cees van beek
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

21 september 2016 door Cees van Beek

Vallen in de Geest bij de There Is More conferentie

“Daar moet je niet heengaan! Straks word je nog misleid door charismatische geesten. Juist Randy Clark speelde een belangrijke rol in de Toronto-opwekking (1994) waar het helemaal misging. Mensen vielen op de grond, schudden, beefden, huilden en lachten en kregen allerlei stuipen. Dat staat niet zo in de Bijbel, is het dan wel van God? En die genezingen… God is soeverein. Hij doet toch wat Hij wil!”
Ondanks alle gedachten daarover, schreef ik mij in voor de conferentie van het EWV “Er is meer!” De geschiedenis van de wetgeving op de Sinaï had mij overtuigd. Toen God op die berg neerdaalde waren er zeer indrukwekkende en onbeschrijfelijke verschijnselen. Die berg ging staan te schudden en te roken. Moet je, je voorstellen… honderden miljoenen tonnen rots, beefde en sidderde en brandde met een verterend vuur en rookte als een oven en er waren wolken en donkerheid, en duisternis boven en bliksem en donder. Het bazuingeschal was zo sterk dat het volk zeer vreesde (Exodus 19). De almachtige God, de Schepper van hemel en aarde, was neergedaald! Ik dacht, als nu dode materie zo heftig reageerde op het neerdalen van God, hoe zou dan een nietig mens reageren als God hem of haar aanraakt? 

Trouwens tijdens de Kentucky Revival van rond 1800 vielen er tijdens een zogenaamde 'camp-meeting' plotseling 3000 jongeren en ouderen op de grond. Als door een kogelregen getroffen, sloeg Gods Geest hen met grote kracht neer (net zoals Paulus op de weg naar Damascus). Sommigen lagen uren of zelfs dagen als voor dood, zonder hartslag en ademhaling. Anderen beefden en schudden, weer anderen huilden en sidderden onder sterke overtuigingen van zonden en oordeel. Weer anderen juichten omdat zij genade ontvingen hadden, spraken in tongentaal en dansten en waren vervuld met onuitsprekelijke vreugde. 
Ik was ervan overtuigd geraakt Gods Geest niet in mijn begripsdoos paste.
Ik was ervan overtuigd geraakt Gods Geest niet in mijn begripsdoos paste. Ik schreef mij echter ook voor de conferentie in omdat ik antwoorden wilde. Ik had eerder al jongeren en ouderen zien genezen van lichamelijke pijn, van diepe emotionele pijn en beschadigingen uit hun verleden en van bezetting met demonen. Ik was erbij en bad mee voor hen en zag vrijheid en herstel en genezing, vaak meteen en soms in een (lang) proces. Ik vroeg mij af of dat bidden nu ook op straat moest tijdens evangeliseren? Of moest ik alleen maar foldertjes uitdelen? 

Genezingen, tekenen en wonderen
Er was op de There Is More conferentie eenvoudig en duidelijk onderwijs door Randy Clark en Paul Martini over genezingen en tekenen en wonderen. Deze waren nooit opgehouden. God is niet veranderd. God wil Zijn schepselen laten zien dat Hij goed, barmhartig is en ook hun Geneesheer wil zijn. Het onderwijs was zo Bijbels en zo eenvoudig dat een kind het kon begrijpen.

Mijn ogen gingen open voor het feit dat het Evangelie niet alleen bestaat uit vergeving maar ook uit genezing en bevrijding. In een wereld, die geen enkele boodschap meer heeft aan Gods woord, zijn deze tekenen en wonderen een zeer krachtig middel van Hem om het hart van mensen te bereiken. Dat Hij de levende God is Die vanuit het bovennatuurlijke Zichzelf openbaart in hun lichaam en ziel en laat zien dat Hij om hen geeft, van hen houdt. God wil hen hiermee naar Zichzelf toe trekken, precies zoals dat ook bij Nicodemus het geval was. In de ontmoeting van Jezus zei hij: “… niemand kan deze tekenen doen die Gij doet, zo God niet met Hem is.” Nicodemus was door de tekenen er diep van overtuigd geraakt dat Jezus iets had wat hij miste namelijk dat God met Hem was. Toen Randy dan ook een oproep deed om tot overgave aan deze opdracht van Jezus Zelf te komen (Mattheus 28 vers 19 en Marcus 16 vers 15 tot 18), ben ik naar voren gelopen, geknield en heb mijzelf, met vele anderen, hieraan toegewijd. Een diepe vrede daalde neer in mij, toen en daar. 
Mijn ogen gingen open voor het feit dat het Evangelie niet alleen bestaat uit vergeving maar ook uit genezing en bevrijding.
Aanbidding
Een ander aspect dat mij diep geraakt heeft tijdens de conferentie is de gezamenlijke aanbidding, voorafgaand aan de diensten. Het zingen, de muziek, het vlaggen… de aanbidding, lofprijzing en verheffing van het hart naar Jezus. Het eren van het Lam dat, staande als geslacht in het midden van de hemel, overwonnen heeft en regeert. Hij overwon de zonde, wereld, dood, de duivel en graf en ziekte, gevangenschap en gebondenheid. Hem Die de glorie van Zijn Vader verliet, aan het kruis ging voor onze zonden, de dood overwon en opstond als de Koning van het leven en voor altijd de hemelse aanbidding en heerlijkheid ontvangt. In diepe eenheid was er intense aanbidding van gelovigen die uit zoveel verschillende stromingen, bewegingen en kerken aanwezig waren. Er waren Katholieke, Hervormde, Reformatorische, Evangelische, Pinkster-, Charismatische gelovigen en wellicht uit nog veel meer kerkgenootschappen aanwezig. Gezamenlijk aanbaden wij Jezus Die op de troon zit en regeert. De tranen stroomden langs mijn wangen vanwege de aanwezigheid Gods Geest Die meer van Jezus liet zien.  

Handoplegging
Er was ook Bijbels onderwijs over de handoplegging. Het is een overdracht van kracht van de Heilige Geest o.a. voor genezing, tekenen en wonderen in welke bediening dan ook. Je wordt dan gedoopt in de kracht van boven, voor het eerst of weer opnieuw. Ook voor het ontvangen van de genadegaven van Gods Geest. Randy Clark en Paul Martini verwezen hierbij naar de vele Bijbelse voorbeelden. In de eerste eeuwen na Christus had het onderwijs over de handoplegging behoord tot het basisonderwijs aan jong-gelovigen. Je moest die kracht niet alleen hebben om staande te blijven middenin van een krom en verdraaid geslacht maar vooral om te getuigen van Jezus en de tekenen en wonderen door Gods Geest te kunnen doen. Zonder die kracht van de Geest gaat het gewoon niet echt goed en worden de mensen in de wereld en in de kerken nauwelijks in het hart geraakt. 
In de eerste eeuwen na Christus had het onderwijs over de handoplegging behoord tot het basisonderwijs aan jong-gelovigen. Je moest die kracht niet alleen hebben om staande te blijven middenin van een krom en verdraaid geslacht.
Randy en Paul legden jongeren en ouderen, die daar naar verlangden, de handen op. Ik zag met eigen ogen dat jongeren en ouderen met kracht vervuld werden door deze handoplegging. Ik zag mensen vallen onder de kracht van de Geest. Zij vielen niet omdat zij naar achteren geduwd werden maar omdat de lichaamskracht het begaf doordat God bezit van hen nam. Weer anderen vielen niet maar ervoeren Gods Geest en werden diep van binnen gereinigd en bekrachtigd. Ik werd geraakt doordat ik mensen zag liggen die hartverscheurend huilden, soms langere tijd. Het kwam uit het diepst van hun wezen: God was aan het schoonmaken en helen, herstellen en genezen. Velen werden genezen van innerlijke schade en pijn maar ook van lichamelijke kwalen. Niet iedereen maar geen enkel gebed van een rechtvaardige, die dagelijks wandelt met Jezus, is zonder effect. Dus er is grote hoop dat het later alsnog gebeurt.  
Ik zag mensen vallen onder de kracht van de Geest. Zij vielen niet omdat zij naar achteren geduwd werden maar omdat de lichaamskracht het begaf doordat God bezit van hen nam. 
Sommigen moesten opgevangen worden, anderen gingen uit zichzelf liggen; ook soms vanwege de vrede van God die neerdaalde in hun ziel. Zij lagen daar in aanbidding en soms in vervoering, een kwartier of een half uur. Sommigen bleven op hun stoel zitten en ontvingen daar een zegen. Sommigen schudden en beefden, net als de berg Sinaï onder de aanraking van God. God deed Zijn werk binnen in hen en ook soms ook in het lichaam. Ik liet mij ook de handen opleggen en ben niet gevallen. Ik ervaarde een diepe vrede en de glorie van Jezus. Alles bij elkaar was het erg indrukwekkend de Heilige Geest te zien werken en dat ook zelf te ervaren. 

Ik ben blij dat ik dit nu zelf van nabij gezien heb. Dat wat op YouTube zo ontzettend negatief wordt uitvergroot, heb ik nu zelf meegemaakt en daarover met mensen gesproken. Een enkele keer schreeuwden mensen als de demonen het niet konden uithouden bij zoveel heiligheid en liefde van de Heilige Geest. Dat konden die demonen niet verdragen en vertrokken onder geschreeuw uit het lichaam. Iemand die dit overkwam, vertelde “Het leek wel of er een aantal dolken uit mijn hart getrokken werden en die zijn nu weg!” 
Ik zat achter twee vrouwen waarvan de ene, de andere aanstootte. Zij stonden beiden op en gingen, hand in hand, naar voren om zich over te geven aan Jezus.
Het heden van de genade
Op de zaterdagavond gebruikte God Randy zeer krachtig. Tijdens de openbare genezingsdienst, stelde hij plotseling de vraag: “Ben je recht met God?”. Hij bedoelde of er jongeren en ouderen in de zaal waren die nog geen relatie met Jezus hadden. Hij sprak vervolgens over de rechtszaal zoals verwoord in Jesaja 1 vers 18. Ineens lag er een diep beslag van de Heilige Geest op de zaal en na 5 minuten kwamen de eerste mensen al naar voren. Ik zat achter twee vrouwen waarvan de ene, de andere aanstootte. Zij stonden beiden op en gingen, hand in hand, naar voren om zich over te geven aan Jezus. Ook zag ik, naast alle anderen die naar voren kwamen, twee tieners hand in hand. Zij konden aan de lokroep van Jezus geen weerstand bieden en kwamen! Het grijpt mij nog steeds diep aan dat zij op weg waren naar Jezus! Ongeveer 20 - 25 jongeren, volwassenen en ouderen beleden daar… voorin de zaal, voor iedereen zichtbaar, dat zij Jezus nodig hadden. Zij stapten door de Deur, Jezus, naar binnen en werden behouden. Hij liet hen niet staan want Hij heeft gezegd dat iedereen die Hem zal belijden, dat Hij die voor Zijn Vader zal belijden.

Ik vergeet dit nooit meer. Zij hoorden plotseling Zijn stem door de Heilige Geest, lieten zich leiden en ontvingen de zaligheid van de ziel!

Tot slot. Ik sprak vorige week (via Messenger) een Nepalese evangelist die daar in dorpen ‘in de bush’ zijn bediening heeft. Hij vertelde hoe hij tot geloof gekomen was en hoe God hem geroepen had als evangelist en kerkplanter. Na de eerste wonderen kwamen er veel mensen tot geloof en werden er kerken geplant. Echter de tegenstand kwam ook. Vrouwen en kinderen werden hard geslagen en de vervolging werd zo erg dat zij uiteindelijk de jungle in moesten vluchten. Plotseling daarna werden de vervolgers ziek. Zij werden ineens blind, doof en kreupel. Maar wat gebeurde er… de zieke vervolgers kwamen voor gebed om genezing bij degenen die zij vervolgden. Zij genazen, kwamen tot geloof in Jezus en er kwam een nieuwe doorbraak in de geestelijke strijd om zielen. Er konden weer nieuwe kerken geplant worden. 
Meer overgave betekent meer ruimte voor Jezus, meer ruimte betekent meer kracht, meer kracht betekent meer vrucht voor Jezus! 
Oproep
Meer overgave betekent meer ruimte voor Jezus, meer ruimte betekent meer kracht, meer kracht betekent meer vrucht voor Jezus! Ik ben versterkt en ervaar een diepere relatie met Jezus: Hij meer geopenbaard in Mij en ik meer in Hem! 

Ik ben begonnen met als mensen pijn hebben en als zij dat goedvinden, daarvoor te bidden en handen op te leggen in de Naam van Jezus. Afgelopen zaterdag heb ik voor het eerst ervaren dat het genezen van rugpijn bij een jongen uit een groep van 5 jongeren, de aandacht meteen richtte op de levende God. Er was daarvoor geen opening maar daarna wel. 
Ik zou iedere wedergeboren gelovige willen oproepen niet bij het Kruis te blijven aanbidden, niet bij het open graf te blijven mediteren, niet bij Pinksterervaring te blijven juichen maar uit te gaan in de overwinnende kracht van Elia zoals van Johannes de Doper werd gezegd!

Laten wij de zwaarden van veroordeling smeden tot spaden om te ploegen en gaan zaaien.

Laten wij de speren van strijd over theologische kwesties tot sikkels voor de oogst omvormen en gaan oogsten.

Laten wij uitgaan in de velden die wit zijn om te oogsten en vragen aan Jezus om een eigen zendingsveldje!

De verloren wereld, binnen en buiten de kerken, wacht op ons om het licht te ontvangen vanuit Jezus’ overwinning, zittend op Zijn troon! 

Klik voor meer info over het Evangelisch Werkverband.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen