornaamste aanjagers van vervolging

Waarom worden christenen vervolgd? Wie zijn die vervolgers? Hoe ziet vervolging eruit, en hoe moet je er mee omgaan? Om goed antwoord de krijgen op die vragen, doen onderzoekers van de Ranglijst Christenvervolging per land uitgebreid onderzoek naar de onderliggende oorzaken voor vervolging.

Deze drijvende krachten worden ookwel de ‘aanjagers van vervolging’ (‘Persecution Engines) genoemd en komen meestal in combinatie voor.

Wat zijn op dit moment de voornaamste aanjagers van vervolging?

1. Islamitische onderdrukking
Islamitisch extremisme is de georganiseerde poging om de wereld islamitisch te maken. Religieuze minderheden kunnen worden getolereerd, maar slechts als tweederangsburgers. Islamitische extremisten variëren van extremistische staten die de sharia wetgeving vereisen, zoals Iran of Saudi- Arabië, tot extremistische bewegingen die de islam proberen op te leggen op relatief vreedzame wijze, zoals de Moslimbroederschap in Egypte, tot extremistische groepen die geweld omarmen om hun doelen te bereiken, zoals Boko Haram in Noord-Nigeria en IS in Syrië en Irak, tot extremistische huishoudens of individuen die het meest effectief zijn in het handhaven van islamitische afvalligheidswetten.

Gewelddadige groepen zijn het meest zichtbaar, maar islamitisch extremisme is vaak effectiever in het stoppen van het christelijk getuigenis door de sluipende vervolging van een sterke islamitische cultuur.

2. Religieus nationalisme 
Religieus nationalisme verwijst naar een ideologie die ernaar streeft om een gebied of staat tot exclusief territorium van een bepaalde godsdienst te maken. Het ziet de eigen religie als volkomen verheven boven andere religies en tradities en stelt een zeer duidelijke nationale grens aan militantisme. In dit opzicht is het te onderscheiden van islamitisch extremisme, doordat islamitisch extremisme altijd grensoverschrijdend is: zo zijn IS strijders bijvoorbeeld geen plaatselijke Syriërs die Syrië islamitisch willen maken maar de hele wereld, wat de reden is dat ze Irak binnentrokken.

De aanjager Religieus nationalisme verwijst specifieker naar bijvoorbeeld de hindoeïstische nationalisten in India, die de ideologie van Hinduvata gebruiken om hun visie van een hindoeïstisch India te rechtvaardigen, of de nationalistische boeddhisten in Sri Lanka, die betogen dat alle Singalezen (etnische groep op Sri Lanka) boeddhist moeten zijn of anders verraders zijn van hun erfgoed en land. Dit resulteert erin dat christenen ervan worden beschuldigd dat ze onvaderlandslievend zijn en van hun voornaamste en eeuwenoude identiteit weglopen.

3. Etnische vijandigheid
Etnische vijandigheid verwijst naar het feit dat wanneer iemand christen wordt, hij (of zij) vaak wordt vervolgd omdat hij wordt bestempeld als iemand die de tradities van zijn stam de rug toe heeft gekeerd. Soms heeft de stam een eigen religie, zoals animistische stammen in delen van Afrika, of soms bestaat de stam uit een sociale of bloedverplichting die net zo sterk kan zijn als religieuze banden. Ten eerste kan een christen weigeren om door te gaan met de rituelen van de stam, in het bijzonder de meer animistische rituelen.

Of het tweede opzicht, waarbij de christen verklaart dat zijn diepste identiteit ‘in Christus’ ligt, wat ernstige wrijving veroorzaakt omdat de stam eist dat hij zichzelf ziet en puur handelt als een Pashtun, of een Fulani of een Lao. Dit komt sterker naar voren in bepaalde staten waar maar weinig gevoel bestaat van een nationale identiteit. Zo zien maar weinig mensen in Afghanistan zichzelf als ‘Afghanen’, maar wel als Pashtuns of Tadzjieken. De stam kan wel of geen religieuze basis hebben (hoewel dit meestal zo is), maar het heeft wel een eigen identiteit en wordt vaak benut door religieuze nationalisten of islamitische extremisten, waardoor deze aanjager relatief verborgen is en moeilijk te herkennen. Een geleerde merkte wijselijk op over het Midden- Oosten: ‘De islam is hier slechts 1.500 jaar oud, maar stamverbanden zijn 5.000 jaar oud.’

In de praktijk is het moeilijk te onderscheiden waar het tribale eindigt en het islamitisch extremisme begint. We maken het onderscheid omdat christenen in veel landen worden vervolgd om tribale redenen. De zwaarst vervolgde christenen in het Verre Oosten zijn christenen uit stamverbanden, die vaak een dubbele vervolging ervaren, bijvoorbeeld van de staat en van hun stam, zoals de Rohinghya’s in Birma of de Hmong in Vietnam.

4. Kerkelijke superioriteit
Hierin probeert een kerkelijke groepering één versie van het christendom aan anderen op te leggen, met name andere christenen, en weigert de validiteit van andere christelijke tradities te aanvaarden. Oosters- en Orientaals-Orthodoxe kerken hebben de gewoonte om samen op te trekken met de staat en zien niet-orthodoxe christenen daarom als onvaderlandslievend. Zo heeft in Rusland de orthodoxe kerk vaak gezocht naar manieren om hen die tot andere christelijke gemeenschappen behoren te marginaliseren en te verzwakken. In Ethiopië en Eritrea kunnen evangelische christenen zware tegenstand verwachten uit de hoek van de Orthodoxe kerk.

Probeert af te dwingen dat de invloed van eeuwenoude normen en waarden die in tribale context zijn gevormd voortduurt. Heeft dikwijls de vorm van een traditionele religie of iets dergelijks.

Probeert de eigen christelijke denominatie te handhaven als de enige legitieme of dominante uitdrukking van het christendom in het land. In veel gevallen is deze christelijke denominatie tevens de grootste. 

5. (Post-) Communistische onderdrukking
Het communisme is een ideologie die ernaar streeft om een klasseloos paradijs tot stand te brengen door de overwinning van de arbeidersklasse (het proletariaat) en gebruikt hiervoor een volkomen atheïstische methode. Maar communisme is ook een controlesysteem, waarin de staat ervoor wil zorgen dat de kerk geregistreerd is om haar te kunnen controleren en besturen. Hoewel er van de communistische ideologie weinig meer over is, blijft het communistische systeem van staatscontrole over de kerk bestaan, met name in de postcommunistische landen als Rusland en de zogenaamde ‘stans’ van Centraal-Azië. Momenteel zijn er vijf landen over die formeel nog steeds communistisch zijn: China, Vietnam, Laos, Cuba en Noord-Korea, al is het moeilijk te zeggen hoeveel van de ideologie is overgebleven en in hoeverre het controlestelsel gewoon zijn plaats heeft behouden. Maar er zijn werelddelen waar ideologische communisten christenen vervolgen, zoals de Maoïsten in Nepal en de Naxalisten in India, en zelfs in landen als Venezuela is communistische retoriek verre van dood.

6. Dictatoriale paranoia 
Van dictatoriale paranoia is sprake wanneer een politiek leider en zijn consorten ernaar streven om elk aspect van de samenleving te beheersen. De dictator wordt in beslag genomen door de angst dat iemand, ergens, een plan smeedt om hen omver te werpen. Niemand mag iets organiseren buiten de staatscontrole om. Dit verlangen om te heersen kan voortkomen uit verschillende motieven. Het kan afkomstig zijn van een ideologie als het communisme, maar het ontstaat vaker vanuit een aanmatigende leider die tracht te overleven door middel van het uitoefenen van macht. De wereld is vol met leiders die meer en meer macht naar zich toetrekken. Christenen die weigeren zich te laten overheersen vormen een bedreiging voor elk totalitair regime, met name als ze zaken organiseren buiten de overheidscontrole om – de ultieme daad van verraad. Het is uit angst dat christenen worden vervolgd, omdat het niet mogelijk is ze te besturen en beheersen. Vaak worden christenen getolereerd als ze toestaan dat ze door registratie en wetten onder de duim worden gehouden.

7. Seculiere intolerantie 
Secularisme kan op twee manieren worden opgevat. Allereerst als een maatschappijvisie waarin de staat neutraal blijft (of seculier) in haar weigering om één religie of denominatie de voorkeur te geven boven een andere.

Maar secularisme heeft ook een keerzijde, waarbij atheïsten erop aan dringen dat religie uit het openbare leven wordt geweerd, ook in discussies over vraagstukken als seksualiteit, het huwelijk en de menselijke waardigheid. Dit is wat we bedoelen met seculiere intolerantie. Deze secularisten roepen op tot het loslaten van de historische neutraliteit van de staat en nemen de positie in dat religieuze meningsuiting en opinie schadelijk is voor het algemeen belang. In deze visie is niet of nauwelijks plaats voor de publieke rol van christenen. Deze aanjager is het sterkst in de westerse wereld, maar wordt tevens geëxporteerd. Dit is een subtiele aanjager, omdat secularisten zich lang niet altijd bewust zijn van de eigen intolerantie en de consequenties daarvan voor andersdenkenden, waaronder christenen.

8. Georganiseerde corruptie en misdaad 
Veel samenlevingen worden deels beheerst door elites, georganiseerde groeperingen en maffia, die op illegale en criminele wijze hun positie versterken en hun rijkdom verzamelen. Christenen kunnen doelwit worden van deze groepen op het moment dat de christelijke ethiek een bedreiging vormt voor deze activiteiten. Dit gebeurt regelmatig in Latijns-Amerika, waar hele gebieden in handen zijn van guerrillalegers die hun geld verdienen met drugshandel. Voorgangers of priesters die zich uitspreken tegen deze praktijken worden met grote regelmaat bedreigd en gedood.

Helaas is deze aanjager zeer wijdverspreid: overal waar de staat zwak of corrupt is, ontstaat een systeem waarin rijkdom wordt verdeeld onder de machtige en vaak corrupte en gewelddadige elite. Als een pastor in Afrika zich vanaf de kansel uitspreekt tegen een corrupte leider als Robert Mugabe die zichzelf schaamteloos verrijkt ten koste van zijn volk, is hij zijn leven niet langer zeker. Hetzelfde geldt voor christenen in Colombia of Mexico, die niet willen toegeven aan de druk van narcoticabendes.

Bron: Open Doors 

Bekijk de Ranglijst Christenvervolging op de website van Open Doors.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
Vakanties
Hier adverteren?

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

Kans op Oscar film over christenvervolging

De film ‘Watu Wote: All of us’, over het moedige antwoord van moslims in Kenia op de vervolging van christenen door Al-Shabaab maakt kans op een Oscar. De 22 minuten durende film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens met Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te scheiden van de moslims om hen t...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...