Hel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Rik Bokelman

Zes redenen waarom de hel niet echt kan zijn

Eerder kon u op CIP.nl 6 redenen vinden waarom de hel echt is. In dit artikel wordt de andere kant van de medaille belicht. Want veel gelovigen denken dat de hel echt bestaat en dat iedereen die niet precies gelooft wat zij geloven daar naar toe gaat. Moslims die niet in Jezus geloven: naar de hel! Hindoes die miljoenen goden vereren behalve Jezus: naar de hel! Atheïsten die niet geloven dat God bestaat: hup, naar de hel! En zelfs getrouwe kerkgangers die 'niet echt Jezus volgen' lopen het risico voor eeuwig in de hel te komen. Maar wacht eens even… Is dat wel zo?

Bestaat de hel wel? Waar gelovigen die vraag vroeg niet eens durfden te stellen is ze een mogelijkheid geworden voor christenen vandaag. Met de komst van het moderne tijdperk van de Verlichting en daarna, zijn langgekoesterde ideeën van het christelijk geloof minder zeker geworden en is het mogelijk geworden ze te evalueren. De hel is problematisch. Misschien had de psalmist er geen moeite mee om allerlei vervloekingen over zijn tegenstanders af te roepen; misschien vonden christenen het 400 jar geleden geen probleem om mensen van andere confessies naar de hel te delegeren op grond van leerstellige verschillen.

Maar vandaag is de idee van de hel voor veel christenen verwerpelijk. Hoe kan een goede God mensen naar de hel sturen gewoon omdat ze het verkeerde ding over God geloofd hebben?
Het is heus niet zo dat deze twijfelchristenen minder serieus in de Bijbel als Gods Woord geloven, maar, zo vragen ze zich af, misschien is er een andere interpretatie van de Bijbel mogelijk.
Dat is te gek voor woorden. Het is heus niet zo dat deze twijfelchristenen minder serieus in de Bijbel als Gods Woord geloven, maar, zo vragen ze zich af, misschien is er een andere interpretatie van de Bijbel mogelijk als het gaat om het onderwerp hel; misschien is het wel zo dat de voorstanders van de hel heel wat onbijbelser zijn in hun stelling dan ze ooit voor mogelijk bieden. Hier zijn een maar argumenten tegen het traditionele idee van de hel als een eeuwige plaats van vuur, wanhoop, verrotting, en marteling.

1. De Bijbel is ambivalent over de hel
Het eerste wat we op moeten merken is dat de Bijbel tamelijk ambivalent is over het idee van een hel. In het Oude Testament werd niet veel nagedacht over een hiernamaals in een paradijselijke staat of de hemel. Wanneer mensen stierven gingen ze eenvoudig naar Sheol toe, de plaats van de doden, waar de zielen van overledenen in een soort fluister- of mompeltoestand verkeren (Ps. 6:5; 9:17; 49:14; 139:8). Daarom had de zegen van God voornamelijk betrekking op het leven hier op aarde: Abraham verlangde naar een nageslacht en een beloofde land hier op aarde (Gen. 12:1-3).

In het Nieuwe Testament krijgen we hier en daar te maken met de Griekse term Hades (Op. 1:18; 20:14). Hades lijkt veel op Sheol. Het is een plaats waar je zonder retourkaartjes naar toe gaat. Hades vindt z’n plaats binnen de Griekse mythologie. Jezus gebruikte echter een andere term: Gehenna. Deze term verwees naar de vallei van Hinnom (vgl. Mat. 10:28). En, als laatste is er in Openbaring dan een poel van vuur waar Hades, ongelovigen, duivel en antichrist in gegooid worden (Op. 20). Al met al veel te veel termen en omschrijvingen om te kunnen spreken over een duidelijke definitie van de hel als een tastbare concrete plaats voor de doden.

2. Eeuwige bewuste marteling staat haaks op een God van liefde
Het is bijna een cliché geworden: een goede God kan de eeuwige kwelling van zondige wezens noot verdragen. Het mag dan wel een cliché zijn, maar het is wel een steekhoudend argument. Kun je je voorstellen dat je in de hemel bent en dan op een dag ontwaakt van je zoveelste schoonheidsslaap en dan bij jezelf zegt: “Ik vraag me af hoe het gaat met Janet, mijn voormalige collega, die vroeger een atheïst was en nu in de hel zit.” Dit is te gek voor woorden.
Kun je je voorstellen dat je in de hemel bent en dan op een dag ontwaakt van je zoveelste schoonheidsslaap en dan bij jezelf zegt: “Ik vraag me af hoe het gaat met Janet, mijn voormalige collega, die vroeger een atheïst was en nu in de hel zit.”
Toch is deze manier van denken over de eeuwigheid als eeuwige tijd die wordt gebezigd door mensen die denken dat de hel een eeuwige plaats van marteling is voor de onbekeerlijken. Dus degenen die hier tegen zijn en het argument van een liefdevolle God aanhalen hebben een punt: zo’n vorm van eeuwige kwelling gaat gewoon niet samen met een God die puur liefde is. Zo denken over God is te simplistisch (vgl. Jes. 55:8). Dat wil niet zeggen dat God niet boos kan zijn, of dat er totaal geen straf voor zonde mogelijk is. Het betekent alleen dat eeuwige bewuste marteling een ondraaglijke gedachte is. En dat is het niet alleen voor een goede God, maar ook voor ons, eenvoudige simpele mensen met gebrekkige liefde. En als de Bijbel ambivalent spreekt over de hel waarom zouden we ons dan aan zo’n positie committeren?

3. Jezus sprak in metaforische zin over het oordeel
Het is erg belangrijk om te begrijpen dat Jezus gepraat over de hel metaforisch was. Het ging toch vooral over beeldspraak. Een groot probleem voor mensen die de Bijbel letterlijk nemen is dat ze het niet door hebben wanneer er in de Bijbel metaforen, symbolen en beeldende taal gebruikt wordt. En wat Jezus zei over de hel is een heel goed voorbeeld van dat probleem. Wanneer Jezus sprak over de hel, gebruikte hij het woord ‘Gehenna’ (Mar. 9:45; Mt. 10:28).

Gehenna was een veelgebruikt woord onder de Joden in Jeruzalem. Het woord verwijst naar de vallei van Hinnom, een dal in Jeruzalem, dat in de tijd van Jezus een vuilnisbelt was waar je altijd wel rook kon zien opstijgen en altijd wel maden kon vinden die zich tegoed deden aan rottende troep. Wanneer Jezus mensen dus waarschuwt om niet op die plek terecht te komen waar de worm niet sterft en het vuur niet dooft dan weet iedereen in zijn publiek dat hij het heeft over de vuilnisbelt. Het is een metafoor. Verknal je leven niet, zegt Jezus. Natuurlijk is het nog steeds een waarschuwing, maar we moeten het eerder zien als een waarschuwing tegen oordeel en het gevaar straks niet bij het echte Israël van God horen. Jezus geeft niet een of andere bovennatuurlijke informatie over hoe de hel er uit ziet of wat daar met mensen gebeurt, maar hij waarschuwt voor de straf die kwaadwilligen zal treffen.
Als je naar de leer van Jezus kijkt wordt vrij snel duidelijk dat zijn publiek wanneer het over de hel ging altijd bestond uit gelovigen en niet ongelovigen.
4. De hel is een plaats voor gelovigen, niet ongelovigen
Dit is een controversiële uitspraak: de hel is voor gelovigen. Maar als je naar de leer van Jezus kijkt—de Jezus die meer over de hel sprak dan wie dan ook in de Bijbel—wordt het vrij snel duidelijk dat zijn publiek—wanneer het over de hel ging—altijd bestond uit gelovigen en niet ongelovigen. Jezus was blijkbaar bezorgd dat zijn toehoorders zijn boodschap niet al te serieus zouden nemen, dat die mensen zouden denken dat ze wel oke waren omdat ze tot het volk van God behoorden, of dat ze, net als de farizeeërs, oke waren omdat ze bij een groep hoorden die de wet naleefde (vgl. Mat 23:33).

Telkens wanneer niet-Joden in beeld kwamen (Romeinen, Grieken, heidenen, oftewel niet-gelovigen) dan stopte Jezus met over de hel te spreken. Het geloof van de Romeinse centurion wordt geprezen, de Samaritaanse vrouw bij de bron wordt geestelijk genezen, de heidense vrouw uit Decapolis die een dochter had die door een demon bezeten was wordt behandeld in overeenkomst met haar geloof. Nergens wordt de hel ter sprake gebracht.
Telkens wanneer niet-Joden in beeld kwamen dan stopte Jezus met over de hel te spreken.
Men zou zich af kunnen vragen waarom evangelisten vandaag de dag ongelovigen proberen te bewegen tot het maken van een beslissing voor Jezus door ze te bedreigen met de hel. De hel is voor gelovigen, voor zelfvoldane hypocriete gelovigen. Blijkbaar is het neiging van gelovigen om zelfvoldane hypocrieten te worden zo groot dat de hel in beeld moet komen om de waarschuwing effect te laten hebben.

5. Openbaring is een boek met metaforen
Jezus’ metaforisch taalgebruik rondom de hel wordt voortgezet in het laatste boek van de Bijbel, Openbaring. We weten immers wel dat bijna alles wat in dit boek gezegd wordt gezien moet worden als beeldspraak, metafoor, en/of symbool. We weten dit omdat Openbaring behoort tot een bepaald genre literatuur, apocalyptiek, dat erg geliefd was in de tijd van het Nieuwe Testament. In apocalyptische literatuur komen allerlei vreemde wezens voor en lijkt het alsof de scheidslijn tussen hemel en aarde vervaagt. Nummers krijgen een symbolische betekenis en plaatsen, gebeurtenissen en personages vervullen een metaforische of allegorische functie.

Een metafoor doet ons perplex staan omdat in een metafoor dingen met elkaar in verband gebracht worden waar we niet aan gewend zijn. In Openbaring bijvoorbeeld wordt er gezegd dat de poel van vuur de dood en het dodenrijk zal verslinden (Op. 20:14). Natuurlijk kunnen we dit niet letterlijk nemen. Dat weet zelfs de meest letterlijke literalist. Dit is een metafoor. In plaats van de interpretatie van een eeuwig vuur zou deze passage zou net zo goed kunnen betekenen dat de poel des vuur aan alles een eind maakt. Het maakt een einde aan de dood, de duivel, de antichrist, de ongelovigen en de hel! Want dat staat er toch: dat de hel (Hades) in het vuur zal verbranden. Natuurlijk kunnen we alleen maar gissen. De belangrijkste les hier is dat we zelfs in een onfeilbare Bijbel geen onfeilbare kennis kunnen verkrijgen waar een metafoor gebruikt wordt. De metafoor daagt ons inbeeldingsvermogen uit.

6. Geloof in de hel is geloven in meer dan ons is geopenbaard
Degenen die het idee van eeuwige marteling in de hel verwerpen doen zo omdat de Bijbel niet genoeg grond biedt om te geloven dat zo’n plaats van afgrijselijke kwelling ook daadwerkelijk bestaat of dat het onderdeel zou moeten zijn van onze christelijke leer. Natuurlijk is het heus niet zo dat deze gelovigen er van uit gaan dat er totaal geen straf is of gerechtigheid of een ter verantwoording roepen. Natuurlijk hebben deze christenen een gezond ontzag voor Gods oordeel over ongerechtigheid. Maar ze hebben geen boodschap aan dat hele eeuwige-marteling-in-de-vurige-hel verhaal. Zoiets geloven is meer geloven dan ons geopenbaard is; het gaat verder dan het onderwijs van Jezus. De Bijbel waarschuwt ons er zelfs voor om dingen aan het evangelie toe te voegen (en dan vooral aan Openbaring, waar die hel zo’n belangrijke rol speelt: Op. 22:18).
Niet in de hel geloven als eeuwige-marteling-in-de-vurige-hel verhaal wil niet zeggen dat je gelooft dat er totaal geen straf is, gerechtigheid of een ter verantwoording roepen van God.
God is veeleer een God van hoop voor de verbrokenen van hart (Mat. 5:3). Er zijn al genoeg mensen die helemaal geen behoefte aan een hel hebben aangezien ze er al hun gehele leven in leven. Denk aan de Yezidi vrouwen in ISIS territorium. Zijn zijn niet christenen en zullen dus volgens de christelijke leer van sommigen naar de hel verdwijnen. Ze worden op de ergste manier door ISIS verkracht en misbruikt als seksslaven. Denk je nu echt dat God zit te popelen om deze vrouwen, zodra ze van ellende sterven, in de hel te werpen waarvan zoveel christenen denken dat die voor de ongelovigen is klaar gemaakt? Omdat ze bijvoorbeeld niet tot Jezus hebben gebeden? Is het niet veel voor de hand liggend dat de God die omziet naar wezen en weduwen er naar smacht om zijn liefde en troost aan te bieden aan deze ellendige en onderdrukte vrouwen? Wiens leven verwoest is door een kwaad dat zelfs niet door de hel geëvenaard kan worden?

Lees hier zes redenen waarom de hel echt is.
CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Hel
- Waarom ik niet geloof dat ongelovigen voor eeuwig verloren gaan
- Zes redenen waarom de hel echt is
- Waarom dominee Den Butter niet zwijgt over hemel én hel
- Waarom ik niet geloof dat ieder mens voor eeuwig naar de hemel gaat
- Een betere manier om te praten over de hel
Meer over Hel »

Reacties

Dit zegt Jezus in Johannes 5:28-29

Want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen er uitgaan: zij die het goede hebben gedaan, tot de opstandingen leven, zij die het kwade hebben gedaan, tot opstanding ter verdoemenis!P
Jezus is duidelijk als Hij het over de rijke man en Lazarus heeft in het dode rijk en als Johannes moet schrijven wat er gebeurd met de antichrist en de satan de gene die voor Zijn troon staat in het oordeel, het eeuwige vuur.

Dit zijn woorden geschreven dus neem ze ook letterlijk en niet gaan gissen, met gissen ga je op de stoel van God zitten.
J
De hel bestaat anders had Jezus niet hoeven te sterven voor de mensheid en had Hij niet naar het dodenrijk hoeven te gaan en op te staan.Jezus is de weg , de waarheid en het leven naar God , de weg naar de hemel als je voor Hem kiezt
Toon meer reacties (14)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.