Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

19 juli 2012 door Redactie

Kanttekeningen bij standpunt Bart Repko

Bart Repko (foto), iemand die zijn dagen en schoenen slijt met gebedswandelingen op de muren van Jeruzalem, verklaarde gisteren op CIP.nl dat de kerk niet de bruid van Christus is. Dat is Israël. Allons, dus toch maar even duiken in mijn Nieuwe Testament - de Statenvertaling vandaag.

1) Efeziers 5:25-27:
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen man.
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

De verhouding tussen man en vrouw wordt hier vergeleken met de verhouding tussen Christus en de gemeente.

2) 2 Corinthiers 11:2
2 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.

De gelovigen worden door Paulus ‘als een reine maagd’ aan Christus aangeboden. Wat moet Christus met die reine maagd als hij al een andere bruid (Israël) heeft? Klinkt niet kosher.

3) Openbaring 19:7-9
7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.
8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.
9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

De term 'heiligen' duidt in het Nieuwe Testament altijd op de gemeente van Christus (gelovigen uit Joden en heidenen samen, het ware Israël), nooit op het etnische Israel.

4) Openbaring 21:1-2
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Daalt Israël neer uit de hemel bij de wederkomst van Christus? Nee – maar wel Christus met allen die gelovend in hem zijn gestorven, de gemeente in de hemel.

Mijn conclusie:
Bart Repko doet mee met het koor van liefhebbers van Israël die in het Oude Testament zien hoe Israël wordt voorgesteld als de bruid of de vrouw van JHWH.  Dus 'moet' dat altijd zo zijn en blijven. Dat dezelfde taal in het Nieuwe Testament wordt gebruikt voor de gemeente van heidenen en Joden die samen bruid van Christus zijn, is dus een probleem voor Repko en de zijnen.

Je zou ook kunnen constateren: wat in het Oude Testament voor Israël gold, geldt in het Nieuwe Testament nog evengoed voor Israël, maar dan alleen voor het gelovige deel van Israël (zoals dat in het Oude Testament ook al werd bedoeld!) met daarbij de gelovigen uit de heidenen.  Samen vormen die de qahal van God, de ekklesia, de gemeente, de kerk.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen